2001L0109 — ET — 23.08.2008 — 004.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/109/EÜ,

19. detsember 2001,

mis käsitleb liikmesriikide statistilisi vaatlusi teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kindlaksmääramiseks

(EÜT L 013, 16.1.2002, p.21)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI OTSUS, 3. veebruar 2006,

  L 51

21

22.2.2006

 M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/110/EÜ, 20. november 2006,

  L 363

418

20.12.2006

►M3

KOMISJONI OTSUS, 4. august 2008,

  L 225

14

23.8.2008


Muudetud:

 A1

Akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/109/EÜ,

19. detsember 2001,

mis käsitleb liikmesriikide statistilisi vaatlusi teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kindlaksmääramiseksEUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 285,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 ettenähtud menetluse kohaselt ( 2 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon vajab talle asutamislepinguga ning ühenduse puu- ja köögiviljaturu ühist korraldust reguleerivate sätetega antud ülesande täitmiseks täpset teavet teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kohta ühenduses ja keskmise tähtajaga hinnanguid tootmise ja turupakkumise kohta. Selle teabe kogumine on praegu ette nähtud nõukogu 20. juuli 1976. aasta direktiiviga 76/625/EMÜ, liikmesriikide statistiliste vaatluste kohta teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kindlaksmääramiseks. ( 3 ) Nüüd, kui tehakse muudatusi, on selguse mõttes asjakohane tunnistada nimetatud direktiiv kehtetuks ja asendada see käesoleva direktiiviga.

(2)

Kõik liikmesriigid peaksid ühte liiki kuuluvate viljapuude istandikes läbi viima rööbitisi vaatlusi, rakendades ühtesid ja samu kriteeriume ning võrreldavaid täpsusnõudeid. Uutes istandikes saadakse täissaak alles teatava arvu aastate möödudes. Et saada usaldatavaid statistilisi andmeid tootmispotentsiaali kohta ja arvesse võtta viljapuid, mis veel saaki ei anna, tuleks kõnealuseid vaatlusi seetõttu korrata viieaastaste ajavahemike järel.

(3)

Kõikides liikmesriikides tuleks teha ühesuguseid vaatlusi iga viljapuuliigi tähtsamate sortide kohta, püüdes samal ajal sorte eristada nii täielikult kui vajalik.

(4)

Viljapuuistandike seniste vaatlustega omandatud kogemused näitavad, et liikmesriikide vaatlusmeetodid peavad olema paindlikud, kuid samal ajal tuleb säilitada andmete võrreldavus liikmesriikide vahel.

(5)

Kuna kavandatud tegevuse eesmärke, nimelt täielike ja usaldusväärsete statistiliste andmete saamist teatavate viljapuuliikide istandike tootmispotentsiaali kohta ühenduses ja keskmise tähtajaga hinnangute kujundamist ühenduse toodangu ja pakkumise kohta, pole võimalik saavutada igas liikmesriigis üksikult ja seetõttu tuleks tõhususe huvides tegutseda ühenduse tasemel, võib ühendus võtta vastavaid meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, nagu sõnastatud asutamislepingu artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

(6)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise kord, ( 4 )

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

1.  2002. aasta jooksul ja edaspidi iga viie aasta järel viivad liikmesriigid läbi vaatlusi teatavate viljapuuliikide oma territooriumil asuvates istandikes.

2.  Vaadeldakse järgmisi liike:

a) dessertõunad

b) dessertpirnid

c) virsikud

d) aprikoosid

e) apelsinid

f) sidrunid

g) väikeseviljalised tsitrused.

Eri liikmesriikides vaadeldavad liigid on esitatud lisas, sellekohases tabelis.

Nimetatud liikide loetelu ja nimetatud tabelit võib muuta artikli 8 lõikes 2 osutatud korra kohaselt.

Muude õuna- ja pirnisortide puhul kui dessertõunad ja pirnid pole viljapuude istandike vaatlused kohustuslikud.

3.  Vaatlusi tehakse kõigis majandites, kus on istutatud viljapuudega alasid, kui seal toodetavad puuviljad on täielikult või peamiselt ette nähtud turustamiseks.

Vaatlus hõlmab ühe liigi või segaistandikke, st viljapuuistandikke, kus kasvatatakse mitut lõike 2 esimeses lõigus nimetatud liiki või ühte või mitut eespool nimetatud liiki koos muude liikidega.

4.  Vaatlus võib olla üldine või rajaneda juhusliku valimi vaatlusel vastavalt artiklis 3 sätestatud kriteeriumidele.

Artikkel 2

1.  Artiklis 1 osutatud vaatlused korraldatakse nii, et tulemusi saab esitada järgmiste näitajate mitmesuguste kombinatsioonide näol:

A.  Puuviljasort:

Selleks et oleks võimalik viljeldavate sortide järgi liikmesriike eraldi hinnata, tuleb iga liigi puhul esitada andmed vähemalt 80 % selle liigi istandike pindalast kasvatatavate sortide kohta tähtsuse järjekorras, kusjuures kindlasti esitatakse andmed iga sordi kohta, mis võtab enda alla 3 % või rohkem kõnesoleva viljapuuliigi istandike kogupindalast.

