ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CA2011.315.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 315A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
28. oktoober 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2011/C 315A/01

Avalike konkursside juhend

1

Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

Allpool on esitatud loetelu käesoleva aasta C-seeria A-osas avaldatust.

Kui ei ole märgitud teisiti, on ELTd trükitud kõigis keeltes.

19

(PL)

24

 

35

(DE/EN/FR)

37

(PL/RO)

60

 

68

 

76

(DE/EN/FR)

82

 

91

 

98

 

114

(DA)

121

(DA)

122

 

135

 

140

(BG/ET/HU/MT/PL/SL/SV)

142

 

146

 

147

(EN/IT/MT/SV)

155

(EN/ES/ET/FR/NL/PL/PT/SK/SL/SV)

156

 

157

 

162

 

169

(EN)

177

(DE/EN/FR)

180

(BG/RO)

181

(DA)

183

(SL)

185

 

193

(BG/RO)

198

(CS/HU/LT/MT/PL/SK)

206

(CS/ES/LV/MT/SV)

208

(DE/EN/FR)

221

 

222

(BG/RO)

223

 

229

 

257

 

258

 

270

 

271

 

278

(EN)

279

(FR)

281

(DA)

284

(DE)

285

(LT)

286

(NL)

292

(RO)

294

(DE/EN/FR)

303

(DE/EN/FR)

304

(DA/EN)

307

 

309

(DE/EN/FR)

312

(DE/EN/FR)

315

 

ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

28.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 315/1


AVALIKE KONKURSSIDE JUHEND

(2011/C 315 A/01)

Käesolev juhend on konkursiteate lahutamatu osa ja kandidaadid peavad sellega tutvuma.

SISUKORD

1.

SISSEJUHATUS

1.1.

MIS ON AVALIK KONKURSS?

1.2.

MILLISED ON PEAMISED NÕUDED KANDIDAATIDELE?

2.

KUIDAS KANDIDEERIDA?

2.1.

ELEKTROONILINE REGISTREERUMINE

2.1.1.

Looge oma EPSO kasutajakonto

2.1.2.

Kontrollige hoolikalt, et te täidate konkursi registreerumis- ja osalemistingimused

2.1.3.

Registreeruge elektrooniliselt

2.1.3.1.

Registreerumise kord

2.1.3.2.

Testide ja katsetega seotud eritingimused

2.1.4.

Konkursilt eemaldamine ebakorrektse registreerumise tõttu

3.

TEABEVAHETUS

3.1.

EPSO TEATED KANDIDAATIDELE

3.2.

KANDIDAATIDE TEATED EPSO-LE

4.

EELVALIKUTESTID

4.1.

MIS ON EELVALIKUTEST?

4.2.

KUIDAS ON EELVALIKUTESTIDE TEGEMINE KORRALDATUD?

5.

KONKURSI ETAPID

5.1.

TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE

5.2.

KVALIFIKATSIOONI HINDAMINE

5.3.

HINDAMISKESKUS: METOODIKA

5.4.

RESERVNIMEKIRI

6.

ÜLDTEAVE

6.1.

TÄIELIKU KANDIDEERIMISTAOTLUSE ESITAMINE

6.1.1.

Mis on täielik taotlus?

6.1.2.

Millal täielik taotlus esitada?

6.1.3.

Kuidas täielikku taotlust esitada?

6.1.4.

Millised tõendavad dokumendid on vaja taotlusele lisada?

6.1.4.1.

Üldnõuded

6.1.4.2.

Üldised tõendavad dokumendid

6.1.4.3.

Tõendavad dokumendid eritingimuste täitmise kohta

6.1.4.4.

Tõendavad dokumendid keelteoskuse kohta (kui see on nõutav konkursiteates)

6.2.

TEABEGA TUTVUMINE

6.3.

LÄBIVAATAMISTAOTLUSED

6.4.

ÕIGUSKAITSEMEETMED

6.5.

KAEBUSED EUROOPA OMBUDSMANILE

7.

TÖÖLEVÕTMINE

8.

MUU

1.   SISSEJUHATUS

1.1.   MIS ON AVALIK KONKURSS?

Euroopa Liidu institutsioonid valivad oma tulevased ametnikud välja mitmesugustest katsetest koosnevate avalike konkursside alusel. Konkursid on avatud kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, (1) kes täidavad nõutud kriteeriumid. Kasutatav menetlus annab kõikidele kandidaatidele õiglase võimaluse näidata oma võimeid ja tagab oskustel põhineva valiku vastavalt võrdse kohtlemise põhimõttele.

Konkursi edukalt läbinud kandidaadid kantakse reservnimekirja, mille põhjal institutsioonid võtavad vajaduse korral tööle uued töötajad. Niisiis ei ole tegemist ühe kindla ametikoha täitmisega, vaid reservi moodustamisega isikutest, keda on võimalik tööle võtta.

Selleks et selgitada välja parimad kandidaadid konkursiteates kindlaksmääratud tingimuste alusel, moodustatakse valimiskomisjon (2). Valimiskomisjon võrdleb kandidaatide tulemusi, et hinnata nende võimet täita konkursiteates kirjeldatud ametiülesandeid. Ta peab hindama teadmiste taset, aga ka määrama kandidaatide oskuste põhjal kindlaks kõige pädevamad inimesed.

