2010R0479 — ET — 01.03.2011 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 479/2010,

1. juuni 2010,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris

(EÜT L 135, 2.6.2010, p.26)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1041/2010, 16. november 2010,

  L 299

4

17.11.2010

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 173/2011, 23. veebruar 2011,

  L 49

16

24.2.2011
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 479/2010,

1. juuni 2010,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektorisEUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), ( 1 ) eriti selle artikli 192 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 192 lõikega 1 on ette nähtud kõnealuse määruse kohaldamiseks vajalik liikmesriikide ja komisjoni vaheline teabevahetus. Komisjoni määrusega (EÜ) nr 562/2005 ( 2 ) on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 ( 3 ) rakenduseeskirjad liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse kohta piima- ja piimatootesektoris.

(2)

Kuna määrust (EÜ) nr 562/2005 on juba muudetud ja on vaja veel täiendavaid muudatusi, nimelt ajakohastada viiteid teistele määrustele, on selguse mõttes asjakohane määrus (EÜ) nr 562/2005 kehtetuks tunnistada ja asendada see uue määrusega.

(3)

Eksporditoetused ja abi kaseiiniks töödeldud lõssi jaoks saab kindlaks määrata üksnes nii siseturul kui ka rahvusvahelises kaubanduses toimuvate hinnamuutuste teabe põhjal.

(4)

On oluline suuta võrrelda toodete hinnanoteeringuid, eelkõige toetuste ja abi suuruste arvutamiseks. Samuti on vajalik andmeid kaaludes teada nende hinnanoteeringute usaldusväärsust.

(5)

Riiklike ametiasutuste halduskoormuse lihtsustamiseks ja leevendamiseks peaks iganädalane hindadest teatamine piirduma toodetega, mida käsitlev teave on vajalik piimaturu täpsemaks jälgimiseks. Muude toodete kohta tuleks teatada iga kuu, ebaolulistest toodetest teatamise kohustus tuleks tühistada.

(6)

Liikmesriigi kohta vähem kui kolme tootja toodetud toodete hindadest teatamine tuleks märgistada konfidentsiaalsena ning seda teavet kasutaks üksnes komisjon ja mujal seda ei avalikustataks.

(7)

Teave selliste toodete impordi kohta, mille puhul nõutakse impordilitsentsi, on oluline piimaturu tõhusama järelevalve jaoks. Vastavalt komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2535/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega), ( 4 ) artiklile 2 on alates 1. juulist 2008 impordilitsentsid nõutud üksnes sooduskorra alusel toimuva impordi puhul.

(8)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) ( 5 ) artikli 11 lõike 1 punktidega b ja c on ette nähtud, et komisjonile teatatakse impordilitsentsi saanud kogused ning imporditariifikvootide alusel impordilitsentsi saanud, aga osaliselt või täielikult kasutamata jäänud kogused. Kõnealused horisontaalsätted on seotud sama teabega, mis on seni hõlmatud määruse (EÜ) nr 562/2005 artikli 7 lõigetega 1 ja 6. Seepärast ei tuleks kõnealuse teabega seotud teatamise kohustust lisada uude määrusesse.

(9)

Komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 376/2008 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) ( 6 ) artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis i on sätestatud juhtumid ja tooted, mille puhul tuleb esitada impordilitsents. Kõnealuse määruse II lisa K jaos on sätestatud muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel imporditud selliste piimatoodete nimekiri, mis on esitatud impordilitsentsi saamiseks. Kõnealustest toodetest tuleb komisjonile teatada.

(10)

Määruse (EÜ) nr 2535/2001 2. jao III peatükis on sätestatud kolmandate riikide ametiasutuste poolt väljaantavate IMA 1-sertifikaatide abil hallatavad teatavad impordikvoodid. Liikmesriigid teatavad komisjonile toodete kogused, mille kohta on välja antud impordilitsentsid IMA 1-sertifikaatide alusel. Kogemused näitavad, et kõnealuse impordi iga etapi hoolikaks jälgimiseks ei piisa alati sellisest teatamisest. Tuleks näha ette sätted täiendavast teabest teatamise kohta.

