25.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 231/21


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag M.8076 — Warburg Pincus/Wendel/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2016/C 231/05)

1.

Den 17. juni 2016 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Warburg Pincus LLC (»Warburg Pincus«, USA) og Wendel SE (»Wendel«, Frankrig) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over det nystiftede joint venture AlliedUniversal Security Services LLC (»AUSS«, USA), jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 4.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

—   Warburg Pincus: er en kapitalfond

—   Wendel: er et fransk investeringsselskab

—   AUSS: omfatter Universal Services of America, et porteføljeselskab, som er tilknyttet Warburg Pincus, og sikkerhedsvirksomheden AlliedBarton, som er et porteføljeselskab, der ejes af selskaber, som er tilknyttet Wendel. Det nye joint venture vil være aktiv inden for levering af sikkerhedstjenester og facility management-tjenester i Nordamerika.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Europa-Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Europa-Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Alle bemærkninger skal være Europa-Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer M.8076 — Warburg Pincus/Wendel/JV sendes til Europa-Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for fusioner

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.