Konkursse võib korraldada:

iga-aastaste tsüklitena või

vastavalt institutsioonide konkreetsetele vajadustele.

1.2.   MILLISED ON PEAMISED NÕUDED KANDIDAATIDELE?

Institutsioonid otsivad andekaid, motiveeritud ja oma valdkonnas kõrgelt kvalifitseeritud kandidaate, kellel on eelkõige järgmised võimed ja oskused.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Oluliste asjaolude tuvastamine keerukate probleemide puhul ning loominguliste ja konkreetsete lahenduste leidmine.

Suhtlemisoskus

Selge ja täpne suuline ja kirjalik suhtlemine.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks isikliku vastutuse võtmine ja initsiatiivi ülesnäitamine kindlaksmääratud menetlusi järgides.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Individuaalsete oskuste ning organisatsiooni ja selle töökeskkonda puudutavate teadmiste arendamine ja süvendamine.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Olulisemate ülesannete esikohale seadmine, paindlikult töötamine ning oma töö tõhus organiseerimine.

Pingetaluvus

Tõhususe säilitamine ka suure töökoormuse puhul, positiivne toimetulek korralduslike probleemidega ning kohanemine muutuva töökeskkonnaga.

Meeskonnatöö oskus

Koostöö kolleegidega nii oma kui ka teistest talitustest ning inimeste erinevuste austamine.

AD-kategooria ametnike (administraatorid) puhul on nõutav ka järgmine oskus.

Juhtimisoskus

Inimeste juhtimine, arendamine ja motiveerimine seatud eesmärkide saavutamiseks.

2.   KUIDAS KANDIDEERIDA?

Kandideerimine koosneb kahest etapist:

1)

elektrooniline registreerumine ja

2)

täieliku kandideerimistaotluse esitamine. Kui konkursiteates ei ole ette nähtud teisiti, tuleb täielik kandideerimistaotlus esitada hilisemas etapis ja ainult juhul, kui seda on nõutud teie EPSO kasutajakonto kaudu (vt punkt 6.1).

2.1.   ELEKTROONILINE REGISTREERUMINE

1.

Looge EPSO kasutajakonto, kui teil seda veel ei ole.

2.

Kontrollige hoolikalt, et te täidate konkursi registreerumis- ja osalemistingimused.

3.

Sooritage interaktiivsed testid, mida teile pakutakse.

4.

Täitke elektrooniline kandideerimistaotlus.

5.

Kinnitage ja esitage oma elektrooniline taotlus ettenähtud kuupäevaks.

2.1.1.   Looge oma EPSO kasutajakonto (3)

Registreerumisel antakse teile võimalus siseneda olemasolevale EPSO kasutajakontole või, kui teil seda veel ei ole, see luua, järgides veebisaidil olevaid juhiseid. Selleks peab teil olema kehtiv ja toimiv elektronpostiaadress.

EPSO kasutajakonto on elektrooniline suhtluskanal EPSO ja kandidaadi vahel. Kasutajakonto kaudu on võimalik suhelda kandidaatidega, säilitada ja uuendada nende isikuandmeid ning saada ülevaade eelnevate kandideerimiste kohta, järgides andmekaitse nõudeid.

Teil on õigus luua ainult üks EPSO kasutajakonto (vt ka käesoleva juhendi punkt 2.1.4). Kõnealune ainus konto kehtib kõikide teie tulevaste taotluste puhul.

2.1.2.   Kontrollige hoolikalt, et te täidate konkursi registreerumis- ja osalemistingimused

Enne registreerumist tuleb hoolikalt kontrollida, kas

1)

valdkond, milles soovite registreeruda, ei ole teistega vastuolus. Kui eri valdkondade konkursikutsed on avaldatud korraga, on teatavatel juhtudel võimalik registreeruda ainult ühes valdkonnas. Kõnealused vastuolud on esitatud konkursiteates;

2)

te täidate kõik osalemise üld- ja eritingimused; selleks peate tutvuma konkursiteate ja käesoleva juhendiga ning nõustuma nende tingimustega.

Kuigi konkursiteadetes ei ole märgitud vanusepiirangut, peaksite tähelepanu pöörama Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjades (mille leiate EPSO veebisaidilt; edaspidi „ametnike personalieeskirjad”) kindlaksmääratud pensionieale.

2.1.3.   Registreeruge elektrooniliselt

2.1.3.1.   Registreerumise kord

Registreerumiseks järgige EPSO veebisaidil avaldatud juhiseid eri etappide kohta.

Teil palutakse prooviks sooritada interaktiivseid teste, mis annavad ülevaate kõnealuse konkursi eelvalikutestides nõutavast tasemest.

Te peate tegema kõik selleks, et end ettenähtud kuupäevaks elektrooniliselt registreerida. Soovitame teil mitte jätta registreerumist ettenähtud tähtaja viimastele päevadele, sest liinide ülekoormuse või internetiühenduse puudumise tõttu võib tekkida olukord, kus elektroonilist registreerumist tuleb üritada korduvalt. Pärast kindlaksmääratud kuupäeva möödumist ei ole aga enam võimalik registreeruda.

