ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 41

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
15 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 128/2008 на Комисията от 14 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 129/2008 на Комисията от 14 февруари 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

3

 

 

Регламент (ЕО) № 130/2008 на Комисията от 14 февруари 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

5

 

 

Регламент (ЕО) № 131/2008 на Комисията от 14 февруари 2008 година относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

6

 

*

Регламент (ЕО) № 132/2008 на Комисията от 14 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 745/2004 за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕО) № 133/2008 на Комисията от 14 февруари 2008 година относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и предоставянето на възстановявания при износ (кодифицирана версия)

11

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/114/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 12 февруари 2008 година за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом

15

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Съвет

 

 

2008/115/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 12 февруари 2008 година за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Шести ЕФР) за финансовата 2006 година

21

 

 

2008/116/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 12 февруари 2008 година за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2006 година

22

 

 

2008/117/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 12 февруари 2008 година за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2006 година

23

 

 

2008/118/ЕО

 

*

Препоръка на Съвета от 12 февруари 2008 година за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2006 година

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 128/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2008 година

за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни на продуктите и периодите, посочени в приложението към него.

(2)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните вносни стойности следва да се определят на нивата, посочени в приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено в таблицата в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 февруари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 14 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

152,4

JO

74,3

MA

50,4

MK

36,8

TN

129,8

TR

96,7

ZZ

90,1

0707 00 05

EG

267,4

JO

202,1

MA

227,7

TR

147,9

ZZ

211,3

0709 90 70

MA

48,3

TR

116,6

ZA

71,0

ZZ

78,6

0709 90 80

EG

68,9

ZZ

68,9

0805 10 20

EG

47,7

IL

51,1

MA

61,1

TN

47,7

TR

85,4

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

111,0

MA

111,4

TR

72,2

ZZ

98,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

88,5

IL

70,6

JM

114,0

MA

135,8

PK

46,1

TR

85,4

ZZ

83,2

0805 50 10

EG

65,5

IL

121,0

MA

77,5

TR

89,4

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

83,0

CA

87,7

CN

91,7

MK

39,4

US

119,0

ZZ

84,2

0808 20 50

AR

91,1

CN

86,1

US

123,3

ZA

96,5

ZZ

99,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 129/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2008 година

относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1) и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006 разликата между цените на продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква б) от посочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара в сектора на захарта, възстановяванията при износ следва да бъдат определяни съгласно правилата и определени критерии, предвидени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 318/2006.

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 318/2006 се постановява, че възстановяването може да бъде диференцирано според местоназначенията, когато положението на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари дават основание за това.

(4)

Могат да бъдат отпуснати само възстановявания на продукти, чието свободно обращение в Общността е разрешено и които изпълняват условията на Регламент (ЕО) № 318/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 32 от Регламент (ЕО) № 318/2006, и размерите на тези възстановявания са уточнени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 февруари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ за бяла и сурова захар, изнесени в непреработено състояние, приложими след 15 февруари 2008 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяването

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,52 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,78 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,52 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,78 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2883

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,03

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,03

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % захароза × 100 kg нетен продукт

0,2883

NB: Местоназначенията се определят, както следва:

S00

всички местоназначения, с изключение на следните:

а)

трети страни: Андора, Лихтенщайн, Светия престол (Ватикана), Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия (), Черна гора, Албания и Бившата югославска република Македония;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не влизат в митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, остров Хелголанд, Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия и районите в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито външни отношения отговаря държава-членка и които не влизат в митническата територия на Общността: Гибралтар.


(1)  Включително Косово, под егидата на Обединените нации, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност от 10 юни 1999 г.

(2)  Настоящата сума се прилага за сурова захар с рандеман 92 %. Ако рандеманът на изнасяната сурова захар се различава от 92 %, размерът на приложимото възстановяване се умножава за всяка засегната операция по износ с коефициент за преобразуване, получен чрез разделяне на 92 на рандемана на изнасяната сурова захар, изчислен съгласно точка III, точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 318/2006.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 130/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2008 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 900/2007 на Комисията от 27 юли 2007 г. относно постоянен търг до края на 2007—2008 пазарна година за определяне на възстановяванията при износ на бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични търгове.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007 и след разглеждане на внесените оферти по частичния търг, завършващ на 14 февруари 2008 г. следва да се определи максимално възстановяване при износ за въпросния частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 14 февруари 2008 г. максималното възстановяване при износ за продукта, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 900/2007, се определя на 33,025 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 февруари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 26. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1289/2007 на Комисията (ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 3).


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 131/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2008 година

относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора алинея, и трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1060/2007 на Комисията от 14 септември 2007 година за откриване на постоянен търг за препродажба за износ на захар, държана от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) изисква да бъдат проведени частични търгове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007 и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на частичния търг, чийто срок изтече на 13 февруари 2008 година, следва да се вземе решение да не се възлагат поръчки в рамките на този частичен търг.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Няма да бъдат възлагани поръчки за частичния търг, чийто срок изтече на 13 февруари 2008 година, за продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 февруари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2008 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.

