23.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/9


INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

”Stöd till åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)” för 2016

(2015/C 351/09)

1.   INLEDNING – BAKGRUND

Denna inbjudan att lämna förslag grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1).

Denna inbjudan att lämna förslag omfattas också av villkoren i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens årliga budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2) och kommissionens delegerade förordning (EU, Euratom) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens årliga budget (3).

Denna inbjudan att lämna förslag avser finansiering av informationsåtgärder enligt artikel 45 i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med anslag ur 2016 års budget.

2.   SYFTEN, TEMA/TEMAN OCH MÅLGRUPP

2.1   Mål

Syftet med informationsåtgärderna är i synnerhet att hjälpa till att förklara, genomföra och utveckla den gemensamma jordbrukspolitiken samt att öka allmänhetens medvetenhet om dess innehåll och syften, att informera jordbrukare och andra parter som är aktiva i landsbygdsområden och att främja den europeiska jordbruksmodellen samt att hjälpa medborgarna att förstå den.

En informationsåtgärd är en komplett och sammanhängande serie informationsinsatser som genomförs med en enda budget.

2.2   Tema

Temat för denna inbjudan att lämna förslag är: Den gemensamma jordbrukspolitiken och de utmaningar som väntar.

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) är avgörande för långsiktig livsmedelstrygghet, och den utgör ett betydande bidrag till kommissionens viktigaste prioriteringar såsom investeringar, jobb och tillväxt, klimatförändringarna, den inre marknaden, den digitala inre marknaden och andra områden (4). Den bidrar till en hållbar utveckling och modernisering av Europas jordbruk och landsbygdsekonomin i vidare bemärkelse. Den gör det möjligt att ta itu med den globala utmaningen att ”producera mer med mindre”.

2.3   Målgrupp

Målgruppen är allmänheten (särskilt unga stadsbor) och/eller jordbrukare och andra parter som är aktiva i landsbygdsområden.

3.   TIDTABELL

 

Etapper i förfarandet

Datum och tid eller ungefärlig tidsangivelse

a)

Offentliggörande av inbjudan

oktober 2015

b)

Sista ansökningsdag

30 november 2015

c)

Utvärderingsperiod

15 december 2015–15 mars 2016

d)

Information till de sökande

april 2016

e)

Undertecknande av bidragsavtalen

april 2016

f)

Åtgärdens startdatum

1 maj 2016

4.   BUDGET

Den totala budgeten för samfinansiering av åtgärder beräknas till 2 500 000 euro.

Detta belopp förutsätter att det finns tillgängliga budgetanslag i budgetförslaget för 2016 när budgetmyndigheten antagit 2016 års budget eller enligt systemet med tillfälliga tolftedelar.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel.

5.   FORMKRAV

Ansökningarna ska skickas per post (rekommenderad försändelse, poststämpelns datum gäller) eller med bud (datum för budets mottagande av försändelsen gäller) senast den 30 november 2015.

Ansökningar måste lämnas in skriftligen (se avsnitt 14), på de ansöknings- och budgetformulär som finns på

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ansökningar måste vara skrivna på ett av EU:s officiella språk. För att det ska bli lättare att hinna behandla ansökningarna i tid uppmanas de sökande dock att skriva sina ansökningar på engelska, franska eller tyska.

En sökande får lämna in endast en ansökan för denna inbjudan att lämna förslag.

Om dessa krav inte uppfylls avslås ansökan.

6.   KRITERIER FÖR STÖDBERÄTTIGANDE

6.1   Behöriga sökande

Sökanden (och i förekommande fall dennes anknutna enheter) ska vara en juridisk person som är rättsligt etablerad i en EU-medlemsstat.

Enheter som inte har rättskapacitet enligt tillämplig nationell lagstiftning kan vara behöriga sökande, under förutsättning att deras företrädare har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar och att de jämfört med en juridisk person kan garantera ett likvärdigt skydd för unionens ekonomiska intressen samt att de har ekonomisk och operativ förmåga som är likvärdig med en juridisk persons.

Styrkande handlingar ska bifogas ansökningsformuläret.

Varken fysiska personer eller enheter som etableras enbart för att genomföra en informationsåtgärd inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag är behöriga sökande.

Exempel på stödberättigade organisationer:

Ideella organisationer (privata eller offentliga).

