18.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 167/17


Prasība, kas celta 2009. gada 13. maijā — Longevity Health Products/ITSB — Performing Science (“5 HTP”)

(Lieta T-190/09)

2009/C 167/34

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Longevity Health Products, Inc. (pārstāvis — J. Korab, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Performing Science LLC

Prasītājas prasījumi:

sabiedrības Longevity Health Products, Inc. prasību atzīst par pieņemamu;

Apelāciju ceturtās padomes 2009. gada 21. aprīļa lēmumu atzīt par spēkā neesošu un noraidīt Performing Science, LLC. pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu attiecībā uz Kopienas preču zīmi Nr. 2 846 483“5 HTP”;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: vārdiska preču zīme “5 HTP” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 5., 16. un 35. klasē (Kopienas preču zīme Nr. 2 846 483)

Kopienas preču zīmes īpašniece: prasītāja

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: Performing Science, LLC

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu par attiecīgās preču zīmes spēkā neesamības atzīšanu daļēji apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: prasītājas apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta d) apakšpunkta (šobrīd Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 7. panta 1. punkta d) apakšpunkts) pārkāpums


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.).