(2)  ОВ L 242, 15.9.2007 г., стр. 8. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1476/2007 на Комисията (ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 17).


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 132/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 745/2004 за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, параграф 5, трето тире от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 3, параграф 5, член 16, параграф 3 и член 17, параграф 7 от нея,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (3), и по-специално член 6, параграф 3 от него,

като има предвид че:

(1)

Регламент (ЕО) № 745/2004 на Комисията (4) определя мерки по отношение на вноса на месо и месни продукти и на мляко и млечни продукти, предназначени за лична консумация. Тези продукти са определени чрез позоваване на някои от продуктите, изброени в приложението към Решение 2002/349/ЕО на Комисията от 26 април 2002 г. относно определяне списъка на продуктите, които се проверяват на граничните инспекционни пунктове съгласно Директива 97/78/ЕО на Съвета (5).

(2)

Вследствие на отмяната на Решение 2002/349/ЕО, считано от 17 май 2007 г., с Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (6) и с оглед гарантиране на яснота, съгласуваност и прозрачност, е необходимо в Регламент (ЕО) № 745/2004 да бъдат изброени продуктите, които попадат в неговия обхват.

(3)

Регламент (ЕО) № 745/2004 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 745/2004 се изменя, както следва:

1.

В член 1 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   За целите на настоящия регламент под „месо и месни продукти“ и „мляко и млечни продукти“ се имат предвид продуктите, изброени в приложение V.“

2.

Текстът на приложението към настоящия регламент се добавя като приложение V.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2008 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 122, 26.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Месо и месни продукти и мляко и млечни продукти, посочени в член 1, параграф 1

Код по КН

Описание

Квалификация и обяснение

ex глава 2

(0201-0210)

Меса и карантии, годни за консумация

С изключение на жабешки бутчета

(код по 0208 90 70)

0401-0406

Мляко и млечни продукти

Всички

0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички

1501 00

Мазнини от свине (включително свинска мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиция 0209 или 1503

Всички

1502 00

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, различни от включените в позиция 1503

Всички

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

Всички

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Всички

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

Всички

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв

Всички

1702 11 00

1702 19 00

Лактоза и сироп от лактоза

Всички

ex 1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

Само продуктите, които съдържат мляко

ex 1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвен или не

Само продуктите, които съдържат месо

ex 2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006

Само продуктите, които съдържат месо

ex 2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006

Само продуктите, които съдържат месо

ex 2103

Продукти за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

Само продуктите, които съдържат месо или мляко

ex 2104

Продукти за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

Само продуктите, които съдържат месо или мляко

ex 2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

Само продуктите, които съдържат мляко

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Само продуктите, които съдържат месо или мляко

ex 2309

Продукти от видовете, използвани за храна на животни

Само храна за домашни любимци, дъвкалки за кучета и смеси от храни, които съдържат месо или мляко

Забележки:

Колона 1

:

Когато се изисква да се подложат на ветеринарна проверка само определени продукти без значение от техния код и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът се отбелязва с „ex“ (например ex 1901: включват се само продуктите, съдържащи мляко).

Колона 2

:

Описанието на стоките отговаря на колоната „Описание“ от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87. За допълнително обяснение на точния обхват на Общата митническа тарифа моля вижте последното изменение на посоченото приложение.

Колона 3

:

Тази колона съдържа данни за обхванатите продукти.“


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 133/2008 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2008 година

относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и предоставянето на възстановявания при износ

(кодифицирана версия)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 31, параграф 4 и член 33, параграф 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2342/92 на Комисията от 7 август 1992 година относно вноса от трети страни на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и предоставянето на възстановявания при износ и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1544/79 (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, попадащи под код по Комбинираната номенклатура 0102 10, не се облагат с вносни мита при внос в Общността. Отпуска се по-високо възстановяване при износ на женски животни на възраст до 60 месеца отколкото при износа на живи животни от рода на едрия рогат добитък, попадащи под код по Комбинираната номенклатура 0102 90.

(3)

За да се гарантира правилното прилагане на разпоредбите на Общността в тази област, терминът „чистопородни разплодни животни“ трябва да бъде изяснен. Определението, посочено в член 1 от Директива 77/504/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (4), трябва да бъде използвано за целта.

(4)

За да се гарантира, че внесените животни действително са предназначени за разплод, те трябва да бъдат придружен и от сертификат за родословие и зоотехнически сертификат, както и от здравен сертификат, които обикновено се изискват за такива животни, а вносителите да поемат задължението да запазят животните живи за известен период от време.

(5)

При липса на такава разпоредба за сигурност, която да гарантира запазването на тези животни живи за посочения период, се прилага Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (5), когато изискването по отношение на посочения период не e спазено.

(6)

Общността е сключила двустранни споразумения за свободна търговия със страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). По силата на тези споразумения някои от разпоредбите, свързани със или отнасящи се до задълженията на споменатите трети страни, би следвало да отпаднат, но сертификатите за родословие, както и здравните сертификати, отнасящи се за чистопородните разплодни животни, следва да се представят при пускане на животните в свободно движение на територията на Общността.