Offentliga förvaltningar (på nationell, regional och lokal nivå).

Europeiska organisationer.

Universitet och högskolor.

Läroanstalter.

Forskningscentrum.

Företag (t.ex. inom media och kommunikation).

Juridiska personer som har en rättslig eller kapitalmässig koppling till sökande, vilken varken är begränsad till informationsåtgärden eller inrättad enbart i syfte att genomföra den (t.ex. medlemmar i nätverk, förbund, fackföreningar) får delta i informationsåtgärden som anknutna enheter, och får uppge stödberättigande kostnader som anges i avsnitt 11.2.

Den rättsliga och kapitalmässiga kopplingen ska varken vara begränsad till informationsåtgärden eller upprättas enbart för att genomföra åtgärden. Detta betyder att kopplingen ska finnas oavsett om bidraget beviljas eller inte. Kopplingen ska finnas före inbjudan att lämna förslag och även efter det att informationsåtgärden avslutats.

Den rättsliga och kapitalmässiga koppling som definierar anknytning omfattar tre grundläggande begrepp:

i)

Kontroll enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (5) om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.

Enheter som är anknutna till en stödmottagare kan därför vara följande:

Enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av stödmottagaren (dotterbolag eller primära dotterbolag). De kan också vara enheter som kontrolleras av en enhet som kontrolleras av stödmottagaren (dotter-dotterbolag eller sekundära dotterbolag) och samma gäller för andra kontrollnivåer.

Enheter som direkt eller indirekt kontrollerar stödmottagaren (moderbolag). Likaså kan det röra sig om enheter som kontrollerar en enhet som kontrollerar stödmottagaren.

Enheter under samma direkta eller indirekta kontroll som stödmottagaren (systerbolag).

ii)

Medlemskap, dvs. stödmottagaren är rättsligt definierad som till exempel ett nätverk, ett förbund eller en sammanslutning vari de föreslagna anknutna enheterna också deltar, eller stödmottagaren deltar i samma enhet (t.ex. nätverk, förbund, sammanslutning) som de föreslagna anknutna enheterna.

iii)

Särskilda fall: offentliga organ och offentligt ägda organ.

Offentligt ägda organ och offentliga organ (enheter som etablerats som sådana enligt nationell, europeisk eller internationell lag) anses inte alltid vara anknutna enheter (t.ex. offentliga universitet och högskolor eller forskningscentrum).

Begreppet anknytning inom den offentliga sektorn omfattar följande:

De olika nivåerna i den administrativa strukturen, när det rör sig om decentraliserad administration (t.ex. nationella, regionala eller lokala ministerier (när det gäller separata juridiska enheter)), kan betraktas som anknutna till staten.

Ett offentligt organ som etablerats av en offentlig myndighet med ett administrativt syfte och som den offentliga myndigheten kontrollerar. Detta villkor ska kontrolleras mot bakgrund av stadgarna eller andra akter om upprättande av det offentliga organet. Det betyder inte nödvändigtvis att det offentliga organet helt eller delvis finansieras via den offentliga budgeten (t.ex. nationella skolor anknutna till staten).

Följande är inte enheter som är anknutna till en stödmottagare:

Enheter som har ingått ett (upphandlings-)kontrakt eller underleverantörskontrakt med stödmottagaren, fungerar som koncessionshavare eller delegerade för offentliga tjänster för stödmottagaren.

Enheter som erhåller finansiellt stöd från stödmottagaren.

Enheter som regelbundet samarbetar med stödmottagaren på grundval av ett samförståndsavtal eller delar vissa tillgångar.

Enheter som har undertecknat ett konsortieavtal inom ramen för bidragsavtalet.

Om anknutna enheter deltar i informationsåtgärden, ska ansökan

identifiera sådana anknutna enheter i ansökan,

innehålla en skriftlig överenskommelse med anknutna enheter,

innehålla styrkande handlingar som gör det möjligt att kontrollera att de uppfyller kriterierna för stödberättigande och icke-uteslutande.

För att bedöma de sökandes rätt att söka bidrag, ska följande handlingar lämnas in för den sökande och dennes anknutna enheter:

Handling

Beskrivning

Anmärkningar

Handling A

En kopia av stadgarna/instiftandet eller liknande.

