1.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 431/33


Överklagande ingett den 16 september 2014 av Rhys Morgan av den dom som personaldomstolen meddelade den 8 juli 2014 i mål F-26/13, Morgan mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-683/14)

(2014/C 431/56)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Rhys Morgan (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva den dom som personaldomstolen meddelade den 8 juli 2014 i mål F-26/13,

ogiltigförklaring av klagandens utvärderingsrapport för perioden 1 oktober 2010 – 30 september 2011,

förplikta harmoniseringsbyrån att utge skälig ersättning på minst 500 euro till klaganden för ideell skada som klaganden har lidit till följd av nämnda utvärderingsrapport, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna vid personaldomstolen och tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden fem grunder.

1.

Första grunden: Personaldomstolen gjorde fel när den inte godtog att en övergripande utvärdering ska grundas på tjänstemannens prestationer under hela utvärderingstiden.

2.

Andra grunden: Personaldomstolen gjorde fel när det inte erkände allvaret i harmoniseringsbyråns processuella överträdelser.

3.

Tredje grunden: Personaldomstolen gjorde en felaktig bedömning av den grund varigenom det gjordes gällande ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar.

4.

Fjärde grunden: Personaldomstolen gjorde felaktiga bedömningar av den grund varigenom det gjordes gällande ett åsidosättande av principen om likabehandling.

5.

Femte grunden: Personaldomstolen gjorde inte någon korrekt bedömning, eller ens någon prövning, av bevisningen till stöd för grunden avseende maktmissbruk.