3.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 145/1


LAUSUNTO nro 3/2010

(annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

2010/C 145/01

EUROOPAN UNIONIN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 322 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusluonnoksen (1) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) (jäljempänä ’varainhoitoasetus’) muuttamisesta,

ottaa huomioon edellä mainittua asetusluonnosta koskevan parlamentin lausuntopyynnön, jonka tilintarkastustuomioistuin vastaanotti 29. maaliskuuta 2010, ja edellä mainittua asetusluonnosta koskevan neuvoston lausuntopyynnön, jonka tilintarkastustuomioistuin vastaanotti 15. maaliskuuta 2010,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

1.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat esittäneet tilintarkastustuomioistuimelle lausuntopyynnön, jonka kohteena olevan asetusluonnoksen tarkoituksena on päivittää nykyistä varainhoitoasetusta siten, että siinä otetaan huomioon 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleesta Lissabonin sopimuksesta aiheutuvat muutokset.

2.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että talousarvioon ja varainhoitoon liittyviä asioita koskevat muutokset, jotka johtuvat Lissabonin sopimuksesta, saadaan ehdotettujen muutosten avulla vietyä hyvin osaksi varainhoitoasetusta useimmissa tapauksissa. Tilintarkastustuomioistuin ilmaisee kuitenkin huolestuneisuutensa yhden muutetun säännöksen osalta, ja lisäksi se ehdottaa yhtä uutta säännöstä. Tilintarkastustuomioistuimen muutosehdotukset esitetään tämän lausunnon liitteenä olevassa taulukossa.

Määrärahasiirrot

3.

Varainhoitoasetuksen 24 artiklaa on tarpeen muuttaa, koska menoja ei enää jaotella pakollisiksi ja ei-pakollisiksi menoiksi. Komissio ehdottaa 24 artiklan tekstin korvaamista uudella. Tilintarkastustuomioistuin esittää kaksi huomautusta kyseisestä asiasta.

4.

Kohdissa 1, 3, 4 ja 6 viitataan komissioon. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdassa ja 22 artiklan 3 kohdassa kuitenkin säädetään, että 24 artiklassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös muihin toimielimiin, jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä ottaa esille asianmukaisesti perustellut syyt, joiden nojalla siirtoesitystä voidaan vastustaa tai jos ehdotettu siirto on määrä tehdä osastosta toiseen ja se ylittää määritellyn rajan. On näin ollen aiheellista korvata sana ”komissio” sanalla ”toimielimet” kyseisissä neljässä kohdassa.

5.

Komissio ehdottaa 5 kohdan i alakohdassa, että budjettivallan käyttäjällä on vain kolme viikkoa aikaa harkita sellaisia siirtoesityksiä, jotka tehdään tietyissä rajoissa (siirto on vähemmän kuin 10 prosenttia sen budjettikohdan määrärahoista, josta siirto tehdään, eikä ylitä 5:tä miljoonaa euroa). Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa, että nykyisin siirtoesitykset käsitellään Euroopan parlamentissa budjettivaliokunnassa, jonka kokoukset pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Ottamatta kantaa kyseisen ehdotuksen ansioihin tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että sen täytäntöönpanosta aiheutuisi aikatauluongelma.

Talousarviomenettely: sovittelukomitean toiminta

6.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 5 kohdan nojalla perustettu sovittelukomitea koostuu neuvoston ja Euroopan parlamentin jäsenistä. Sen tehtävänä on päästä sopimukseen unionin vuotuista talousarviota koskevasta yhteisestä tekstistä. Komissio osallistuu komitean toimintaan, ja sen vastuualueena on tehdä tarpeelliset aloitteet budjettivallan käyttäjien kantojen lähentämiseksi. Tässä tehtävässä komissio saattaa joutua tekemään aloitteita, joiden kohteena ovat toimielinten talousarvioesitykset, joita ei ole esitelty komiteassa. Avoimuuden takaamiseksi on syytä varmistaa, että budjettia käsittelevien 25. maaliskuuta 2010 käytyjen kolmikantaneuvottelujen päätelmät ilmenevät varainhoitoasetuksesta. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin ehdottaa uuden säännöstekstin lisäämistä 34 a artiklaksi.

Uusi 34 a artikla

Toimielimet, jotka eivät ole edustettuna sovittelukomiteassa, voivat osoittaa neuvoston kannan ja Euroopan parlamentin muutosten vaikutuksia koskevat huomionsa kirjallisesti suoraan komitealle. Komissio ottaa ne huomioon kaikissa sovittelukomiteassa laatimissaan esityksissä, joilla saattaa olla vaikutusta kyseisten toimielinten talousarvioesityksiin.