 

Handling B

En kopia av intyget på officiell registrering eller annan officiell handling som styrker enhetens tillkomst.

 

Handling C (i tillämpliga fall)

En handling som intygar en kapitalmässig eller juridisk koppling till den sökande.

Gäller anknutna enheter

Enheter utan rättskapacitet ska lämna in ovanstående handlingar. Om ovannämnda handlingar inte kan uppvisas ska de ersättas av andra relevanta handlingar.

Dessutom ska de uppvisa en handling som intygar att deras juridiska företrädare har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar.

6.2   Verksamhet som kan beviljas bidrag samt genomförandeperiod inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag

A.   Informationsåtgärderna bör genomföras

på multiregional eller nationell nivå,

på europeisk nivå (med effekter i flera medlemsstater).

B.   Informationsåtgärderna bör innehålla en eller flera aktiviteter, exempelvis följande (förteckningen är inte uttömmande):

Framställning och distribution av multimedie- eller AV-materiel.

Framställning och distribution av tryckt material (publikationer, affischer osv.).

Skapa onlineverktyg och verktyg för sociala nätverk.

Mediaevenemang.

Konferenser, seminarier, workshoppar (helst direktsända via webbstreaming) och undersökningar om frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken.

Evenemang av typen ”bonden kommer till stan” som hjälper till att förklara jordbrukets betydelse för stadsbor.

Evenemang av typen ”öppen bondgård” som syftar till att lyfta fram jordbrukets betydelse (t.ex. bästa praxis, innovationsprojekt) för allmänheten.

Fasta eller mobila utställningar eller informationsställen.

C.   Stöd kan inte beviljas för följande aktiviteter:

Åtgärder som är obligatoriska enligt lag.

Åtgärder som finansieras av Europeiska unionen under en annan budgetrubrik.

Bolagsstämmor och andra möten som måste hållas enligt lag.

Aktiviteter som genomförs på lokal nivå.

D.   Preliminär genomförandeperiod för informationsåtgärderna

1 maj 2016–30 april 2017.

7.   UTESLUTNINGSKRITERIER

7.1   Uteslutning från inbjudan att lämna förslag

Sökande som befinner sig i någon av följande situationer utesluts från denna inbjudan att lämna förslag:

a)

Sökandena har försatts i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för förfaranden avseende sådana omständigheter eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

b)

Sökandena själva, eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem, har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom av en behörig myndighet i en medlemsstat.

c)

Sökandena har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, inklusive enligt avgöranden av Europeiska investeringsbanken och internationella organisationer.

d)

Sökandena har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter att betala sociala avgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade, i det land där den ansvarige utanordnaren finns eller där bidragsavtalet ska genomföras.

e)

Sökandena själva, eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem, har i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.

f)

Sökandena är för närvarande föremål för administrativa sanktioner som avses i artikel 109.1.

7.2   Uteslutning från tilldelning

Sökande kommer inte att beviljas ekonomiskt stöd om de, under förfarandet för beviljande av bidrag,

a)

befinner sig i en intressekonflikt,

b)

har lämnat felaktiga uppgifter till kommissionen i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i förfarandet för beviljande av bidrag, eller inte lämnat de uppgifter som krävs,

c)

befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning, enligt vad som anges i punkt 7.1.

Samma uteslutningskriterier för deltagande gäller anknutna enheter.

Administrativa och ekonomiska sanktioner kan komma att åläggas sökande eller, i förekommande fall, anknutna enheter om de har lämnat oriktiga uppgifter.

7.3   Styrkande handlingar

Sökande och anknutna enheter ska underteckna en försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 106.1 och artiklarna 107–109 i budgetförordningen, och fylla i det formulär som bifogats ansökningsblanketten som åtföljer inbjudan att lämna in förslag och finns på:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Enligt artikel 185 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 131.4 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 krävs det ingen sådan försäkran för bidrag av lågt värde, dvs. ≤ 60 000 euro, eller om en sådan försäkran nyligen har lämnats inom ett annat tilldelningsförfarande.

8.   URVALSKRITERIER

8.1   Ekonomisk kapacitet

Sökande måste ha stabila finansieringskällor i tillräcklig omfattning för att fortsätta sin verksamhet under hela informationsåtgärden eller det subventionerade verksamhetsåret och själv delta i finansieringen av den. Sökandenas ekonomiska kapacitet kommer att bedömas på grundval av följande styrkande handlingar som ska bifogas ansökan:

Bidrag av lågt värde (≤ 60 000 euro):

En förklaring på heder och samvete.

Bidrag på mer än 60 000 euro:

En förklaring på heder och samvete och

resultaträkning och balansräkning för det senaste budgetår för vilket räkenskaperna avslutats,

för nybildade enheter kan en affärsplan ersätta ovanstående handlingar.

Enheter utan rättskapacitet måste bevisa att de har ekonomisk kapacitet som är likvärdig med en juridisk persons.

Kravet på bedömning av den ekonomiska kapaciteten gäller inte offentliga organ. Därför ska ovannämnda handlingar inte lämnas in om sökanden är ett offentligt organ.

Om den vidaredelegerade utanordnaren (utanordnare genom vidaredelegering) på grundval av de inlämnade handlingarna anser att den ekonomiska kapaciteten inte är tillfredsställande, kan denne

begära ytterligare information,

avslå ansökan.

8.2   Operativ kapacitet

Sökandena måste ha den yrkeskompetens och de kvalifikationer som krävs för genomförandet av den föreslagna informationsåtgärden.

För att visa detta måste sökanden lämna in följande styrkande handlingar:

Meritförteckning eller beskrivning av de personer som i första hand ansvarar för att förvalta och genomföra informationsåtgärden.

Organisationens verksamhetsrapporter för de senaste två åren.

En förteckning över tidigare projekt och verksamheter med anknytning till politikområdet för inbjudan att lämna förslag eller till den verksamhet som skulle genomföras under de senaste två åren.

Enheter utan rättskapacitet måste bevisa att de har operativ kapacitet som är likvärdig med en juridisk persons.

9.   TILLDELNINGSKRITERIER

De olika verktygen för kommunikation och verksamheterna som ingår i informationsåtgärden ska vara kopplade till varandra och ingå i ett tydligt koncept med tydliga mål. De bör också ha en betydande genomslagskraft som kan mätas med hjälp av relevanta indikatorer som avses i avsnitt 11.4.

Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

1.

Åtgärdens relevans: förhandsanalys av behov och de specifika, mätbara, uppnåeliga och relevanta målen. (25 poäng)

2.

Åtgärdens ändamålsenlighet: tema, budskap och målgrupper, detaljerat program, tidtabell och metod för efterhandsutvärdering. (25 poäng)

3.

Åtgärdens effektivitet: kostnadseffektivitet med avseende på föreslagna resurser. (25 poäng)

4.

Projektledningens kvalitet: kvaliteten på förfarandena och på fördelningen av uppgifter med hänsyn till genomförandet av de olika verksamheterna i den föreslagna åtgärden. (25 poäng)

10.   RÄTTSLIGA ÅTAGANDEN

Om kommissionen beviljar bidrag kommer ett bidragsavtal, som upprättas i euro med utförlig information om avtalsvillkoren och uppgift om bidragets storlek, att sändas till stödmottagaren, tillsammans med information om förfarandet för att formalisera parternas förpliktelser.

De två kopiorna av det ursprungliga bidragsavtalet ska undertecknas först av stödmottagaren och skickas tillbaka till kommissionen omgående. Kommissionen kommer att underteckna sist.

Observera att tilldelningen av bidrag inte innebär att stödmottagaren har rätt till bidrag följande år.

11.   FINANSIELLA BESTÄMMELSER

11.1   Allmänna principer

a)   Förbud mot kumulering

En informationsåtgärd kan endast få ett bidrag från EU-budgeten.

En och samma kostnad får aldrig täckas två gånger genom unionens budget. För att garantera detta ska sökanden ange källa och belopp för unionsbidrag som tagits emot eller sökts för samma informationsåtgärd, eller delar av den, eller för administrativ drift kopplad till åtgärden under samma budgetår, samt alla andra bidrag som tagits emot eller sökts för samma informationsåtgärd.

b)   Förbud mot retroaktiv verkan:

Bidrag får inte beviljas retroaktivt för åtgärder som redan har slutförts.

