25.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8076 – Warburg Pincus/Wendel/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 231/05)

1.

Komisii bolo 17. júna 2016 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, USA) a podnik Wendel SE („Wendel“, Francúzsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 4 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad novo založeným spoločným podnikom AlliedUniversal Security Services LLC („AUSS“, USA) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Warburg Pincus: globálna súkromná investičná spoločnosť,

—   Wendel: francúzska investičná spoločnosť,

—   AUSS: bude zahŕňať podnik Universal Services of America, spoločnost pro správu portfólia, ktorá je v držaní dcérskych spoločností podniku Warburg Pincus, a podnik AlliedBarton Security Services, spoločnosť pre správu portfólia, ktorá je v držaní dcérskych spoločností podniku Wendel. Nový spoločný podnik bude pôsobiť v oblasti poskytovania bezpečnostných služieb a správy budov v Severnej Amerike.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8076 – Warburg Pincus/Wendel/JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.