(11)

Kaubavoogude täpne ja korrapärane jälgimine toetuste mõju hindamiseks nõuab teavet nende toodete ekspordi kohta, millele on määratud toetus, eriti pakkumismenetluste alusel määratud koguste kohta.

(12)

Nõukogu otsusega 94/800/EÜ ( 7 ) heakskiidetud mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (edaspidi „põllumajandusleping”) rakendamiseks on vaja esitada täiendavat ja üksikasjalikumat teavet impordi ja ekspordi kohta, eriti litsentsitaotluste ja litsentside kasutamise viisi kohta, et tagada põllumajanduslepingust tulenevate kohustuste täitmine. Kiiret teavet ekspordi suundumuste kohta on vaja nende kohustuste parimaks ärakasutamiseks.

(13)

Komisjoni 27. novembri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1187/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1234/2007 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, ( 8 ) kehtestatakse teatavate piimatoodete Kanadasse, Ameerika Ühendriikidesse ja Dominikaani Vabariiki eksportimise erieeskirjad. Tuleks sätestada asjaomasest teabest teatamine.

(14)

Määrusega (EÜ) nr 1187/2009 kehtestatakse erikord toetuste andmiseks Euroopa Liidu päritolu koostisainetele, mida kasutatakse sisese töötlemise lepingute alusel toodetud juustus. Tuleks sätestada asjaomasest teabest teatamine.

(15)

Aastate jooksul komisjoni saadud teabe töötlemisel saadud kogemused näitavad, et mõnede teatamiste sagedust võiks vähendada ilma olulist teavet kaotamata.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I

PEATÜKK

LÕSSI JA LÕSSIPULBRI TOETUSI KÄSITLEVAD MEETMED

Artikkel 1

1.  Söödas kasutatavale lõssile ja lõssipulbrile määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 99 lõike 1 alusel antava toetuse korral teatavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a) segasööda tootmisel kasutatud lõssi kogused, mille kohta on asjaomase kuu jooksul esitatud toetusetaotlused;

b) denatureeritud lõssipulbri kogused, mille kohta on asjaomase kuu jooksul esitatud toetusetaotlused;

c) segasööda tootmisel kasutatud lõssipulbri kogused, mille kohta on asjaomase kuu jooksul esitatud toetustaotlused.

2.  Kaseiiniks ja kaseinaatideks töödeldud lõssile määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 100 alusel antava toetuse korral teatavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval lõssi kogused, mille kohta on eelmise kuu jooksul esitatud toetusetaotlused. Need kogused jaotatakse vastavalt toodetud kaseiini või kaseinaatide kvaliteedile.II

PEATÜKK

HINNAD

Artikkel 2

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt igal kolmapäeval kella 12ks (Brüsseli aja järgi) eelmisel nädalal I.A lisas loetletud toodete suhtes kohaldatud tehasehinnad:

a) iga punktides 1–6 osutatud toote hinnad, kui siseriiklik toodang moodustab 1 % või rohkem ELi toodangust;

b) selliste juustude hinnad, mille toodang moodustab 4 % või rohkem siseriiklikust juustutoodangust.

I.A lisa punktides 4 ja 5 osutatud siseriiklik ja ELi võitoodang, mida võetakse arvesse esimese lõigu punkti a kohaldamisel, on kõnealustes punktides osutatud mõlema toote kogutoodang.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga kuu 10. kuupäeval I.B lisas loetletud toodete suhtes eelmisel kuul kohaldatud tehasehinnad:

a) iga toote hinnad, välja arvatud juustuhinnad, kui siseriiklik toodang moodustab 2 % või rohkem ELi toodangust;

b) muude kui lõike 1 punktis b osutatud juustude liigi järgi eristatavate selliste juustude hinnad, mis moodustavad siseriiklikust juustutoodangust 8 % või rohkem.

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kuu lõpuks:

a) nende territooriumil eelmise kuu tarnete eest piimatootjatele tegeliku rasva- ja valgusisalduse alusel makstud toorpiimahinna;

b) eeldatava hinna jooksva kuu tarnete eest, kui see on teada.

