23.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 351/9


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ

«Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2016

(2015/C 351/09)

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ — ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2) (στο εξής δημοσιονομικός κανονισμός) και από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (3) (στο εξής κανονισμός περί κανόνων εφαρμογής).

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2016.

2.   ΣΤΟΧΟΙ, ΘΕΜΑΤΙΚΟ(-Α) ΠΕΔΙΟ(-Α) ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

2.1.   Στόχοι

Οι δράσεις ενημέρωσης έχουν ως στόχο, ειδικότερα, να συμβάλουν στην επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της, στην ενημέρωση των γεωργών και των άλλων μερών που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και στην προώθηση του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, επιδιώκοντας παράλληλα να βοηθήσουν τους πολίτες να το κατανοήσουν.

Ως δράση ενημέρωσης νοείται κάθε αυτοτελές και συνεκτικό σύνολο ενημερωτικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται βάσει ενιαίου προϋπολογισμού.

2.2.   Θεματικό πεδίο

Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης είναι: Η κοινή γεωργική πολιτική και οι προκλήσεις για το μέλλον:

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, με σημαντική συνεισφορά στις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως, για παράδειγμα, οι επενδύσεις, η απασχόληση και η ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η εσωτερική αγορά, η ψηφιακή ενιαία αγορά, κ.α. (4). Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας της ΕΕ και στην ευρύτερη αγροτική οικονομία. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με το «Πώς να παράγουμε περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα».

2.3.   Ομάδα-στόχος

Η ομάδα-στόχος είναι το ευρύ κοινό (κυρίως οι νέοι των αστικών περιοχών) και/ή γεωργοί και άλλα μέρη που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.

3.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Στάδια

Ημερομηνία και ώρα ή ενδεικτική περίοδος

α)

Δημοσίευση της προκήρυξης

Οκτώβριος 2015

β)

Τελευταία προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

30 Νοεμβρίου 2015

γ)

Περίοδος αξιολόγησης

15 Δεκεμβρίου 2015 – 15 Μαρτίου 2016

δ)

Ενημέρωση των αιτούντων

Απρίλιος 2016

ε)

Υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης

Απρίλιος 2016

στ)

Ημερομηνία έναρξης της δράσης

1η Μαΐου 2016

4.   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 2 500 000 ευρώ.

Προϋπόθεση για το ποσό αυτό αποτελεί, ωστόσο, η διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2016 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

5.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή, η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής) ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (η ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία ταχυμεταφοράς αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής), το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται εγγράφως (βλέπε παράγραφο 14) και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα έντυπα αίτησης και προϋπολογισμού που διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Οι αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η έγκαιρη επεξεργασία της αίτησης, συνιστάται στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτησή τους στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά.

Κάθε αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η αίτηση απορρίπτεται.

6.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

6.1.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Ο αιτών (και οι συνδεδεμένες οντότητές του, εάν υπάρχουν) πρέπει να είναι νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Οι οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας μπορούν να είναι επιλέξιμοι αιτούντες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές υποχρεώσεις για λογαριασμό τους, και παρέχουν εγγυήσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα· παρέχουν επίσης αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν χρηματοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα ισοδύναμη με εκείνη των νομικών προσώπων.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το έντυπο αίτησης.

Φυσικά πρόσωπα, καθώς και οντότητες που έχουν συσταθεί με μοναδικό σκοπό την εκτέλεση δράσης ενημέρωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δεν είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι.

Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών:

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες),

δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές),

ευρωπαϊκές ενώσεις,

πανεπιστήμια,

εκπαιδευτικά ιδρύματα,

ερευνητικά κέντρα,

εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης).

Νομικές οντότητες που έχουν νομικό ή κεφαλαιακό δεσμό με τους αιτούντες, ο οποίος δεν περιορίζεται στη δράση ενημέρωσης ούτε εδραιώθηκε με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή της (π.χ. μέλη δικτύων, ομοσπονδίες, συνδικάτα), μπορούν να λάβουν μέρος στη δράση ως συνδεδεμένες οντότητες και μπορούν να δηλώσουν επιλέξιμες δαπάνες, όπως ορίζεται στο τμήμα 11.2.

