ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.235.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 235

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
11 sierpnia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 235/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6205 – Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets) ( 1 )

1

2011/C 235/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6240 – Temasek/E Oppenheimer/Tana JV) ( 1 )

1

2011/C 235/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6200 – APMM/Bollore/Douala International Terminal JV) ( 1 )

2

2011/C 235/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) ( 1 )

2

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 235/05

Zawiadomienie skierowane do podmiotu, do którego mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/137/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 2011/500/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 804/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

3

 

Komisja Europejska

2011/C 235/06

Kursy walutowe euro

4

2011/C 235/07

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

5

2011/C 235/08

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)  ( 1 )

7

2011/C 235/09

Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Estonia (Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C SA.30531 (11/C) (ex N 78/10) – Pomoc w formie płatności za moc przeznaczoną do produkcji energii elektrycznej z łupków bitumicznych ( 1 )

8

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 235/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6245 – Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

9

2011/C 235/11

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa COMP/M.6234 – First Reserve Fund XII/Metallum Holding) ( 1 )

10

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 235/12

Zawiadomienie dla organizacji Emarat Kavkaz i Tehrik-e Taliban Pakistan, dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 796/2011

11

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6205 – Eli Lilly/Janssen Pharmaceutica animal health business assets)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 235/01

W dniu 6 lipca 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6205 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6240 – Temasek/E Oppenheimer/Tana JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 235/02

W dniu 2 sierpnia 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6240 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6200 – APMM/Bollore/Douala International Terminal JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 235/03

W dniu 4 sierpnia 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6200 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 235/04

W dniu 1 sierpnia 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6232 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/3


Zawiadomienie skierowane do podmiotu, do którego mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/137/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 2011/500/WPZiB, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 804/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

2011/C 235/05

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Podmiot wyszczególniony w załączniku IV do decyzji Rady 2011/137/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady 2011/500/WPZiB (1), i w załączniku III do rozporządzenia Rady (UE) nr 204/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 804/2011 (2) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii jest proszony o zwrócenie uwagi na poniższe informacje.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że podmiot wyszczególniony w wyżej wymienionych załącznikach powinien znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2011/137/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii. Powody wskazania tych podmiotów wymieniono przy odnośnych wpisach w wyżej wymienionych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanego podmiotu na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Rady (UE) nr 204/2011, o pozwolenie na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania konkretnych płatności (por. art. 7 rozporządzenia).

Zainteresowany podmiot może złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o wpisaniu go do wyżej wymienionego wykazu; wniosek taki należy przesyłać na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się również uwagę zainteresowanego podmiotu na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 206 z 11.8.2011, s. 53.

(2)  Dz.U. L 206 z 11.8.2011, s. 19.


Komisja Europejska

11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/4


Kursy walutowe euro (1)

10 sierpnia 2011 r.

2011/C 235/06

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4367

JPY

Jen

109,84

DKK

Korona duńska

7,4508

GBP

Funt szterling

0,88430

SEK

Korona szwedzka

9,2323

CHF

Frank szwajcarski

1,0451

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8105

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,088

HUF

Forint węgierski

273,18

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7092

PLN

Złoty polski

4,1006

RON

Lej rumuński

4,2643

TRY

Lir turecki

2,5171

AUD

Dolar australijski

1,3891

CAD

Dolar kanadyjski

1,4133

HKD

Dolar Hongkongu

11,2127

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7183

SGD

Dolar singapurski

1,7452

KRW

Won

1 552,18

ZAR

Rand

10,2264

CNY

Yuan renminbi

9,2150

HRK

Kuna chorwacka

7,4430

IDR

Rupia indonezyjska

12 258,65

MYR

Ringgit malezyjski

4,3202

PHP

Peso filipińskie

61,070

RUB

Rubel rosyjski

42,1060

THB

Bat tajlandzki

42,929

BRL

Real

2,3012

MXN

Peso meksykańskie

17,4084

INR

Rupia indyjska

65,0250


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/5


Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: lipca 2011 r.

Okres zastosowania: października, listopada, grudnia 2011 r.

