2001L0109 — LT — 23.08.2008 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/109/EB

2001 m. gruodžio 19 d.

dėl statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių galimam derlingumui nustatyti

(OL L 013, 16.1.2002, p.21)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2006 m. vasario 3 d.

  L 51

21

22.2.2006

 M2

TARYBOS DIREKTYVA 2006/110/EB 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

418

20.12.2006

►M3

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2008 m. rugpjūčio 4 d.

  L 225

14

23.8.2008


iš dalies keičiamas:

 A1

Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2001/109/EB

2001 m. gruodžio 19 d.

dėl statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių galimam derlingumui nustatytiEUROPOS SĄJUNGOS EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka ( 2 ),

kadangi:

(1)

Tam, kad galėtų vykdyti Sutarties ir Bendrijos nuostatose, reglamentuojančiose bendrą vaisių ir daržovių rinkos organizavimą, nustatytas užduotis, Komisija turi būti gerai informuojama apie tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių Bendrijoje galimą derlingumą ir turėti prieinamus vidutinės trukmės laikotarpio vaisių auginimo ir pasiūlos rinkose įvertinimus. Šiuo metu tokia informacija tiekiama pagal 1976 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 76/625/EEB dėl statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių galimam derlingumui nustatyti ( 3 ). Dėl atliekamų naujų pakeitimų, aiškumo sumetimais tikslinga minėtą direktyvą panaikinti ją pakeičiant šia direktyva.

(2)

Visos valstybės narės turėtų atlikti tų pačių rūšių vaismedžių sodinių tyrimus vienu metu, pagal tuos pačius kriterijus ir palyginamu tikslumu. Nauji sodiniai pradeda duoti pilną derlių tik po tam tikro skaičiaus metų. Todėl šie tyrimai turėtų būti atliekami kas penkeri metai, kad būtų galima gauti patikimus statistinius duomenis apie galimą derlingumą, atsižvelgiant į vaismedžius, kurie dar neduoda derliaus.

(3)

Kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti atliekami kiekvienos rūšies vaisių pagrindinių veislių vienodi tyrimai, stengiantis tuo pačiu metu nustatyti kuo išsamesnes veislių atmainas.

(4)

Vaismedžių sodinių ankstesniųjų tyrimų patirtis rodo, kad valstybės narės turėtų taikyti tam tikrą lankstumą naudojamiems tyrimų metodams, išlaikant valstybių narių duomenų palyginamumą.

(5)

Planuojamos veiklos tikslų, būtent: gauti išsamius ir patikimus statistinius duomenis apie tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių Bendrijoje galimą derlingumą, ir apie vidutinės trukmės laikotarpio vaisių Bendrijos auginimo ir pasiūlos įvertinimus, valstybės narės negali pilnai pasiekti veikdamos atskirai, ir todėl dėl veiklos rezultatų, juos geriau būtų galima pasiekti Bendrijos mastu, dėl to Bendrija gali imtis priemonių, remdamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina šiems tikslams pasiekti.

(6)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 1999/468/EB, nustatančią Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką ( 4 ),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

1.  2002 m., o po to kas penkeri metai valstybės narės atlieka tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių, esančių jų teritorijoje, tyrimus.

2.  Tiriamos šios rūšys:

a) desertiniai obuoliai,

b) desertinės kriaušės,

c) persikai,

d) abrikosai,

e) apelsinai,

f) citrinos,

g) smulkiavaisiai citrusų vaisiai.

Rūšys, kurios turi būti tiriamos įvairiose valstybėse narėse, nurodytos priede pateikiamoje lentelėje.

Minėtą rūšių sąrašą ir minėtą lentelę galima iš dalies keisti 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Obuolių ir kriaušių veislių, skirtų kitokiam nei desertinių obuolių ar kriaušių panaudojimui, sodinių tyrimas nėra privalomas.

3.  Tyrimai atliekami visuose ūkiuose, turinčiuose vaismedžiais apsodintų plotų, kai visi ar dauguma išaugintų vaisių yra skirti rinkai.

Tyrimai apima grynąsias ir mišriąsias kultūras t. y. kelių rūšių, minėtų šio straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, sodinius arba vienos ar kelių iš jų su kitomis rūšimis sodinius.

4.  Tyrimas gali būti nuodugnus arba paremtas atsitiktine mėginių atranka pagal 3 straipsnyje nustatytus kriterijus.

2 straipsnis

1.  1 straipsnyje minėti tyrimai organizuojami taip, kad jų rezultatus būtų galima pateikti įvairiai derinant šiuos rodiklius:

A)  Vaisių veislė:

Kiekvienai vaisių rūšiai svarbos tvarka nurodoma pakankamai veislių, kad galima būtų pagal veislę atskirai įvertinti kiekvienos valstybės narės ne mažiau kaip 80 % bendro atitinkamos rūšies vaismedžiais apsodinto ploto, ir bet kuriuo atveju nurodant visas veisles, kuriomis yra apsodinta 3 % ar daugiau bendro tos pačios atitinkamos rūšies vaismedžiais apsodinto ploto.

