2001L0109 — RO — 23.08.2008 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2001/109/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2001

privind anchetele statistice care trebuie efectuate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi

(JO L 013, 16.1.2002, p.21)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

DECIZIA COMISIEI din 3 februarie 2006

  L 51

21

22.2.2006

 M2

DIRECTIVA 2006/110/CE A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

418

20.12.2006

►M3

DECIZIA COMISIEI din 4 august 2008

  L 225

14

23.8.2008


Astfel cum a fost modificat prin:

 A1

Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIRECTIVA 2001/109/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 19 decembrie 2001

privind anchetele statistice care trebuie efectuate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferiPARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat ( 2 ),

întrucât:

(1)

Comisia, pentru a îndeplini sarcina conferită de tratat și de dispozițiile comunitare care guvernează organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor, trebuie să fie informată exact cu privire la potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi în Comunitate și să aibă la dispoziție estimări pe termen mediu ale producției și ofertei pe piețe. Aceste informații sunt furnizate, în prezent, în cadrul Directivei 76/625/CEE a Consiliului din 20 iulie 1976 privind anchetele statistice care trebuie desfășurate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi ( 3 ). Cu ocazia noilor modificări, este necesar, din motive de claritate, să se abroge respectiva directivă și să fie înlocuită cu prezenta directivă.

(2)

Toate statele membre trebuie să desfășoare simultan anchete asupra plantațiilor de pomi fructiferi din aceleași specii în conformitate cu aceleași criterii și cu o exactitate comparabilă. Noile plantații ajung la deplină capacitate numai după un anumit număr de ani. În consecință, aceste anchete trebuie să fie repetate o dată la cinci ani pentru a obține statistici sigure cu privire la potențialul de producție, ținând cont de pomii fructiferi care încă nu sunt productivi.

(3)

În fiecare stat membru trebuie desfășurate anchete uniforme asupra principalelor soiuri din fiecare specie de fruct, încercându-se, în același timp, să se stabilească subdiviziuni cât se poate de complete în funcție de soiuri.

(4)

Experiența câștigată în anchetele anterioare ale plantațiilor de pomi fructiferi a arătat că este necesar să se introducă o anumită flexibilitate în metodele de anchetă utilizate de statele membre, păstrându-se, în același timp, comparabilitatea datelor între statele membre.

(5)

Obiectivele acțiunii propuse, și anume de a obține statistici complete și sigure privind potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi în Comunitate și privind estimările pe termen mediu ale producției și ofertei comunitare, nu pot fi realizate la un nivel suficient de statele membre în mod individual și pot, în consecință, din motive ce țin de efectele acțiunii, să fie atinse mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit în articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, stabilit în acest articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(6)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei ( 4 ),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

(1)  Statele membre desfășoară, în cursul anului 2002, și apoi o dată la cinci ani, anchete asupra plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi existente pe teritoriul acestora.

(2)  Sunt cuprinse în anchetă următoarele specii:

(a) mere de masă;

(b) pere de masă;

(c) piersici;

(d) caise;

(e) portocale;

(f) lămâi;

(g) citrice mici.

Speciile care trebuie cuprinse în anchete în diferitele state membre sunt stabilite în tabelul din anexă.

Lista respectivelor specii și respectivul tabel pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 8 alineatul (2).

Cuprinderea în anchetă a plantațiilor de soiuri de mere și pere destinate exclusiv altor utilizări decât mere și pere de masă este opțională.

(3)  Ancheta se aplică tuturor exploatațiilor cu o suprafață plantată cu pomi fructiferi, cu condiția ca fructele produse să fie destinate în întregime sau în principal pieței.

Ancheta acoperă culturile pure și mixte, adică plantațiile de pomi fructiferi din mai multe specii din cele prevăzute la alineatul (2) primul paragraf sau una sau mai multe dintre acestea împreună cu alte specii.

(4)  Ancheta poate fi exhaustivă sau bazată pe eșantioane aleatorii, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 3.

Articolul 2

(1)  Anchetele prevăzute la articolul 1 sunt organizate astfel încât rezultatele să poată fi prezentate în diverse combinații ale următoarelor caracteristici:

A.  Soiul de pom fructifer:

Pentru fiecare specie de pomi fructiferi, și în ordinea importanței, trebuie indicate suficiente soiuri pentru a permite realizarea unei evaluări separate pentru fiecare stat membru, după soi, a cel puțin 80 % din suprafețele totale plantate cu pomi fructiferi din speciile în cauză și, în orice caz, toate soiurile care reprezintă cel puțin 3 % din suprafața totală plantată cu pomi fructiferi din speciile în cauză.

B.  Vârsta arborilor:

Vârsta arborilor trebuie calculată din momentul plantării lor în livadă. Sezonul de plantare care durează din toamnă până în primăvară este considerat o singură perioadă.

C.  Suprafața plantată, numărul de arbori și densitatea plantației:

Densitatea plantației poate fi cuprinsă în anchetă și stabilită direct sau poate fi calculată pe baza suprafeței plantate.

(2)  Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 3

(1)  În cazul unei anchete prin sondaj, eșantionul este reprezentativ pentru cel puțin 95 % din suprafața plantată cu pomi fructiferi. Estimările se fac pentru suprafețele neacoperite de eșantionare.

(2)  În privința rezultatelor anchetelor prin sondaj, statele membre iau toate măsurile pentru a se asigura că erorile de eșantionare la un nivel de încredere de 68 % sunt cel mult de ordinul a 3 % din totalul suprafeței naționale plantate cu pomi fructiferi din fiecare specie.

(3)  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a limita erorile de raportare și, dacă este necesar, pentru a estima efectul acestora asupra totalului suprafeței plantate cu pomi fructiferi din fiecare specie.

(4)  Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 4

(1)  Statele membre informează, cât se poate de repede, Comisia cu privire la rezultatele acestor anchete și în orice caz înainte de 1 octombrie din anul ce urmează anului anchetei.

(2)  Rezultatele prevăzute la alineatul (1) sunt furnizate pentru fiecare suprafață de producție. Limitele suprafețelor de producție de adoptat pentru statele membre sunt fixate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (2).

(3)  Erorile de eșantionare, împreună cu celelalte erori descoperite în raportare prevăzute în articolul 3, sunt notificate înainte de 1 octombrie din anul ce urmează anului anchetei.

(4)  Statele membre trimit Comisiei un raport metodologic cu privire la modul de desfășurare a anchetei până la 1 octombrie cel târziu din anul ce urmează anului anchetei.

Articolul 5

Statele membre care au estimări anuale:

(a) ale suprafețelor cultivate cu pomi fructiferi, a căror defrișare a fost desfășurată pe teritoriul lor și

(b) ale noilor plantații de pomi fructiferi pe teritoriul lor,

notifică aceste informații Comisiei până cel târziu la 31 octombrie din anul ce urmează anului de referință.

Articolul 6

Comisia studiază, în cadrul consultărilor și al unei colaborări permanente cu statele membre:

(a) rezultatele furnizate;

(b) problemele tehnice apărute, în special prin pregătirea și punerea în aplicare a acestor anchete;

(c) semnificația rezultatelor anchetelor.

Articolul 7

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în termen de un an de la notificarea rezultatelor anchetelor efectuate de statele membre, un raport privind experiența acumulată în cursul anchetelor.

Articolul 8

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistică agricolă, instituit de Decizia 72/279/CEE a Consiliului ( 5 ).

(2)  În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolelor 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolul 8 din această decizie.

Perioada prevăzută în articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)  Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 9

Directiva 76/625/CEE se abrogă începând cu 16 aprilie 2002.

Orice trimiteri la Directiva 76/625/CEE abrogată sunt considerate trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 10

Statele membre iau măsurile necesare pentru intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive până cel târziu la 16 aprilie 2002. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

În cazul în care statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 11

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 12

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼M3
ANEXĂSPECII CARE FAC OBIECTUL ANCHETELOR ÎN DIFERITELE STATE MEMBRE

 

Mere

Pere

Piersici

Caise

Portocale

Lămâi

Citrice mici

Belgia

x

x

 
 
 
 
 

Bulgaria

x

x

x

x

 
 
 

Republica Cehă

x

x

x

x

 
 
 

Danemarca

x

x

 
 
 
 
 

Germania

x

x

 
 
 
 
 

Estonia

x

 
 
 
 
 
 

Irlanda

x

 
 
 
 
 
 

Grecia

x

x

x

x

x

x

x

Spania

x

x

x

x

x

x

x

Franța

x

x

x

x

x

x

x

Italia

x

x

x

x

x

x

x

Cipru

x

x

x

x

x

x

x

Letonia

x

x

 
 
 
 
 

Lituania

x

x

 
 
 
 
 

Luxemburg

x

x

 
 
 
 
 

Ungaria

x

x

x

x

 
 
 

Malta

 
 

(1)

 
 
 
 

Țările de Jos

x

x

 
 
 
 
 

Austria

x

x

x

x

 
 
 

Polonia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Portugalia

x

x

x

x

x

x

x

România

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Slovenia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Slovacia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Finlanda

x

 
 
 
 
 
 

Suedia

x

x

 
 
 
 
 

Regatul Unit

x

x

 
 
 
 
 

(1)   Nu se vor efectua anchete privind: vârsta pomilor, densitatea plantației și soiul de fruct.( 1 ) JO C 96 E, 27.3.2001, p. 212.

( 2 ) Aviz al Parlamentului European din 13 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 8 noiembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

( 3 ) JO L 218, 11.8.1976, p. 10. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 16, 21.1.2000, p. 72).

( 4 ) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

( 5 ) JO L 179, 7.8.1972, p. 1.