Ο νομικός και κεφαλαιακός δεσμός δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη δράση ενημέρωσης ούτε να εδραιώνεται με μοναδικό σκοπό την υλοποίησή της. Αυτό σημαίνει ότι ο δεσμός θα υπάρχει ανεξάρτητα από τη χορήγηση της επιχορήγησης· θα πρέπει να υφίσταται πριν από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και να εξακολουθεί να ισχύει μετά το τέλος της δράσης.

Ο νομικός και κεφαλαιακός δεσμός που προσδιορίζει τη σύνδεση περιλαμβάνει τρεις έννοιες:

i)

τον έλεγχο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών.

Οντότητες συνδεδεμένες με δικαιούχο μπορούν, ως εκ τούτου, να είναι:

οντότητες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τον δικαιούχο (θυγατρικές επιχειρήσεις ή θυγατρικές πρώτου επιπέδου). Μπορούν επίσης να είναι οντότητες που ελέγχονται από οντότητα η οποία ελέγχεται από τον δικαιούχο (εγγονή εταιρεία ή θυγατρικές δευτέρου επιπέδου) και το ίδιο ισχύει για περαιτέρω επίπεδα ελέγχου,

οντότητες που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ο δικαιούχος (μητρικές εταιρείες). Ομοίως, μπορούν να είναι οντότητες που ελέγχουν οντότητα η οποία ελέγχει τον δικαιούχο,

οντότητες που υπόκεινται στον ίδιο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο όπως ο δικαιούχος (αδελφές εταιρείες).

ii)

τη συμμετοχή, δηλαδή ο δικαιούχος ορίζεται νόμιμα ως π.χ. δίκτυο, ομοσπονδία, ένωση όπου οι προτεινόμενες συνδεδεμένες οντότητες συμμετέχουν επίσης ή ο δικαιούχος συμμετέχει στην ίδια οντότητα (π.χ. δίκτυο, ομοσπονδία, ένωση) όπως οι προτεινόμενες συνδεδεμένες οντότητες.

iii)

την ειδική περίπτωση δημόσιων οργανισμών και οντοτήτων του δημοσίου.

Οι οντότητες του Δημοσίου και οι δημόσιοι οργανισμοί (οντότητες που έχουν συσταθεί με την ιδιότητα αυτή βάσει του εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς δικαίου) δεν είναι πάντοτε εύκολο να θεωρηθούν συνδεδεμένες οντότητες (π.χ. δημόσια πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα).

Η έννοια της σύνδεσης στον δημόσιο τομέα καλύπτει:

τα διάφορα επίπεδα της διοικητικής δομής σε περίπτωση αποκεντρωμένης διοίκησης (π.χ. εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά υπουργεία (στην περίπτωση των χωριστών νομικών οντοτήτων) μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με το κράτος,

έναν δημόσιο οργανισμό που έχει συσταθεί από δημόσια αρχή για διοικητικούς σκοπούς και που εποπτεύεται από τη δημόσια αρχή. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να επαληθεύεται με βάση το καταστατικό ή άλλες πράξεις για την ίδρυση του δημοσίου οργανισμού. Δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη ότι ο δημόσιος οργανισμός χρηματοδοτείται, εν όλω ή εν μέρει, από τον δημόσιο προϋπολογισμό (π.χ. εθνικά σχολεία που είναι συνδεδεμένα με το κράτος).

Οι ακόλουθες οντότητες δεν είναι συνδεδεμένες με δικαιούχο:

οι οντότητες που έχουν συνάψει σύμβαση ή σύμβαση υπεργολαβίας (προμήθεια) με τον δικαιούχο ενεργούν ως ανάδοχοι ή εξουσιοδοτούμενοι δημόσιων υπηρεσιών για τον δικαιούχο,

οι οντότητες που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον δικαιούχο,

οι οντότητες που συνεργάζονται σε τακτική βάση με τον δικαιούχο βάσει μνημονίου συμφωνίας ή μοιράζονται ορισμένα περιουσιακά στοιχεία,

οι οντότητες που έχουν υπογράψει συμφωνία κοινοπραξίας δυνάμει της συμφωνίας επιχορήγησης.

Αν οι συνδεδεμένες οντότητες λαμβάνουν μέρος στη δράση ενημέρωσης, η αίτηση πρέπει να:

προσδιορίζει τις εν λόγω συνδεδεμένες οντότητες στο έντυπο της αίτησης,

περιέχει τη γραπτή συμφωνία των συνδεδεμένων οντοτήτων,

παρέχει τα δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μη αποκλεισμού.