07-2011

EUR

BGN

CZK

DKK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

1 EUR =

1

1,95580

24,3346

7,45598

0,709238

3,45280

267,681

3,99508

4,24134

1 BGN =

0,511300

1

12,4423

3,81224

0,362633

1,76542

136,865

2,04268

2,16860

1 CZK =

0,0410937

0,0803711

1

0,306394

0,0291452

0,141888

11,0000

0,164173

0,174293

1 DKK =

0,134121

0,262313

3,26377

1

0,0951234

0,463091

35,9015

0,535822

0,568851

1 LVL =

1,40996

2,75761

34,3109

10,5127

1

4,86832

377,420

5,63292

5,98014

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,04779

2,15940

0,205410

1

77,5258

1,15706

1,22838

1 HUF =

0,00373579

0,00730646

0,0909090

0,0278540

0,00264957

0,0128989

1

0,0149248

0,0158448

1 PLN =

0,250308

0,489552

6,09115

1,86629

0,177528

0,864263

67,0026

1

1,06164

1 RON =

0,235774

0,461128

5,73748

1,75793

0,167220

0,814082

63,1123

0,941938

1

1 SEK =

0,109481

0,214122

2,66417

0,816286

0,0776479

0,378015

29,3059

0,437384

0,464345

1 GBP =

1,13025

2,21054

27,5042

8,42713

0,801617

3,90253

302,547

4,51544

4,79378

1 NOK =

0,128488

0,251296

3,12669

0,958000

0,0911282

0,443642

34,3937

0,513318

0,544960

1 ISK =

0,00603686

0,0118069

0,146905

0,0450107

0,00428157

0,0208441

1,61595

0,0241177

0,0256044

1 CHF =

0,849913

1,66226

20,6823

6,33694

0,602791

2,93458

227,506

3,39547

3,60477


07-2011

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

9,13403

0,884760

7,78286

165,649

1,17659

1 BGN =

4,67023

0,452377

3,97937

84,6963

0,601590

1 CZK =

0,375351

0,0363581

0,319827

6,80714

0,0483505

1 DKK =

1,22506

0,118664

1,04384

22,2169

0,157805

1 LVL =

12,8787

1,24748

10,9735

233,559

1,65895

1 LTL =

2,64540

0,256244

2,25407

47,9753

0,340764

1 HUF =

0,0341228

0,00330528

0,0290751

0,618830

0,00439550

1 PLN =

2,28632

0,221462

1,94811

41,4633

0,294510

1 RON =

2,15357

0,208604

1,83500

39,0558

0,277410

1 SEK =

1

0,0968641

0,852072

18,1354

0,128814

1 GBP =

10,3237

1

8,79658

187,225

1,32984

1 NOK =

1,17361

0,113681

1

21,2838

0,151177

1 ISK =

0,0551409

0,00534117

0,046984

1

0,00710291

1 CHF =

7,76314

0,751969

6,61475

140,787

1

Note: all cross rates involving ISK are calculated using ISK/EUR rate data from the Central Bank of Iceland

reference: Jul-11

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

24,3346

0,0410937

DKK

7,45598

0,134121

LVL

0,709238

1,40996

LTL

3,45280

0,289620

HUF

267,681

0,00373579

PLN

3,99508

0,250308

RON

4,24134

0,235774

SEK

9,13403

0,109481

GBP

0,884760

1,13025

NOK

7,78286

0,128488

ISK

165,649

0,00603686

CHF

1,17659

0,849913

Note: ISK/EUR rates based on data from the Central Bank of Iceland

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/7


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2011/C 235/08

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN 71-1:2011

Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

18.6.2011

 

 

CEN

EN 71-2:2011

Bezpieczeństwo zabawek – Część 2: Palność

21.7.2011

 

 

Cenelec

EN 62115:2005

Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania

IEC 62115:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2004

Pierwsza publikacja

 

 

EN 62115:2005/A2:2011

IEC 62115:2003/A2:2010 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

Przypis 3

Data tej publikacji

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE.