(7)

Освен ветеринарномедицинските документи, които трябва да съпровождат износа на чистопородни разплодни женски животни с оглед гаранцията, че те наистина са предназначени за разплод, в сертификата за родословие следва да се посочат или да се прикрепят към него резултатите от генетичната стойност.

(8)

Чистопородните разплодни животни, внасяни в Общността, трябва да бъдат проверени дали преди това те не са били изнесени от Общността и дали за тях преди това не са били изплатени възстановявания при износ. Ако за такива животни са били заплатени възстановявания при износ, сумите трябва да бъдат върнати, преди животните да се внесат отново в Общността.

(9)

Мерките, предвидени с настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С оглед събирането на вносни мита и предоставянето на възстановявания при износ, живите животни от рода на едрия рогат добитък се считат за чистопородни разплодни животни, попадащи под код по КН 0102 10, ако те отговарят на определението, посочено в член 1 от Директива 77/504/ЕИО. Освен това, само женски животни на възраст до 6 години се считат за чистопородни женски разплодни животни.

Член 2

1.   За пускането в свободно движение на чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, попадащи под код по КН 0102 10, вносителите представят следните документи на митническите органи на държавата-членка по отношение на всяко едно от животните:

а)

сертификат за родословие и зоотехнически сертификат, изготвен съгласно Решение 96/510/ЕО на Комисията (6);

б)

здравен сертификат, прилаган спрямо чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, или заверено копие на този документ, и общия ветеринарен входен документ (ОВВД), изготвен съгласно Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията (7).

2.   В допълнение, вносителите представят на митническите органи писмена декларация със съдържание, че с изключение при случаи на непреодолима сила, животното няма да бъде заклано през следващите двадесет и четири месеца от деня, на който то е внесено.

3.   Не по-късно от края на двадесет и седмия месец след пускането на животното в свободно движение вносителите представят на митническите органи на държавата-членка вносителка следните доказателства за него:

а)

че не е било заклано преди изтичането на срока, посочен в параграф 2; или

б)

че е било заклано преди изтичане на срока поради здравословни причини, или е умряло в резултат на заболяване или нещастен случай.

Доказателството, посочено в буква а), представлява сертификат, издаден от асоциацията, организацията или официалния орган на държавата-членка, които водят родословната книга или от официален ветеринарен лекар. Доказателството, посочено в буква б), представлява сертификат, издаден от официален орган, определен от държавата-членка. Тези доказателства се проверяват в компютърната база данни, предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (8), след като тази база данни започне да действа.

4.   При неспазване на изискването за период от двадесет и четири месеца, с изключение на случаи, когато се прилага параграф 3, буква б), следва класиране в Комбинираната номенклатура на въпросното животно под код 0102 90, от което произтичат процедури за заплащане на вносни мита, които не са били събрани, съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92.

5.   Разпоредбите относно пределната възраст, посочена в член 1, и задълженията, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, не се прилагат при вноса на чистопородни разплодни животни с произход от Исландия, Норвегия и Швейцария.

6.   Настоящият член не засяга прилагането на член 7, втора алинея от Директива 77/504/ЕИО.

Член 3

1.   Предоставянето на възстановяване за женски чистопородни разплодни животни се осъществява при условие, че се представи, по отношение на всяко животно, по време на извършването на митническите формалности при износа оригинал или копие от:

а)

сертификатът за родословие, изготвен съгласно член 2, параграф 1 от Решение 2005/379/ЕО на Комисията (9), или друг документ, изготвен съгласно параграф 2 от посочения член;

б)

здравен сертификат за чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, изискван от третата страна на местоназначение.

Въпреки това, чрез дерогация от буква б), държавите-членки могат да разрешат представянето на само един сертификат за група животни.

2.   Оригиналите на двата сертификата, посочени в параграф 1, се връщат на износителя, а копията на тези два документа, които се заверяват от митническите органи, се прилагат към молбата за заявлението за възстановяване при износ.

Член 4

1.   Преди пускането в свободно движение на чистопородни разплодни животни, внесени обратно в Общността, предоставеното възстановяване при износ се връща или се вземат необходимите мерки от компетентните органи за удържането на предвидените суми, ако не са били вече изплатени.

2.   Ако по време на извършването на митническите формалности при вноса на животни, попадащи под код по Комбинираната номенклатура 0102 10, сертификатът за родословие показва, че животновъдът е установен в Общността, вносителят трябва също да докаже, че не е предоставяно никакво възстановяване или че възстановяването е вече върнато. Ако не може да бъде представено такова доказателство, се счита, че е било заплатено възстановяване при износ в размер на най-високото вносно мито, приложимо в деня на реимпорта в Общността за животни от рода на едрия рогат добитък, попадащи под код по Комбинираната номенклатура 0102 90.

