2014D0659 — RO — 05.12.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA 2014/659/PESC A CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

(JO L 271, 12.9.2014, p.54)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DECIZIA 2014/872/PESC A CONSILIULUI din 4 decembrie 2014

  L 349

58

5.12.2014
▼B

DECIZIA 2014/659/PESC A CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în UcrainaCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC ( 1 ).

(2)

La 30 august 2014, Consiliul European a condamnat creșterea afluxului de combatanți și de arme de pe teritoriul Federației Ruse către Ucraina de est, precum și agresiunile forțelor armate ruse pe teritoriul ucrainean.

(3)

Consiliul European a solicitat desfășurarea de lucrări pregătitoare cu privire la propuneri, pentru a putea fi luate măsuri semnificative suplimentare în funcție de evoluția situației de pe teren.

(4)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că este oportună adoptarea unor măsuri restrictive suplimentare ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina.

▼M1

(5)

În acest context, se impune extinderea interdicției legate de anumite instrumente financiare. Ar trebui impuse restricții suplimentare privind accesul la piața de capital în legătură cu instituții financiare rusești de stat, anumite entități rusești din sectorul apărării, precum și anumite entități rusești a căror activitate economică principală este vânzarea sau transportul petrolului. Aceste interdicții nu afectează serviciile financiare care nu sunt menționate la articolul 1.

▼B

(6)

Totodată, ar trebui interzisă vânzarea, furnizarea sau transferul produselor cu dublă utilizare către anumite persoane, entități sau organisme din Rusia.

(7)

În plus, ar trebui interzisă furnizarea de servicii necesare pentru explorarea și extracția petrolului marin de mare adâncime, explorarea și extracția petrolului din zona arctică sau pentru proiecte privind petrolul de șist.

(8)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii în vederea punerii în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

Decizia 2014/512/PESC se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)  Se interzice achiziționarea sau vânzarea directă sau indirectă, furnizarea în mod direct sau indirect de servicii de investiții sau de asistență la emitere sau orice alt fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare cu o scadență de peste 90 de zile, emise după perioada 1 august 2014-12 septembrie 2014, sau cu o scadență de peste 30 de zile, emise după data de 12 septembrie 2014, de către:

(a) instituții de credit importante sau instituții de dezvoltare a finanțării stabilite în Rusia, cu proprietate sau control public în proporție de peste 50 % începând de la data de 1 august 2014, astfel cum figurează în lista din anexa I;

(b) orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii, deținut în proporție de peste 50 % de către o entitate care figurează în lista din anexa I; sau

(c) orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități din categoria menționată la litera (b) din prezentul alineat sau în lista inclusă în anexa I.

(2)  Se interzice achiziționarea sau vânzarea directă sau indirectă, furnizarea în mod direct sau indirect de servicii de investiții sau de asistență la emitere sau orice alt fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare cu o scadență de peste 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014, de către:

(a) entități stabilite în Rusia, implicate în mod preponderent și desfășurând activități majore de concepere, producere, vânzare sau export de echipamente sau servicii militare, astfel cum figurează în lista din anexa II, cu excepția entităților care activează în sectorul spațial și în sectorul energiei nucleare;

(b) entități stabilite în Rusia, care sunt controlate public sau cu proprietate publică în proporție de peste 50 %, care au active totale estimate în valoare de peste o mie de miliarde de ruble rusești și ale căror venituri estimate provin în proporție de cel puțin 50 % din vânzarea sau transportul de țiței sau produse petroliere începând cu data de 12 septembrie 2014, astfel cum figurează în lista din anexa III;

(c) orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii și deținut în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată la literele (a) și (b); sau

(d) orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități din categoriile menționate la litera (c) sau enumerate în anexele II și III.

(3)  Se interzice oricărei persoane juridice, entități sau organism menționat la alineatul (1) sau (2), încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord de obținere a unor noi împrumuturi sau credite cu o scadență de peste 30 de zile, după 12 septembrie 2014, cu excepția împrumuturilor sau creditelor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de finanțare pentru importuri sau exporturi neinterzise de bunuri și servicii nefinanciare între Uniune și Rusia,și a împrumuturilor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de fonduri de urgență pentru a îndeplini criteriile de solvabilitate și lichiditate pentru persoanele juridice stabilite în Uniune ale căror drepturi de proprietate sunt deținute în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată în anexa I.”

2. Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

(1)  Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV la prezenta decizie, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin utilizarea aeronavelor sau a navelor care arborează pavilionul acestora, se interzice indiferent dacă provine sau nu de pe teritoriul acestora.

(2)  Se interzic:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile prevăzute la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de finanțare sau asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor la export, în scopul oricărei vânzări sau furnizări sau al oricărui transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau în scopul furnizării de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii.

(3)  Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 12 septembrie 2014 și nici furnizării de asistență necesară pentru întreținerea și siguranța capacităților existente în cadrul UE.

(4)  Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică exporturilor, vânzării, furnizărilor sau transferului de produse și tehnologii cu dublă utilizare pentru sectorul aeronautic și pentru industria spațială, sau furnizării conexe de asistență tehnică sau financiară, pentru utilizări nemilitare și pentru utilizatori finali nemilitari, precum și pentru întreținerea și siguranța capacităților nucleare civile existente în cadrul UE, pentru utilizări nemilitare și pentru utilizatori finali nemilitari.”

3. Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

(1)  Se interzice furnizarea directă sau indirectă de servicii asociate necesare pentru explorarea și extracția petrolului marin de mare adâncime, explorarea și extracția petrolului din zona arctică sau pentru proiecte privind petrolul de șist în Rusia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre.

(2)  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere executării contractelor sau acordurilor-cadru încheiate înainte de 12 septembrie 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(3)  Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care serviciile în cauză sunt necesare pentru prevenirea sau limitarea urgentă a unui eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului.”

4. Articolul 7 alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) entitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) sau (c) și la articolul 1 alineatul (2) litera (c) sau (d), sau care figurează în anexele I, II, III sau IV.”.

5. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 1 4a, inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 1.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXĂ

1. Anexa la Decizia 2014/512/PESC este redenumită „anexa I”.

2. Se adaugă următoarele anexe:
„ANEXA II

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
ANEXA III

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT
ANEXA IV

LISTA PERSOANELOR JURIDICE, A ENTITĂȚILOR SAU A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3a

JSC Sirius (optoelectronică pentru uz civil și militar)

OJSC Stankoinstrument (inginerie mecanică pentru uz civil și militar)

OAO JSC Chemcomposite (materiale pentru uz civil și militar)

JSC Kalașnikov (arme de calibru mic)

JSC Tula Arms Plant (sisteme de armament)

NPK Technologii Maschinostrojenija (muniție)

OAO Wysokototschnye Kompleksi (sisteme antiaeriene și antitanc)

OAO Almaz Antey (întreprindere de stat; arme, muniție, cercetare)

OAO NPO Bazalt (întreprindere de stat; fabricare de echipamente pentru producerea de arme și muniție)”.( 1 ) Decizia 2014/512/PESC din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).