18.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 167/17


Жалба, подадена на 13 май 2009 г. — Longevity Health Products/СХВП — Performing Science (5 HTP)

(Дело T-190/09)

2009/C 167/34

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Longevity Health Products, Inc. (представител: Rechtsanwalt J. Korab)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Performing Science LLC

Искания на жалбоподателя

Да се допусне жалбата на дружеството Longevity Health Products, Inc.,

да се отмени решението на четвърти апелативен състав от 21 април 2009 г. и да се отхвърли искането за обявяване на недействителност на Performing Science, LLC. срещу марката на Общността CTM 002846483 — „5 HTP“ и

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Регистрирана марка на Общността, предмет на искане за обявяване на недействителност: словната марка „5 HTP“ за стоки и услуги от класове 5, 16 и 35 (Марка на Общността № 2 846 483)

Притежател на марката на Общността: жалбоподателят

Страна, която иска обявяване на недействителността на марката на Общността: Performing Science LLC

Решение на отдела по заличаването: частично уважаване на искането за обявяване на недействителност на съответната марка

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата на жалбоподателя.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (1)).


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ 2009, L 78, стр. 1).