Член 5

Регламент (ЕИО) № 2342/92 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2008 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 98/2008 на Комисията (ОВ L 29, 2.2.2008 г., стр. 5). Регламент (ЕО) № 1254/1999 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1), считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 227, 11.8.1992 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1746/2005 (ОВ L 280, 25.10.2005 г., стр. 8).

(3)  Виж приложение I.

(4)  ОВ L 206, 12.8.1977 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(5)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 210, 20.8.1996 г., стр. 53.

(7)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 125, 18.5.2005 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 2342/92 на Комисията

(ОВ L 227, 11.8.1992 г., стp. 12)

 

Регламент (ЕИО) № 3224/92 на Комисията

(ОВ L 320, 5.11.1992 г., стp. 30)

 

Регламент (ЕИО) № 3661/92 на Комисията

(ОВ L 370, 19.12.1992 г., стp. 16)

Единствено член 9

Регламент (ЕИО) № 286/93 на Комисията

(ОВ L 34, 10.2.1993 г., стp. 7)

 

Регламент (ЕО) № 774/98 на Комисията

(ОВ L 111, 9.4.1998 г., стp. 65)

 

Регламент (ЕО) № 1746/2005 на Комисията

(ОВ L 280, 25.10.2005 г., стp. 8)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 2342/92

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграфи 1 до 4

Член 2, параграфи 1 до 4

Член 2, параграф 5, уводни думи, първо и второ тире и последна алинея

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 6

Член 3, първа и втора алинея

Член 3, параграф 1

Член 3, трета алинея

Член 3, параграф 2

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Приложение I

Приложение II


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 февруари 2008 година

за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом

(2008/114/ЕО, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 54, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В дял II, глава 6 от Договора се предвижда създаването на Агенция за снабдяване към Евратом (наричана по-долу „Агенцията“) и се определят нейните задачи и задължения да гарантира за потребителите в Европейския съюз редовно и справедливо снабдяване с ядрени материали. Уставът на Агенцията беше приет на 6 ноември 1958 г. (2) Като се има предвид увеличаването на броя на държавите-членки, както и необходимостта от прилагане на съвременни финансови разпоредби по отношение на Агенцията и от определяне на нейното седалище, този устав следва да бъде заменен с нов.

(2)

Новият устав следва да съдържа финансови разпоредби, които са в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3). Същевременно новият финансов регламент следва да се приеме в съответствие с член 183 от Договора. Следва да се запазят капиталът на Агенцията и предвидената в Договора възможност за налагане на такса върху сделките.

(3)

Новият устав на Агенцията следва да бъде пригоден за разширения Европейски съюз. По-специално броят на членовете на Консултативния комитет на Агенцията следва да се промени с цел подобряване на неговата работа и ефикасността му,

РЕШИ:

Член 1

Приема се уставът на Агенцията за снабдяване към Евратом, както е определен в приложението.

Член 2

Отменя се уставът на Агенцията за снабдяване към Евратом от 6 ноември 1958 г.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  Становище от 13 ноември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ 27, 6.12.1958 г., стр. 534.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стp. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СНАБДЯВАНЕ КЪМ ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1

ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Член 1

Цели и задачи

1.   Целта на Агенцията за снабдяване към Евратом (наричана по-долу „Агенцията“) е да изпълнява задачите, които са ѝ поверени съгласно дял II, глава 6 от Договора, в съответствие с целите на Договора.

За тази цел, inter alia, Агенцията:

предоставя на Общността знания и умения, информация и консултации по всички въпроси, свързани с функционирането на пазара на ядрени материали и услуги;

наблюдава пазара, като извършва мониторинг и следи пазарните тенденции, които биха могли да повлияят върху сигурността на снабдяването на Европейския съюз с ядрени материали и услуги;

търси консултации, получава подкрепа и действа в тясно сътрудничество с консултативния комитет, учреден в съответствие с член 11 (наричан по-долу „комитетът“).

2.   Агенцията може също така да създаде запаси от ядрени материали в съответствие с членове 62 и 72 от Договора.

Член 2

Правен статут и седалище

1.   Агенцията е юридическо лице съгласно член 54 от Договора. Агенцията осъществява дейността си изключително в името на общия интерес. Тя действа с нестопанска цел.

2.   Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага за Агенцията, нейния генерален директор и персонал.

3.   Седалището на Агенцията се намира в Люксембург.

4.   Тя може самостоятелно да предприема допълнителни мерки относно вътрешната си организация, които могат да бъдат необходими за изпълнение на нейните задачи както в рамките на Общността, така и извън нея.

5.   Във всяка от държавите-членки Агенцията притежава най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно съответните закони. В частност тя може да придобива и да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна по съдебни производства.

Член 3

Задължения и правомощия на генералния директор

1.   Генералният директор се назначава от Комисията.

2.   Генералният директор представлява Агенцията. Той може да делегира своите правомощия на други лица. Правилата за делегиране на неговите правомощия се определят във вътрешните документи на Агенцията.

