11.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 52/14


Otsus lõpetada ametlik uurimismenetlus, sest EFTA riik on oma teatise tagasi võtnud

2014. aasta elektrileping PCCga ja 2014. aasta elektrienergia ülekande leping

(2016/C 52/09)

EFTA järelevalveamet otsustas 17. juuni 2015. aasta otsusega 238/15/COL lõpetada ametliku uurimismenetluse, mis algatati järelevalveameti ja kohtu lepingu protokolli nr 3 II osa artikli 4 lõike 4 alusel 10. detsembril 2014 otsusega nr 543/14/COL seoses i) Landsvirkjun hf. ja PCC Bakki Silicon hf. vahel 17. märtsil 2014 sõlmitud elektrilepingu ja ii) Landsnet hf. ja PCC Bakki Silicon hf. vahel 7. veebruaril 2014 sõlmitud elektrienergia ülekande lepinguga.

Menetlus on muutunud tarbetuks, kuna EFTA riik võttis teatise tagasi ja lepingud on lepinguosaliste poolt enne nende jõustumist lõpetatud.

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebilehel:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.