2010R0479 — CS — 01.03.2011 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 479/2010

ze dne 1. června 2010,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků

(Úř. věst. L 135, 2.6.2010, p.26)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1041/2010 ze dne 16. listopadu 2010,

  L 299

4

17.11.2010

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 173/2011 ze dne 23. února 2011,

  L 49

16

24.2.2011
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 479/2010

ze dne 1. června 2010,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobkůEVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) ( 1 ), a zejména na čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 192 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se stanoví, že si členské státy a Komise navzájem poskytují veškeré informace nezbytné pro uplatňování uvedeného nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 562/2005 ( 2 ) stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ( 3 ), pokud jde o sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků.

(2)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 562/2005 již bylo měněno a jsou potřebné další změny, zejména aktualizace odkazů na jiná nařízení, je vhodné v zájmu jasnosti zrušit nařízení (ES) č. 562/2005 a nahradit je novým nařízením.

(3)

Vývozní náhrady a podpora pro odstředěné mléko zpracovávané na kasein mohou být stanoveny pouze na základě údajů o vývoji cen používaných na vnitřním trhu i v mezinárodním obchodě.

(4)

Velice záleží na možnosti porovnávat cenové záznamy u produktů, zejména pro účely výpočtu částek náhrad a částek podpory. Je také nezbytné vážením údajů zvýšit spolehlivost těchto cenových záznamů.

(5)

Aby se zjednodušila a zmírnila administrativní zátěž vnitrostátních orgánů, mělo by se týdenní oznamování cen omezovat na produkty, u nichž jsou údaje nezbytné pro pečlivé sledování trhu s mlékem. U jiných produktů by se měly ceny oznamovat každý měsíc a u produktů, kde nejsou údaje nezbytné, by se mělo oznamování zrušit.

(6)

Oznamování cen produktů, které vyrábějí méně než tři producenti na jeden členský stát, by mělo být označeno jako důvěrné, měla by je využívat pouze Komise a nemělo by být zveřejněno nikde jinde.

(7)

Pro lepší dohled nad trhem s mlékem a mléčnými výrobky jsou nezbytné údaje o dovozu produktů, pro něž jsou požadovány dovozní licence. V souladu s článkem 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót ( 4 ), se od 1. července 2008 vyžadují dovozní licence pouze pro preferenční dovoz.

(8)

Podle čl. 11 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí ( 5 ), se Komisi oznamují množství, na něž se vztahují vydané dovozní licence, a množství, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence v rámci dovozních celních kvót. Tato horizontální ustanovení se týkají stejných údajů, na které se dosud vztahoval čl. 7 odst. 1 a 6 nařízení (ES) č. 562/2005. Povinnost oznamovat uvedené údaje by proto neměla být zahrnuta do nového nařízení.

(9)

V čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty ( 6 ), se stanoví, v jakých případech a u jakých produktů se vyžaduje předložení dovozní licence. V části K přílohy II daného nařízení je uveden seznam mléčných výrobků dovezených v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty, u nichž je třeba předložit dovozní licenci. Tyto produkty by se měly Komisi oznamovat.

(10)

V kapitole III hlavy 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 se stanoví, že některé dovozní kvóty se spravují prostřednictvím osvědčení „Inward Monitoring Arrangement“ (IMA 1) vydaných orgány třetích zemí. Členské státy sdělují Komisi množství produktů, pro která se vydávají dovozní licence na základě osvědčení IMA 1. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že tato oznámení vždy neumožňují přesně sledovat všechny jednotlivé etapy, v nichž se dovoz uskutečňuje. Je třeba stanovit oznamování dalších údajů.

(11)

K přesnému a pravidelnému sledování obchodních toků, které umožňuje posoudit účinek náhrad, jsou zapotřebí údaje o vývozech produktů, pro které jsou náhrady stanoveny, zejména o množstvích přidělených prostřednictvím nabídkového řízení.

(12)

K provádění Dohody o zemědělství uzavřené v rámci uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (dále jen „Dohoda o zemědělství“), schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES ( 7 ), a k zajištění plnění závazků vyplývajících z této Dohody o zemědělství je nezbytná celá řada podrobných údajů o dovozu a vývozu, a zejména o žádostech o licence a jejich využití. Pro maximální využití těchto závazků je nutné rychle získávat informace o vývoji vývozu.

(13)

Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky ( 8 ), stanoví zvláštní pravidla pro vývoz některých mléčných výrobků do Kanady, Spojených států a Dominikánské republiky. Je třeba stanovit, že mají být oznamovány příslušné informace.

(14)

Nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví zvláštní režim týkající se poskytování náhrad pro složky, které pocházejí z EU a jsou obsaženy v taveném sýru vyrobeném v režimu aktivního zušlechťovacího styku. Je třeba stanovit, že mají být oznamovány příslušné údaje.

(15)

Zkušenosti získané během let, kdy byly zpracovávány údaje, které Komise obdržela, ukazují, že četnost některých oznámení by mohla být snížena, aniž by došlo ke ztrátě zásadních informací.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODPORY PRO ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO A SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO

Článek 1

1.  V případě podpory udělené podle čl. 99 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko používané pro krmiva sdělují členské státy Komisi nejpozději do 20. dne každého měsíce za předcházející měsíc tyto údaje:

a) množství odstředěného mléka, která byla použita pro výrobu krmných směsí a pro která byly v průběhu dotyčného měsíce podány žádosti o podporu;

b) množství denaturovaného sušeného odstředěného mléka, pro která byly během dotyčného měsíce podány žádosti o podporu;

c) množství sušeného odstředěného mléka, která byla použita pro výrobu krmných směsí a pro která byly v průběhu dotyčného měsíce podány žádosti o podporu.

2.  V případě podpory poskytované podle článku 100 nařízení (ES) č. 1234/2007 pro odstředěné mléko zpracované na kasein a kaseináty oznamují členské státy Komisi nejpozději do 20. dne každého měsíce množství odstředěného mléka, pro která byly během předcházejícího měsíce podány žádosti o podporu. Tato množství se rozepíší podle jakosti vyrobených kaseinů nebo kaseinátů.KAPITOLA II

CENY

Článek 2

1.  Nejpozději každou středu ve 12:00 hodin (bruselského času) oznámí členské státy Komisi ohledně cen ze závodu zaznamenaných v předchozím týdnu u produktů uvedených v příloze I.A:

a) ceny jednotlivých produktů uvedených v bodech 1 až 6, pokud produkce v členském státě představuje alespoň 1 % z produkce EU;

b) ceny sýrů, které představují alespoň 4 % celkové produkce sýrů v členském státě.

Národní produkce másla a produkce másla v EU uvedená v bodech 4 a 5 přílohy I.A, kterou je třeba zohlednit pro účely odst. 1 písm. a), představuje celkovou produkci obou produktů uvedených v těchto bodech.

2.  Nejpozději 10. dne každého měsíce oznámí členské státy Komisi ohledně cen ze závodu zaznamenaných v předchozím měsíci u produktů uvedených v příloze I.B:

a) ceny jednotlivých produktů mimo sýrů, pokud národní produkce představuje alespoň 2 % produkce EU;

b) ceny sýrů, rozdělené podle druhů, kromě sýrů uvedených v odst. 1 písm. b), které představují alespoň 8 % celkové národní produkce sýrů.

3.  Členské státy oznámí Komisi co nejdříve, nejpozději však do konce měsíce:

a) cenu syrového mléka o skutečném obsahu tuku a bílkovin vyplacenou producentům mléka na jejich území za dodávky v předchozím měsíci;

b) odhadovanou cenu za dodávky v probíhajícím měsíci, pokud je k dispozici.

4.  Pro účely tohoto článku se „cenou ze závodu“ rozumí cena, za kterou je produkt zakoupen od podniku bez daní (DPH) a ostatních nákladů (dopravy, naložení, manipulace, skladování, palet, pojištění atd.). Cena se vztahuje k prodejům, které byly vyúčtovány v referenčním období.

Článek 3

1.  Ceny oznámené podle článku 2 se vyjadřují jako vážený průměr v národní měně na 100 kg.

2.  Členské státy přijmou potřebná opatření, aby zajistily, že oznámené údaje o cenách budou reprezentativní, přesné a úplné. Za tím účelem předloží členské státy Komisi do 15. srpna 2010 zprávu na základě vzoru uvedeného v příloze II. Nová zpráva se předloží vždy, jakmile bude třeba aktualizovat některý prvek z předchozí zprávy.

3.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jim dotyčné hospodářské subjekty poskytly požadované údaje v příslušných termínech.

4.  Před 15. srpnem 2010 předají členské státy Komisi tyto údaje za použití vzorů uvedených v přílohách I.A a I.B:

a) pokud se oznamovaná cena týká produktu vyráběného méně než třemi producenty v jednom členském státě, uvede se ve sloupci příloh I.A a I.B označeném „Poznámky“ výraz „důvěrné“. Tyto údaje se považují za důvěrné a používají se pouze pro účely celkového výsledku;

b) u sýrů reprezentativní balicí jednotku, pro kterou se cena oznamuje;

c) u produktů jiných než sýrů, pokud cena odpovídá rozdílné balicí jednotce produktu, než která je uvedena ve sloupci „Reprezentativní balicí jednotka“, se skutečná balicí jednotka produktu, pro kterou se oznamuje cena, uvede v přílohách I.A a I.B ve sloupci „Poznámky“.