3.   Генералният директор отговаря за:

изпълнението на посочените в член 1 задачи на Агенцията;

упражняването на изключителното право на Агенцията да сключва договори за доставка на ядрени материали и правото ѝ на избор;

текущото ръководство и управление на ресурсите на Агенцията;

редовното информиране на комитета и консултирането с него по всички въпроси от компетенцията на комитета в съответствие с член 13, параграф 3;

изготвянето на проекторазчет на приходите и разходите на Агенцията, както и изпълнението на нейния бюджет;

извършването на проучвания и изготвянето на специфични доклади, необходими в съответствие с член 1, параграф 1, в тясно сътрудничество с комитета и изпращането на тези проучвания и доклади на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

4.   Всяка година след получаване на становището на комитета генералният директор представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията отчет за дейността на Агенцията през предходната година и работна програма за следващата година.

Член 4

Генерален директор и персонал

1.   Генералният директор и персоналът на Агенцията са или стават длъжностни лица на Европейските общности, подчинени на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, установен с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и на правилата, приети съвместно от институциите на Европейските общности за прилагане на този правилник. Служителите се назначават от Комисията и техните заплати се заплащат от нея.

2.   Генералният директор и персоналът на Агенцията имат разрешен достъп съгласно член 194 от Договора по отношение на всякакви факти, сведения, информация, документи или обекти, подлежащи на класифициране на различни нива от системата за сигурност, които получават или които им се съобщават.

Член 5

Контрол от страна на Комисията

1.   Агенцията се намира под контрола на Комисията, която може да приема директиви, чийто адресат е Агенцията, и притежава право на вето върху нейните решения.

2.   Правото на вето изтича десет работни дни след решението на Агенцията, освен ако в рамките на този срок не са изразени резерви от страна на Комисията или неин представител. Комисията или нейният представител могат да се откажат от правото на резерви, преди да е изтекъл горепосоченият срок.

3.   Ако Комисията или неин представител изразят резерви в рамките на срока, посочен в параграф 2, Комисията приема окончателна позиция не по-късно от десет работни дни от датата на формулиране на резервите.

4.   Разпоредбите на настоящия член не са пречка за прилагането на член 53 от Договора.

5.   Комисията може да бъде сезирана от заинтересованите страни за всяко действие или бездействие на Агенцията, посочено в член 53 от Договора, в срок петнадесет работни дни от датата на уведомяването им за него или, в противен случай, петнадесет работни дни след публикуването му. При отсъствие на уведомление или публикация срокът започва да тече от деня, в който заинтересованата страна е научила за това действие.

ГЛАВА 2

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

Финансова организация

1.   Агенцията има финансова автономност. Тя функционира съгласно търговските правила в областта на компетентност на Агенцията.

2.   Агенцията има право по всяко време да прехвърля в друга валута активите, които притежава в евро, за да осъществява финансови или търговски операции, които са в съответствие с целите ѝ, така както са определени в Договора, и са съгласувани с настоящия устав.

Доколкото е възможно, Агенцията избягва подобни трансфери, ако разполага с активи в брой или ликвидни активи във валутата, от която има нужда.

Агенцията може да осъществява финансови операции във връзка с изпълнението на своите задачи със средства, които не са ѝ непосредствено необходими за изпълнение на нейните задължения.

3.   Агенцията е упълномощена да сключва договори от името на Европейската общност за атомна енергия и в границите, определени от Съвета, за получаване на заеми, средствата от които ще се разпределят за изпълнение на нейните задачи.

4.   Поетите от Агенцията задължения съгласно настоящия устав са гарантирани от Европейската общност за атомна енергия.

Член 7

Приходи и разходи

1.   За всяка финансова година се съставят прогнози за приходите и разходите на Агенцията и се отразяват в бюджета на Агенцията. Финансовата година отговаря на календарната година.

2.   Приходите и разходите, отразени в бюджета, следва да бъдат балансирани.

3.   Приходите на Агенцията включват вноска от Общността, банкови лихви и доходи от нейните капиталови и банкови инвестиции, както и, ако е необходимо, такса, предвидена в член 54 от Договора, и заеми.

4.   Разходите на Агенцията включват административни разходи за нейните служители и за комитета, както и разходи в резултат на сключени с трети страни договори.

5.   Всяка година генералният директор изготвя разчет за приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Този разчет, който включва проект на щатно разписание, се изпраща на Комисията до 31 март, след получаване на становището на комитета.

6.   На базата на разчета Комисията записва в предварителния проект на общия бюджет на Европейския съюз прогнозите, които сметне за необходими за щатното разписание, и сумата на субсидията, която ще бъде за сметка на общия бюджет.

7.   В рамките на бюджетната процедура бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за субсидията на Агенцията и приема щатното разписание за Агенцията, което се представя отделно в щатното разписание на Комисията.

8.   Бюджетът се приема от Комисията. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Когато е целесъобразно, той бива съответно коригиран. Бюджетът на Агенцията се публикува на нейната интернет страница.

9.   Всяка промяна на щатното разписание и на бюджета на Агенцията е предмет на коригиращ бюджет, приет по същата процедура както първоначалния бюджет. Промените на щатното разписание се представят на бюджетния орган. Коригиращите бюджети се изпращат за сведение на Европейския парламент и на Съвета.

