18.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 167/17


Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM — Performing Science (5 HTP)

(Sprawa T-190/09)

2009/C 167/34

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Longevity Health Products, Inc. (przedstawiciel: J. Korab, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Performing Science LLC

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie dopuszczalności skargi spółki Longevity Health Products, Inc.;

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. i oddalenie wniosku Performing Science, LLC. O unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego CTM 002846483 — „5 HTP” oraz

obciążenie OHIM kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy

znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: znak słowny „5 HTP” dla towarów i usług z klas 5, 16 i 35 (wspólnotowy znak towarowy nr 2 846 483)

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: Performing Science LLC

Decyzja Wydziału Unieważnień: Częściowe uwzględnienie wniosku o unieważnienie odnośnego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania skarżącej

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. d rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. d rozporządzenia (WE) nr 207/2009 (1))


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)