1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/33


Valitus, jonka Rhys Morgan on tehnyt 16.9.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-26/13, Morgan v. SMHV, 8.7.2014 antamasta tuomiosta

(Asia T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Rhys Morgan (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Muu osapuoli: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan virkamiestuomioistuimen asiassa F-26/13 8.7.2014 antaman tuomion

kumoamaan valittajaa ajanjaksolta 1.10.2010–30.9.2011 koskevan arviointikertomuksen

velvoittamaan SMHV:n suorittamaan unionin yleisen tuomioistuimen asianmukaiseksi harkitseman korvauksen – kuitenkin vähintään 500 euroa – valittajalle mainitusta arviointikertomuksesta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

velvoittaa SMHV:n korvaamaan virkamiestuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa viiteen valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheen, kun se ei ottanut huomioon, että yleisen arvioinnin on perustuttava virkamiehen suoritukseen koko arviointiajanjaksona.

2)

Toisen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheen, kun se ei ottanut huomioon SMHV:n tekemien menettelyllisten virheiden vakavuutta.

3)

Kolmannen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheen arvioidessaan oikeudellista perustetta, jonka mukaan luottamuksensuojan periaatetta oli loukattu.

4)

Neljännen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin teki virheitä arvioidessaan oikeudellista perustetta, jonka mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta oli loukattu.

5)

Viidennen valitusperusteen mukaan virkamiestuomioistuin ei arvioinut asianmukaisesti vallan väärinkäyttöä koskevaan perusteeseen liittyvää näyttöä tai ei edes tutkinut sitä.