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτούντων, ζητούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά για τον αιτούντα και τις συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες:

Έγγραφο

Περιγραφή

Παρατηρήσεις

Έγγραφο Α

αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης ή ισοδύναμου εγγράφου

 

Έγγραφο Β

αντίγραφο του πιστοποιητικού επίσημης καταχώρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τη σύσταση της οντότητας

 

Έγγραφο Γ (κατά περίπτωση)

έγγραφο που πιστοποιεί κεφαλαιακό ή νομικό δεσμό με τον αιτούντα.

Για τις συνδεδεμένες οντότητες

Οι οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα που απαριθμούνται ανωτέρω. Όταν τα έγγραφα που απαριθμούνται ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθούν, πρέπει να αιτιολογούνται σε κάθε έγγραφο που κρίνεται σκόπιμο.

Επιπλέον, πρέπει να υποβάλουν έγγραφο που να πιστοποιεί ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές υποχρεώσεις για λογαριασμό τους.

6.2.   Επιλέξιμες δραστηριότητες και περίοδος εφαρμογής στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Α.   Οι δράσεις ενημέρωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται:

σε πολυπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

σε ευρωπαϊκό επίπεδο (με αντίκτυπο σε διάφορα κράτη μέλη).

Β.   Οι δράσεις ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες δραστηριότητες όπως (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικού υλικού,

παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού (δημοσιεύσεις, αφίσες κ.λπ.),

δημιουργία διαδικτυακού μέσου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια (κατά προτίμηση σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση) και μελέτες για ζητήματα που αφορούν την ΚΓΠ,

εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα στην πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί η σημασία της γεωργίας στον αστικό πληθυσμό,

εκδηλώσεις του τύπου «Ανοικτή εκμετάλλευση» που σκοπό έχουν να προβάλουν στους πολίτες τον ρόλο της γεωργίας (π.χ. βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμα έργα),

σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα πληροφόρησης.

Γ.   Οι ακόλουθες δράσεις δεν είναι επιλέξιμες:

δράσεις που απαιτούνται βάσει νόμου,

δράσεις για τις οποίες χορηγείται χρηματοδότηση της ΕΕ από άλλη γραμμή του προϋπολογισμού,

γενικές συνελεύσεις ή συνεδριάσεις προβλεπόμενες από το καταστατικό,

δραστηριότητες που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

Δ.   Ενδεικτική περίοδος υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης

1η Μαΐου 2016 – 30 Απριλίου 2017.

7.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

7.1.   Αποκλεισμός από τη συμμετοχή

Οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εάν βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)

τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολής των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή βρίσκονται σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

β)

οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου πάνω τους έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή με απόφαση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους που έχει ισχύ δεδικασμένου,

γ)

έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων της ΕΤΕπ και διεθνών οργανισμών,

δ)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις φορολογικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή τη νομοθεσία της χώρας του αρμόδιου διατάκτη ή έστω σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση·

ε)

έχει εκδοθεί κατά των ιδίων ή κατά προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ' αυτών απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα, εφόσον η εν λόγω παράνομη δραστηριότητα θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης,

στ)

υπόκεινται επί του παρόντος σε διοικητική κύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1.

7.2.   Αποκλεισμός από την ανάθεση

Οι αιτούντες δεν θα λάβουν οικονομική στήριξη εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης της επιχορήγησης:

α)

τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

β)

κριθούν ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την Επιτροπή ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία απονομής επιχορήγησης ή δεν παράσχουν αυτές τις πληροφορίες·

γ)

περιέλθουν σε κάποια από τις καταστάσεις που συνεπάγονται αποκλεισμό, οι οποίες ορίζονται στο σημείο 7.1.

Τα ίδια κριτήρια αποκλεισμού από τη συμμετοχή ισχύουν για τις συνδεδεμένες οντότητες.

