10.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/42


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 39/2008,

tehty 14 päivänä maaliskuuta 2008,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 27 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 96/2007 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta 8 päivänä marraskuuta 2007 tehty neuvoston päätös 2007/779/EY, Euratom (uudelleen laadittu toisinto) (2).

(3)

Päätöksellä 2007/779/EY, Euratom kumotaan neuvoston päätös 2001/792/EY, Euratom (3), joka on osa sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(4)

Sen vuoksi sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava, jotta laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivästä tammikuuta 2008,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 10 artiklan 8 kohdan b alakohdan teksti seuraavasti:

”Yhteisön säädökset, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008:

32007 D 0779: Neuvoston päätös 2007/779/EY, Euratom, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta (uudelleen laadittu toisinto) (EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9).”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2008.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 47, 21.2.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 314, 1.12.2007, s. 9.

(3)  EUVL L 297, 15.11.2001, s. 7.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.