Член 8

Изпълнение на бюджета, финансов контрол и финансови правила

1.   Генералният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.   След всяка финансова година счетоводителят на Агенцията представя междинните отчети на Агенцията:

а)

до 1 март на счетоводителя на Комисията за целите на консолидирането; и

б)

до 31 март след всяка финансова година на Сметната палата.

3.   След получаване на забележките на Сметната палата по междинните отчети на Агенцията генералният директор изготвя окончателните отчети на Агенцията на своя отговорност и ги представя на комитета за становище.

4.   Комитетът предоставя становище по окончателния отчет на Агенцията.

5.   До 1 юли след всяка финансова година генералният директор изпраща окончателните отчети заедно със становището на комитета до Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

6.   Окончателните отчети се публикуват на интернет страницата на Агенцията.

7.   До 30 септември генералният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки.

8.   По искане на Европейския парламент генералният директор представя на Парламента всички сведения, необходими за правилното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за въпросната финансова година.

9.   По препоръка на Съвета, който взима решение с квалифицирано мнозинство, до 30 април на годината „N + 2“ Европейският парламент освобождава от отговорност генералния директор по отношение на изпълнението на бюджета за година „N“.

10.   При необходимост се приема специфичен финансов регламент, приложим за Агенцията, съгласно член 183 от Договора.

Член 9

Капитал

1.   Капиталът на Агенцията е 5 824 000 EUR.

2.   Капиталът е записан, както следва:

Белгия

EUR

192 000

България

EUR

96 000

Чешка република

EUR

192 000

Дания

EUR

96 000

Германия

EUR

672 000

Естония

EUR

32 000

Ирландия

EUR

32 000

Гърция

EUR

192 000

Испания

EUR

416 000

Франция

EUR

672 000

Италия

EUR

672 000

Кипър

EUR

32 000

Латвия

EUR

32 000

Литва

EUR

32 000

Люксембург

EUR

Унгария

EUR

192 000

Малта

EUR

Нидерландия

EUR

192 000

Австрия

EUR

96 000

Полша

EUR

416 000

Португалия

EUR

192 000

Румъния

EUR

288 000

Словения

EUR

32 000

Словакия

EUR

96 000

Финландия

EUR

96 000

Швеция

EUR

192 000

Обединеното кралство

EUR

672 000

3.   Вноска в размер 10 % от капитала се внася в момента на присъединяване на държавата-членка към Общността. Освен това, с решение на Съвета, взето с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да бъде предявено искане за плащане на допълнителни вноски. Поисканата вноска се изплаща на Агенцията в срок тридесет дни след вземане на решението.

4.   Участието в капитала не дава право на дивиденти или лихви. То дава право на възстановяване на внесения капитал по номинална стойност само в случай на закриване на Агенцията.

5.   Всички плащания се извършват в евро.

Член 10

Такси

Съгласно член 54 от Договора Агенцията може да налага такса върху сделките, в които Агенцията участва, упражнявайки своето право на избор или изключителното си право да сключва договори за доставка. Приходите от подобна такса се използват единствено за покриване на разходите по нейната дейност.

Разпоредбите, свързани с тази такса, са изложени подробно в решение за прилагане. Размерът на таксата, както и начините, по които тя се изчислява и събира, се определят от Комисията след съгласуване със Съвета, по предложение на генералния директор на Агенцията, който предварително е получил становището на комитета.

ГЛАВА 3

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ

Член 11

Състав на комитета

1.   Комитетът се състои от членове от държавите-членки в съответствие с таблицата по-долу. Държавите-членки могат обаче да решат да не участват в него. Ако даден член подаде оставка или не е в състояние да изпълнява своите задължения, за остатъка от мандата се назначава негов приемник.

Белгия

2 членове

България

2 членове

Чешка република

2 членове

Дания

1 член

Германия

4 членове

Естония

1 член

Ирландия

1 член

Гърция

2 членове

Испания

3 членове

Франция

4 членове

Италия

4 членове

Кипър

1 член

Латвия

1 член

Литва

2 членове

Люксембург

Унгария

2 членове

Малта

Нидерландия

2 членове

Австрия

2 членове

Полша

3 членове

Португалия

2 членове

Румъния

3 членове

Словения

2 членове

Словакия

2 членове

Финландия

2 членове

Швеция

2 членове

Обединеното кралство

4 членове.

2.   Отчитайки участието на държавите-членки в капитала на Агенцията, разпределението на местата в комитета следва също така да отразява и съответния опит на държавите-членки, техните знания и умения и/или дейност в области като търговията с ядрени материали и услуги от ядрения горивен цикъл или производството на ядрена енергия.

3.   Членовете на комитета се назначават от съответната държава-членка въз основа на съответния им опит, знания и умения в областта на търговията с ядрени материали и услуги от ядрения горивен цикъл или производството на ядрена енергия, или в сферата на регулирането, свързано с ядрената търговия. Продължителността на мандата е три години. Мандатът може да бъде подновяван.