Lisaks sellele tuleb arvestada, et esitatavate andmete rohkuse tõttu võib registreerumine ise võtta oodatust kauem aega. Andmed, mis teil tuleb esitada, on järgmised:

diplomid/täienduskoolitused: valdkond, õppeaeg, hariduse tase ja diplomi või diplomite väljaandmise kuupäev;

töökogemus (kui see on nõutav): tööandja nimi ja aadress, ametiülesannete kirjeldus, töösuhte algus- ja lõppkuupäev;

motivatsioonikirjeldus (üksikasjalik);

keelteoskus: sõltuvalt konkursist palutakse teil ära märkida need Euroopa Liidu ametlikud keeled, mida valdate:

BG (bulgaaria)

FI (soome)

NL (hollandi)

CS (tšehhi)

FR (prantsuse)

PL (poola)

DA (taani)

GA (iiri)

PT (portugali)

DE (saksa)

HU (ungari)

RO (rumeenia)

EL (kreeka)

IT (itaalia)

SK (slovaki)

EN (inglise)

LT (leedu)

SL (sloveeni)

ES (hispaania)

LV (läti)

SV (rootsi)

ET (eesti)

MT (malta)

 

Erikonkursside (kvalifikatsioonil ja katsetel põhinevad konkursid) puhul tuleb täita täiendav sakk: „Võimete sõel”, milles teile esitatakse täpseid küsimusi konkursi valdkonnaga seotud kogemuste ja kvalifikatsiooni kohta (vt punkt 5.2 „Kvalifikatsiooni hindamine”).

Soovitame tungivalt koguda kõik andmed enne registreerumise alustamist.

Juhime teie tähelepanu ka sellele, et esitatud andmete täpsust ja õigsust kontrollitakse hiljem tõendavate dokumentide alusel vastavalt konkursiteates kirjeldatud korrale. Kui konkursi mis tahes etapis avastatakse, et teie taotluses sisalduv teave on vale või seda ei toeta vastavad tõendavad dokumendid (vt käesoleva juhendi punkt 6.1.4), tunnistatakse teie konkursil osalemise taotlus kehtetuks.

Kuni te ei ole taotlust elektrooniliselt kinnitanud, saate andmeid muuta.

Kui olete taotluse kinnitanud, ei ole seda enam võimalik muuta, sest EPSO hakkab konkursi korraldamiseks kohe andmeid töötlema. Isikuandmete uuendamiseks vt punkt 2.1.1.

Kõigist probleemidest tuleb aegsasti teatada, täites selleks EPSO veebisaidil avaldatud kontaktvormi.

2.1.3.2.   Testide ja katsetega seotud eritingimused

a)   Registreerumise ajal

Kui teil on erivajadusi või kui te olete eriolukorras, mis võib raskendada katsetel osalemist, märkige see ära elektroonilise taotluse vastavas lahtris ning lisage teie arvates vajalikud meetmed, mis hõlbustaksid teie osalemist testidel ja katsetel.

Saatke võimalikult kiiresti pärast elektroonilist registreerumist vastavalt olukorrale kas arstitõend või pädeva asutuse väljastatud tõend puude kohta:

e-posti teel: EPSO-accessibility@ec.europa.eu,

faksi teel: +32 22998081 märkega „EPSO accessibility”,

posti teel järgmisel aadressil:

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

„EPSO accessibility”

C-25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Märkige kirjale kindlasti konkursi number ja oma kandidaadinumber.

Pärast tõendavate dokumentide läbivaatamist võetakse võimaluse korral sobivad erimeetmed põhjendatud taotluste rahuldamiseks.

b)   Pärast registreerumist

Kui punkti 2.1.3.2 alapunktis a kirjeldatud olukord tekib pärast elektroonilise registreerumise lõppkuupäeva, teavitage sellest EPSOt võimalikult kiiresti. Teatage kirjalikult, milliseid meetmeid te vajalikuks peate, ja saatke vastavad tõendavad dokumendid e-posti, faksi või posti teel (aadress on esitatud punkti 2.1.3.2 alapunktis a).

2.1.4.   Konkursilt eemaldamine ebakorrektse registreerumise tõttu

EPSO tagab võrdse kohtlemise põhimõtte järgimise. Seetõttu, kui EPSO leiab mis tahes menetluse etapis, et te olete

loonud mitu EPSO kasutajakontot,

registreerunud mitmes valdkonnas, mis on üksteisega vastuolus,

esitanud valeandmeid,

eemaldatakse teid konkursilt.

Igasugune pettus või pettuse üritamine on karistatav. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et institutsioonid võtavad tööle ainult usaldusväärseid inimesi.

3.   TEABEVAHETUS

Selleks et tagada üldise teabe ning kandidaatide ja EPSO vahelise teabevahetuse selgus ja ühene mõistetavus, koostatakse testidel ja katsetel osalemise kutsete tekstid ning toimub kogu kandidaatidega peetav kirjavahetus üksnes inglise, prantsuse või saksa keeles.

