10.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/42


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 39/2008

(2008. gada 14. marts),

ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2007. gada 27. jūlija Lēmumu Nr. 96/2007 (1).

(2)

Ir jāpaplašina Līguma pušu sadarbība, lai iekļautu tajā Padomes 2007. gada 8. novembra Lēmumu 2007/779/EK, Euratom, ar ko izveido Kopienas Civilās aizsardzības mehānismu (pārstrādāta versija) (2).

(3)

Ar Lēmumu 2007/779/EK, Euratom atsauc Padomes Lēmumu 2001/792/EK, Euratom (3), kas ir iekļauts Līgumā un kurš tādējādi ir jāatceļ saskaņā ar Līgumu.

(4)

Tādēļ Līguma 31. protokols jāgroza, lai šo paplašināto sadarbību var sākt 2008. gada 1. janvārī,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šādu punktu aizstāj līguma 31. protokola 10. panta 8. punkta b) apakšpunktu:

“Kopienas tiesību akti, kas stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī:

32007 D 0779: Padomes 2007. gada 8. novembra Lēmums 2007/779/EK, Euratom, ar ko izveido Kopienas Civilās aizsardzības mehānismu (pārstrādāta versija) (OV L 314, 1.12.2007., 9. lpp.).”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ pielikumā.

Briselē, 2008. gada 14. martā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Alan SEATTER


(1)  OV L 47, 21.2.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 314, 1.12.2007., 9. lpp.

(3)  OV L 297, 15.11.2001., 7. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.