13.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 238/4


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Ragusa (Italien) den 7. marts 2011 — straffesag mod Mohamed Ali Cherni

(Sag C-113/11)

2011/C 238/05

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Ragusa

Tiltalt i straffesagen

Mohamed Ali Cherni

Ved kendelse af 26. maj 2011 har Domstolen slettet sagen fra sit register.