4.  Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab mõiste „tehasehind” hinda, millega toode ostetakse ettevõttest, välja arvatud maksud (käibemaks) ja muud kulud (transport, laadimine, käitlemine, ladustamine, kaubaalused, kindlustus jne). Hind on seotud võrdlusperioodi müügiga, mille kohta on esitatud arve.

Artikkel 3

1.  Artikli 2 kohaselt teatatud hinnad väljendatakse kaalutud keskmisena riigi vääringus 100 kilogrammi kohta.

2.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et nende teatatud teave hindade kohta on tüüpiline, täpne ja täielik. Selleks esitavad liikmesriigid komisjonile 15. augustiks 2010 aruande II lisas esitatud näidise alusel. Uus aruanne tuleb esitada iga kord, kui eelmise aruande üksikasja on vaja ajakohastada.

3.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et asjaomased ettevõtjad esitavad neile nõutava teabe asjakohaste tähtaegade jooksul.

4.  Enne 15. augusti 2010 edastavad liikmesriigid I.A ja I.B lisades esitatud näidiste alusel komisjonile järgmise teabe:

a) kui teatatud hind on seotud liikmesriigi kohta vähem kui kolme tootja toodetud tootega, peaks sõna „konfidentsiaalne” olema I.A ja I.B lisade veerus „märkused”. Sellist teavet käsitatakse konfidentsiaalsena ning kasutatakse üksnes üldeesmärkidel;

b) juustude puhul tüüpiline pakendiühik, mille kohta on hind teatatud;

c) muude toodete kui juustude puhul, kui hind vastab toote erinevale pakendiühikule kui veerus „tüüpiline pakendiühik” näidatu, on toote tegelik pakendiühik, mille kohta on hind teatatud, I.A ja I.B lisade veerus „märkused”.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni iga kord, kui esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud üksikasju on vaja ajakohastada.III

PEATÜKK

KAUBANDUS1.

JAGU

Import

Artikkel 4

Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga kuu 10. kuupäeval eelmise kuu kohta määruse (EÜ) nr 376/2008 II lisa I osa K jaos osutatud muudel soodustingimustel, kui tariifikvootide alusel imporditud ning impordilitsentsid saanud piima ja piimatoodete CN-koodi ja päritolumaa koodi alusel jaotatud kogused.

Teatised peavad hõlmama tühiteatisi.

Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad komisjonile hiljemalt 31. märtsiks eelmise aasta kohta järgmised CN-koodi alusel jaotatud andmed IMA 1-sertifikaadi esitamisel saadud impordilitsentside kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 2535/2001 2. jaotise III peatüki 1. jaole, täpsustades IMA 1-sertifikaadi numbrid:

a) sertifikaadi saanud toodete kogus ja impordilitsentsi väljaandmise kuupäev;

b) toodete kogus, mille tagatis on vabastatud.

Teatised peavad hõlmama tühiteatisi.2.

JAGU

Eksport

Artikkel 6

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile igal tööpäeval kella 18ks järgmise teabe:

a) piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta on sel päeval esitatud litsentsitaotlused:

i) millele on osutatud määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis ii, välja arvatud need, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklites 15 ja 29;

ii) mis on nimetatud määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklis 15;

▼M1

b) vajaduse korral teave, et sellel päeval ei ole esitatud ühtegi taotlust, välja arvatud juhul, kui ühegi määruse (EMÜ) nr 3846/87 ( 9 ) I lisa 9. osas osutatud toote suhtes ei kohaldata toetust või kohaldatakse 0-määraga toetust;

▼B

c) piimatoodete taotluse ning eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta on sel päeval esitatud määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklis 8 nimetatud ajutise ekspordilitsentsi taotlused, märkides:

i) pakkumiste esitamise lõppkuupäeva, millele on lisatud taotletavate koguste pakkumiskutset kinnitav dokument;

ii) pakkumismenetlusega hõlmatud toodete koguse;

d) piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi ja sihtriigi koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta sel päeval tehti lõplik otsus anda või tühistada määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklis 8 osutatud ajutised litsentsid, ajutise litsentsi kuupäev ja sellega hõlmatud kogus;

e) vajaduse korral käesoleva lõike punktis c osutatud pakkumismenetlusega hõlmatud toodete muudetud kogus;

f) piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel jaotatud kogused, mis on hõlmatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1187/2009 artikli 32 lõikele 1 antud alaliste litsentsidega.

