23.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/9


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

„Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky (SZP)“ na rok 2016

(2015/C 351/09)

1.   ÚVOD – SOUVISLOSTI

Tato výzva k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1).

Tato výzva k předkládání návrhů se rovněž řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2) (dále jen „finanční nařízení“), a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (3) (dále jen „prováděcí pravidla“).

Tato výzva se vztahuje na návrhy týkající se financování informačních opatření ve smyslu článku 45 nařízení (EU) č. 1306/2013 z rozpočtových prostředků na rok 2016.

2.   CÍLE, TÉMA(TA) A CÍLOVÉ PUBLIKUM

2.1   Cíle

Informační opatření mají zejména pomoci vysvětlit, provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejím obsahu a cílech, informovat zemědělce a další aktéry činné ve venkovských oblastech, podporovat evropský model zemědělství a pomoci občanům k jeho lepšímu porozumění.

Informační opatření je svébytný a ucelený soubor informačních aktivit pořádaných na základě jediného rozpočtu.

2.2   Téma

Tématem této výzvy je: Společná zemědělská politika a výzvy do budoucna.

Společná zemědělská politika (SZP) je klíčová pro dlouhodobé zajištění potravin a významně přispívá k hlavním prioritám Komise, kterými jsou investice, zaměstnanost a růst, změna klimatu, vnitřní trh, jednotný digitální trh a další (4). Napomáhá udržitelnému rozvoji a modernizaci evropského zemědělství a venkovského hospodářství obecně. Přispívá též k řešení celosvětové otázky, jak vyprodukovat více s menším využitím zdrojů.

2.3   Cílové publikum

Cílovým publikem je široká veřejnost (se zvláštním zaměřením na mladé lidi žijící ve městech), zemědělci a další subjekty činné ve venkovských oblastech.

3.   HARMONOGRAM

 

Fáze

Datum a čas nebo orientační doba

a)

Zveřejnění výzvy

říjen 2015

b)

Lhůta pro podávání žádostí

30. listopadu 2015

c)

Období hodnocení

15. prosince 2015 – 15. března 2016

d)

Informování žadatelů

duben 2016

e)

Podpis grantových dohod

duben 2016

f)

Datum zahájení opatření

1. května 2016

4.   DOSTUPNÝ ROZPOČET

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování těchto aktivit se odhaduje na 2 500 000 EUR.

Tato částka je podmíněna dostupností prostředků vyčleněných v návrhu rozpočtu pro rok 2016 po přijetí rozpočtu pro rok 2016 ze strany rozpočtového orgánu nebo podle systému prozatímních dvanáctin.

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

5.   PŘÍPUSTNOST ŽÁDOSTÍ

Žádosti musí být zaslány poštou (doporučeným dopisem; pro dodržení lhůty k odeslání je rozhodné datum poštovního razítka) nebo kurýrní službou (pro dodržení lhůty k odeslání je rozhodné datum potvrzení o převzetí zásilky kurýrní službou) nejpozději 30. listopadu 2015.

Žádosti musí být podány písemně (viz oddíl 14), na formulářích pro žádost a pro rozpočet dostupných na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Žádosti musí být sepsány v jednom z úředních jazyků EU. Aby se však zkrátila doba zpracování žádostí, vyzýváme žadatele, aby své žádosti podávali v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Žadatelé mohou v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost.

Nesplnění těchto požadavků povede k zamítnutí žádosti.

6.   KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

6.1   Způsobilí žadatelé

Žadatelem (a případně jeho přidruženými subjekty) musí být právnická osoba zřízená v některém členském státě EU.

Subjekty, které nemají právní subjektivitu podle platného vnitrostátního práva, mohou být způsobilými žadateli, pokud jejich zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem a pokud poskytují záruky ochrany finančních zájmů Unie odpovídající záruce ochrany nabízené právnickými osobami a prokáží, že mají finanční a provozní způsobilost rovnocennou způsobilosti právnických osob.

Společně s formulářem žádosti by měly být předloženy podpůrné doklady.

Fyzické osoby, jakož i subjekty vytvořené pouze za účelem provedení informačního opatření v rámci této výzvy k předkládání návrhů nejsou způsobilými žadateli.

Příklady způsobilých organizací:

neziskové organizace (soukromé nebo veřejné),

veřejné orgány (státní, regionální nebo místní),

evropská sdružení,

univerzity,

vzdělávací instituce,

výzkumná centra,

podniky (například podniky působící v oblasti komunikace).

Právnické osoby, které mají právní nebo majetkový vztah se žadatelem, který není omezen na dané informační opatření ani není vytvořen pouze za účelem jeho provádění (např. členové sítě, federace, odborové organizace), se mohou informačního opatření zúčastnit jako přidružené subjekty a mohou vykázat způsobilé náklady podle oddílu 11.2.

Právní a majetkový vztah by se neměl omezovat pouze na dané informační opatření ani by neměl být vytvořen pouze za účelem jeho provedení. To znamená, že tento vztah by existoval nezávisle na poskytnutí grantu; měl by existovat před vyhlášením výzvy k předkládání návrhů a zůstat v platnosti i po skončení informačního opatření.

