13.3.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 65/128


(2004/C 65 E/143)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2298/03

van Esko Seppänen (GUE/NGL) aan de Commissie

(11 juli 2003)

Betreft:   Emissierechten in de balans van de bedrijven

Bij de behandeling door het Europees Parlement van de richtlijn over de handel in emissierechten (verslag A5-0207/2003) in de plenaire vergadering van 1 juli, antwoordde commissaris Margot Wallström niet precies op de vraag hoe de administratief verdeelde emissierechten moeten worden opgenomen in de boekhouding van een bedrijf en in de balans, op basis waarvan de beurskoers van het bedrijf tot stand komt. Op welk manier kan de Commissie garanderen dat de emissierechten in alle lidstaten en in alle bedrijven op dezelfde manier worden opgenomen en welke richtsnoeren is zij van plan hierover te vast te stellen?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(10 september 2003)

De Commissie is zich bewust van het belang van geharmoniseerde standaarden voor jaarrekeningen voor een efficiënte werking van de communautaire kapitaalmarkt en interne markt. Boekhoudkundige kwesties worden geregeld bij de vierde richtlijn van de Raad op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag (Richtlijn 78/660/EEG van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (1)) en de zevende richtlijn van de Raad op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag (Richtlijn 83/349/EEG van 13 juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening (2)). Deze richtlijnen bevatten geen specifieke regels voor emissierechten als zodanig, maar de aanbeveling van de Commissie van 30 mei 2001 betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen (3) behandelt dit specifieke thema. In deze aanbeveling beveelt de Commissie de lidstaten aan ervoor te zorgen dat ondernemingen die onder de twee richtlijnen vallen, de bepalingen van de aanbeveling — met inbegrip van de regels inzake emissierechten — toepassen.

Bovendien moeten ondernemingen uit de Gemeenschap waarvan de aandelen in enige lidstaat op een gereglementeerde markt verhandeld mogen worden, krachtens Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (4), vanaf 2005 hun geconsolideerde jaarrekening opstellen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die door de Commissie zijn aangenomen. Lidstaten mogen andere ondernemingen toestaan of verplichten om zulke standaarden voor jaarrekeningen voor hun jaarrekeningen en/of geconsolideerde jaarrekeningen te gebruiken. Een en ander werd vergemakkelijkt door de op 6 mei 2003 vastgestelde richtlijn van het Parlement en de Raad die de boekhoudkundige regels moderniseert en bijwerkt (5).

De Commissie neemt internationale standaarden voor jaarrekeningen aan volgens de comitologieprocedure van Verordening (EG) nr. 1606/2002. Daarin staat dat de Commissie internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS), internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) en de daarmee verband houdende interpretaties (SIC-IFRIC- interpretaties) kan aannemen in de mate dat hun toepassing leidt tot een waarheidsgetrouw en eerlijk beeld van de financiële positie en prestaties van een onderneming, bevorderlijk is voor het Europees algemeen belang en voldoet aan fundamentele criteria ten aanzien van de kwaliteit van de voor jaarrekeningen vereiste informatie, die nuttig moet zijn voor de gebruiker (artikel 3 van de verordening).

Onlangs, in mei 2003, publiceerde het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van de International Accounting Standards Board's (IASB) zijn eerste ontwerp-interpretatie (D1) van de bestaande standaarden, waarin de boekhoudkundige verwerking van emissierechten behandeld wordt.

Eens de IASB zijn interpretatie over emissierechten gepubliceerd heeft, zal de Commissie de invoering daarvan op Gemeenschapsniveau in overweging nemen.


(1)  PB L 222 van 14.8.1978; richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2003, PB L 120 van 15.5.2003.

(2)  PB L 193 van 18.7.1983; richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/38/EG.

(3)  PB L 156 van 13.6.2001.

(4)  PB L 243 van 11.9.2002.

(5)  [http://register.consilium.eu.int/pdf/nl/03/st03/st03611nl03.pdf].