3.1.   EPSO TEATED KANDIDAATIDELE

Kõik tulemused ja kutsed saadetakse teile üksnes EPSO kasutajakonto kaudu.

Selleks et jälgida konkursi kulgu ja kontrollida teie kohta käivat teavet, vaadake EPSO kasutajakontot regulaarselt vähemalt kaks korda nädalas.

Kui EPSOst sõltuva tehnilise probleemi tõttu ei õnnestu teil teavet kontrollida, peate te sellest viivitamata EPSO-le teatama (vt punkt 3.2).

Üldine teave konkursi eri etappide kohta on esitatud EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu).

3.2.   KANDIDAATIDE TEATED EPSO-LE

Võite EPSOga ühendust võtta EPSO veebisaidil avaldatud kontaktivormi kaudu, olles enne kindlaks teinud, et vajalik teave ei sisaldu konkursiteates, käesolevas dokumendis ega EPSO veebisaidil, eelkõige korduma kippuvates küsimustes (4).

Valimiskomisjoni sõltumatuse tagamiseks on valimiskomisjoni mittekuuluvatel isikutel rangelt keelatud võtta valimiskomisjoni liikmetega ühendust. Kandidaadid võivad oma seisukohtade või õiguste esitamiseks pöörduda kirjalikult valimiskomisjoni esimehe poole Euroopa Personalivaliku Ameti vahendusel üksnes konkursiteates kindlaksmääratud korra kohaselt. Kandidaatide otsene või kaudne sekkumine kõnealust korda eirates on keelatud ja võib kaasa tuua konkursilt eemaldamise. Kirjad valimiskomisjonile tuleb adresseerida üksnes EPSO-le, kes need komisjonile edastab.

EPSO kohaldab hea haldustava põhimõtet, (5) eelkõige kandidaatide ja EPSO vahelises teabevahetuses. EPSO-l on kõnealuse põhimõtte kohaselt siiski õigus lõpetada igasugune teabevahetus, kui kandidaatide saadetud kirjad on korduste tõttu häirivad, solvavad ja/või ilma eesmärgita.

Märkige esitatud taotlusega seotud kirjavahetuses alati oma nimi taotluses esitatud kujul, konkursi number ja teile taotluse elektroonilisel registreerumisel antud number.

4.   EELVALIKUTESTID

4.1.   MIS ON EELVALIKUTEST?

Teatavate konkursside puhul tuleb läbida eelvalikutest, mille EPSO korraldab konkursiteates märgitud tingimustel. Kõnealused testid koosnevad valikvastustega küsimustikest ja need sooritatakse arvuti abil selliste testide läbiviimisele spetsialiseerunud keskustes.

4.2.   KUIDAS ON EELVALIKUTESTIDE TEGEMINE KORRALDATUD?

Kui korraldatakse eelvalikutestid, palutakse teil EPSO kasutajakonto kaudu reserveerida endale kutsel märgitud ajavahemikus sobiv kuupäev. Üldjuhul on teil võimalik valida mitme eri kuupäeva ja koha vahel.

Euroopa Liidu (ja teatavate kolmandates riikide) territooriumil asuvate keskuste loetelu teatatakse teile EPSO kasutajakonto kaudu. Teatavates keskustes võib mõne kuupäeva kasutamise võimalus olla piiratud, kui keskuse jaoks kavandatud kandidaatide arv on väike.

Sõltuvalt konkursist, millest te osa võtate, võivad testid koosneda järgmistest osadest:

verbaalse mõtlemise test, mis võimaldab objektiivselt hinnata teie arutlusoskust ja oskust mõista verbaalset infot;

matemaatilise mõtlemise test, mis võimaldab objektiivselt hinnata teie arutlusoskust ja oskust mõista matemaatilist infot;

abstraktse mõtlemise test, mis võimaldab objektiivselt hinnata teie oskust leida ja mõista seoseid mõistete vahel, mis ei ole esitatud keelelisel, ruumilisel ega matemaatiliselt kujul;

test(id) valitud valdkonnas;

keelelise võimekuse test(id);

konkreetse kutsealase pädevuse test(id).

Eelvalikutestide etapis võidakse korraldada ka järgmine test:

olukorra lahendamise test, mis võimaldab hinnata teie käitumist tööga seotud olukordades. Iga küsimus kirjeldab tööga seotud olukorda ja selle nelja võimalikku lahendust (valikvastustega küsimuste kujul). Nende hulgast tuleb teil leida esitatud olukorra kõige tõhusam lahendus JA kõige vähem tõhus lahendus.

Selleks et saaksite tutvuda arvutipõhiste testide sooritamise korraga, märgitakse teile saadetavale kutsele internetilink testide sooritamise praktilise juhise ja näidistestide leheküljele.

Eelvalikuteste parandatakse elektrooniliselt.

5.   KONKURSI ETAPID

5.1.   TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE

Taotluse läbivaatamisel kontrollitakse selle

1)

nõuetekohasust,

2)

vastavust üldtingimustele,

3)

vastavust eritingimustele.