Член 12

Председателство на комитета

1.   Комитетът определя измежду своите членове един председател и двама заместник-председатели. Тези ръководни длъжностни лица представляват опита на комитета и различните заинтересовани страни от отрасъла — производители и потребители. По-старшият от двамата заместник-председатели заема мястото на председателя, в случай че той/тя не е в състояние да изпълнява своите задължения.

2.   Мандатът на председателя и на заместник-председателите е три години. Техният мандат може да бъде подновен веднъж и председателството следва да се редува между членовете на комитета, като представлява различния им опит в индустрията и управлението. Мандатът на председателя и на всеки заместник-председател се прекратява автоматично, ако мандатът им като членове на комитета изтече, без да бъде подновен.

Член 13

Компетенции на комитета

1.   Комитетът оказва съдействие на Агенцията в осъществяването на задачите ѝ, като дава становища и предоставя анализи и информация. Това съдействие включва и подготовката на доклади, проучвания и анализи, чието изготвяне може да се наложи съгласно член 1, параграф 1 в съответствие с отговорностите на генералния директор, посочени в член 3, параграф 3. Комитетът действа като връзка между Агенцията и производителите и потребителите в сферата на ядрената индустрия.

2.   Комитетът може да бъде консултиран по всички въпроси от компетентността на Агенцията — в устна форма по време на неговите заседания или в писмена форма между тези заседания. Комитетът може също да дава становища по тези въпроси по инициатива най-малко на една трета от своите членове.

3.   Комитетът се свиква и консултира, преди генералният директор да вземе решение по следните въпроси:

а)

правилата, които трябва да се изпълняват за балансиране между търсенето и предлагането (член 60, шеста алинея от Договора);

б)

капитала на Агенцията; неговото увеличаване и намаляване или ново внасяне, или записване на допълнителен капитал (член 54, четвърта алинея от Договора);

в)

заемите, посочени в член 6;

г)

налагането на такса върху сделките, която да покрива разходите по дейността на Агенцията (член 54, пета алинея от Договора);

д)

условията, приложими за създаване и изтегляне на търговски запаси от страна на Агенцията (член 72, първа алинея от Договора);

е)

посочените в член 8 финансови въпроси, включително финансовия регламент за Агенцията и подготвянето на специалната сметка на Агенцията, както е предвидено в член 171, параграф 2 от Договора;

ж)

годишния доклад, включително анализ на пазара и работна програма за следващата година;

з)

критериите за определяне на практиките, забранени с член 68 от Договора;

и)

прекратяване дейността на Агенцията.

4.   При необходимост генералният директор може да постави срок на комитета да представи становище. Този срок не може да бъде по-кратък от един месец считано от датата, на която съобщението за тази цел е изпратено до членовете на комитета.

5.   Ако в рамките на този срок не е възможно да бъде получено становището на комитета, генералният директор може да вземе съответното решение.

6.   Решения, които са от компетентността на генералния директор и се отнасят до въпроси, посочени в настоящия член, не могат да се вземат преди изтичането на десет работни дни от датата на становището на комитета, ако такива решения са в противоречие с това становище.

7.   Комитетът приема свой процедурен правилник относно всички въпроси, които не са предвидени в настоящия устав.

Член 14

Заседания на комитета

1.   Комитетът се свиква:

а)

когато се сметне за необходимо от страна на ръководните длъжностни лица и обикновено два пъти годишно;

б)

по искане на генералния директор, особено когато се изисква задължителна консултация с комитета, съгласно член 13, параграф 3; както и

в)

по искане в писмен вид на най-малко една трета от членовете на комитета, в което се уточняват въпросите от дневния ред.

Дневният ред се изготвя от Агенцията в сътрудничество с председателя за одобрение от страна на комитета.

Агенцията изпраща на всички членове на комитета свързаните с дневния ред документи най-малко петнадесет работни дни преди датата на заседанието.

2.   Заседанията на комитета изискват кворум от повече от половината от членовете на комитета. Становища могат да се предоставят, ако са одобрени с мнозинство на членовете, присъстващи лично или чрез свой представител.

3.   Всеки член на комитета има един глас. Ако един член е възпрепятстван да присъства, той може да посочи писмено всеки друг член, който да гласува от негово име.

4.   Генералният директор или лице, определено да го/я представлява, присъства на заседанията на комитета, но няма право на глас. Други лица, които не са служители на Агенцията, могат да участват в заседанието само със съгласието на всички присъстващи членове и при условието на задължението по параграф 5.

5.   Членовете на комитета са задължени да пазят тайна съгласно член 194 от Договора по отношение на всички факти, сведения, информация или документи, обхванати от системата за сигурност, които получават или им се съобщават в качеството им на членове на комитета.

6.   Генералният директор предоставя на комитета съответен секретариат, чието назначаване е предмет на одобрение от страна на Комисията. Секретариатът води протоколите от заседанията на комитета, на подкомитетите и на ръководните длъжностни лица. Разходите по дейността на комитета се поемат от Агенцията.

7.   Пътните разноски на един член на комитета от всяка държава-членка се възстановяват от Агенцията.


