2014D0659 — DA — 05.12.2014 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/659/FUSP

af 8. september 2014

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

(EFT L 271, 12.9.2014, p.54)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS AFGØRELSE 2014/872/FUSP af 4. december 2014

  L 349

58

5.12.2014
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/659/FUSP

af 8. september 2014

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i UkraineRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP ( 1 ).

(2)

Den 30. august 2014 fordømte Det Europæiske Råd den stigende tilstrømning af krigere og våben fra Den Russiske Føderations område til det østlige Ukraine og russiske væbnede styrkers angrebshandlinger på ukrainsk jord.

(3)

Det Europæiske Råd opfordrede til at iværksætte det forberedende arbejde med forslag, så der kunne tages betydelige yderligere skridt i lyset af udviklingen i situationen på stedet.

(4)

I betragtning af situationens alvor finder Rådet det hensigtsmæssigt at indføre yderligere restriktive foranstaltninger som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

▼M1

(5)

I denne sammenhæng er det hensigtsmæssigt at udvide forbuddet i forbindelse med visse finansielle instrumenter. Der bør indføres yderligere restriktioner vedrørende adgang til kapitalmarkedet for så vidt angår statsejede russiske finansielle institutioner, visse russiske enheder inden for forsvarssektoren og visse russiske enheder, hvis hovedbeskæftigelse er salg eller transport af olie. Disse forbud berører ikke de finansielle tjenesteydelser, der ikke er omhandlet i artikel 1.

▼B

(6)

Endvidere bør salg, levering eller overførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til visse personer, enheder eller organer i Rusland forbydes.

(7)

Desuden bør ydelse af tjenester, der er nødvendige med henblik på olieefterforskning og -produktion på dybt vand, arktisk olieefterforskning og -produktion eller skiferolieprojekter, forbydes.

(8)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:Artikel 1

I afgørelse 2014/512/FUSP foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.  Direkte eller indirekte køb eller salg af, direkte eller indirekte levering af investeringsservice eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med obligationer, aktier eller lignende finansielle instrumenter med en løbetid på over 90 dage udstedt efter den 1. august 2014 til den 12. september 2014 eller med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a) større kreditinstitutter eller finansielle udviklingsinstitutter etableret i Rusland, hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 % pr. 1. august 2014, jf. listen i bilag I

b) juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag I, ejer mere end 50 %, eller

c) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed inden for den kategori, som er omhandlet i dette stykkes litra b) eller opført på listen i bilag I,

forbydes.

2.  Direkte eller indirekte køb eller salg af, direkte eller indirekte levering af investeringsservice eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med obligationer, aktier eller lignende finansielle instrumenter med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 af:

a) enheder etableret i Rusland, som primært er beskæftiget med større aktiviteter inden for udformning, produktion, salg eller eksport af militærudstyr eller -tjenester, jf. bilag II, bortset fra enheder, der er aktive inden for rumfartssektoren og kerneenergisektoren

b) enheder etableret i Rusland, der er offentligt kontrolleret, eller hvoraf staten ejer over 50 %, hvis anslåede samlede aktiver overstiger 1 billion russiske rubler, og hvis anslåede indtægter for så vidt angår mindst 50 % hidrører fra salg eller transport af råolie eller olieprodukter pr. 12. september 2014, jf. bilag III

c) juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, der er omhandlet i litra a) og b), ejer mere end 50 %, eller

d) juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed inden for den kategori, som er omhandlet i litra c) eller opført på listen i bilag II eller III,

forbydes.

3.  Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af nye lån eller kreditter med en løbetid på over 30 dage til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1 eller 2, efter den 12. september 2014, bortset fra lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og Rusland, eller lån, der har et specifikt og dokumenteret formål om at yde nødfinansiering med henblik på at opfylde solvens- og likviditetskriterier for juridiske personer, der er etableret i Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag I, ejer over 50 %.«.

2) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3a

1.  Direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV til denne afgørelse, foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, forbydes, uanset om produkterne og teknologien hidrører fra deres områder eller ej.

2.  Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning til produkter og teknologi som anført i stk. 1 og til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter og teknologi til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV

b) direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig tilskud, lån og eksportkreditforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter og teknologi, eller til levering af teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning hertil til personer, enheder eller organer i Rusland, jf. bilag IV.

3.  Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen af kontrakter eller aftaler, der er indgået inden den 12. september 2014 og levering af bistand, der er nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i EU.

4.  Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på eksport, salg, levering eller overførsel af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til luft- og rumfart eller den dertil knyttede ydelse af teknisk eller finansiel bistand, til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger samt opretholdelse og sikring af eksisterende civile kerne-energikapaciteter i EU til ikkemilitær brug og til en ikkemilitær slutbruger.«

3) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

1.  Direkte eller indirekte ydelse af tilknyttede tjenester, der er nødvendige med henblik på olieefterforskning og -produktion på dybt vand, arktisk olieefterforskning og -produktion eller skiferolieprojekter i Rusland, foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der hører under medlemsstaternes jurisdiktion, forbydes.

2.  Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af kontrakter eller rammeaftaler, der er indgået inden den 12. september 2014, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.  Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de pågældende tjenester er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.«

4) Artikel 7, stk. 1, litra a), affattes således:

»a) enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) eller c), og artikel 1, stk. 2, litra c) eller d), eller opført i bilag I, II, III eller IV«.

5) Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå de forbud, der er omhandlet i artikel 1-4a, herunder ved at agere som stedfortræder for de enheder, der er omhandlet i artikel 1.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
BILAG

1. Bilaget til afgørelse 2014/512/FUSP benævnes bilag I.

2. Følgende bilag tilføjes:
»BILAG II

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
BILAG III

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT
BILAG IV

LISTE OVER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER ELLER ORGANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3a

JSC Sirius (optoelektronik til civile og militære formål)

OJSC Stankoinstrument (metal- og maskinindustri til civile og militære formål)

OAO JSC Chemcomposite (materialer til civile og militære formål)

JSC Kalashnikov (håndvåben)

JSC Tula Arms Plant (våbensystemer)

NPK Technologii Maschinostrojenija (ammunition)

OAO Wysokototschnye Kompleksi (antiluft- og panserværnssystemer)

OAO Almaz Antey (statsejet virksomhed; våben, ammunition, forskning)

OAO NPO Bazalt (statsejet virksomhed, produktion af maskiner til fremstilling af våben og ammunition)«.( 1 ) Afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).