Κατά των υποψηφίων που κρίνονται ένοχοι για ψευδείς δηλώσεις, ή κατά των οντοτήτων που συνδέονται ενδεχομένως με αυτούς, είναι δυνατό να επιβληθούν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

7.3.   Δικαιολογητικά

Οι αιτούντες και οι συνδεδεμένες οντότητες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στα άρθρα 107 έως 109 του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης που συνοδεύει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του κανονισμού περί κανόνων εφαρμογής και το άρθρο 131.4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τις επιδοτήσεις μικρής αξίας (χαμηλότερες ή ίσες με 60 000 ευρώ), ή όταν η βεβαίωση υποβλήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας χορήγησης.

8.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8.1.   Οικονομική ικανότητα

Οι αιτούντες πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης της επιδοτούμενης δράσης ενημέρωσης ή του έτους για το οποίο έχει εγκριθεί η επιχορήγηση, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της. Η οικονομική ικανότητα των υποψηφίων θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση:

Επιχορηγήσεις μικρής αξίας (≤ 60 000 ευρώ):

υπεύθυνη δήλωση.

Επιχορηγήσεις > 60 000 ευρώ:

υπεύθυνη δήλωση και

λογαριασμό κερδών και ζημιών και ισολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο οι λογαριασμοί έχουν κλείσει,

αν πρόκειται για νεοσύστατη οντότητα, τα ανωτέρω έγγραφα είναι δυνατό να αντικατασταθούν από επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν χρηματοοικονομική ικανότητα ισοδύναμη με εκείνη των νομικών προσώπων.

Η επαλήθευση της οικονομικής ικανότητας δεν εφαρμόζεται στους δημόσιους φορείς. Ως εκ τούτου, τα προαναφερόμενα έγγραφα δεν θα πρέπει να υποβάλλονται, εφόσον ο αιτών είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου.

Βάσει των εγγράφων που προσκομίστηκαν, αν ο υπεξουσιοδοτημένος διατάκτης θεωρεί ότι η οικονομική ικανότητα δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί:

να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες,

να απορρίψει την αίτηση.

8.2.   Επιχειρησιακή ικανότητα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσηςενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

βιογραφικό σημείωμα ή περιγραφή του προφίλ των προσώπων που θα αναλάβουν τη διαχείριση και την υλοποίηση της δράσης ενημέρωσης,

τις εκθέσεις δραστηριότητας του οργανισμού των δύο τελευταίων ετών,

κατάλογο προηγούμενων έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά τα δύο τελευταία έτη και συνδέονται με τον τομέα πολιτικής της πρόσκλησης ή με τις προς υλοποίηση δράσεις.

Οι οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα ισοδύναμη με εκείνη των νομικών προσώπων.

9.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη δράση ενημέρωσης θα πρέπει να διασυνδέονται και να είναι σαφή ως προς τη θεωρητική τους προσέγγιση και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Θα πρέπει επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να μετρηθεί με συναφείς δείκτες που αναφέρονται στο τμήμα 11.4.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.

Καταλληλότητα της δράσης: η εκ των προτέρων ανάλυση των αναγκών και των ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών και συναφών στόχων. (25 βαθμοί)

2.

Αποτελεσματικότητα της δράσης: θέμα, μηνύματα και κοινό-στόχος, λεπτομερές πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία για την εκ των υστέρων αξιολόγηση. (25 βαθμοί)

3.

Αποδοτικότητα της δράσης: η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας από πλευράς των προτεινόμενων πόρων. (25 βαθμοί)

4.

Ποιότητα της διαχείρισης του σχεδίου: η ποιότητα των διαδικασιών και της κατανομής των καθηκόντων ενόψει της εφαρμογής των διαφόρων δραστηριοτήτων της προτεινόμενης δράσης. (25 βαθμοί)

10.   ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έγκρισης επιχορήγησης από την Επιτροπή, η συμφωνία επιχορήγησης, που εκφράζεται σε ευρώ και περιγράφει τους όρους και το ύψος της χρηματοδότησης, αποστέλλεται στον δικαιούχο, όπως και η διαδικασία για την επισημοποίηση των υποχρεώσεων των μερών.

Τα δύο αντίγραφα της αρχικής συμφωνίας επιχορήγησης πρέπει να υπογραφούν πρώτα από τον δικαιούχο και να επιστραφούν αμέσως στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα υπογράψει τελευταία.

Επισημαίνεται ότι η έγκριση της επιχορήγησης δεν θεμελιώνει δικαίωμα για τα επόμενα έτη.