EPSO kontrollib, kas teie taotlus on nõuetekohane, st taotlus on esitatud konkursiteates märgitud kuupäevaks ja vastavalt konkursiteates kirjeldatud korrale. Arvesse võetakse ainult need kandidaadid, kes täidavad kõnealused tingimused.

Kui teie taotlus on nõuetekohane, kontrollitakse konkursiteate korra kohaselt elektroonilisel teel esitatud kandideerimistaotluses sisalduvate andmete põhjal vastavust üld- ja eritingimustele. Hilisemas etapis kontrollitakse andmeid tõendavate dokumentide põhjal.

Kõik osalemistingimused — nii üld- kui ka eritingimused — tuleb täita konkursiteates märgitud kuupäeva(de)ks.

Arvesse võetakse üksnes need taotlused, mis vastavad kõikidele konkursiteates ettenähtud tingimustele.

5.2.   KVALIFIKATSIOONI HINDAMINE

Katsetel ja kvalifikatsioonil põhineva konkursi (spetsialistide konkurss) puhul hindab valimiskomisjon kõikidele osalemistingimustele vastavate kandidaatide kvalifikatsiooni, et teha kindlaks, milliste kandidaatide kvalifikatsioon (diplomid ja tööalane kogemus) vastab kõige paremini konkursiteates kirjeldatud ametiülesannete laadile ja valikukriteeriumidele. Valiku aluseks on üksnes need vastused, mis on märgitud elektroonilise kandideerimistaotluse sakis „Võimete sõel”, ning see toimub kahes etapis:

kõigepealt võetakse kvalifikatsiooni hindamisel aluseks üksnes need vastused, mis on märgitud kandideerimistaotluse sakis „Võimete sõel”, ning arvestatakse iga seal märgitud vastuse kaalu, mille valimiskomisjon on eelnevalt määranud vastavalt iga küsimuse olulisusele. Seejärel pääsevad kõige enam punkte kogunud kandidaatide elektroonilised kandideerimistaotlused teise hindamisvooru. Teises hindamisvoorus läbivaadatavate toimikute arv on määratud kindlaks konkursiteates;

teises hindamisvoorus hindab valimiskomisjon kandidaatide vastuseid ning annab igale vastusele 0–4 punkti, mis korrutatakse vastavalt iga vastuse kaaluga.

Seejärel koostab valimiskomisjon kandidaatide järjestuse neile teises hindamisvoorus antud punktide põhjal. Konkursi järgmisesse etappi lubatakse kõige rohkem punkte saanud kandidaadid, kelle arv on määratud kindlaks konkursiteates.

5.3.   HINDAMISKESKUS: METOODIKA

Uute, oskustel põhinevate konkursimenetluste raames kasutab EPSO hindamiskeskusi. Institutsioonid valisid kõnealuse mudeli, et teha kindlaks kõige sobivamad ja pädevamad nõuetele vastavad kandidaadid. Pärast eelvalikutestide sooritamist ja/või kvalifikatsiooni hindamist (kui see on ette nähtud) kutsutakse kandidaadid (üldjuhul) Brüsselisse hindamiskeskusesse. Teatavad arvutipõhised katsed võidakse korraldada teistes linnades, kuigi need kuuluvad hindamiskeskuse metoodika hulka. Sellisel juhul on praktiline kord (kuupäeva ja keskuse reserveerimine) sarnane punktis 4.2 kirjeldatud korraga.

Hindamiskeskuses testitakse kandidaatide üldvõimeid ja -oskusi (vt punkt 1.2) ja nende erioskusi (mis vastavad ametikoha tööülesannetele) asjakohasel viisil, mis võib sõltuvalt konkursist hõlmata järgmisi teste ja katseid:

juhtumianalüüs: kirjalik katse, mis põhineb teataval ELiga seotud olukorral ja milles esitatakse probleemid, mida teil tuleb lahendada või millele teil tuleb reageerida, toetudes üksnes kättesaadavale materjalile;

erioskuste test;

suuline ettekanne: analüüs ja ettekanne, mille käigus tuleb teil töötada välja ettepanek tööga seotud fiktiivse probleemi lahendamiseks. Pärast teile antud dokumentide analüüsi tuleb teil esitada oma ideed väikesele kuulajaskonnale;

pädevuspõhine intervjuu (pädevuspõhised intervjuud): ülesanne, mille eesmärk on saada struktureeritud kujul teavet teie üldoskuste ja -võimete (ja/või spetsialistide konkursi korral erioskuste) kohta ja mille käigus te saate näidata oma kogemusi;

rühmatöö: pärast teatava hulga teabe käsitlemist kohtute teiste kandidaatidega, et vahetada seisukohti ja jõuda ühisele otsusele;

sissetulevate dokumentide haldus: arvutipõhine katse. Teil tuleb vastata mitmesugustele küsimustele. Teile vajalikud dokumendid on elektronpostkastis, kust leiate kogu asjakohase teabe;

praktilised keeletestid;

verbaalse mõtlemise test (6) (vt punkt 4.2);

matemaatilise mõtlemise test (6) (vt punkt 4.2);

abstraktse mõtlemise test (6) (vt punkt 4.2);

olukorra lahendamise test (6) (vt punkt 4.2).