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1558/2007 (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стp. 1).


ПРЕПОРЪКИ

Съвет

15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/21


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 февруари 2008 година

за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Шести ЕФР) за финансовата 2006 година

(2008/115/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Третата конвенция АКТБ—ЕИО, подписана в Ломе на 8 декември 1984 г. (1),

като взе предвид Вътрешно споразумение 86/126/ЕИО относно финансирането и управлението на помощта от Общността (2), и по-специално член 29, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансов регламент 86/548/ЕИО от 11 ноември 1986 г., приложим за Шестия европейски фонд за развитие (Шести ЕФР) (3), и по-специално членове 66—73 от него,

като разгледа приходните и разходните сметки и счетоводния баланс на Шестия ЕФР към 31 декември 2006 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2006 година, заедно с отговорите на Комисията (4),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 29, параграф 3 от Вътрешното споразумение Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност за финансовото управление на Шестия ЕФР по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Шестия ЕФР през финансовата 2006 година от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Шестия ЕФР за финансовата 2006 година.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  ОВ L 86, 31.3.1986 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 86, 31.3.1986 г., стр. 210. Споразумение, изменено с Решение 86/281/ЕИО (ОВ L 178, 2.7.1986 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 325, 20.11.1986 г., стр. 42.

(4)  ОВ С 259, 31.10.2007 г., стр. 1.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/22


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 февруари 2008 година

за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2006 година

(2008/116/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Четвъртата конвенция АКТБ—ЕИО, подписана в Ломе на 15 декември 1989 г. (1), изменена със споразумението, подписано в Мавриций на 4 ноември 1995 г. (2),

като взе предвид Вътрешно споразумение 91/401/ЕИО относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Четвъртата конвенция АКТБ-ЕИО (3) за създаване на, наред с другото, Седми европейски фонд за развитие (Седми ЕФР), и по-специално член 33, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансовия регламент 91/491/ЕИО от 29 юли 1991 г., приложим за финансовото сътрудничество за развитие по Четвъртата конвенция АКТБ—ЕИО (4), и по-специално членове 69—77 от него,

като разгледа приходните и разходните сметки и счетоводния баланс за операциите на Седмия ЕФР към 31 декември 2006 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2006 година, заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 33, параграф 3 от Вътрешното споразумение Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност за финансовото управление на Седмия ЕФР по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Седмия ЕФР през финансовата 2006 година от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Седмия ЕФР за финансовата 2006 година.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 288.

(4)  ОВ L 266, 21.9.1991 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 259, 31.10.2007 г., стр. 1.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/23


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 февруари 2008 година

за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2006 година

(2008/117/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Четвъртата конвенция АКТБ—ЕИО, подписана в Ломе на 15 декември 1989 г. (1), изменена със споразумението, подписано в Мавриций на 4 ноември 1995 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение относно финансирането и управлението на помощта от Общността по втория финансов протокол към Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО (3) за създаване на, наред с другото, Осми европейски фонд за развитие (Осми ЕФР), и по-специално член 33, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансов регламент 98/430/ЕО от 16 юни 1998 г., приложим за финансовото сътрудничество за развитие по Четвъртата конвенция АКТБ—ЕО (4), и по-специално членове 66—74 от него,

като разгледа приходните и разходните сметки и счетоводния баланс за операциите на Осмия ЕФР към 31 декември 2006 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2006 година, заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 33, параграф 3 от Вътрешното споразумение Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност за финансовото управление на Осмия ЕФР по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Осмия ЕФР през финансовата 2006 година от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Осмия ЕФР за финансовата 2006 година.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(4)  ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 53.

(5)  ОВ C 259, 31.10.2007 г., стр. 1.


15.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/24


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 12 февруари 2008 година

за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2006 година

(2008/118/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), изменено в Люксембург (Великото херцогство Люксембург) на 25 юни 2005 г. (2),

като взе предвид Вътрешното споразумение относно финансирането и управлението на помощта от Общността по Финансовия протокол към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО (3) за създаване на, наред с другото, Девети европейски фонд за развитие (Девети ЕФР), и по-специално член 32, параграф 3 от него,

като взе предвид Финансовия регламент от 27 март 2003 г., приложим за Деветия европейски фонд за развитие (4), и по-специално членове 96—103 от него,

като разгледа приходните и разходните сметки и счетоводния баланс за операциите на Деветия ЕФР към 31 декември 2006 г. и доклада на Сметната палата за финансовата 2006 година, заедно с отговорите на Комисията (5),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32, параграф 3 от Вътрешното споразумение Европейският парламент освобождава Комисията от отговорност за финансовото управление на Деветия ЕФР по препоръка на Съвета.

(2)

Цялостното изпълнение на операциите на Деветия ЕФР през финансовата 2006 година от страна на Комисията е било удовлетворително,

ПРЕПОРЪЧВА на Европейския парламент да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Деветия ЕФР за финансовата 2006 година.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(4)  ОВ L 83, 1.4.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 259, 31.10.2007 г., стр. 1.