2014D0659 — HU — 05.12.2014 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2014/659/KKBP HATÁROZATA

(2014. szeptember 8.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

(HL L 271, 12.9.2014, p.54)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 2014/872/KKBP HATÁROZATA (2014. december 4.)

  L 349

58

5.12.2014
▼B

A TANÁCS 2014/659/KKBP HATÁROZATA

(2014. szeptember 8.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításárólAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot ( 1 ).

(2)

Az Európai Tanács 2014. augusztus 30-án elítélte, hogy egyre több harcos és fegyver érkezik Kelet-Ukrajnába az Oroszországi Föderáció területéről, mint ahogy azt is, hogy orosz fegyveres erők agressziót követnek el Ukrajna területén.

(3)

Az Európai Tanács javaslatok előkészítésére szólított fel annak érdekében, hogy a helyszíni események alakulásának függvényében további jelentős lépéseket lehessen tenni.

(4)

A helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács helyénvalónak ítéli azt, hogy Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire további korlátozó intézkedésekkel reagáljon.

▼M1

(5)

Ezzel összefüggésben helyénvaló a bizonyos pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tilalom kiterjesztése. További korlátozásokat kell bevezetni az állami tulajdonban lévő orosz pénzügyi intézményeknek, a védelmi ágazatban működő bizonyos orosz szervezeteknek, továbbá egyes olyan orosz szervezeteknek a tőkepiacokhoz való hozzáférése tekintetében, melyek fő üzleti tevékenysége az olajértékesítés, illetve -szállítás. Ezek a tiltó intézkedések nem érintik az 1. cikkben nem említett pénzügyi szolgáltatásokat.

▼B

(6)

Ezenkívül meg kell tiltani a kettős felhasználású termékeknek bizonyos oroszországi személyek, szervezetek vagy szervek felé történő értékesítését, szállítását és transzferét.

(7)

Emellett meg kell tiltani a mélytengeri olajfeltáráshoz és -kitermeléshez, a sarkvidéki olajfeltáráshoz és -kitermeléshez vagy palaolajprojektekhez szükséges szolgáltatások nyújtását.

(8)

Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)  Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-től2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, vagy 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű kötvényeknek, tagsági részesedéseknek vagy hasonló pénzügyi eszközöknek a közvetlen vagy közvetett vétele vagy értékesítése, a velük kapcsolatos befektetési szolgáltatások közvetlen vagy közvetett nyújtása, illetve a kibocsátásukkal kapcsolatos segítségnyújtás és az ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakció:

a) az I. mellékletben szereplő azon oroszországi székhelyű meghatározó hitelintézetek vagy finanszírozásfejlesztési intézmények, amelyek 2014. augusztus 1-jén 50 %-nál magasabb arányban voltak állami tulajdonban vagy álltak állami ellenőrzés alatt;

b) az Unión kívüli székhelyű minden olyan jogi személy, szervezet és szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) az e bekezdés b) pontjában említett kategóriába tartozó vagy az I. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró minden jogi személy, szervezet vagy szerv.

(2)  Tilos az alábbiak által 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű kötvényeknek, tagsági részesedéseknek vagy hasonló pénzügyi eszközöknek a közvetlen vagy közvetett eladása vagy értékesítése, a velük kapcsolatos befektetési szolgáltatások közvetlen vagy közvetett nyújtása, illetve a kibocsátásukkal kapcsolatos segítségnyújtás és az ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakció:

a) a túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, előállításával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű, a II. melléklet szerinti jegyzékben szereplő szervezetek, kivéve az űriparban és az atomenergia-ágazatban tevékenykedő szervezeteket;

b) azon, a III. melléklet szerinti jegyzékben szereplő, oroszországi székhelyű szervezetek, amelyek állami ellenőrzés alatt, vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban állnak, teljes eszközértékük becsült értéke feltehetőleg meghaladja az egybillió orosz rubelt, és amelyek becsült bevételének legalább 50 %-a 2014. szeptember 12-i adatok alapján nyersolaj és kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;

c) olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával az a) vagy b) pontban felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d) a c) pontban említett kategóriába tartozó vagy az I. vagy III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró minden jogi személy, szervezet vagy szerv.