11.   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1.   Γενικές αρχές

α)   Μη σωρευτική χορήγηση

Κάθε ενημερωτική δράση μπορεί να λάβει μόνο μία επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ίδιες δαπάνες να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Για να διασφαλιστεί αυτό, οι αιτούντες αναφέρουν τις πηγές και τα ποσά της χρηματοδότησης που έλαβαν ή ζήτησαν από την Ένωση για την ίδια δράση ενημέρωσης ή για μέρος της δράσης ενημέρωσης, ή για τη λειτουργία της εντός του ίδιου οικονομικού έτους, καθώς και κάθε άλλη χρηματοδότηση που έλαβαν ή ζήτησαν για την ίδια δράση.

β)   Μη αναδρομικότητα

Αποκλείεται η αναδρομική έγκριση επιχορήγησης δράσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η επιδότηση δράσεων ενημέρωσης που έχουν ήδη αρχίσει χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της δράσης πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης.

γ)   Συγχρηματοδότηση

Συγχρηματοδότηση σημαίνει ότι οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση της δράσης ενημέρωσης δεν μπορούν να παρέχονται εξ ολοκλήρου από την επιχορήγηση της ΕΕ.

Η συγχρηματοδότηση της δράσης μπορεί να λάβει τη μορφή:

ιδίων πόρων του δικαιούχου,

εσόδων που προκύπτουν από τη δράση ενημέρωσης,

οικονομικών συνεισφορών από τρίτους.

δ)   Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δράσης ενημέρωσης θα πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης.

Πρέπει:

να εκφράζεται σε ευρώ· Οι αιτούντες οι οποίοι προβλέπουν ότι οι δαπάνες δεν θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ, υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Infor-euro στην ακόλουθη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

τα έσοδα και τα έξοδα να είναι ισοσκελισμένα,

να έχει συνταχθεί με βάση αναλυτική εκτίμηση των δαπανών και τις σχετικές εξηγήσεις στη στήλη «παρατηρήσεις»· δεν γίνονται δεκτά κατ' αποκοπή ποσά (εκτός από τα κατ' αποκοπή ποσά που αναφέρονται στο τμήμα 11.2) και εφάπαξ ποσά,

να τηρούνται τα μέγιστα ποσά που καθορίζονται από την Επιτροπή για ορισμένα είδη δαπανών (βλέπε τα σχετικά έγγραφα που διατίθενται στη διαδικτυακή διεύθυνση

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ εάν ο αιτών υπόκειται σε ΦΠΑ και δικαιούται έκπτωσή του ή εάν πρόκειται για οργανισμό δημοσίου δικαίου,

να περιλαμβάνει, στο σκέλος των εσόδων, την άμεση συνεισφορά του αιτούντος, την αιτούμενη από την Επιτροπή χρηματοδότηση και (κατά περίπτωση) λεπτομερή στοιχεία για τις συνεισφορές άλλων χρηματοδοτών, καθώς και όλα τα έσοδα που παράγονται από το έργο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δικαιωμάτων εγγραφής που θα ζητηθεί να καταβάλουν οι συμμετέχοντες.

ε)   Συμβάσεις υλοποίησης / υπεργολαβία

Στην περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης ενημέρωσης απαιτεί την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών (συμβάσεις υλοποίησης), ο δικαιούχος πρέπει να αναθέτει τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα ή πλέον οικονομική προσφορά (ανάλογα με την περίπτωση) αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων και να διατηρεί τον φάκελο τεκμηρίωσης για περίπτωση ελέγχου.

Στην περίπτωση συμβάσεων που υπερβαίνουν τις 60 000 ευρώ, ο δικαιούχος πρέπει να τηρεί τους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης που προσαρτάται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, ο δικαιούχος αναμένεται να τεκμηριώνει σαφώς τη διαδικασία υποβολής προσφορών και να διατηρεί τον φάκελο τεκμηρίωσης για περίπτωση ελέγχου.

Οι οντότητες που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) ή ως αναθέτουσες οντότητες κατά την έννοια της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

Η υπεργολαβία, δηλαδή η εξωτερική ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή δραστηριοτήτων που αποτελούν μέρος της δράσης ενημέρωσης, όπως περιγράφονται στην πρόταση, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε σύμβαση υλοποίησης (όπως ορίζεται ανωτέρω) και επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

μπορεί να καλύπτει μόνο την υλοποίηση ενός περιορισμένου μέρους της δράσης ενημέρωσης,

πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση της δράσης ενημέρωσης και ό,τι είναι αναγκαίο για την υλοποίησή της,

πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην αίτηση.

