18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/17


Kanne 13.5.2009 — Longevity Health Products v. SMHV — Performing Science (5 HTP)

(Asia T-190/09)

2009/C 167/34

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Longevity Health Products, Inc. (edustaja: asianajaja J. Korab)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Performing Science LLC

Vaatimukset

Longevity Health Products, Inc. -nimisen yhtiön kanne on otettava tutkittavaksi

Neljännen valituslautakunnan 21.4.2009 tekemä päätös on julistettava mitättömäksi ja Performing Science LLC:n esittämä yhteisön tavaramerkkiä CTM 002846483 — ”5 HTP” koskeva mitättömyysvaatimus on hylättävä, ja

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: sanamerkki ”5 HTP” luokkiin 5, 16 ja 35 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten (yhteisön tavaramerkki nro 2 846 843)

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Performing Science LLC

Mitättömyysosaston ratkaisu: kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: kantajan valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa (joka on korvattu asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 7 artiklan 1 kohdan d alakohdalla) on rikottu.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).