10.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/42


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 39/2008

av den 14 mars 2008

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 96/2007 av den 27 juli 2007 (1).

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör utvidgas till att omfatta rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om inrättande av gemenskapens civilskyddsmekanism (omarbetning) (2).

(3)

Genom beslut 2007/779/EG, Euratom upphävdes kommissionens beslut 2001/792/EG, Euratom (3), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(4)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i artikel 10.8 b i protokoll 31 till avtalet ska ersättas med följande:

”Gemenskapsrättsakter som ska gälla från och med den 1 januari 2008:

32007 D 0779: Rådets beslut 2007/779/EG, Euratom av den 8 november 2007 om inrättande av gemenskapens civilskyddsmekanism (omarbetning) (EUT L 314, 1.12.2007, s. 9)”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2008.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Alan SEATTER

Ordförande


(1)  EUT L 47, 21.2.2008, s. 1.

(2)  EUT L 314, 1.12.2007, s. 9.

(3)  EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.