στ)   Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους

Οι αιτήσεις δεν επιτρέπεται να προβλέπουν την παροχή οικονομικής στήριξης σε τρίτους.

11.2.   Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή μεικτής χρηματοδότησης που αποτελείται από:

επιστροφή του 50 % κατ' ανώτατο όριο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν,

κατ' αποκοπή συνεισφορά της τάξης του 7 % των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της δράσης ενημέρωσης είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο έμμεσων δαπανών που αντιπροσωπεύουν τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στη δράση.

Στην περίπτωση οργανισμών που λαμβάνουν επιχορήγηση λειτουργίας για την περίοδο της υλοποίησης της δράσης ενημέρωσης, οι έμμεσες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

Το ίδιο ισχύει για το κόστος του προσωπικού που καλύπτεται ήδη από την επιχορήγηση λειτουργίας.

Ποσό της επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης (συμπεριλαμβανομένου του κατ' αποκοπή ποσού για έμμεσες δαπάνες) θα κυμαίνεται μεταξύ 50 000 ευρώ και 300 000 ευρώ.

Τούτο συνεπάγεται ότι μέρος των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης ενημέρωσης πρέπει να χρηματοδοτείται από τον δικαιούχο ή να καλύπτεται από συνεισφορές άλλες πλην εκείνων που προέρχονται από την ΕΕ.

[βλέπε ενότητα 11.1 στοιχείο γ)].

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που όντως έχουν πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο επιχορήγησης και πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της δράσης ενημέρωσης, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τελικές εκθέσεις. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα αρχίσει όπως ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Εάν ένας δικαιούχος μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης του έργου πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, οι δαπάνες μπορούν να εγκριθούν πριν από την παροχή της επιχορήγησης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η περίοδος επιλεξιμότητας να αρχίζει πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης [βλέπε ενότητα 11.1 στοιχείο β)],

να εμφαίνονται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό της δράσης ενημέρωσης,

να είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης ενημέρωσης που αποτελεί αντικείμενο της επιχορήγησης,

να είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως δε να είναι καταχωρισμένες στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου,

να συνάδουν με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και κοινωνικής νομοθεσίας,

να είναι εύλογες, δικαιολογημένες και να συνάδουν με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα.

Οι διαδικασίες λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου του δικαιούχου πρέπει να καθιστούν δυνατή την άμεση αντιπαραβολή των δαπανών και εσόδων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο της δράσης με τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και δικαιολογητικά.

Τα ίδια κριτήρια ισχύουν για τις συνδεδεμένες οντότητες.

Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες

Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες της δράσης είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται ανωτέρω, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ειδικές δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την υλοποίηση δράσης ενημέρωσης και δυνάμενες να καταλογισθούν άμεσα σε αυτήν, όπως:

δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας με τον αιτούντα ή ισότιμης πράξης διορισμού και είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της δράσης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πραγματικοί μισθοί πλέον εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων νομοθετικά προβλεπόμενων δαπανών που περιλαμβάνονται στις αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη συνήθη μισθολογική πολιτική του δικαιούχου. Οι δαπάνες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως της φύσεως των συμβάσεων, εφόσον καταβάλλονται τακτικά, κάθε φορά που απαιτείται το ίδιο είδος εργασίας ή εμπειρογνωσίας, ανεξαρτήτως της πηγής της χρησιμοποιούμενης χρηματοδότησης. Οι δαπάνες προσωπικού των εθνικών διοικήσεων είναι επίσης επιλέξιμες στο μέτρο που πρόκειται για δαπάνες για δραστηριότητες τις οποίες η οικεία δημόσια αρχή δεν θα εκτελούσε εάν δεν είχε αναληφθεί το σχετικό έργο,

έξοδα ταξιδιού (για συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εναρκτήριων συναντήσεων ανάλογα με την περίπτωση, συνέδρια κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου για τα ταξίδια,

δαπάνες που απορρέουν από άλλες συμβάσεις υλοποίησης που έχει συνάψει ο δικαιούχος για τις ανάγκες εκτέλεσης της δράσης ενημέρωσης, αρκεί να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης,

δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης ενημέρωσης (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, μεταφράσεις, αναπαραγωγή).

