23.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 351/9


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

„Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)” za 2016.

(2015/C 351/09)

1.   UVOD – KONTEKST

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1).

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga uređen je i Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2) (dalje u tekstu: FU) i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (3) (dalje u tekstu: PP).

Riječ je o pozivu na podnošenje prijedloga za financiranje mjera informiranja u smislu članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 iz odobrenih sredstava iz proračuna za 2016.

2.   CILJEVI, TEME I CILJNA PUBLIKA

2.1.   Ciljevi

Mjerama informiranja cilj je posebno pomoći objasniti, provesti i razviti ZPP te ojačati javnu svijest o njegovu sadržaju i ciljevima, informirati poljoprivrednike i druge zainteresirane strane koje djeluju u ruralnim područjima, promicati europski model poljoprivrede te pomoći građanima da ga bolje razumiju.

Mjera informiranja jest samostalan i usklađen skup aktivnosti informiranja organiziranih na temelju jedinstvenog proračuna.

2.2.   Tema

Tema ovog poziva je sljedeća: zajednička poljoprivredna politika i predstojeći izazovi.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) ključna je za dugoročnu sigurnost opskrbe hranom i znatno pridonosi glavnim prioritetima Komisije kao što su ulaganja, zapošljavanje i rast, klimatske promjene, unutarnje tržište, jedinstveno digitalno tržište i drugo (4). Pridonosi održivom razvoju i modernizaciji europske poljoprivrede i šireg ruralnog gospodarstva. Pomaže pri rješavanju svjetskog izazova „kako s manje resursa proizvoditi više”.

2.3.   Ciljna publika

Ciljna je publika javnost (s posebnim naglaskom na mladima u urbanim područjima) i/ili poljoprivrednici i druge zainteresirane strane koje djeluju u ruralnim područjima.

3.   RASPORED

 

Faze

Datum i vrijeme ili okvirno razdoblje

a)

Objava poziva

listopad 2015.

b)

Rok za podnošenje prijava

30. studenoga 2015.

c)

Razdoblje evaluacije

15. prosinca 2015. – 15. ožujka 2016.

d)

Informiranje podnositeljâ prijave

travanj 2016.

e)

Potpisivanje sporazumâ o dodjeli bespovratnih sredstava

travanj 2016.

f)

Datum početka mjere

1. svibnja 2016.

4.   RASPOLOŽIVA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Procijenjeno je da ukupni proračun namijenjen sufinanciranju aktivnosti iznosi 2 500 000 EUR.

Taj iznos podliježe raspoloživosti odobrenih sredstava predviđenih u nacrtu proračuna za 2016. nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2016. ili predviđenih u sustavu privremenih dvanaestina.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE

Prijave se moraju dostaviti poštom (preporučeno pismo; poštanski žig služit će kao dokaz o datumu slanja) ili dostavnom službom (datum kada ih je zaprimila dostavna služba služit će kao dokaz o datumu slanja) najkasnije 30. studenoga 2015.

Prijave se šalju u pisanom obliku (vidjeti odjeljak 14.) uporabom obrazaca za prijavu i proračun dostupnih na:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Prijave se moraju sastaviti na jednom od službenih jezika EU-a. Kako bi se olakšala brza obrada prijava, podnositelji prijave potiču se da prijave podnesu na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

Podnositelji prijave smiju podnijeti samo jednu prijavu za ovaj poziv na podnošenje prijedloga.

Ako podnositelji prijave ne ispune te zahtjeve, prijava će se odbaciti.

6.   KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

6.1.   Prihvatljivi podnositelji prijave

Podnositelj prijave (i, ako postoje, njegovi povezani subjekti) pravni je subjekt s poslovnim nastanom u državi članici EU-a.

Subjekti koji nemaju pravnu osobnost na temelju primjenjivog nacionalnog prava mogu biti prihvatljivi podnositelji prijave uz uvjet da njihovi zastupnici imaju sposobnost preuzimanja pravnih obveza u njihovo ime i da jamče zaštitu financijskih interesa Unije jednako kao i pravne osobe te pružaju dokaz da imaju financijsku i operativnu sposobnost jednaku onoj pravnih osoba.

Popratne dokumente potrebno je dostaviti uz obrazac za prijavu.

Fizičke osobe i subjekti osnovani isključivo za potrebe provedbe određene mjere informiranja u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga nisu prihvatljivi podnositelji prijave.

Primjeri prihvatljivih organizacija:

neprofitne organizacije (privatne ili javne),

tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna ili lokalna),

europska udruženja,

sveučilišta,

obrazovne ustanove,

istraživački centri,

trgovačka društva (primjerice društva za komunikacijske medije).

Pravni subjekti koji su pravno ili sudjelovanjem u kapitalu povezani s podnositeljima prijave, a poveznica nije ograničena na mjeru informiranja niti je uspostavljena isključivo za potrebe njezine provedbe (primjerice članovi mreža, saveza ili sindikata), mogu sudjelovati u mjeri informiranja kao povezani subjekti i mogu prijaviti prihvatljive troškove kako je utvrđeno u odjeljku 11.2.

Pravna poveznica i poveznica sudjelovanjem u kapitalu ne smiju se ograničiti na mjeru informiranja niti uspostaviti isključivo za potrebe njezine provedbe. To znači da bi poveznica postojala neovisno o dodjeli bespovratnih sredstava; trebala bi postojati prije objave poziva na podnošenje prijedloga i trajati nakon završetka mjere informiranja.

Pravnom poveznicom i poveznicom sudjelovanjem u kapitalu kojom je definirana povezanost obuhvaćena su sljedeća tri pojma:

i.

kontrola, kako je definirana Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća.

Subjekti povezani s korisnikom stoga mogu biti:

subjekti pod izravnom ili neizravnom kontrolom korisnika (društva kćeri ili društva kćeri prve razine). Oni mogu biti i subjekti pod kontrolom subjekta koji kontrolira korisnik (društvo unuka ili društvo unuka druge razine), a isto se odnosi i na daljnje razine kontrole,

subjekti koji izravno ili neizravno kontroliraju korisnika (matična društva). Oni mogu biti i subjekti koji kontroliraju subjekt koji kontrolira korisnika,

subjekti pod istom izravnom ili neizravnom kontrolom pod kojom je i korisnik (sestrinsko društvo);

ii.

članstvo tj. korisnik je pravno definiran kao, primjerice, mreža, savez, udruženje u kojem sudjeluju i predloženi povezani subjekti ili korisnik sudjeluje u istom subjektu (npr. mreža, savez, udruženje) kao i predloženi povezani subjekti;

iii.

poseban slučaj javnih tijela i subjekata u javnom vlasništvu

Subjekti u javnom vlasništvu i javna tijela (subjekti osnovani kao takvi na temelju nacionalnog, europskog ili međunarodnog prava) ne smatraju se uvijek povezanim subjektima (primjerice javna sveučilišta ili istraživački centri).

Pojmom povezanosti u javnoj sferi obuhvaćeno je sljedeće:

različite razine upravne strukture u slučaju decentralizirane uprave (npr. nacionalna, regionalna ili lokalna ministarstva (u slučaju pojedinačnih pravnih subjekata)) mogu se smatrati povezanima s državom,

javno tijelo koje je osnovalo tijelo javne vlasti kako bi služilo upravnoj svrsi i koje tijelo javne vlasti nadgleda. Taj je uvjet potrebno provjeriti na temelju statuta ili drugih akata kojima se osniva javno tijelo. To nužno ne podrazumijeva da se javno tijelo financira, u cijelosti ili djelomično, iz državnog proračuna (npr. nacionalne škole povezane s državom).

Sljedeći subjekti nisu povezani s korisnikom:

subjekti koji su s korisnikom sklopili ugovor ili podugovor (o nabavi), djeluju kao koncesionari ili ovlašteni subjekti za javne usluge za korisnika,

subjekti koji primaju financijsku potporu od korisnika,

subjekti koji redovito surađuju s korisnikom na temelju memoranduma o razumijevanju ili dijele određenu imovinu,

subjekti koji su potpisali sporazum o konzorciju na temelju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ako povezani subjekti sudjeluju u mjeri informiranja, prijava mora ispunjivati sljedeće uvjete:

u obrascu za prijavu utvrđuju se ti povezani subjekti,

sadržava pismeni pristanak povezanih subjekata,

uz prijavu su priloženi popratni dokumenti kojima se omogućuje provjera njihove sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti i kriterijima neisključenja.

Kako bi se ocijenila prihvatljivost podnositeljâ prijave, potrebni su sljedeći popratni dokumenti za podnositelja prijave i njegove povezane subjekte:

Dokument

Opis

Napomene

Dokument A

primjerak društvenog ugovora/izjave o osnivanju/statuta ili jednakovrijednog dokumenta

 

Dokument B

primjerak potvrde o službenom upisu u registar ili drugog službenog dokumenta koji služi kao dokaz o poslovnom nastanu subjekta

 

Dokument C (prema potrebi)

dokument kojim se potvrđuje poveznica s podnositeljem prijave sudjelovanjem u kapitalu ili pravna poveznica s podnositeljem prijave

Za povezane subjekte

Subjekti koji nemaju pravnu osobnost trebali bi dostaviti prethodno navedene dokumente. Ako se oni ne mogu dostaviti, moraju se potkrijepiti svim dokumentima koji se smatraju relevantnima.

Uz to moraju dostaviti dokument kojim se potvrđuje da njihovi pravni zastupnici imaju sposobnost preuzimanja pravnih obveza u njihovo ime.

6.2.   Prihvatljive aktivnosti i razdoblje provedbe na temelju ovog poziva na podnošenje prijedloga

A.   Mjere informiranja trebalo bi provesti:

na višeregionalnoj ili nacionalnoj razini;

na europskoj razini (s učinkom u nekoliko država članica).

B.   Mjerama informiranja trebalo bi se obuhvatiti jednu ili više aktivnosti navedenih u nastavku (popis nije konačan):

proizvodnja i distribucija multimedijskog ili audiovizualnog materijala,

proizvodnja i distribucija tiskanog materijala (publikacije, plakati itd.),

postavljanje internetskih alata i alata na društvenim mrežama,

medijska događanja,

konferencije, seminari, radionice (po mogućnosti prenošene internetom) i studije o pitanjima povezanima sa ZPP-om,

događanja poput „gradske farme” s pomoću kojih se gradskom stanovništvu objašnjava važnost poljoprivrede,

događanja poput „otvorene farme” kojima je cilj građanima prikazati ulogu poljoprivrede (npr. najbolje prakse i inovacijski projekti),

statične ili pokretne izložbe ili informacijske točke.

C.   Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive:

mjere propisane zakonom,

mjere koje financira EU u okviru druge proračunske linije,

opći ili osnivački sastanci,

aktivnosti koje se provode na lokalnoj razini.

D.   Indikativno razdoblje provedbe mjera informiranja:

1. svibnja 2016. – 30. travnja 2017.

7.   KRITERIJI ISKLJUČENJA

7.1.   Isključenje iz sudjelovanja

Podnositelji prijave isključit će se iz sudjelovanja u postupku poziva na podnošenje prijedloga ako se nalaze u nekoj od sljedećih situacija:

(a)

u stečaju su ili u likvidaciji, njihovim poslovanjem upravlja sud, sklopili su dogovor s vjerovnicima, suspendirali su obavljanje poslovne djelatnosti, protiv njih se vodi postupak koji se odnosi na ta pitanja ili se nalaze u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima;

(b)

oni ili osobe ovlaštene za njihovo zastupanje, odlučivanje ili kontrolu nad njima osuđeni su za kažnjivo djelo povezano s njihovim profesionalnim ponašanjem na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela države članice;

(c)

krivi su za tešku povredu dužnosti dokazanu svim sredstvima koje javni naručitelj može obrazložiti, među ostalim na temelju odluke EIB-a i međunarodnih organizacija;

(d)

ne poštuju obveze koje se odnose na plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanje poreza u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj imaju poslovni nastan, zemlje nadležnog dužnosnika za ovjeravanje ili zemlje u kojoj će se sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava izvršavati;

(e)

oni ili osobe ovlaštene za njihovo zastupanje, odlučivanje ili kontrolu nad njima bili su predmet pravomoćne presude za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, pranje novca ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost ako se takvom nezakonitom aktivnosti šteti financijskim interesima Unije;

(f)

trenutačno podliježu administrativnoj sankciji iz članka 109. stavka 1.

7.2.   Isključenje iz dodjele

Podnositeljima prijave neće se dodijeliti financijska pomoć ako su za vrijeme postupka dodjele bespovratnih sredstava:

(a)

u sukobu interesa;

(b)

krivi za lažno prikazivanje informacija koje Komisija zahtijeva kao uvjet sudjelovanja u postupku dodjele bespovratnih sredstava ili za nedostavljanje tih informacija;

(c)

ako se nađu u nekoj od situacija za isključenje iz odjeljka 7.1.

Isti kriteriji isključenja iz sudjelovanja primjenjuju se na povezane subjekte.

Podnositeljima prijave ili, prema potrebi, povezanim subjektima koji su krivi za lažno prikazivanje informacija mogu se izreći administrativne i financijske sankcije.

7.3.   Popratna dokumentacija

Podnositelji prijave i povezani subjekti moraju potpisati časnu izjavu kojom se potvrđuje da nisu ni u jednoj od situacija navedenih u članku 106. stavku 1. i člancima 107. do 109. Financijske uredbe ispunjivanjem relevantnog obrasca priloženog obrascu za prijavu koji se nalazi uz poziv na podnošenje prijedloga i dostupan je na

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

U skladu s člankom 185. PP-a i člankom 131. stavkom 4. FU-a, takva potvrda nije potrebna za bespovratna sredstva male vrijednosti, tj. ≤ 60 000 EUR, ili ako je takva potvrda nedavno dostavljena u drugom postupku dodjele.

8.   KRITERIJI ODABIRA

8.1.   Financijska sposobnost

Podnositelji prijave moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja kako bi mogli održavati svoje aktivnosti tijekom razdoblja u kojem se mjera informiranja provodi ili godine za koju se bespovratna sredstva dodjeljuju te kako bi sudjelovali u njezinu financiranju. Financijska sposobnost podnositeljâ prijave procjenjuje se na temelju sljedećih popratnih dokumenata koji se moraju podnijeti s prijavom:

bespovratna sredstva male vrijednosti (≤ 60 000 EUR):

časna izjava

bespovratna sredstva > 60 000 EUR:

časna izjava,

račun dobiti i gubitka, bilanca zadnje financijske godine za koju je izrađen završni račun,

u slučaju novoosnovanih subjekata prethodno navedene dokumente moguće je zamijeniti poslovnim planom.

Subjekti bez pravne osobnosti moraju dostaviti dokaz o financijskoj sposobnosti jednakoj onoj pravnih osoba.

Provjera financijske sposobnosti ne primjenjuje se na javna tijela. Prethodno navedeni dokumenti stoga se ne podnose ako je podnositelj prijave javno tijelo.

Ako dužnosnik za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti na temelju podnesenih dokumenata smatra da financijska sposobnost nije zadovoljavajuća, može:

zatražiti dodatne informacije,

odbaciti prijavu.

8.2.   Operativna sposobnost

Podnositelji prijave moraju imati stručnu sposobnost i odgovarajuće kvalifikacije potrebne za dovršenje predložene mjere informiranja.

U tom pogledu podnositelji prijave moraju podnijeti sljedeće popratne dokumente:

životopis ili opis profila osoba koje su prvenstveno nadležne za upravljanje mjerom informiranja i njezinu provedbu,

izvješća o radu organizacije tijekom protekle dvije godine,

popis prethodnih projekata i aktivnosti provedenih i povezanih s područjem politike poziva ili s aktivnostima koje je bilo potrebno provesti tijekom protekle dvije godine.

Subjekti bez pravne osobnosti moraju dostaviti dokaz o operativnoj sposobnosti jednakoj onoj pravnih osoba.

9.   KRITERIJI DODJELE

Razni komunikacijski alati i aktivnosti u okviru mjere informiranja trebali bi biti međusobno povezani, s jasnim konceptualnim pristupom i rezultatima koji se žele postići. Trebali bi imati i znatan učinak koji se može izmjeriti relevantnim pokazateljima navedenima u odjeljku 11.4.

Prijave će se ocjenjivati na temelju sljedećih kriterija:

1.

relevantnost mjere: ex ante analiza potreba i konkretni, mjerljivi, ostvarivi i relevantni ciljevi (25 bodova),

2.

učinkovitost mjere: tema, poruke i ciljna publika, detaljni program, raspored i metodologija ex post evaluacije (25 bodova),

3.

djelotvornost mjere: analiza troškovne isplativosti u pogledu resursa (25 bodova),

4.

kvaliteta upravljanja projektom: kvaliteta postupaka i dodjele zadaća u svrhu provedbe različitih aktivnosti u okviru predložene mjere (25 bodova).

10.   PRAVNE OBVEZE

U slučaju da Komisija dodijeli bespovratna sredstva, korisniku se šalje sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, pripremljen u eurima te s navedenim uvjetima i razinom financiranja te postupak u cilju formalizacije obveza stranaka.

Prvo korisnik mora potpisati dva primjerka izvornog sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, nakon čega se sporazum bez odgode vraća Komisiji. Komisija ga posljednja potpisuje.

Dodjelom bespovratnih sredstava ne podrazumijeva se pravo na dodjelu u sljedećim godinama.

11.   FINANCIJSKE ODREDBE

11.1.   Opća načela

a)   Zabrana kumulativne dodjele

Mjera informiranja samo jedanput može dobiti bespovratna sredstva iz proračuna EU-a.

Proračunom Unije ni u kojem se slučaju neće dvaput financirati isti troškovi. Kako bi se to osiguralo, podnositelji prijave moraju navesti izvore i iznose primljenih ili iskorištenih sredstava Unije za istu mjeru informiranja ili dio mjere informiranja ili za njezino funkcioniranje tijekom iste financijske godine te sva druga sredstva koja su primili ili iskoristili za istu mjeru informiranja;

b)   Zabrana retroaktivnosti

Nijedno bespovratno sredstvo nije moguće dodijeliti retroaktivno za aktivnosti koje su već završene.

Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti za mjeru informiranja koja je već započela samo ako podnositelj prijave može dokazati da je mjeru informiranja morao početi provoditi prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U takvim slučajevima troškovi prihvatljivi za financiranje ne smiju nastati prije datuma podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;

c)   Sufinanciranje

Sufinanciranje znači da se bespovratnim sredstvima EU-a ne mogu u cijelosti pokriti sredstva potrebna za provedbu aktivnosti.

Sufinanciranje mjere informiranja može biti u sljedećim oblicima:

vlastita sredstva korisnika,

prihod ostvaren mjerom informiranja,

financijski doprinosi trećih osoba;

d)   Uravnoteženi proračun

Procijenjeni proračun mjere informiranja mora se priložiti obrascu za prijavu.

U pogledu procijenjenog proračuna potrebno je sljedeće:

mora biti pripremljen u eurima. Podnositelji prijave koji predvide da troškovi neće nastati u eurima moraju se koristiti tečajem objavljenim na web-mjestu Infor-euro dostupnom na:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

mora imati uravnotežene prihode i rashode,

mora biti pripremljen uporabom detaljne procjene troškova i relevantnih objašnjenja u stupcu „komentari”; neće se prihvatiti fiksni iznosi (osim fiksnih stopa navedenih u odjeljku 11.2.) ni paušalni iznosi,

u okviru njega moraju se poštovati maksimalni iznosi koje je Komisija odredila za određenu vrstu rashoda (vidjeti relevantne dokumente dostupne na:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/)

mora biti sastavljen bez PDV-a ako se na podnositelja prijave primjenjuje PDV i ima pravo odbiti PDV ili ako je podnositelj prijave javnopravna ustanova,

u pogledu prihoda, navesti izravni doprinos podnositelja prijave, sredstva zatražena od Komisije i (prema potrebi) pojedinosti o svim doprinosima drugih izvora financiranja te svim prihodima ostvarenima projektom, uključujući, prema potrebi, naknade koje plaćaju sudionici;

e)   Ugovori o provedbi/podugovaranje

Ako je radi provedbe mjere informiranja potrebno sklapanje ugovorâ o nabavi (ugovori o provedbi), korisnik mora sklopiti ugovor za onu ponudu koja je ekonomski najpovoljnija ili ima najnižu cijenu (prema potrebi), pritom izbjegavajući sukobe interesa te zadržati dokumentaciju za slučaj revizije.

U slučaju nabave koja prelazi 60 000 EUR korisnik mora poštovati posebna pravila navedena u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava priloženom pozivu. Nadalje, korisnik je dužan jasno dokumentirati natječajni postupak i zadržati dokumentaciju za slučaj revizije.

Subjekti koji djeluju u svojstvu javnih naručitelja u smislu Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili naručitelji u smislu Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7) dužni su poštovati važeća nacionalna pravila o javnoj nabavi.

Podugovaranje, odnosno eksternalizacija određenih zadaća ili aktivnosti koje čine dio mjere informiranja kako je opisano u prijedlogu mora ispunjivati uvjete primjenjive na ugovor o provedbi (kako je prethodno navedeno), a uz njih i sljedeće uvjete:

njime može biti obuhvaćena samo provedba ograničenog dijela mjere informiranja,

mora biti opravdano uzimajući u obzir prirodu mjere informiranja i ono što je potrebno za njezinu provedbu,

mora biti jasno navedeno u prijavi;

f)   Financijska potpora trećim osobama

Prijave ne smiju uključivati financijsku potporu trećim osobama.

11.2.   Financiranje

Financiranje ima oblik kombiniranog financiranja koje se sastoji od sljedećeg:

povrat od najviše 50 % prihvatljivih i stvarno nastalih izravnih troškova,

fiksni doprinos od 7 % ukupnih prihvatljivih izravnih troškova mjere informiranja prihvatljiv je u smislu neizravnih troškova i čini opće administrativne troškove korisnika koji se mogu smatrati naplativima u okviru mjere informiranja.

Neizravni troškovi nisu prihvatljivi u slučaju organizacija koje primaju bespovratna sredstva za poslovanje za razdoblje provedbe mjere informiranja.

Isto vrijedi i za troškove osoblja koji su već obuhvaćeni bespovratnim sredstvima za poslovanje.

Iznos bespovratnih sredstava

Iznos bespovratnih sredstava (uključujući fiksnu stopu za neizravne troškove) bit će između 50 000 EUR i 300 000 EUR.

Prethodno navedenim podrazumijeva se da je obvezno da dio ukupnih prihvatljivih troškova u okviru mjere informiranja financira korisnik ili da je taj dio obuhvaćen doprinosima koji nisu doprinosi EU-a

(vidjeti odjeljak 11.1.c)).

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su stvarno nastali troškovi koje snosi korisnik bespovratnih sredstava i koji ispunjuju sve sljedeće kriterije:

nastali su tijekom trajanja mjere informiranja, uz iznimku troškova povezanih sa završnim izvješćima. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje na datum naveden u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ako korisnik može dokazati da provedba mjere informiranja treba početi prije potpisivanja ugovora, rashodi se mogu odobriti prije dodjele bespovratnih sredstava. Razdoblje prihvatljivosti ni u kojem slučaju ne smije početi prije datuma podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava (vidjeti odjeljak 11.1.b)),

navedeni su u procjeni proračuna mjere informiranja,

nužni su za provedbu mjere informiranja koja je predmet bespovratnih sredstava,

mogu se utvrditi i provjeriti, posebno zato što su knjiženi u poslovne knjige korisnika i utvrđeni u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj korisnik ima poslovni nastan te u skladu s uobičajenom praksom troškovnog računovodstva korisnika,

u skladu su sa zahtjevima primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva,

razumni su, opravdani i u skladu sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

Korisnikovim internim računovodstvenim i revizijskim postupcima mora se omogućivati izravno usklađivanje troškova i prihoda navedenih u pogledu mjere informiranja s odgovarajućim računovodstvenim izvješćima i popratnim dokumentima.

Isti se kriteriji primjenjuju na povezane subjekte.

Prihvatljivi izravni troškovi

Prihvatljivi izravni troškovi za mjeru informiranja oni su troškovi koji se, uz poštovanje prethodno utvrđenih uvjeta za prihvatljivost, mogu identificirati kao posebni troškovi izravno povezani s izvođenjem mjere informiranja i koji se stoga mogu izravno uknjižiti za mjeru, poput sljedećeg:

troškovi osoblja zaposlenog na temelju ugovora o radu sklopljenog s podnositeljem prijave ili na temelju istovjetnog akta o imenovanju i raspoređenog na rad na mjeri informiranja, uključujući stvarne plaće i doprinose za socijalno osiguranje te druge zakonom propisane troškove koji su dio primitaka od rada, uz uvjet da su ti troškovi u skladu s uobičajenom politikom podnositelja prijave o primitcima od rada. U te troškove mogu biti uključeni dodatni primitci od rada, uključujući plaćanja na temelju dopunskih ugovora neovisno o njihovoj prirodi, uz uvjet da se isplaćuju dosljedno uvijek kada je potrebna ista vrsta posla ili stručnog znanja i neovisno o upotrijebljenom izvoru financiranja. Troškovi osoblja nacionalnih uprava također su prihvatljivi u mjeri u kojoj se odnose na troškove aktivnosti koje relevantno tijelo javne vlasti ne bi provelo da nije pokrenut predmetni projekt,

putni troškovi (za sastanke, uključujući, prema potrebi, pripremne sastanke, konferencije itd.), pod uvjetom da su ti troškovi u skladu s korisnikovom uobičajenom praksom u pogledu putovanja,

troškovi koji su rezultat ugovorâ o provedbi koje dodjeljuju korisnici u svrhu provođenja mjere informiranja, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava,

troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva povezanih s provedbom mjere informiranja (širenje informacija, posebna evaluacija mjere informiranja, prijevodi, umnožavanje).

Prilog V. nacrtu sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava priložen ovom pozivu sadržava popis popratnih dokumenata za prihvatljive troškove i traženih popratnih dokumenata uz završno izvješće.

Prihvatljivi neizravni troškovi (režijski troškovi)

Fiksni iznos od 7 % ukupnih prihvatljivih izravnih troškova mjere informiranja prihvatljiv je u smislu neizravnih troškova i čini opće administrativne troškove korisnika koji se mogu smatrati naplativima u okviru mjere informiranja.

U neizravne troškove ne smiju biti uključeni troškovi navedeni pod drugim naslovom proračuna.

Neprihvatljivi troškovi

Sljedeći troškovi ne smatraju se prihvatljivima:

doprinosi u naravi,

troškovi povezani s kupnjom nove ili rabljene opreme,

troškovi povezani s amortizacijom opreme,

PDV, osim ako korisnici dokažu da nemaju pravo na njegov povrat na temelju relevantnog nacionalnog zakonodavstva. Međutim PDV koji plaćaju tijela regulirana javnim pravom nije prihvatljiv,

povrat na kapital,

naknade za dugovanje i servisiranje duga,

rezerva za gubitke ili dugove,

kamate po dugu,

sumnjivi dugovi,

troškovi prijenosâ sredstava Komisije koje banka naplaćuje korisniku,

negativne tečajne razlike,

troškovi koje je korisnik naveo, a koji su obuhvaćeni drugom mjerom informiranja koja prima bespovratna sredstva EU-a,

pretjerano ili nemarno trošenje.

Izračun konačnog iznosa bespovratnih sredstava

Konačan iznos bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju korisniku utvrđuje se nakon završetka mjere informiranja, nakon odobrenja zahtjeva za plaćanje koji sadržava sljedeće dokumente uključujući, prema potrebi, relevantne popratne dokumente:

završno tehničko izvješće u kojem su navedene pojedinosti o provedbi i rezultatima mjere informiranja s relevantnim popratnim dokumentima,

završni financijski izvještaj o stvarno nastalim troškovima s relevantnim popratnim dokumentima (vidjeti Prilog V. nacrtu sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji je priložen ovom pozivu).

Svrha ili učinak bespovratnih sredstava EU-a ne smije biti generiranje dobiti unutar okvira mjere informiranja korisnika. Dobit se definira kao višak primitaka koji prelazi prihvatljive troškove koje snosi korisnik, kada se izdaje zahtjev za plaćanje preostalog iznosa. U tom pogledu, u slučaju ostvarenja dobiti Komisija ima pravo na povrat postotka dobiti koji odgovara doprinosu Unije korisnikovim prihvatljivim stvarno nastalim troškovima za provođenje mjere informiranja.

11.3.   Izvještajna razdoblja i načini plaćanja

Jedno izvještajno razdoblje od stupanja sporazuma na snagu do kraja razdoblja utvrđenog člankom I.2.2. sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Nema plaćanja predujma ni međuplaćanja. Korisniku se plaća samo zaključno plaćanje. Zaključno plaćanje ne prelazi maksimalni iznos utvrđen u članku I.3. sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

12.   PROMIDŽBA

12.1.   Dužnosti korisnikâ

Korisnici moraju jasno potvrditi doprinos Europske unije u svim publikacijama ili u okviru aktivnosti za koje se bespovratna sredstva upotrebljavaju. Nadalje, korisnici moraju upotrijebiti izjavu o ograničenju odgovornosti u kojoj se navodi da EU nije odgovoran za stavove iznesene u publikacijama i/ili u okviru aktivnosti za koje se bespovratna sredstva upotrebljavaju.

U tom pogledu korisnici su dužni istaknuti ime i simbol Europske unije u svim publikacijama, na plakatima, u programima i u okviru drugih aktivnosti provedenih u okviru sufinancirane mjere informiranja.

Kako bi to postigli, moraju upotrijebiti tekst i simbol Europske unije te izjavu o ograničenju odgovornosti, a sve je dostupno na

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Ako se taj zahtjev ne ispuni, dodjela bespovratnih sredstava korisniku može se razmjerno smanjiti u skladu s odredbama sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i uzimajući u obzir zahtjev o isticanju imena i simbola Europske unije u okviru aktivnosti provedenih u okviru sufinancirane mjere informiranja.

12.2.   Dužnosti Komisije

Sve informacije koje se odnose na bespovratna sredstva koja se dodjeljuju tijekom financijske godine objavljuju se na internetskim stranicama institucija Europske unije najkasnije do 30. lipnja godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj su bespovratna sredstva dodijeljena.

Komisija objavljuje sljedeće informacije:

naziv korisnika,

adresu korisnika,

predmet bespovratnih sredstava,

dodijeljeni iznos.

Nakon opravdanog i obrazloženog zahtjeva korisnika odustaje se od objave ako se takvim iznošenjem podataka ugrožavaju prava i slobode pojedinaca zaštićeni Poveljom o temeljnim pravima Europske unije ili ako se njime šteti komercijalnim interesima korisnikâ.

13.   ZAŠTITA PODATAKA

Odgovor na sve pozive na podnošenje prijedloga uključuje evidentiranje i obradu osobnih podataka (poput imena, adrese i životopisa). Ti podatci obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (8). Osim ako je drukčije navedeno, pitanja i svi zatraženi osobni podatci potrebni su za evaluaciju prijave u skladu sa specifikacijama poziva na podnošenje prijedloga te ih samo u tu svrhu obrađuje [subjekt koji djeluje kao nadzornik podataka]. Pojedinosti koje se odnose na obradu osobnih podataka dostupne su u izjavi o zaštiti privatnosti na:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Osobne podatke samo u sustavu ranog upozoravanja (SRU) ili u tom sustavu i središnjoj bazi podataka o isključenjima (SBPI) može evidentirati samo računovodstveni službenik Komisije u slučaju da je korisnik u jednoj od situacija navedenih u sljedećem:

Odluci Komisije 2014/792/EU od 13. studenoga 2014. o sustavu ranog upozoravanja namijenjenog dužnosnicima za ovjeravanje Komisije i izvršnim agencijama (9) (za više informacija vidjeti izjavu o zaštiti privatnosti na: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

ili

Uredbi Komisije (EZ, Euratom) br. 1302/2008 od 17. prosinca 2008. o središnjoj bazi podataka o isključenjima (10) (za više informacija vidjeti izjavu o zaštiti privatnosti na: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   POSTUPAK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedlozi se podnose u skladu s formalnim zahtjevima i do roka utvrđenog u odjeljku 5.

Nije dopuštena nijedna izmjena prijave nakon isteka roka za podnošenje prijedloga. No ako zbog očite administrativne pogreške podnositelja prijave isti ne podnese dokaze ili ne pripremi izvješća, Komisija od podnositelja prijave traži dostavu informacija koje nedostaju ili razjašnjenje popratnih dokumenata tijekom postupka evaluacije. Takvim informacijama ili pojašnjenjima prijedlog se ne smije bitno izmijeniti.

Podnositelji prijave obavijestit će se pismenim putem o rezultatima postupka evaluacije njihove prijave.

Prijedlozi se podnose u papirnatom obliku.

Obrasci za prijavu dostupni su na:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Prijave se podnose na predviđenom obrascu, pravilno popunjene, datirane, s naznačenim uravnoteženim proračunom (prihodi/rashodi) i s potpisom osobe ovlaštene da u ime organizacije koja je podnositelj prijave preuzima pravno obvezujuće obveze.

Prema potrebi se na zasebnim listovima mogu navesti sve dodatne informacije koje podnositelj prijave smatra potrebnima.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštom; kao dokaz služi datum kada je pošta zaprimila pismo naznačen na poštanskom žigu,

dostavnom službom; kao dokaz služi naznačeni datum kada je dostavna služba zaprimila pismo.

Prihvatljivost prijava evaluirat će se na temelju primjeraka podnesenih u papirnatom obliku.

Kontakt

Imate li pitanja o pozivu, pošaljite ih porukom e-pošte na agri-grants@ec.europa.eu. Rok za podnošenje pitanjâ je 13. studenoga 2015. u 24:00.

Najvažnija pitanja i odgovori bit će objavljeni na sljedećem web-mjestu: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   POSTUPAK EVALUACIJE

Prijave kojima se ispunjuju zahtjevi za sudjelovanje pregledavaju se s obzirom na razne kriterije sljedećim redom:

1.

Odbor za evaluaciju najprije pregledava prijave s obzirom na kriterije isključenja (vidjeti odjeljak 7. poziva).

2.

Odbor za evaluaciju zatim pregledava prijave s obzirom na kriterije odabira (vidjeti odjeljak 8. poziva).

3.

Odbor za evaluaciju zatim pregledava prijave koje su prošle prethodne faze s obzirom na kriterije dodjele (vidjeti odjeljak 9. poziva).

4.

Na kraju odbor za evaluaciju pregledava prijave s obzirom na kriterije prihvatljivosti (vidjeti odjeljak 6. poziva).

Prijave moraju dobiti minimalno 60 % ukupnih bodova. Prijave koje ne postignu minimalne pragove za kvalitetu odbit će se.

Nakon evaluacije prijava Komisija će utvrditi rangirani popis kojim će se obuhvatiti sve prijave s dovoljno bodova za kvalifikaciju.

Na temelju prethodno navedenog popisa Komisija će sastaviti popis prijava za moguće financiranje te napokon popis uspješnih kandidata, ovisno o raspoloživom proračunu za ovaj poziv.

16.   PRILOZI

obrazac za prijavu (s kontrolnim popisom dokumenata koje je potrebno dostaviti), dostupan na: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

ogledni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, dostupan na: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 362, 31.12.2012., str. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_en.htm

(5)  SL L 182, 29.6.2013., str. 19.

(6)  SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(7)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

(8)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(9)  SL L 329, 14.11.2014., str. 68.

(10)  SL L 344, 20.12.2008., str. 12.