7.

Komission ehdotukseen sisältyvästä 34 a artiklasta tulee 34 b artikla.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 29. huhtikuuta 2010 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

presidentti


(1)  KOM(2010) 71, lopullinen, 3.3.2010.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


LIITE

Komission ehdotus

Tilintarkastustuomioistuimen suositus

24 artikla

1.   Komissio toimittaa esityksensä samanaikaisesti kummallekin budjettivallan käyttäjälle.

2.   Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 3–6 kohdassa säädetyin edellytyksin, jollei toisen osan I osastossa säädetyistä poikkeuksista muuta johdu.

3.   Kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta neuvosto, joka tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, ja Euroopan parlamentti käsittelevät komission esityksen kuuden viikon kuluessa päivästä, jona ne vastaanottivat niille toimitetun siirtoesityksen.

4.   Siirtoesitys hyväksytään, jos kyseisen kuuden viikon kuluessa

kumpikin budjettivallan käyttäjä hyväksyy sen,

toinen budjettivallan käyttäjä hyväksyy sen toisen pidättyessä toimimasta,

kumpikin budjettivallan käyttäjä pidättyy toimimasta tai kumpikaan ei ole tehnyt komission esityksen vastaista päätöstä.

5.   Jollei toinen budjettivallan käyttäjä toisin pyydä, 4 kohdassa tarkoitettu kuuden viikon jakso lyhenee kolmeen viikkoon, kun

i)

siirto on vähemmän kuin kymmenen prosenttia sen budjettikohdan määrärahoista, josta siirto tehdään, eikä ylitä viittä miljoonaa euroa;

tai

ii)

siirto koskee vain maksumäärärahoja eikä sen kokonaismäärä ylitä sataa miljoonaa euroa.

6.   Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä on muuttanut siirtoa ja toinen on joko hyväksynyt sen tai pidättyy toimimasta, tai jos kumpikin budjettivallan käyttäjä on muuttanut siirtoa, hyväksytyksi katsotaan joko Euroopan parlamentin tai neuvoston hyväksymä määrä sen mukaan, kumpi näistä on pienempi, ellei komissio peruuta esitystään.

24 artikla

1.   Toimielimet toimittavat esityksensä samanaikaisesti kummallekin budjettivallan käyttäjälle.

2.   Budjettivallan käyttäjä päättää määrärahasiirroista 3–6 kohdassa säädetyin edellytyksin, jollei toisen osan I osastossa säädetyistä poikkeuksista muuta johdu.

3.   Kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta neuvosto, joka tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, ja Euroopan parlamentti käsittelevät toimielimen esityksen kuuden viikon kuluessa päivästä, jona ne vastaanottivat niille toimitetun siirtoesityksen.

4.   Siirtoesitys hyväksytään, jos kyseisen kuuden viikon kuluessa

kumpikin budjettivallan käyttäjä hyväksyy sen,

toinen budjettivallan käyttäjä hyväksyy sen toisen pidättyessä toimimasta,

kumpikin budjettivallan käyttäjä pidättyy toimimasta tai kumpikaan ei ole tehnyt toimielimen esityksen vastaista päätöstä.

5.   Jollei toinen budjettivallan käyttäjä toisin pyydä, 4 kohdassa tarkoitettu kuuden viikon jakso lyhenee kolmeen viikkoon, kun

i)

siirto on vähemmän kuin kymmenen prosenttia sen budjettikohdan määrärahoista, josta siirto tehdään, eikä ylitä viittä miljoonaa euroa;

tai

ii)

siirto koskee vain maksumäärärahoja eikä sen kokonaismäärä ylitä sataa miljoonaa euroa.

6.   Jos jompikumpi budjettivallan käyttäjä on muuttanut siirtoa ja toinen on joko hyväksynyt sen tai pidättyy toimimasta, tai jos kumpikin budjettivallan käyttäjä on muuttanut siirtoa, hyväksytyksi katsotaan joko Euroopan parlamentin tai neuvoston hyväksymä määrä sen mukaan, kumpi näistä on pienempi, ellei toimielin peruuta esitystään.

 

34 a artikla

Toimielimet, jotka eivät ole edustettuna sovittelukomiteassa, voivat osoittaa neuvoston kannan ja Euroopan parlamentin muutosten vaikutuksia koskevat huomionsa kirjallisesti suoraan komitealle. Komissio ottaa ne huomioon kaikissa sovittelukomiteassa laadittavissa esityksissä, joilla saattaa olla vaikutusta kyseisten toimielinten talousarvioesityksiin.