Το παράρτημα V του σχεδίου συμφωνίας επιχορήγησης που επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση παρέχει κατάλογο δικαιολογητικών για επιλέξιμες δαπάνες και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται μαζί με την τελική έκθεση.

Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα)

Κατ' αποκοπή συνεισφορά της τάξης του 7 % των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της δράσης ενημέρωσης είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο έμμεσων δαπανών που αντιπροσωπεύουν τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στη δράση.

Οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες που εγγράφονται σε άλλο τίτλο του προϋπολογισμού.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες:

οι συνεισφορές σε είδος,

οι δαπάνες προμήθειας νέου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού,

οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού,

ο ΦΠΑ, εκτός εάν ο δικαιούχος αποδείξει ότι δεν δύναται να τον ανακτήσει βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Ωστόσο, ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από φορείς δημοσίου δικαίου δεν είναι επιλέξιμος,

η απόδοση κεφαλαίου,

τα χρέη και οι δαπάνες εξυπηρέτησης χρεών,

οι προβλέψεις για ζημίες ή χρέη·

χρεωστικοί τόκοι,

τα επισφαλή χρέη,

οι δαπάνες μεταβιβάσεων της Επιτροπής που χρεώνονται από την τράπεζα στον δικαιούχο,

οι συναλλαγματικές απώλειες,

οι δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο και καλύπτονται από άλλη δράση ενημέρωσης που λαμβάνει επιχορήγηση από την ΕΕ,

οι υπέρμετρες ή άσκοπες δαπάνες.

Υπολογισμός του τελικού ποσού της επιχορήγησης

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης που θα χορηγηθεί στον δικαιούχο διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση της δράσης ενημέρωσης, κατόπιν έγκρισης της αίτησης πληρωμής που περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιολογητικών κατά περίπτωση:

τελική τεχνική έκθεση, η οποία παρέχει λεπτομέρειες για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα της δράσης ενημέρωσης, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά,

την τελική οικονομική κατάσταση των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν με τα σχετικά δικαιολογητικά (βλέπε παράρτημα V του σχεδίου συμφωνίας επιχορήγησης που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση).

Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ δεν μπορούν να έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραγωγή κέρδους στο πλαίσιο της δράσης του δικαιούχου. Ως κέρδος ορίζεται το πλεόνασμα των εσόδων σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, κατά την υποβολή της αίτησης για την καταβολή του υπολοίπου. Από την άποψη αυτή, όταν υπάρχει κέρδος, η Επιτροπή δικαιούται να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο για την υλοποίηση της δράσης.

11.3.   Περίοδοι αναφοράς και ρυθμίσεις πληρωμής

Μόνη περίοδος αναφοράς από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας μέχρι το τέλος της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο I.2.2 της σύμβασης επιχορήγησης.

Δεν προβλέπεται καμία προκαταβολή ούτε ενδιάμεση πληρωμή. Μόνον η τελική πληρωμή καταβάλλεται στον δικαιούχο. Η τελική πληρωμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40 % του μέγιστου ποσού που καθορίζεται στο άρθρο I.3 της σύμβασης επιχορήγησης.

12.   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

12.1.   Από τους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι πρέπει να επισημαίνουν σαφώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δημοσιεύσεις ή σε σχέση με δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείται η επιχορήγηση. Επιπλέον, οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώνουν ρητώς ότι η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για τις απόψεις που εκφράζονται στις δημοσιεύσεις και/ή στις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείται η επιχορήγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να αναγράφουν σε εμφανές σημείο το όνομα και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δημοσιεύσεις, τις αφίσες, τα προγράμματα και τα λοιπά προϊόντα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης.

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιμοποιούν το κείμενο και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δήλωση αποποίησης ευθυνών, που είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή διεύθυνση

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Εάν η απαίτηση αυτή δεν έχει τηρηθεί, το ποσό επιχορήγησης του δικαιούχου δύναται να μειωθεί αναλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης και λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης να παρέχεται επαρκής προβολή στο όνομα και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ενημέρωσης.

12.2.   Από την Επιτροπή

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχορηγήσεις στη διάρκεια ενός οικονομικού έτους πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους κατά το οποίο δόθηκαν οι επιχορηγήσεις.