(3)  Tilos 2014. szeptember 12. után – akár közvetlenül, akár közvetve – az (1) vagy a (2) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 30 napot meghaladó futamidővel új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni, kivéve az olyan kölcsönöket vagy hiteleket, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és Oroszország közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, illetve kivéve az olyan kölcsönöket, amelyek konkrét és dokumentumokkal megfelelőképpen alátámasztott célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, az I. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.”

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„3a. cikk

(1)  Tilos a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő kettős felhasználású termékeknek és technológiáknak valamely tagállam állampolgára általi, illetve tagállam területéről vagy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó vagy légi jármű felhasználásával történő, bármely, az ezen határozat IV. mellékletében felsorolt oroszországi személy, szervezet vagy szerv részére történő közvetlen vagy közvetett értékesítése, szállítása, transzfere vagy kivitele, függetlenül attól, hogy az említett technológiák vagy berendezések a tagállamok területéről származnak-e.

(2)  Tilos:

a) bármely, a IV. mellékletben felsorolt oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetve vagy közvetlenül, olyan brókertevékenységet folytatni, illetve olyan technikai segítséget vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben meghatározott termékekhez vagy technológiákhoz, vagy az ilyen termékek és technológiák biztosításához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b) bármely a IV. mellékletben felsorolt oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetve vagy közvetlenül, az (1) bekezdésben meghatározott termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az ilyen termékek vagy technológiák értékesítését, szállítását, transzferét vagy kivitelét szolgáló, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2014. szeptember 12. előtt megkötött szerződések és megállapodások teljesítését, valamint az Unióban meglévő képességek fenntartásához és biztonságához szükséges segítségnyújtást.

(4)  Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére, értékesítésére, szállítására vagy transzferére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a repüléstechnika és az űripar általi felhasználásra, nem katonai felhasználásra vagy nem katonai végfelhasználók részére szánnak, valamint amelyeket az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében az EU-n belül meglévő képességek karbantartására és biztonságára, nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók részére szánnak.”

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

(1)  Tilos az oroszországi mélytengeri kőolajfeltáráshoz és -kitermeléshez, sarkvidéki olajfeltáráshoz és – kitermeléshez vagy palaolaj-projektekhez szükséges kapcsolódó szolgáltatások valamely tagállam állampolgára általi, illetve tagállam területéről vagy tagállam joghatósága alá tartozó hajó vagy légi jármű felhasználásával történő közvetlen vagy közvetett nyújtása.

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érinti a 2014. szeptember 12. előtt megkötött szerződésekből vagy keretmegállapodásokból vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges kiegészítő szerződésekből eredő kötelezettségek végrehajtását.

(3)  Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó, amennyiben a szóban forgó szolgáltatásokra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.”

(4) A 7. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) az 1. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában vagy az 1. cikk (2) bekezdésének c) vagy d) pontjában említett, vagy az I., II., III. vagy IV. mellékletben felsorolt szervezetek;”.

(5) A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az 1-4a. cikkben foglalt tilalmak megkerülése, ideértve az 1. cikkben említett szervezetek helyetteseként való eljárást.”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
MELLÉKLET

1. A 2014/512/KKBP határozat mellékletét I. mellékletté kell átnevezni.

2. A szöveg a következő mellékletekkel egészül ki:
„II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
III. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT
IV. MELLÉKLET

A 3a. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

JSC Sirius (polgári és katonai célokra felhasználható optoelektronikai eszközök)

OJSC Stankoinstrument (polgári és katonai célú gépgyártás)

OAO JSC Chemcomposite (polgári és katonai célokra felhasználható anyagok)

JSC Kalashnikov (kézifegyverek)

JSC Tula Arms Plant (fegyverrendszerek)

NPK Technologii Maschinostrojenija (lőszerek)

OAO Wysokototschnye Kompleksi (légvédelmi és tankelhárító rendszerek)

OAO Almaz Antey (állami tulajdonú vállalat; fegyverek, lőszerek, kutatás)

OAO NPO Bazalt (állami tulajdonú vállalat, fegyver- és lőszergyártó gépek gyártása)”( 1 ) A Tanács 2014. július 31-i 2014/512/KKBP határozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).