Testide ja katsete üksikasjalik kirjeldus esitatakse hindamiskeskust käsitlevas juhises, mis edastatakse kõnealusesse etappi jõudnud kandidaatidele. Konkursil sooritatavad testid ja katsed on esitatud konkursiteates.

5.4.   RESERVNIMEKIRI

Konkursi lõpus koostab valimiskomisjon konkursi edukalt läbinud kandidaatidest reservnimekirja. Seejärel edastatakse see nimekiri institutsioonidele, kes ainuisikuliselt vastutavad töötajate värbamise eest. Juhime teie tähelepanu sellele, et institutsioonidele saadetakse „oskuste pass”, kus on esitatud hindamiskeskuses sooritatud testide ja katsete tulemused ning mida institutsioonid võivad kasutada värbamismenetluse ja kogu teenistuskäigu jooksul.

Reservnimekiri ja selle kehtivusaja lõppkuupäev avaldatakse (7) Euroopa Liidu Teatajas ja EPSO veebisaidil. Nimekirjade kehtivusaega võidakse teatavatel juhtudel pikendada. Pikendamise otsus avaldatakse üksnes EPSO veebisaidil.

6.   ÜLDTEAVE

6.1.   TÄIELIKU KANDIDEERIMISTAOTLUSE ESITAMINE

6.1.1.   Mis on täielik taotlus?

Täielik taotlus koosneb allakirjutatud kandideerimistaotluse koopiast ja kõikidest nõutud tõendavatest dokumentidest.

6.1.2.   Millal täielik taotlus esitada?

Kui konkursiteates ei ole täpsustatud, et täielik taotlus tuleb saata elektroonilise registreerumisega samal ajal posti teel, esitatakse hindamiskeskusesse kutsutud kandidaatidele sõnaselge nõue võtta täielik taotlus kaasa testide toimumise päeval. EPSO ei võta selge nõudeta saadetud dokumente arvesse ega tagasta neid kandidaatidele. Kõnealused dokumendid hävitatakse vastavalt andmekaitse eeskirjadele.

6.1.3.   Kuidas täielikku taotlust esitada?

1)

Trükkige oma EPSO kasutajakontolt välja elektrooniliselt kinnitatud taotlus;

2)

allkirjastage taotlus selleks ettenähtud lahtris;

3)

lisage kõik nõutavad tõendavad dokumendid (vt punkt 6.1.4), olles need eelnevalt nummerdanud;

4)

lisage kõigi taotlusega koos esitatavate tõendavate dokumentide nummerdatud loetelu;

5)

esitage oma täielik taotlus vastavalt juhistele ja kutses või konkursiteates ettenähtud kuupäevaks.

6.1.4.   Millised tõendavad dokumendid on vaja taotlusele lisada?

6.1.4.1.   Üldnõuded

Ärge esitage originaale, lisada tuleb ainult nõutud dokumentide kinnitamata koopiad. Viiteid veebilehtedele ei käsitata dokumentidena. Veebisaitide väljatrükke ei käsitata tõenditena, kuid need võib lisada üksnes taotluses esitatud teabe täiendamiseks.

Taotluse täitmisel ei piisa viitest mõnele varasemale taotlusele või sellele lisatud dokumentidele. Eri konkurssidel osalemiseks esitatud taotlusdokumente ei tagastata.

Juhime teie tähelepanu sellele, et konkursi edukalt läbinud ja reservnimekirja kantud kandidaadid, kellele tehakse tööpakkumine, peavad enne töölevõtmist esitama tõendamiseks kõigi nõutavate dokumentide originaalid.

6.1.4.2.   Üldised tõendavad dokumendid

Selleks et tõendada:

nõutava kodakondsuse olemasolu,

esitage kodakondsust tõendava dokumendi koopia (selliseks dokumendiks võib olla pass, isikutunnistus või muu ametlik dokument, millel on selgelt märgitud teie kodakondsus ja mis peab olema kehtiv elektroonilise registreerumise lõppkuupäeval).

Selles etapis ei nõuta ühtegi dokumenti selleks, et tõendada:

kõigi kodanikuõiguste olemasolu,

et te olete täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused,

et teil on töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.

Taotlusele alla kirjutades kinnitate te, et kõik need tingimused on täidetud. Seepärast on kohustuslik taotlus allkirjastada.

6.1.4.3.   Tõendavad dokumendid eritingimuste täitmise kohta

Valimiskomisjonile tuleb esitada kogu teave ja vajalikud dokumendid, mis võimaldavad kontrollida, kas te vastate konkursiteates kindlaksmääratud kuupäeval konkursiteates esitatud tingimustele.

1.

Diplom ja/või tunnistus õpingute eduka läbimise kohta. Keskharidusjärgseid õpinguid tõendavate diplomitega koos esitage võimalikult põhjalik teave, eelkõige õpitud ainete ja õppeaja kohta, et valimiskomisjon saaks hinnata teie diplomi vastavust ametikoha tööülesannetele. Kui te olete läbinud tehnilise või erialase koolituse või täiendus- või erialakursuse, tuleb täpsustada, kas tegemist oli täis- või osalise ajaga koolituse või õhtuse õppega, ning märkida koolitusel käsitletud teemad ja õpingute ametlik kestus.

Valimiskomisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi. EPSO veebisaidil on esitatud nõutava miinimumkvalifikatsiooni näited eri kategooriate lõikes. Konkursiteadetes võib siiski alati esitada kõrgemaid nõudmisi.

2.

Erialane töökogemus (kui see on nõutav konkursiteates)

On oluline, et varasematel ametikohtadel täidetud tööülesanded oleksid võimalikult täpselt kirjeldatud, et valimiskomisjon saaks hinnata teie kogemuse vastavust ametikoha tööülesannetele. Iga erialase tegevuse perioodi kohta tuleb esitada järgmised tõendavad dokumendid:

endiste tööandjate ja praeguse tööandja tõendid konkursil osalemiseks nõutava erialase töökogemuse olemasolu kohta; tõendites peab olema märgitud tööülesannete laad, täitmise algus- ja lõppkuupäev ning tase;

kui teil ei ole võimalik lisada tööandjate tõendeid, võib nende asemel esitada töölepingu või töölepingute ning esimese ja viimase palgalehe koopiad, kuid neile tuleb lisada täidetud tööülesannete täpne kirjeldus;

mittepalgalistel ametikohtadel (füüsilisest isikust ettevõtjad, vabade elukutsete esindajad jne) töötamise kohta võib tõendina esitada arved või tehtud tööde tellimused või mis tahes muu asjakohase ametliku tõendava dokumendi;

konverentsitõlkide konkursil, kus nõutakse erialast töökogemust, võetakse arvesse ainult need dokumendid, mis tõendavad, et tegemist on just konverentsitõlkega, ja kuhu on selgelt märgitud töötatud päevade arv ja tõlkekeeled.

6.1.4.4.   Tõendavad dokumendid keelteoskuse kohta (kui see on nõutav konkursiteates)

Üldjuhul ei nõuta keelteoskuse tõendamiseks ühtegi dokumenti, välja arvatud teatavate keeleerialade konkursside puhul (asjaomane teave on kirjas konkursiteates). Sellistel konkurssidel tuleb vastavalt konkursiteatele tõendada nõutavate keelte oskust diplomiga või vabas vormis kirjaga, milles on selgitatud, kuidas te olete need keeled omandanud.

6.2.   TEABEGA TUTVUMINE

Konkursil osalevatel kandidaatidel on õigus tutvuda allpool kirjeldatud tingimustel teatavate nende isikuga otseselt seotud andmetega.

Sellega seoses edastatakse teile automaatselt järgmised andmed.

1)   Arvutipõhiste eelvalikutestide etapp

Teie testide tulemused. Teile ei teatata testi küsimusi ega vastuseid neile, vaid üksnes teie märgitud vastuste ja õigete vastuste viiteandmed.

2)   Hindamiskeskuse etapp

Kõikide hinnatavate oskuste (teatava valdkonna erioskused ja üldvõimed) üldine punktisumma ja oskuste pass, välja arvatud katsete pooleli jätmise puhul.

6.3.   LÄBIVAATAMISTAOTLUSED

Läbivaatamistaotlust on võimalik esitada järgmistel juhtudel:

kui EPSO ei ole järginud konkursimenetlust käsitlevaid sätteid;

kui valimiskomisjon ei ole järginud oma tööd käsitlevaid sätteid.

Juhime tähelepanu asjaolule, et valimiskomisjonil on ulatuslik otsustusõigus kandidaadi vastuste õigsuse üle otsustamisel. Kui tegemist ei ole ilmse õigusliku või faktilise veaga, ei ole kandidaadil mõtet oma tulemust vaidlustada.

Kui küsimus kuulub valimiskomisjoni pädevusse, siis edastab EPSO kirja komisjoni esimehele ja vastus saadetakse kandidaadile esimesel võimalusel.

Läbivaatamistaotluse esitamise kord

Nõuetekohaselt põhjendatud taotlus tuleb esitada kümne kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, millal EPSO teile elektrooniliselt kirja saatis:

kas täites EPSO veebisaidil avaldatud kontaktvormi või

faksiga numbril +32 22957488.

Märkige oma kirja päisesse:

konkursi number,

oma kandidaadinumber,

märge „demande de réexamen”, „request for review” või „Antrag auf Überprüfung” (valida sobiv keel),

konkursi asjaomane etapp (8) (näiteks: eelvalikutestid, konkursile mittelubamine, hindamiskeskus).

6.4.   ÕIGUSKAITSEMEETMED

Kui te leiate konkursimenetluse mis tahes etapis, et EPSO või valimiskomisjon ei toiminud õiglaselt või ei järginud

konkursimenetlust käsitlevaid sätteid või

konkursiteate sätteid,

ja kui see kahjustab teie huve, võite võtta järgmisi meetmeid:

esitada halduskaebuse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel

posti teel järgmisel aadressil:

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

Concours général EPSO (märkige konkursi number)

C-25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

või EPSO veebisaidi kontaktide lehe kaudu.

Märkige oma kirja päisesse:

konkursi number,

oma kandidaadinumber,

märge „réclamation article 90, §2”, „complaint article 90 §2”, „Beschwerde Artikel 90, Absatz 2” (valida sobiv keel),

konkursi asjaomane etapp (8).