Η Επιτροπή θα προβεί στη δημοσίευση των ακόλουθων πληροφοριών:

το όνομα του δικαιούχου,

τη διεύθυνση του δικαιούχου,

το αντικείμενο της επιχορήγησης,

το ποσό που χορηγήθηκε.

Έπειτα από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου, η Επιτροπή δεν προβαίνει στη δημοσίευση αν η εν λόγω κοινοποίηση απειλεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ενδιαφερομένων, όπως αυτά προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτει τα εμπορικά συμφέροντα των δικαιούχων.

13.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η απάντηση σε κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει την καταγραφή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (όπως όνομα, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα). Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (8). Αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι ερωτήσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν ζητούνται διότι είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό από [οντότητα που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας]. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμες στη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να καταχωρηθούν είτε μόνον στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) είτε τόσο στο ΣΕΠ όσο και στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (ΚΒΔΑ) από τον υπόλογο της Επιτροπής, εφόσον ο δικαιούχος βρίσκεται σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται:

στην απόφαση 2014/792/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα χρησιμοποιείται από τους διατάκτες της Επιτροπής και από τους εκτελεστικούς οργανισμούς (9) (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

ή

στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (10) (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τη δήλωση περί απορρήτου στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο τμήμα 5.

Καμία τροποποίηση της αίτησης δεν επιτρέπεται άπαξ η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει. Ωστόσο, όταν, λόγω προφανούς σφάλματος εκ μέρους του αιτούντος, ο αιτών παραλείπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ή να κάνει δηλώσεις, η Επιτροπή ζητεί από τον αιτούντα να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν ή να αποσαφηνίσει τα δικαιολογητικά έγγραφα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι εν λόγω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δεν πρέπει να αλλάζουν ουσιαστικά την πρόταση.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγγράφως για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης σχετικά με την αίτησή τους.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται σε χαρτί

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση του κατάλληλου εντύπου, δεόντως συμπληρωμένου, με ημερομηνία, με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό (έσοδα/έξοδα) και υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που δικαιούται να συνάπτει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ μέρους του αιτούντος οργανισμού.

Ανάλογα με την περίπτωση, όλες οι πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούνται από τον αιτούντα απαραίτητες μπορούν να συμπεριληφθούν σε ξεχωριστά φύλλα.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

ταχυδρομικώς, με αποδεικτικό στοιχείο την ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής από το ταχυδρομείο που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου,

με υπηρεσία ταχυμεταφορών, με αποδεικτικό στοιχείο την αναγραφόμενη ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

Το παραδεκτό των αιτήσεων θα αξιολογείται με βάση την υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agri-grants@ec.europa.eu. Η προθεσμία υποβολής ερωτήσεων λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2015 στις 24.00.

Ερωτήσεις και απαντήσεις που ενδέχεται να ενδιαφέρουν και άλλους υποψηφίους θα δημοσιευτούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραδεκτού θα εξετάζονται βάσει των διαφόρων κριτηρίων, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά:

1.

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει πρώτα τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού (βλέπε τμήμα 7 της πρόσκλησης)·

2.

Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλογής (βλέπε τμήμα 8 της πρόσκλησης)·

3.

Στη συνέχεια, η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις που πέρασαν επιτυχώς τα προηγούμενα στάδια βάσει των κριτηρίων επιχορήγησης (βλέπε τμήμα 9 της πρόσκλησης)·

4.

Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας (βλέπε τμήμα 6 της πρόσκλησης)·

Οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά ελάχιστη βαθμολογία 60 %. Οι αιτήσεις των οποίων η βαθμολογία είναι κάτω από τα ελάχιστα κατώτατα όρια ποιότητας θα απορρίπτονται.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο κατάταξης στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Από τον ανωτέρω κατάλογο, η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο αιτήσεων επιλέξιμων για ενδεχόμενη χρηματοδότηση, και εντέλει εφεδρικό κατάλογο ανάλογα με τον προϋπολογισμό που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση.

16.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το έντυπο της αίτησης (με τον κατάλογο των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν), διατίθεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Το υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης διατίθεται στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_el.htm

(5)  ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.

(6)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.

(7)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.

(8)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 329 της 14.11.2014, σ. 68.

(10)  ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 12.