Bidrag får inte beviljas för redan inledda informationsåtgärder, om inte sökanden kan visa att det var nödvändigt att inleda informationsåtgärden innan överenskommelsen om bidrag undertecknades.

I dessa fall får inga bidragsberättigande kostnader ha uppkommit före bidragsansökans datum.

c)   Samfinansiering

Samfinansiering innebär att de resurser som behövs för att genomföra verksamheten inte till fullo får täckas av EU-bidraget.

Samfinansiering av informationsåtgärden kan vara:

Stödmottagarens egna medel.

Inkomster som genereras av informationsåtgärden.

Ekonomiskt stöd från tredje man.

d)   Balanserad budget

Den preliminära budgeten för informationsåtgärden ska bifogas ansökningsformuläret.

Budgeten måste uppfylla följande krav:

Den ska upprättas i euro. Sökande som vet att kostnaderna inte kommer att uppstå i euro ska använda sig av den växelkurs som offentliggörs på Infor-euros hemsida

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Intäkter och utgifter ska balansera varandra.

Budgeten måste utarbetas på grundval av en utförlig kostnadsberäkning och relevanta förklaringar i kolumnen ”kommentarer”. Inga schablonbelopp (utom de schablonbelopp som anges i avsnitt 11.2) och klumpsummor kommer att beaktas.

Budgeten ska respektera de av kommissionen fastställda högsta beloppen för vissa typer av utgifter (relevanta dokument finns på

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

Om sökanden är momspliktig och har rätt att göra avdrag för moms eller om sökanden är ett offentligt organ, ska budgeten redovisas exklusive moms.

Budgeten måste på inkomstsidan innehålla det direkta bidraget från sökanden, den finansiering som begärs från kommissionen och uppgifter om eventuella bidrag från andra finansiärer samt alla intäkter som projektet ger upphov till, inbegripet i förekommande fall avgifter som deltagarna ska betala.

e)   Genomförandeavtal/underentreprenad

Om genomförandet av informationsåtgärden kräver upphandling (genomförandekontrakt) måste stödmottagaren tilldela kontraktet till det anbud som ger bäst valuta för pengarna eller lägsta pris (i förekommande fall) och undvika intressekonflikter samt bevara dokumentationen för en eventuell revision.

Vid upphandling som överstiger 60 000 euro måste stödmottagaren följa särskilda regler enligt bidragsavtalet som bifogas inbjudan att lämna förslag. Dessutom förväntas stödmottagaren tydligt dokumentera upphandlingsförfarandet och bevara dokumentationen för en eventuell revision.

Enheter som agerar i egenskap av upphandlande myndigheter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (6) eller upphandlande enheter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (7) ska följa tillämpliga nationella bestämmelser om offentlig upphandling.

Vid underentreprenad, dvs. utläggning av vissa uppgifter eller verksamheter som ingår i informationsåtgärden på det sätt som beskrivs i förslaget, måste de villkor uppfyllas som gäller i genomförandekontraktet (enligt specifikation ovan) och utöver dem följande villkor:

Underentreprenaden får endast omfatta en begränsad del av informationsåtgärden.

Den måste vara motiverad med tanke på informationsåtgärdens art och vad som krävs för genomförandet.

Den bör klart anges i ansökan.

f)   Finansiellt stöd till tredje part

Ansökan får inte omfatta finansiellt stöd till tredje part.

11.2   Finansiering

Finansieringen ska ske i form av en blandad finansiering som består av följande:

En återbetalning av högst 50 % av de faktiska stödberättigande direkta kostnaderna.

Ett schablonbelopp på 7 % av informationsåtgärdens totala stödberättigande direkta kostnader är stödberättigande som indirekta kostnader och utgör den del av stödmottagarens allmänna administrativa kostnader som kan hänföras till informationsåtgärden.

Om det rör sig om organisationer som erhåller ett administrationsbidrag under perioden för informationsåtgärdens genomförande, är indirekta kostnader inte stödberättigande.

Detsamma gäller för personalkostnader som redan täcks av ett administrationsbidrag.

Bidragsbelopp

Bidragsbeloppet (inklusive ett schablonbelopp för indirekta kostnader) kommer att vara på mellan 50 000 euro och 300 000 euro.

Detta betyder att delar av de samlade stödberättigande utgifterna för informationsåtgärden måste finansieras av stödmottagaren eller täckas av andra bidrag än från EU.

(Se avsnitt 11.1 c).

Stödberättigande kostnader

Som stödberättigande kostnader ska räknas sådana kostnader som faktiskt belastar stödmottagaren och som uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

De uppstår under perioden för informationsåtgärdens genomförande, utom när det gäller kostnader för slutrapporter. Perioden för stödberättigande kostnader börjar i enlighet med vad som anges i bidragsavtalet.

Om en mottagare kan visa att informationsåtgärden behöver inledas innan avtalet undertecknas kan utgifter godkännas innan bidraget tilldelas. Perioden för stödberättigande kan under inga omständigheter börja löpa före det datum då bidragsansökan lämnas in (se avsnitt 11.1 b).

De anges i den beräknade budgeten för informationsåtgärden.

De är nödvändiga för genomförandet av den informationsåtgärd som erhåller bidrag.

De kan identifieras och kontrolleras och i synnerhet tas upp i mottagarens räkenskaper i enlighet med de redovisningsstandarder som tillämpas i det land där mottagaren är etablerad och enligt mottagarens normala rutiner för kostnadsredovisning.

De uppfyller kraven i tillämplig skattelagstiftning och social lagstiftning.

De är rimliga, styrkta och förenliga med kraven på sund ekonomisk förvaltning, i synnerhet kraven på sparsamhet och effektivitet.

Mottagarens förfaranden för redovisning och internkontroll ska göra det möjligt att koppla ihop de kostnader och intäkter som deklareras inom ramen för informationsåtgärden med motsvarande räkenskaper och styrkande handlingar.

Samma kriterier gäller för de anknutna enheterna.

Stödberättigande direkta kostnader

De direkta stödberättigande kostnaderna för informationsåtgärden är de som med hänsyn till villkoren för stödberättigande ovan kan identifieras som särskilt knutna till genomförandet av informationsåtgärden och som därför kan bokföras direkt för åtgärden.

Kostnader för personal med anställningsavtal eller liknande hos den sökande och som arbetar med informationsåtgärden, däribland direkta lönekostnader, sociala avgifter och andra lagstadgade kostnader som ingår i ersättningen, förutsatt att de är förenliga med den sökandes gängse lönepolitik. Kostnaderna kan även omfatta övrig ersättning, däribland betalningar enligt alla typer av tilläggsavtal, förutsatt att de betalas konsekvent varje gång en viss typ av arbetsuppgifter eller kunskaper efterfrågas, oberoende av finansieringskällan. Kostnader för personal i nationella administrationer är också stödberättigande i den mån de avser kostnader för verksamhet som den berörda offentliga myndigheten inte skulle ha utfört om det berörda projektet inte hade genomförts.

Kostnader för resor (möten, inklusive kick-off-träffar i förekommande fall, konferenser osv.), under förutsättning att dessa kostnader motsvarar mottagarens gängse praxis för dylika kostnader.

Kostnader som uppstår genom genomförandeavtal som tilldelats av stödmottagarna för genomförandet av informationsåtgärden, under förutsättning att de villkor som anges i bidragsavtalet är uppfyllda.

Kostnader som direkt har att göra med skyldigheter kopplade till genomförandet av informationsåtgärden (spridning av information, specifika utvärderingar av informationsåtgärden, översättningar, reproduktion).

I bilaga V till utkastet till bidragsavtal som bifogas denna inbjudan att lämna förslag finns en förteckning över styrkande handlingar för stödberättigande kostnader och de styrkande handlingar som krävs i samband med slutrapporten.

Stödberättigande indirekta kostnader (allmänna omkostnader)

Ett schablonbelopp på 7 % av informationsåtgärdens totala stödberättigade direkta kostnader är stödberättigande som indirekta kostnader och utgör den del av stödmottagarens allmänna administrativa kostnader som kan hänföras till informationsåtgärden.

Indirekta kostnader får inte innefatta kostnader som ska tas upp under andra budgetrubriker.

Kostnader som inte är stödberättigande

Följande kostnader ska inte berättiga till stöd:

Bidrag in natura.

Kostnader i samband med inköp av ny eller begagnad utrustning.

Avskrivningskostnader för utrustning.

Moms, såvida inte stödmottagaren kan visa att denne inte kan få denna återbetald enligt tillämplig nationell lagstiftning. Moms som betalas av offentliga organ är dock inte stödberättigande.

Kapitalavkastning.

Kostnader för amortering och ränta.

Avsättningar för förluster eller skulder.

Räntor

Osäkra fordringar.

Kostnaderna för överföringar från kommissionen som banken tar ut från stödmottagaren.

Valutaförluster.

Kostnader som deklarerats av stödmottagaren och som omfattas av en annan informationsåtgärd som erhåller EU-bidrag.

Överdrivna eller mindre välbetänkta utgifter.

Beräkning av det slutliga bidraget

Det slutliga beloppet för det bidrag som ska beviljas stödmottagaren fastställs efter det att informationsåtgärden slutförts efter godkännande av ansökan om utbetalning som innehåller följande handlingar inklusive relevanta styrkande handlingar i förekommande fall:

En slutlig teknisk rapport med detaljerade uppgifter om genomförandet och resultaten av informationsåtgärden med relevanta styrkande handlingar,

Slutredovisning av faktiska kostnader med relevanta styrkande handlingar (se bilaga V i utkastet till bidragsavtal som bifogas denna inbjudan).

EU-bidrag får inte syfta eller leda till att det inom ramen för den berörda informationsåtgärden uppkommer en vinst för stödmottagaren. Vinst ska definieras som ett överskott av intäkter i förhållande till de stödberättigande kostnader mottagaren ådragit sig när slutbetalning begärs. Om en vinst uppkommer ska kommissionen ha rätt att inkassera den procentandel av vinsten som motsvarar unionens bidrag till de stödberättigande kostnader som mottagaren faktiskt ådrar sig vid genomförandet av informationsåtgärden.

11.3   Rapporteringsperioder och betalningsarrangemang

En rapporteringsperiod från och med avtalets ikraftträdande till utgången av den period som anges i artikel I.2.2 i bidragsavtalet.

Ingen förskottsbetalning och ingen mellanliggande betalning ska göras. Endast slutbetalning ska utbetalas till stödmottagaren. Slutbetalningen får inte överstiga det maximibelopp som anges i artikel I.3 i bidragsavtalet.

12.   INFORMATIONSSPRIDNING

12.1   På initiativ av stödmottagarna

Mottagarna ska tydligt uppmärksamma bidraget från EU i alla publikationer eller i samband med de aktiviteter för vilka bidraget används. Stödmottagare måste dessutom använda en ansvarsfriskrivning som anger att EU inte är ansvarigt för de åsikter som uttrycks i publikationer och/eller i anslutning till aktiviteter för vilka bidraget utnyttjats.

Dessutom ska stödmottagarna ge EU:s namn och logotyp tillräcklig synlighet på alla sina publikationer, affischer och program som tas fram inom ramen för den samfinansierade informationsåtgärden samt i annan verksamhet som genomförs inom samma ram.

För att kunna göra detta måste de använda EU:s text och emblem samt friskrivning som finns på

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Om detta krav inte uppfylls kan bidraget sänkas proportionellt, i enlighet med bestämmelserna i bidragsavtalet och med beaktande av kravet på att EU:s namn och logotyp ska ges tillräcklig synlighet i den verksamhet som genomförs inom ramen för den samfinansierade informationsåtgärden.

12.2   På initiativ av kommissionen

All information om bidrag som beviljas under ett budgetår ska offentliggöras på en webbplats som tillhör EU:s institutioner senast den 30 juni året efter det budgetår då bidragen beviljades.

Kommissionen kommer att offentliggöra följande information:

Stödmottagarens namn.

Stödmottagarens adress.

Syftet med bidraget.

Det bidragsbelopp som beviljats.

Stödmottagaren kan, på en motiverad och vederbörligen motiverad begäran, befrias från kravet på offentliggörande om informationen äventyrar skyddet för berörda enskildas fri- och rättigheter som skyddas av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller skadar stödmottagarnas kommersiella intressen.

