2001L0109 — DA — 23.08.2008 — 004.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/109/EF

af 19. december 2001

om statistiske undersøgelser, der skal foretages for at bestemme produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræer

(EFT L 013, 16.1.2002, p.21)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. februar 2006

  L 51

21

22.2.2006

 M2

RÅDETS DIREKTIV 2006/110/EF af 20. november 2006

  L 363

418

20.12.2006

►M3

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. august 2008

  L 225

14

23.8.2008


Ændret ved:

 A1

Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/109/EF

af 19. december 2001

om statistiske undersøgelser, der skal foretages for at bestemme produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræerEUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 ( 2 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har for at kunne løse de opgaver, som efter traktaten og fællesskabsbestemmelserne om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager påhviler den, brug for nøjagtige oplysninger om produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræer inden for Fællesskabet samt for at have prognoser på mellemlang sigt over produktionen og udbuddet på markederne til sin rådighed. Kommissionen udfører i øjeblikket denne opgave i henhold til Rådets direktiv 76/625/EØF af 20. juli 1976 om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer ( 3 ). I forbindelse med nye ændringer af nævnte direktiv bør det for at skabe større klarhed ophæves og erstattes med nærværende direktiv.

(2)

Der bør i alle medlemsstater samtidigt gennemføres statistiske undersøgelser af plantager med frugttræer af samme art efter ens kriterier og med en nøjagtighed, der kan sammenlignes. Nye plantager giver først fuldt udbytte efter nogle års forløb. For at tage hensyn til de frugttræer, der endnu ikke giver udbytte, bør undersøgelserne gentages hvert femte år, således at der derved tilvejebringes sikre oplysninger om produktionskapaciteten.

(3)

De statistiske undersøgelser bør i hver medlemsstat inden for alle frugtarter gennemføres ensartet og omfatte de vigtigste sorter, og der skal søges foretaget en underopdeling efter sort, der er så omfattende som muligt.

(4)

Erfaringerne fra tidligere undersøgelser af frugtplantager viser, at der er et behov for at indføre en vis fleksibilitet med hensyn til de undersøgelsesmetoder, som medlemsstaterne anvender, dog således at data fra de enkelte medlemsstater fortsat kan sammenlignes.

(5)

Målene for dette direktiv, nemlig at råde over pålidelige og fuldstændige statistikker over produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræer i Fællesskabet og prognoser på mellemlang sigt over fællesskabsproduktionen og -udbuddet i Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(6)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv træffes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 4 ) —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

1.  Medlemsstaterne gennemfører i løbet af 2002 og derefter hvert femte år undersøgelser af de plantager med visse arter af frugttræer, der findes på deres område.

2.  Følgende arter indgår i undersøgelsen:

a) spiseæbler

b) spisepærer

c) ferskner

d) abrikoser

e) appelsiner

f) citroner

g) små citrusfrugter.

De arter, der skal undersøges i de forskellige medlemsstater, er anført i tabellen i bilaget.

Listen over de arter, der skal undersøges, og tabellen i bilaget kan ændres efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

Det er fakultativt at foretage undersøgelser af plantager med sorter af æbler og pærer, der udelukkende er beregnet til anden anvendelse end spisebrug.

3.  Undersøgelsens anvendelsesområde omfatter samtlige bedrifter, der har et areal beplantet med frugttræer, forudsat at de producerede frugter helt eller hovedsagelig er bestemt til markedet.

Undersøgelsen omfatter rene kulturer og blandede kulturer, dvs. plantager med frugttræer af flere af de i stk. 2 nævnte arter eller plantager med én eller flere af disse sammen med andre arter.

4.  Undersøgelsen kan gennemføres som totaltælling eller som stikprøvetælling efter princippet om tilfældig udvælgelse, jf. de i artikel 3 nævnte kriterier.

Artikel 2

1.  De i artikel 1 omhandlede undersøgelser skal tilrettelægges på en sådan måde, at resultaterne kan fremlægges ved at kombinere følgende kendetegn på forskellig måde:

A.  Frugtsorter

For hver frugtart skal der anføres så mange sorter, ordnet efter deres betydning, at der opdelt efter sort for hver medlemsstat anføres mindst 80 % af det samlede areal beplantet med den pågældende frugtart og under alle omstændigheder samtlige sorter, som udgør 3 % eller derover af det samlede areal beplantet med den pågældende frugtart.

B.  Træernes alder

Træernes alder beregnes fra tidspunktet for deres udplantning i plantagen. Plantningssæsonen, der strækker sig fra efterår til forår, betragtes som én periode.