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Faxs +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Faxs +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Faxs +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/8


DECYZJA O ZAMKNIĘCIU FORMALNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO WSKUTEK WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Pomoc państwa – Estonia

(Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia

Pomoc państwa C SA.30531 (11/C) (ex N 78/10) – Pomoc w formie płatności za moc przeznaczoną do produkcji energii elektrycznej z łupków bitumicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 235/09

Komisja podjęła decyzję o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 108 ust. 2 TFUE, wszczętego dnia 23 marca 2011 r. w odniesieniu do powyższego środka pomocy, ponieważ Estonia wycofała swoje zgłoszenie dnia 23 maja 2011 r.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/9


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6245 – Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 235/10

1.

W dniu 29 lipca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Liberty Mutual Direct Insurance Company Limited („Liberty”, Irlandia) należące do grupy Liberty Mutual („Liberty Group”, Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa Quinn Insurance Limited (QIL) w branży ubezpieczeń innych niż na życie w Republice Irlandii („Ubezpieczenia inne niż na życie”, Irlandia) w drodze zakupu aktywów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Liberty Group: towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych oferuje szeroki wybór produktów i usług ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenie motoryzacyjne, ubezpieczenie majątkowe, ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie pracownicze, komercyjną polisę pakietową, globalne ubezpieczenia specjalistyczne (global specialty), ubezpieczenie grupowe na wypadek inwalidztwa, reasekurację oraz gwarancje na terenie Stanów Zjednoczonych i innych państw na świecie,

w przypadku działalności dotyczącej ubezpieczeń innych niż na życie: ubezpieczenia inne niż na życie na terenie Republiki Irlandii, z wyłączeniem działalności QIL obejmującej ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie oraz niektórych innych aktywów i pasywów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6245 – Liberty Mutual Group/The Irish general business of Quinn Insurance Limited, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/10


Wycofanie zgłoszenia koncentracji

(Sprawa COMP/M.6234 – First Reserve Fund XII/Metallum Holding)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 235/11

(Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004)

W dniu 15 lipca 2011 r. Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji przedsiębiorstw First Reserve Fund XII i Metallum Holding. W dniu 5 sierpnia 2011 r. strona(-y), która(-e) przedłożyła(-y) zgłoszenie, poinformowała(-y) Komisję o jego wycofaniu.


INNE AKTY

Komisja Europejska

11.8.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 235/11


Zawiadomienie dla organizacji Emarat Kavkaz i Tehrik-e Taliban Pakistan, dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 796/2011

2011/C 235/12

1.

We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB (1) wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz innych zasobów gospodarczych członków organizacji Al-Kaida oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nią powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) i 1333(2000) i systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

Al-Kaidę,

osoby fizyczne i prawne, podmioty, jednostki i grupy powiązane z Al-Kaidą, oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą jakiejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów lub grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot są „powiązane” z Al-Kaidą, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę bądź jakąkolwiek komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną, czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b)

dostarczanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów, ich sprzedaż lub przekazywanie;

c)

dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.

W dniu 29 lipca 2011 r. Komitet ONZ zdecydował o wpisaniu organizacji Emarat Kavkaz i Tehrik-e Taliban Pakistan do właściwego wykazu. Mogą one w każdej chwili złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu ich do wymienionego wyżej wykazu ONZ, wraz z dokumentami uzupełniającymi. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres rzecznika praw obywatelskich ONZ:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Faks +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) nr 796/2011 (2), zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (3). Zmiana wprowadzona na mocy art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 polega na wpisaniu organizacji Emarat Kavkaz i Tehrik-e Taliban Pakistan do wykazu w załączniku I do tego rozporządzenia („załącznik I”).

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a (4)); oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).

4.

Artykuł 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 (5) przewiduje dokonanie procesu weryfikacji, w ramach którego osoby ujęte w wykazie mają możliwość zgłosić uwagi dotyczące powodów ich umieszczenia na liście. Osoby i podmioty, dodane do załącznika I rozporządzeniem (UE) nr 796/2011, mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Wniosek należy przesłać na poniższy adres służb Komisji Europejskiej zajmujących się środkami ograniczającymi:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia (UE) nr 796/2011 do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6.

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 205 z 10.8.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(4)  Artykuł 2a został dodany rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2003 (Dz.U. L 82 z 29.3.2003, s. 1).

(5)  Artykuł 7a został dodany rozporządzeniem Rady (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).