B)  Medžių amžius:

Medžių amžius skaičiuojamas nuo jų pasodinimo sode. Sodinimo sezonas, kuris tęsiasi nuo rudens iki pavasario, laikomas vienu laikotarpiu.

C) Apsodintas plotas, medžių skaičius ir sodinių tankumas:

Sodinių tankumas gali būti tiriamas ir tiesiogiai nustatomas arba gali būti apskaičiuotas iš apsodinto ploto.

2.  Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3 straipsnis

1.  Atsitiktinės mėginių atrankos atveju imtis turi reprezentuoti ne mažiau kaip 95 % vaismedžiais apsodinto ploto. Plotai, nepatenkantys į imtį, įvertinami apytikriai.

2.  Kiek tai susiję su tyrimų atsitiktinės atrankos būdu rezultatais, valstybės narės imasi visų priemonių užtikrinti, kad imties atrankos paklaidos, laikantis 68 % pasikliovimo rėžio, sudarytų ne daugiau kaip 3 % visam nacionaliniam kiekvienos rūšies vaismedžiais apsodintam plotui.

3.  Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių ataskaitų klaidoms apriboti ir, kai būtina, įvertinti jų įtaką visam kiekvienos rūšies vaismedžiais apsodintam plotui.

4.  Šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

1.  Valstybės narės Komisijai kuo skubiau praneša šių tyrimų rezultatus, bet kuriuo atveju iki kitų metų, einančių po tyrimo metų, spalio 1 d.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti rezultatai pateikiami apie kiekvieną auginimo plotą. Auginimo plotų ribos, kurias numato valstybės narės, nustatomos 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.  Apie imčių atrankos klaidas ir ataskaitose pastebėtas klaidas, minėtas 3 straipsnyje, pranešama iki kitų metų, einančių po tyrimo metų, spalio 1 d.

4.  Ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po tyrimo metų, spalio 1 d., valstybės narės Komisijai atsiunčia ataskaitą apie metodiką, susijusią su tyrimo atlikimu.

5 straipsnis

Valstybės narės, kurios turi:

a) jų teritorijoje išnaikintų vaismedžių plotų ir

b) jų teritorijoje naujų vaismedžių sodinių

metinius įvertinimus, šią informaciją Komisijai praneša ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po atskaitinių metų, spalio 31 d.

6 straipsnis

Komisija, konsultuodamasi ir nuolatos bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, nagrinėja:

a) pateiktus rezultatus,

b) iškeltas technines problemas, ypač rengiant ir įgyvendinant šiuos tyrimus,

c) tyrimų rezultatų reikšmę.

7 straipsnis

Per vienerius metus nuo pranešimo apie valstybių narių tyrimų rezultatus, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie įgytą tokių tyrimų metu patirtį.

8 straipsnis

1.  Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 72/279/EEB ( 5 ).

2.  Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.  Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

9 straipsnis

Direktyva 76/625/EEB panaikinama nuo 2002 m. balandžio 16 d.

Bet kokios nuorodos į panaikintą Direktyvą 76/625/EEB laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

10 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, vėliausiai įsigalioję iki 2002 m. balandžio 16 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

11 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼M3
PRIEDASĮVAIRIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE TIRIAMOS RŪŠYS

 

Obuoliai

Kriaušės

Persikai

Abrikosai

Apelsinai

Citrinos

Smulkiavaisiai citrusiniai vaisiai

Belgija

x

x

 
 
 
 
 

Bulgarija

x

x

x

x

 
 
 

Čekija

x

x

x

x

 
 
 

Danija

x

x

 
 
 
 
 

Vokietija

x

x

 
 
 
 
 

Estija

x

 
 
 
 
 
 

Airija

x

 
 
 
 
 
 

Graikija

x

x

x

x

x

x

x

Ispanija

x

x

x

x

x

x

x

Prancūzija

x

x

x

x

x

x

x

Italija

x

x

x

x

x

x

x

Kipras

x

x

x

x

x

x

x

Latvija

x

x

 
 
 
 
 

Lietuva

x

x

 
 
 
 
 

Liuksemburgas

x

x

 
 
 
 
 

Vengrija

x

x

x

x

 
 
 

Malta

 
 

(1)

 
 
 
 

Nyderlandai

x

x

 
 
 
 
 

Austrija

x

x

x

x

 
 
 

Lenkija

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Portugalija

x

x

x

x

x

x

x

Rumunija

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Slovėnija

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Slovakija

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Suomija

x

 
 
 
 
 
 

Švedija

x

x

 
 
 
 
 

Jungtinė Karalystė

x

x

 
 
 
 
 

(1)   Netirta: medžių amžius, sodinių tankumas ir vaisių veislės.( 1 ) OL C 96 E, 2001 3 27, p. 212.

( 2 ) 2001 m. birželio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2001 m. lapkričio 8 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2001 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

( 3 ) OL L 218, 1976 8 11, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 1999/87/EB (OL L 16, 2000 1 21, p. 72).

( 4 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 5 ) OL L 179, 1972 8 7, p. 1.