2.  Seoses lõike 1 punkti c alapunktis i nimetatud teatamisega piisab ühest liikmesriigi teatamisest juhtudel, kui sama pakkumiskutse kohta on esitatud mitu taotlust.

Artikkel 7

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile enne iga kuu 16. kuupäeva eelmise kuu kohta järgmise teabe:

a) piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel jaotatud kogused, mis on hõlmatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1187/2009 artikli 10 lõike 2 teisele lõigule tühistatud litsentsitaotlustega;

b) alates jooksva GATTi aasta 1. juulist välja antud, eelmisel kuul kehtivuse kaotanud ja tagastatud litsentside kasutamata kogused, mis on jaotatud piimatoodete eksporditoetuse nomenklatuuri koodi alusel;

c) CN-koodi ja päritoluriigi koodi alusel jaotatud piimatoodete kogused, mille kohta ei kehti ükski asutamislepingu artikli 28 lõikes 2 osutatud õiguslik seisund ja mida imporditakse CN-koodi 0406 30 alla kuuluvate toodete valmistamiseks vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 ( 10 ) artikli 12 lõike 5 punktile c ning millele on antud määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklis 15 osutatud luba;

d) CN-koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta on välja antud litsentsid ning mille suhtes ei kohaldata määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklis 18 osutatud toetust.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile enne 31. detsembrit CN-koodi alusel jaotatud kogused, mille kohta on litsentsid välja antud järgmise kvoodiaasta jaoks vastavalt määruse (EÜ) nr 1187/2009 artiklile 25.

▼M2

3.  Erandina artiklist 8 esitatakse käesolevas artiklis osutatud teatised kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 792/2009 ( 11 ).

▼BIV

PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 8

1.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni käesoleva määruse kohaselt elektroonilisel teel, kasutades meetodeid, mille komisjon on neile kättesaadavaks teinud.

2.  Teate vorm ja sisu määratakse kindlaks näidiste alusel või meetodite abil, mille komisjon teeb pädevatele asutustele kättesaadavaks. Kõnealuseid näidiseid ja meetodeid kohandatakse ning ajakohastatakse pärast määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 1 osutatud korralduskomitee ja vajaduse korral asjaomaste pädevate asutuste teavitamist.

Artikkel 9

Komisjon hoiab liikmesriikide edastatud andmed, teabe ja dokumendid neile kättesaadavana.

Artikkel 10

Määrus (EÜ) nr 562/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Määrust (EÜ) nr 562/2005 kohaldatakse siiski jätkuvalt, et edastada andmeid, teavet ja dokumente käesoleva määruse kohaldamisele eelneva ajavahemiku kohta.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse käesoleva määruse III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 11

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
I.A LISAIGANÄDALANE TEATAMINE

Määruse (EL) nr 479/2010 artikli 2 lõige 1

EUROOPA KOMISJON – DG AGRI.C.4 – LOOMSETE SAADUSTE ÜKSUS

Toode

CN-kood

Tüüpiline pakendiühik

Märkused

1.  Vadakupulber

0404 10 02

25 kg

 

2.  Sekkumisaegse kvaliteedi nõuetele vastav lõssipulber

0402 10 19

25 kg

 

3.  Loomasöödaks kasutatav lõssipulber

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.  Täispiimapulber

0402 21 19

25 kg

 

5.  Või – soolamata

0405 10 19

25 kg

 

6.  Või – soolamata

0405 10 11

250 g

 

7.  Võiõli

0405 90 10

200 kg

 

8.  Cheddar, rasvasisaldus kuivaines 45–50 %

0406 90 21

 (1)

 

9.  Gouda, rasvasisaldus kuivaines 45–50 %

0406 90 78

 (1)

 

10.  Edam, rasvasisaldus kuivaines 40–45 %

0406 90 23

 (1)

 

11.  Emmental, rasvasisaldus kuivaines 45–50 %

0406 90 13

 (1)

 

(1)   Juustude puhul osutatakse teatamisel kõige tüüpilisemale pakendiühikule.
I.B LISAIGAKUINE TEATAMINE

Määruse (EL) nr 479/2010 artikli 2 lõige 2

EUROOPA KOMISJON – DG AGRI.C.4 – LOOMSETE SAADUSTE ÜKSUS

Toode

CN-kood

Tüüpiline pakendiühik

Märkused

1.  Kaseiin

3501 10

25 kg (kotid)

 

2.  Juustud:

 
 
 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

(1)   Juustude puhul osutatakse teatamisel kõige tüüpilisemale pakendiühikule.