13.   UPPGIFTSSKYDD

Ett svar på inbjudan att lämna förslag innebär registrering och behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress och meritförteckning). Dessa uppgifter kommer att behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (8). Om inget annat anges är svaren på frågorna och eventuella personuppgifter som efterfrågas nödvändiga för bedömningen av ansökan – i enlighet med specifikationerna i inbjudan att lämna förslag – och de kommer att behandlas av [den dataregisteransvariga enheten] endast för detta ändamål. Närmare upplysningar om hur personuppgifterna behandlas (integritetsdeklaration) finns att läsa på

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Kommissionens utanordnare får lagra personuppgifter i systemet för tidig varning eller både i detta och den centrala databasen för uteslutning av anbud, om stödmottagaren befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i

kommissionens beslut 2014/792/EU av den 13 november 2014 om systemet för tidig varning som ska tillämpas av kommissionens och dess genomförandeorgan (9) (för ytterligare information se integritetsdeklarationen på http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

eller

kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1302/2008 av den 17 december 2008 om den centrala databasen för uteslutning av anbud (10) (för ytterligare information se integritetsdeklarationen på http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   FÖRFARANDE FÖR INLÄMNANDE AV FÖRSLAG

Förslagen måste lämnas in i enlighet med de formella kraven och inom den tidsfrist som anges i avsnitt 5.

Ingen ändring i ansökan är tillåten när tidsfristen för inlämnande har löpt ut. Om sökanden, på grund av ett uppenbart misstag från sökandens sida, underlåter att lämna in underlag eller avge yttranden, ska kommissionen uppmana sökanden att lämna den information som saknas eller förtydliga styrkande handlingar under utvärderingsprocessen. Sådan information eller sådana klarlägganden får inte väsentligt ändra förslaget.

Sökandena kommer att underrättas skriftligen om resultatet av utvärderingen av deras ansökningar.

Förslagen ska lämnas in på papper

Ansökningsformulär finns på

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ansökningarna ska lämnas in på rätt formulär, fullständigt ifyllda och daterade, med en balanserad budget (inkomster/utgifter) och undertecknade av den person som är bemyndigad att ingå rättsligt bindande åtaganden på organisationens vägnar.

I förekommande fall kan all ytterligare information som den sökande anser vara nödvändig lämnas in på separata blad.

Ansökningarna ska skickas till följande adress:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

Att: Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

genom postförsändelse, poststämpelns datum gäller,

genom bud, datum för budets mottagande av försändelsen gäller.

Huruvida ansökningarna uppfyller formkraven kommer att bedömas på grundval av pappersversionen.

Kontaktpersoner

Om du har några frågor om denna inbjudan att lämna förslag kan du ställa dem via e-post till agri-grants@ec.europa.eu. Sista datum för inlämnande av frågor är den 13 november 2015 kl. 24:00.

De mest relevanta frågorna och svaren kommer att publiceras på: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   UTVÄRDERING

De ansökningar som uppfyller formkraven kommer att granskas mot bakgrund av de olika kriterierna enligt följande:

1.

Utvärderingskommittén granskar först ansökningarna mot bakgrund av uteslutningskriterierna (se avsnitt 7 i inbjudan att lämna förslag).

2.

Utvärderingskommittén granskar sedan ansökningarna mot bakgrund av urvalskriterierna (se avsnitt 8 i inbjudan att lämna förslag).

3.

Utvärderingskommittén granskar vidare de ansökningar som uppfyllt kraven i de föregående faserna mot bakgrund av tilldelningskriterierna (se avsnitt 9 i inbjudan att lämna förslag).

4.

Till sist granskar utvärderingskommittén ansökningarna mot bakgrund av kriterierna för stödberättigande (se avsnitt 6 i inbjudan att lämna förslag).

Ansökningarna ska uppnå minst 60 % totalt. Ansökningar som inte uppnår de lägsta kvalitetströsklarna kommer att avslås.

Efter en utvärdering av ansökningarna kommer kommissionen att upprätta en rankningslista med alla ansökningar och antal poäng.

Utifrån denna lista utarbetar kommissionen en lista över ansökningar som kan komma att erhålla stöd, och därefter en reservlista beroende på tillgänglig budget för denna inbjudan att lämna förslag.

16.   BILAGOR

Ansökningsformulär (med checklista över handlingar som ska lämnas in) finns på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Mall för bidragsavtal finns på http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_en.htm

(5)  EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.

(6)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(7)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(8)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(9)  EUT L 329, 14.11.2014, s. 68.

(10)  EUT L 344, 20.12.2008, s. 12.