Pokaždé, když je třeba aktualizovat některý z prvků uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c), členské státy o této skutečnosti informují Komisi.KAPITOLA III

OBCHODODDÍL 1

Dovoz

Článek 4

Nejpozději 10. každého měsíce oznámí členské státy Komisi za předchozí měsíc množství mléka a mléčných výrobků dovezených v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty, které jsou uvedeny v části K části I přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008, pro něž byly vydány dovozní licence, rozdělená podle kódu KN a země původu.

V oznámeních se uvádějí i nulové údaje.

Článek 5

Nejpozději do 31. března sdělí členské státy Komisi tyto údaje za předcházející rok, rozdělené podle kódu KN a týkající se dovozních licencí vydaných po předložení osvědčení IMA 1, podle hlavy 2 kapitoly III oddílu 1 nařízení (ES) č. 2535/2001, a uvedou čísla osvědčení IMA 1:

a) množství produktů, na která se osvědčení vztahují, jakož i datum vydání dovozních licencí;

b) množství produktů, pro které byla uvolněna jistota.

V oznámeních se uvádějí i nulové údaje.ODDÍL 2

Vývoz

Článek 6

1.  Členské státy oznámí Komisi do 18:00 hodin každého pracovního dne tyto údaje:

a) množství rozčleněná podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady a podle kódu místa určení, pro která byly daného dne podány žádosti o licence:

i) uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 376/2008, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v článcích 15 a 29 nařízení (ES) č. 1187/2009,

ii) uvedené v článku 15 nařízení (ES) č. 1187/2009;

▼M1

b) v případě potřeby, že daného dne nebyly podány žádné žádosti, s výjimkou případu, kdy se na žádný z produktů uvedených v příloze I části 9 nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ( 9 ) nevztahuje náhrada nebo kdy se uplatní nulová sazba náhrady;

▼B

c) množství rozdělená podle žádostí a podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady a podle kódu místa určení, pro která byly v daný den podány žádosti o prozatímní licence podle článku 8 nařízení (ES) č. 1187/2009, s uvedením:

i) konečného data pro podávání nabídek spolu s kopií dokladu potvrzujícího výzvu k podání nabídek na požadovaná množství,

ii) množství produktů, na které se vztahuje oznámení o nabídkovém řízení;

d) množství rozdělená podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady a podle kódu určení, pro která byly v daný den definitivně vydány nebo zrušeny prozatímní licence uvedené v článku 8 nařízení (ES) č. 1187/2009, data prozatímní licence a množství, na něž se vztahuje;

e) v případě potřeby pozměněné množství produktů, na něž se vztahuje oznámení o nabídkovém řízení uvedené v písmenu c) tohoto odstavce;

f) množství rozdělená podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady, pro která byly vydány licence s náhradou podle čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1187/2009.

2.  Pokud jde o oznámení uvedená v odst. 1 písm. c) bodu i), pokud bylo podáno více žádostí na stejné oznámení o nabídkovém řízení, stačí jedno oznámení na členský stát.

Článek 7

1.  Členské státy oznámí Komisi před 16. dnem každého měsíce za předcházející měsíc tyto údaje:

a) množství rozdělená podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady, pro která byly zrušeny žádosti o licence podle čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009;

b) nevyužitá množství z licencí, jejichž platnost uplynula a jež byly vráceny v předchozím měsíci a které byly vydány po 1. červenci běžného roku GATT, rozdělená podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady;

c) množství mléčných výrobků rozdělená podle kódu KN a kódu země původu, která se nenachází v žádné ze situací uvedených v čl. 28 odst. 2 Smlouvy a která byla dovezena za účelem výroby produktů kódu KN 0406 30 podle čl. 12 odst. 5 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ( 10 ) a pro která bylo uděleno povolení uvedené v článku 15 nařízení (ES) č. 1187/2009;

d) množství rozdělená podle kódu KN, pro něž byly vydány licence a nebylo zažádáno o náhradu, podle článku 18 nařízení (ES) č. 1187/2009.

2.  Členské státy oznámí Komisi před 31. prosincem množství rozdělená podle kódu KN, pro něž byly vydány licence pro následující kvótový rok, v souladu s článkem 25 nařízení (ES) č. 1187/2009.

▼M2

3.  Odchylně od článku 8 se oznámení uvedená v tomto článku provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ( 11 ).

▼BKAPITOLA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

1.  Oznámení podle tohoto nařízení předkládají členské státy Komisi elektronicky za použití metod, které jim poskytne Komise.

2.  Forma a obsah oznámení se vymezí na základě vzorů nebo metod zpřístupněných příslušným orgánům Komisí. Tyto vzory a metody se upravují a aktualizují poté, co byl informován výbor uvedený v čl. 195 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a v případě potřeby příslušné orgány.

Článek 9

Komise zajistí, aby členské státy měly stále k dispozici údaje, informace a dokumenty, které jí předávají.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 562/2005 se zrušuje.

