1.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 431/33


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 8. jūlija spriedumu lietā F-26/13 Morgan/ITSB 2014. gada 16. septembrī iesniedza Rhys Morgan

(Lieta T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Rhys Morgan (Alikante, Spānija) (pārstāvis – H. Tettenborn, lawyer)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt Civildienesta tiesas 2014. gada 8. jūlija spriedumu lietā F-26/13;

atcelt novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 30. septembrim, kas izsniegts apelācijas sūdzības iesniedzējam;

piespriest ITSB samaksāt atbilstošu kompensāciju pēc Tiesas ieskatiem, bet ne mazāku par EUR 500, apelācijas sūdzības iesniedzējam par morālo un nemateriālo kaitējumu, kas apelācijas sūdzības iesniedzējam radies iepriekš minētā novērtējuma ziņojuma dēļ;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesvedības izdevumus par tiesvedību Civildienesta tiesā un Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta tiesa ir pieļāvusi kļūdu, neatzīstot, ka vispārējam novērtējumam ir jābūt balstītam uz ierēdņa sniegumu visa novērtējuma periodā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta tiesa ir pieļāvusi kļūdu, neatzīstot ITSB izdarīto procesuālo pārkāpumu nopietnību.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta tiesa ir pieļāvusi kļūdu, izskatot pamatu, ar kuru tiek apgalvots, ka ir pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta tiesa ir pieļāvusi kļūdas, izskatot pamatu, ar kuru tiek apgalvots, ka ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Civildienesta tiesa nav atbilstoši novērtējusi vai pat pārbaudījusi pierādījumus attiecībā uz pamatu par ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu.