3.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 145/1


СТАНОВИЩЕ № 3/2010

(съгласно член 322 от ДФЕС)

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности

2010/C 145/01

СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 322 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид проекта за регламент (1) на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“),

като взе предвид искането на Парламента за становище относно гореспоменатия проект за регламент, получено от Сметната палата на 29 март 2010 г., както и искането на Съвета за становище относно гореспоменатия проект за регламент, получено от Сметната палата на 15 март 2010 г.,

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1.

Проектът за регламент на Европейския парламент и на Съвета, по който е поискано становището на Сметната палата, има за цел да измени настоящия Финансов регламент, за да бъдат отразени промените, произтичащи от Договора от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г.

2.

Палатата счита, че в повечето случаи предложените изменения във Финансовия регламент отразяват съвършено промените в бюджетната и финансовата сфера, въведени с Договора от Лисабон. Въпреки това Палатата изразява загриженост по отношение на една от изменените разпоредби и предлага да се добави една нова разпоредба. Предлаганите от Палатата изменения на текста са изложени в приложената към настоящото становище таблица.

Прехвърляния на бюджетни кредити

3.

Необходимо е изменение на член 24 от Финансовия регламент, тъй като вече не се прави разграничение между задължителни и незадължителни разходи. Комисията предлага текстът на член 24 да се замени с нов текст. Палатата има две забележки в тази връзка.

4.

Параграфи 1, 3, 4 и 6 се отнасят конкретно до Комисията. Член 22, параграф 2 и член 22, параграф 3 от Финансовия регламент обаче постановяват, че описаната в член 24 процедура се прилага и за другите институции, когато някой от клоновете на бюджетния орган изрази надлежно обосновани възражения срещу предложението за прехвърляне или когато предложението е за прехвърляне от един дял в друг и надвишава определен лимит. Следователно в тези четири параграфа е необходимо да се замени „Комисията“ с „институциите“.

5.

В параграф 5, подточка i) Комисията предлага бюджетният орган да разполага само с три седмици за разглеждане на предложения за трансфери (прехвърляния), които са в определени граници (по-малко от 10 % от бюджетните кредити, записани в бюджетния ред, от който се извършва прехвърлянето, и не повече от 5 милиона евро). Палатата подчертава, че понастоящем в Европейския парламент предложенията за прехвърляния се разглеждат от Комисията по бюджетите, която заседава приблизително веднъж месечно. Без да заема позиция относно основателността или други качества на това предложение, Палатата отбелязва, че въвеждането му би довело до проблеми в спазването на сроковете.

Бюджетна процедура — функциониране на Помирителния комитет

6.

Помирителният комитет, създаден с член 314, параграф 5 от ДФЕС, се състои от членове на Съвета и на Европейския парламент и има за цел да постига споразумение за общ текст относно годишния бюджет на Европейския съюз. Комисията участва в неговите разисквания и има задачата да предприема необходимите инициативи за помиряване на позициите на двата клона на бюджетния орган. При изпълнението на тази задача може да се наложи Комисията да предприема действия по отношение на проектобюджети на институциите, които не са представени в този комитет. С оглед на прозрачността е уместно във Финансовия регламент да бъдат отразени заключенията от тристранното обсъждане на бюджета от 25 март 2010 г. Затова Палатата предлага да се добави нова разпоредба — член 34а.

Нов член 34а

Институциите, които не са представени в Помирителния комитет, могат да отправят своите забележки относно последиците от позицията на Съвета и поправките от Европейския парламент в писмен вид директно до Комитета. Комисията взема предвид тези забележки при изготвянето на всяко предложение в рамките на Помирителния комитет, което би засегнало проектобюджетите на същите институции.

7.

Член 34а в предложението на Комисията става член 34б.

Настоящото становище беше прието от Сметната палата в Люксембург на заседанието ѝ от 29 април 2010 г.

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател


(1)  COM(2010) 71 окончателен от 3 март 2010 г.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложение на Комисията

Препоръка на Палатата

Член 24

1.   Комисията представя предложението си едновременно на двата клона на бюджетния орган.

2.   Бюджетният орган взема решения относно трансфери на бюджетни кредити, както е предвидено в параграфи 3—6, освен ако е предвидено друго в дял I от част втора.

3.   Освен при спешни случаи Съветът, с квалифицирано мнозинство, и Европейският парламент обсъждат предложението на Комисията в срок от шест седмици от датата, на която тези две институции са получили представеното пред тях предложение за всеки трансфер.

4.   Предложението за трансфер се одобрява, ако в рамките на шестседмичния срок:

и двата клона на бюджетния орган го одобрят,

единият от двата клона го одобри, а другият се въздържи от действие,

двата клона се въздържат от действие или не вземат решение в разрез с предложението на Комисията.

5.   Шестседмичният срок, посочен в параграф 4, се съкращава на три седмици, освен ако един от двата клона на бюджетния орган не поиска обратното, когато:

i)

трансферът представлява по-малко от 10 % от бюджетните кредити по реда, от който трансферът се прави, и не превишава 5 млн. евро;

или

(ii)

трансферът се отнася само до бюджетни кредити за плащания и общата сума на трансфера не превишава 100 млн. евро.

6.   Ако един от двата клона на бюджетния орган е изменил трансфера, а другият го е одобрил или се е въздържал от действие, или ако и двата клона на бюджетния орган са изменили трансфера, по-малката сума, одобрена или от Европейския парламент, или от Съвета, се счита за одобрена, освен ако Комисията не оттегли предложението си.

Член 24

1.   Институциите представят своите предложения едновременно на двата клона на бюджетния орган.

2.   Бюджетният орган взема решения относно прехвърляния на бюджетни кредити, както е предвидено в параграфи 3—6, освен ако е предвидено друго в дял I от част втора.

3.   Освен при спешни случаи Съветът, с квалифицирано мнозинство, и Европейският парламент обсъждат предложението на институцията в срок от шест седмици от датата, на която са получили представеното пред тях предложение за всяко прехвърляне.

4.   Предложението за прехвърляне се одобрява, ако в рамките на шестседмичния срок:

и двата клона на бюджетния орган го одобрят,

единият от двата клона го одобри, а другият се въздържи от действие,

двата клона се въздържат от действие или не вземат решение в разрез с предложението на институцията.

5.   Шестседмичният срок, посочен в параграф 4, се съкращава на три седмици, освен ако един от двата клона на бюджетния орган не поиска обратното, когато:

i)

прехвърлянето представлява по-малко от 10 % от бюджетните кредити по реда, от който прехвърлянето се прави, и не превишава 5 млн. евро;

или

ii)

прехвърлянето се отнася само до бюджетни кредити за плащания и общата сума на прехвърлянето не превишава 100 млн. евро.

6.   Ако един от двата клона на бюджетния орган е изменил прехвърлянето, а другият го е одобрил или се е въздържал от действие, или ако и двата клона на бюджетния орган са изменили прехвърлянето, по-малката сума, одобрена или от Европейския парламент, или от Съвета, се счита за одобрена, освен ако институцията не оттегли предложението си.

 

Член 34a

Институциите, които не са представени в Помирителния комитет, могат да отправят своите забележки относно последиците от позицията на Съвета и поправките от Европейския парламент в писмен вид директно до Комитета. Комисията взема предвид тези забележки при изготвянето на всяко предложение в рамките на Помирителния комитет, което би засегнало проектобюджетите на същите институции.