B.  Puude vanus:

Puude vanus tuleb arvutada nende viljapuuaeda istutamise ajast alates. Istutusaega sügisest kevadeni loetakse üheks istutusperioodiks.

C. Istandiku pindala, puude arv ja istutustihedus:

Istutustihedust võib vaadelda ja määrata vahetult või arvutada istandiku pindalast lähtudes.

2.  Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 3

1.  Juhusliku valimi vaatluse korral peab valim esindama kogu istutusala vähemalt 95 % ulatuses. Alade kohta, mis pole valimis esindatud, antakse hinnangulised andmed.

2.  Neil juhtudel, kui on tegemist juhusliku valimi vaatluse tulemustega, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed tagamaks, et 68 %lisel usaldusnivool valimiviga ei ületaks 3 % iga viljapuuliigi istandike kogupindala kohta liikmesriigis.

3.  Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid vaatlusvigade vähendamiseks ja vajaduse korral hindavad nende mõju igale esitatavale kogupindalale viljapuuliikide kaupa.

4.  Käesoleva artikli rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 4

1.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõnealuste vaatluste tulemustest nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul enne vaatlusele järgneva aasta 1. oktoobrit.

2.  Lõikes 1 nimetatud tulemused tuleb esitada iga tootmispiirkonna kohta. Liikmesriikidele ettenähtud tootmispiirkondade piirid määratakse kindlaks artikli 8 lõikes 2 sätestatud korras.

3.  Artiklis 3 nimetatud andmete esitamisel leitud valimivead koos muude vigadega tuleb teatada vaatlusele järgneva aasta 1. oktoobriks.

4.  Liikmesriigid saadavad komisjonile metodoloogilise aruande selle kohta, kuidas vaatlus läbi viidi, mitte hiljem kui vaatlusele järgneva aasta 1. oktoobriks.

Artikkel 5

Liikmesriigid, kes saavad aastaandmeid:

a) likvideeritud viljapuuistandike kohta oma territooriumil või

b) uutest istandikest oma territooriumil,

edastavad komisjonile vastava teabe hiljemalt muutuste aastale järgneva aasta 31. oktoobriks.

Artikkel 6

Komisjon uurib liikmesriikidega nõu pidades ja nendega pidevat koostööd tehes:

a) esitatud tulemusi,

b) tehnilisi raskusi, mis on ilmnenud vaatluste ja aruannete ettevalmistamisel ning tegemisel,

c) vaatlustulemuste olulisust.

Artikkel 7

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aasta jooksul pärast liikmesriikide edastatud tulemuste kättesaamist aruande vaatluse käigus omandatud kogemuste kohta.

Artikkel 8

1.  Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, mis on moodustatud otsusega 72/279/EMÜ. ( 5 )

2.  Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.  Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 9

Direktiiv 76/625/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 16. aprillist 2002.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 76/625/EMÜ käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 10

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 16. aprilliks 2002. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näeb ette liikmesriik.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 12

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M3
LISAERI LIIKMESRIIKIDES VAADELDAVAD LIIGID

 

Õunad

Pirnid

Virsikud

Aprikoosid

Apelsinid

Sidrunid

Väikeseviljalised tsitrused

Belgia

x

x

 
 
 
 
 

Bulgaaria

x

x

x

x

 
 
 

Tšehhi Vabariik

x

x

x

x

 
 
 

Taani

x

x

 
 
 
 
 

Saksamaa

x

x

 
 
 
 
 

Eesti

x

 
 
 
 
 
 

Iirimaa

x

 
 
 
 
 
 

Kreeka

x

x

x

x

x

x

x

Hispaania

x

x

x

x

x

x

x

Prantsusmaa

x

x

x

x

x

x

x

Itaalia

x

x

x

x

x

x

x

Küpros

x

x

x

x

x

x

x

Läti

x

x

 
 
 
 
 

Leedu

x

x

 
 
 
 
 

Luksemburg

x

x

 
 
 
 
 

Ungari

x

x

x

x

 
 
 

Malta

 
 

(1)

 
 
 
 

Madalmaad

x

x

 
 
 
 
 

Austria

x

x

x

x

 
 
 

Poola

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Portugal

x

x

x

x

x

x

x

Rumeenia

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Sloveenia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Slovakkia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Soome

x

 
 
 
 
 
 

Rootsi

x

x

 
 
 
 
 

Ühendkuningriik

x

x

 
 
 
 
 

(1)   Vaatlusi ei tehta puude vanuse, istutustiheduse ja puuviljasortide kohta.( 1 ) EÜT C 96 E, 27.3.2001, lk 212.

( 2 ) Euroopa Parlamendi 13. juuni 2001. aasta arvamus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata), nõukogu 8. novembri 2001. aasta ühine seisukoht (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2001. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

( 3 ) EÜT L 218, 11.8.1976, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 1999/87/EÜ (EÜT L 16, 21.1.2000, lk 72).

( 4 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 5 ) EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.