Nařízení (ES) č. 562/2005 se však nadále použije na předávání údajů, informací a dokumentů týkajících se období, v němž se ještě nepoužívalo toto nařízení.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze III tohoto nařízení.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA I.ATÝDENNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 479/2010

EVROPSKÁ KOMISE – GŘ AGRI.C.4 – ODDĚLENÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Produkt

Kód KN

Reprezentativní obalová jednotka

Poznámky

1.  Sušená syrovátka

0404 10 02

25 kg

 

2.  Sušené odstředěné mléko intervenční jakosti

0402 10 19

25 kg

 

3.  Sušené odstředěné mléko pro krmivo

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4.  Sušené plnotučné mléko

0402 21 19

25 kg

 

5.  Máslo – nesolené

0405 10 19

25 kg

 

6.  Máslo – nesolené

0405 10 11

250 g

 

7.  Máselný olej

0405 90 10

200 kg

 

8.  Čedar, 45 až 50 % tuku v sušině

0406 90 21

 (1)

 

9.  Gouda, 45 až 50 % tuku v sušině

0406 90 78

 (1)

 

10.  Eidam, 40 až 45% tuku v sušině

0406 90 23

 (1)

 

11.  Ementál, 45 až 50 % tuku v sušině

0406 90 13

 (1)

 

(1)   U sýrů se oznámení vztahuje k nejreprezentativnější obalové jednotce.
PŘÍLOHA I.BMĚSÍČNÍ OZNÁMENÍ

Čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 479/2010

EVROPSKÁ KOMISE – GŘ AGRI.C.4 – ODDĚLENÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Produkt

Kód KN

Reprezentativní obalová jednotka

Poznámky

1.  Kasein

3501 10

25 kg (pytle)

 

2.  Sýry:

 
 
 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

(1)   U sýrů se oznámení vztahuje k nejreprezentativnější obalové jednotce.

▼B
PŘÍLOHA II

Údaje, které je třeba uvést ve zprávě předkládané Komisi ( 12 )podle článku 3, týkající se ceny syrového mléka a mléčných výrobků

1. Organizace a struktura trhu:

obecný přehled struktury trhu u dotyčného produktu

2. Definice výrobku:

složení (obsah tuku, obsah sušiny, obsah vody v tukuprosté sušině), třída jakosti, stáří nebo stupeň zralosti, podmínky obchodní úpravy a balení (např. volně ložený, v pytlích o hmotnosti 25 kg), ostatní znaky

3. Místo a postup záznamu:

a) orgán příslušný pro cenovou statistiku (adresa, fax, e-mail);

b) počet bodů, kde se provádí záznam, a zeměpisná oblast nebo region, na které se ceny vztahují;

c) metoda zjišťování (např. přímý průzkum prvních kupujících). Pokud jsou ceny vytvořeny obchodní komisí, je třeba uvést údaj, zda jsou založeny na stanovisku nebo na skutečnosti. Pokud se používá druhotný materiál, měly by být uvedeny zdroje (např. použití tržních zpráv);

d) statistické zpracování cen včetně přepočítacích činitelů používaných k přepočítání hmotnosti produktů na reprezentativní hmotnost stanovenou v příloze I.

4. Produkce:

roční (odhadovaná) produkce v členském státě

5. Reprezentativnost:

podíl zaznamenaného objemu (např. v % roční produkce)

6. Ostatní relevantní aspekty
PŘÍLOHA IIISROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 562/2005

Toto nařízení

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 6 odst. 2

Čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 1

Čl. 6 odst. 3

Čl. 3 odst. 2

Čl. 6 odst. 4

Čl. 3 odst. 3

Čl. 6 odst. 5

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 4

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

Článek 4

Čl. 7 odst. 5

Článek 4

Čl. 7 odst. 6

Článek 8

Článek 5

Čl. 9 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 6 odst. 2

Čl. 9 odst. 3

Článek 10

Čl. 11 písm. a)

Čl. 7 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 písm. b)

Čl. 7 odst. 1 písm. b)

Čl. 11 písm. c)

Čl. 11 písm. d)

Čl. 7 odst. 1 písm. c)

Čl. 11 písm. e)

Čl. 7 odst. 1 písm. d)

Čl. 11 písm. e)

Čl. 7 odst. 2

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 8

Článek 15

Článek 9

Článek 16

Článek 10

Článek 17

Článek 11

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha I.A a I.B

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X

Příloha XI

Příloha XII

Příloha II

Příloha XIII

Příloha III( 1 ) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 11.

( 3 ) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

( 4 ) Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

( 5 ) Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 6 ) Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 7 ) Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.

( 9 ) Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.

( 10 ) Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1.

( 11 ) Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

( 12 ) Zpráva se zasílá na adresu: Evropská Komise – GŘ AGRI.C.4 – oddělení živočišných produktů.