C.  Beplantet areal, antal træer og beplantningstæthed

Beplantningstætheden kan konstateres direkte eller beregnes på grundlag af det beplantede areal.

2.  Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

Artikel 3

1.  Hvis der anvendes stikprøveundersøgelser, skal stikprøven være repræsentativ for mindst 95 % af det med frugttræer beplantede areal. Der foretages beregninger for de arealer, som ikke er omfattet af stikprøven.

2.  Med hensyn til resultaterne af stikprøveundersøgelserne træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at stikprøvefejlen højst er 3 % med en pålidelighedsmargen på 68 % for det samlede areal i hver medlemsstat, som er beplantet med frugttræer af hver art.

3.  Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger til at begrænse og om nødvendigt vurdere observationsfejl for det samlede areal, som er beplantet med frugttræer af hver art.

4.  Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

Artikel 4

1.  Medlemsstaterne meddeler så hurtigt som muligt Kommissionen resultaterne af undersøgelserne og under alle omstændigheder senest den 1. oktober året efter undersøgelsesåret.

2.  De i stk. 1 omhandlede resultater indberettes efter produktionsområder. Den produktionsområdeafgrænsning, der skal anvendes af medlemsstaterne, fastsættes efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

3.  De i artikel 3 omhandlede observationsfejl og stikprøvefejl skal meddeles inden den 1. oktober året efter undersøgelsesåret.

4.  Medlemsstaterne indsender senest den 1. oktober året efter undersøgelsesåret en metodologisk rapport til Kommissionen vedrørende gennemførelsen af undersøgelsen.

Artikel 5

Medlemsstater, som har årlige oplysninger om:

a) de rydninger, der på deres område er gennemført på arealer med frugttræer

b) de nyplantninger, der på deres område er gennemført på arealer med frugttræer

meddeler disse til Kommissionen senest den 31. oktober året efter referenceåret.

Artikel 6

Kommissionen undersøger i samråd og permanent samarbejde med medlemsstaterne:

a) de fremkomne resultater

b) de tekniske problemer, der opstår, især ved forberedelse og gennemførelse af undersøgelserne

c) betydningen af resultaterne af undersøgelserne.

Artikel 7

Senest et år efter, at medlemsstaterne har indberettet resultaterne, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om erfaringerne med undersøgelsen.

Artikel 8

1.  Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF ( 5 ).

2.  Når der henvises til nærværende stykke, finder artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. dennes artikel 8.

Tidsrummet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.  Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 9

Direktiv 76/625/EØF ophæves med virkning fra den 16. april 2002.

Alle henvisninger til direktiv 76/625/EØF betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 10

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 16. april 2002. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 11

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M3
BILAGARTER, DER SKAL UNDERSØGES I DE FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER

 

Æbler

Pærer

Ferskner

Abrikoser

Appelsiner

Citroner

Små citrusfrugter

Belgien

x

x

 
 
 
 
 

Bulgarien

x

x

x

x

 
 
 

Tjekkiet

x

x

x

x

 
 
 

Danmark

x

x

 
 
 
 
 

Tyskland

x

x

 
 
 
 
 

Estland

x

 
 
 
 
 
 

Irland

x

 
 
 
 
 
 

Grækenland

x

x

x

x

x

x

x

Spanien

x

x

x

x

x

x

x

Frankrig

x

x

x

x

x

x

x

Italien

x

x

x

x

x

x

x

Cypern

x

x

x

x

x

x

x

Letland

x

x

 
 
 
 
 

Litauen

x

x

 
 
 
 
 

Luxembourg

x

x

 
 
 
 
 

Ungarn

x

x

x

x

 
 
 

Malta

 
 

(1)

 
 
 
 

Nederlandene

x

x

 
 
 
 
 

Østrig

x

x

x

x

 
 
 

Polen

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Portugal

x

x

x

x

x

x

x

Rumænien

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Slovenien

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Slovakiet

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Finland

x

 
 
 
 
 
 

Sverige

x

x

 
 
 
 
 

Det Forenede Kongerige

x

x

 
 
 
 
 

(1)   Der foretages ikke undersøgelser for: træernes alder, beplantningstæthed og frugtsorter.( 1 ) EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 212.

( 2 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 13.6.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 8.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 11.12.2001.

( 3 ) EFT L 218 af 11.8.1976, s. 10. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/87/EF (EFT L 16 af 21.1.2000, s. 72).

( 4 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

( 5 ) EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.