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et EPSO direktor ei saa halduskaebuse tagajärjel valimiskomisjoni otsuseid ei tühistada ega muuta. Seega, kuigi kehtivad eeskirjad jätavad kandidaatidele selle võimaluse, ei ole valimiskomisjoni otsust mõtet vaidlustada  (9) .

Valimiskomisjoni otsuseid võib vaidlustada otse mõnes Euroopa Liidu kohtus ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel eelnevalt kaebust esitamata.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 ja ametnike personalieeskirjade artikli 91 alusel esitatav kaebus tuleb saata järgmisel aadressil:

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

Boulevard Konrad Adenauer

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Juhime teie tähelepanu sellele, et kaebuseid üldiste osalemistingimustega seotud, valimiskomisjonist sõltumatu hindamisvea kohta käsitletakse Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus ainult juhul, kui eelnevalt on ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel ja selles punktis kirjeldatud korras esitatud halduskaebus.

Kaebuse esitamise korraga saate tutvuda Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu veebisaidil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230.

Nende kahe menetlusliigi algatamiseks ette nähtud tähtaeg (vrd ametnike personalieeskirjad, mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (10) – http://eur-lex.europa.eu) algab hetkest, mil teid teavitati teid kahjustavast otsusest.

6.5.   KAEBUSED EUROOPA OMBUDSMANILE

Nagu kõigil Euroopa Liidu kodanikel, on ka teil õigus esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile järgmisel aadressil:

Médiateur européen

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

France

http://www.ombudsman.europa.eu/media/fr/default.htm

Juhime teie tähelepanu sellele, et kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei peata ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõikes 2 ega artiklis 91 sätestatud tähtaega kaebuse esitamiseks ega otsuse edasikaebamiseks Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 alusel. Samuti tuletame teile meelde, et vastavalt ombudsmani ülesannete täitmist reguleerivate üldtingimuste artikli 2 lõikele 4 peavad ombudsmanile kaebuse esitamisele eelnema asjakohased haldusmenetlused asjaomastes institutsioonides ja asutustes.

7.   TÖÖLEVÕTMINE

Kui teie nimi on kantud reservnimekirja, tähendab see, et mõni institutsioon võib teid kutsuda vestlusele, kuid see ei anna mingeid õigusi ega tagatisi institutsioonides töökoha saamiseks.

Töölevõtmine toimub kooskõlas ametnike personalieeskirjadega ning vastavalt talituste vajadustele ja eelarvevõimalustele. Kandidaat võetakse tööle konkursiteates nimetatud palgaastmele.

Arvestades töökoha iseloomu, võidakse teile konkursi eduka läbimise korral pakkuda esialgu ajutise teenistuja lepingut. Sel juhul jääb teie nimi reservnimekirja alles.

Ametnike personalieeskirjade kohaselt on ametnikul võimalik igal ajal oma karjääri jooksul taotleda enda üleviimist teise institutsiooni või ametisse. Juhime siiski teie tähelepanu sellele, et teenistuse huvides ei ole uute ametnike üleminek võimalik enne kolme aasta möödumist ametniku tööle asumisest, välja arvatud erandkorras ja piisavalt põhjendatud juhtudel, kusjuures üleminekuks peavad nõusoleku andma kõik asjaomased institutsioonid või ametid.

8.   MUU

EPSO veebisaidil on esitatud põhjalikum teave järgmiste punktide kohta:

kandidaatide reisikulude hüvitamine,

võrdsed võimalused,

andmekaitse,

töötasu ja sotsiaalkindlustus.


(1)  Kui ametnike personalieeskirjade artikli 28 punktist a ja Euroopa Liiduga ühinevate riikide kodanike värbamiseks vastu võetud erimeetmetest ei tulene teisiti.

(2)  Valimiskomisjoni liikmete nimed avaldatakse EPSO veebilehel (www.eu-careers.eu).

(3)  Kõnealune mõiste on EPSO veebisaidil esitatud kolmes keeles:

 

DE (saksa keeles): EPSO-Konto,

 

EN (inglise keeles): EPSO account,

 

FR (prantsuse keeles): compte EPSO.

(4)  Vt rubriiki „FAQ” EPSO veebisaidil.

(5)  Avaldatud väljaandes EÜT L 267, 20.10.2000, lk 63.

(6)  Kui neid ei sooritatud eelvalikutestide etapis.

(7)  Eduka kandidaadi selgesõnalise taotluse korral tema nime ei avaldata. Taotlus peab saabuma EPSOsse kahe nädala jooksul alates tulemuste edastamisest asjaomase kandidaadi EPSO kasutajakontole.

(8)  Märkida ainult saksa, inglise või prantsuse keeles.

(9)  26. veebruari 1981. aasta otsus kohtuasjas 34/80: Authié vs. komisjon (EKL 1981, lk 00665) (vrd 7. taane); 30. novembri 1978. aasta otsus kohtuasjades 4, 19 ja 28/78: Salerno e.a. vs. komisjon (EKL 1978, lk 02403).

(10)  ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.