▼B
II LISA

Komisjonile ( 12 )artikli 3 kohaselt edastatavasse toorpiima ja piimatoodete hindu käsitlevasse aruandesse lisatavad üksikasjad

1. Turu korraldus ja struktuur:

kõnealuse toote turu struktuuri ülevaade

2. Toote määratlus:

koostis (rasvasisaldus, kuivainesisaldus, mitterasvaine veesisaldus), kvaliteediklass, vanus või valmidusaste, esitamine ja pakendamise tingimused (nt pakendamata või 25 kg kottides), muud omadused

3. Registreerimise koht ja kord:

a) hinnastatistika eest vastutav asutus (aadress, faks, e-post);

b) registreerimispunktide arv ja geograafiline piirkond või regioon, mille suhtes asjakohaseid hindu kohaldatakse;

c) vaatlusmeetod (nt esmaste ostjate otsevaatlus). Kui hinnad kehtestab turustusnõukogu, tuleb märkida, kas hinnad põhinevad arvamusel või faktidel. Kui kasutatakse teiseseid andmeid, tuleks märkida allikas (nt turuandmed);

d) hindade statistiline töötlemine, kaasa arvatud ümberarvestustegurid, mida kasutatakse toodete massi ümberarvutamiseks I lisas ettenähtud representatiivmassiks.

4. Tootmine:

aastatoodang (hinnanguline) liikmesriigis

5. Representatiivsus:

registreeritud mahu osa (nt % aastatoodangust)

6. Muud asjakohased üksikasjad
III LISAVASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 562/2005

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 1

Artikli 6 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 2

Artikli 6 lõige 2

Artikli 2 lõige 3, artikli 3 lõige 1

Artikli 6 lõige 3

Artikli 3 lõige 2

Artikli 6 lõige 4

Artikli 3 lõige 3

Artikli 6 lõige 5

Artikli 2 lõige 4

Artikli 3 lõige 4

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõige 2

Artikli 7 lõige 3

Artikli 7 lõige 4

Artikkel 4

Artikli 7 lõige 5

Artikkel 4

Artikli 7 lõige 6

Artikkel 8

Artikkel 5

Artikli 9 lõige 1

Artikli 6 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 6 lõige 2

Artikli 9 lõige 3

Artikkel 10

Artikli 11 punkt a

Artikli 7 lõike 1 punkt a

Artikli 11 punkt b

Artikkel 7 lõike 1 punkt b

Artikli 11 punkt c

Artikli 11 punkt d

Artikli 7 lõike 1 punkt c

Artikli 11 punkt e

Artikli 7 lõike 1 punkt d

Artikli 11 punkt e

Artikli 7 lõige 2

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 8

Artikkel 15

Artikkel 9

Artikkel 16

Artikkel 10

Artikkel 17

Artikkel 11

I lisa

II lisa

III lisa

IV lisa

V lisa

VI lisa

I.A ja I.B lisa

VII lisa

VIII lisa

IX lisa

X lisa

XI lisa

XII lisa

II lisa

XIII lisa

III lisa( 1 ) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

( 2 ) ELT L 95, 14.4.2005, lk 11.

( 3 ) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48.

( 4 ) EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29.

( 5 ) ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

( 6 ) ELT L 114, 26.4.2008, lk 3.

( 7 ) EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.

( 8 ) ELT L 318, 4.12.2009, lk 1.

( 9 ) EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.

( 10 ) ELT L 186, 17.7.2009, lk 1.

( 11 ) ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.

( 12 ) Aruanne tuleb saata järgmisel aadressil: European Commission — DG AGRI.C.4 — Animal Products.