Právní a majetkový vztah, který zakládá přidruženost, zahrnuje tři pojmy:

i)

kontrolu, jak je definována ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (5) o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků.

Subjekty přidružené k příjemci grantu mohou tedy být:

subjekty přímo či nepřímo kontrolované příjemcem (dceřiné společnosti nebo dceřiné podniky prvního stupně). Mohou jimi být rovněž subjekty kontrolované subjektem, jejž kontroluje příjemce (vnuččiné společnosti nebo dceřiné podniky druhého stupně), a totéž platí pro další úrovně kontroly,

subjekty přímo či nepřímo kontrolující příjemce (mateřské společnosti). Stejně tak jimi mohou být subjekty kontrolující subjekt, který má kontrolu nad příjemcem,

subjekty pod stejnou přímou nebo nepřímou kontrolou jako příjemce (sesterské společnosti);

ii)

členství, tj. příjemce je právně definován například jako síť, federace, sdružení, v nichž se účastní též navržené přidružené subjekty, nebo se příjemce účastní ve stejném subjektu (například síti, federaci, sdružení) jako navrhované přidružené subjekty;

iii)

zvláštní případ veřejnoprávních subjektů a subjektů ve veřejném vlastnictví.

Subjekty ve veřejném vlastnictví a veřejnoprávní subjekty (subjekty zřízené jako takové podle vnitrostátního, evropského či mezinárodního práva) nejsou vždy považovány za přidružené subjekty (například veřejné univerzity či výzkumná střediska).

Pojem přidružení ve veřejné sféře zahrnuje:

za přidružené státu mohou být považovány různé úrovně správní struktury v případě decentralizované správy (např. celostátní, regionální nebo místní ministerstva, v případě samostatných právnických osob),

veřejný subjekt, který byl zřízen orgánem veřejné moci, aby sloužil správnímu účelu, a je pod dohledem orgánu veřejné moci. Tato podmínka se ověřuje na základě stanov nebo jiných aktů, které veřejný subjekt zakládají. Nemusí to nutně znamenat, že veřejný subjekt je zcela nebo zčásti financovaný z veřejného rozpočtu (např. vnitrostátní školy přidružené ke státu).

Za subjekty přidružené k příjemci se nepovažují následující subjekty:

subjekty, které s příjemcem uzavřely smlouvu (na veřejnou zakázku) nebo subdodavatelskou smlouvu, jednají pro příjemce jako koncesionáři nebo pověřené osoby pro veřejné služby,

subjekty, které dostávají od příjemce finanční podporu,

subjekty, které s příjemcem pravidelně spolupracují na základě memoranda o porozumění či sdílejí část aktiv,

subjekty, které v rámci grantové dohody podepsaly dohodu o založení konsorcia.

Pokud se informačního opatření zúčastní přidružené subjekty, musí být:

tyto přidružené subjekty uvedeny ve formuláři žádosti,

v žádosti uveden písemný souhlas přidružených subjektů,

v žádosti zahrnuty podpůrné dokumenty, které umožní ověřit, že tyto subjekty splňují kritéria způsobilosti a nevyloučení.

Pro vyhodnocení způsobilosti žadatele musí žadatel a jeho přidružené subjekty předložit následující dokumenty:

Dokument

Popis

Poznámky

Dokument A

kopie společenské smlouvy, zakládajícího aktu, stanov nebo rovnocenného dokumentu

 

Dokument B

kopie osvědčení o úřední registraci nebo jiné úřední listiny dokládající zřízení subjektu

 

Dokument C (je-li relevantní)

doklad potvrzující právní nebo majetkový vztah s žadatelem

Platí pro přidružené subjekty.

Subjekty bez právní subjektivity by měly předložit výše uvedené dokumenty. Pokud výše uvedené dokumenty nelze poskytnout, musí se prokázat jakýmkoli jiným dokumentem, který považují za relevantní.

Kromě toho musí předložit doklad osvědčující, že jejich právní zástupci mají způsobilost činit právní úkony jejich jménem.

6.2   Činnosti způsobilé v rámci této výzvy k předkládání návrhů a období provádění

A.   Informační opatření by měla být prováděna:

na celostátní úrovni nebo na úrovni několika regionů,

na evropské úrovni (s dopadem v několika členských státech).

B.   Informační opatření by měla zahrnovat jednu nebo více aktivit, mezi něž patří (seznam není vyčerpávající):

produkce a distribuce multimediálního nebo audiovizuálního materiálu,

produkce a distribuce tištěného materiálu (publikace, plakáty atd.),

vytvoření nástrojů na internetu a sociálních sítích,

mediální akce,

konference, semináře, workshopy (nejlépe živě přenášené po internetu) a studie témat souvisejících se SZP,

akce typu „farma ve městě“, které pomáhají vysvětlit význam zemědělství obyvatelům měst,

akce typu „návštěva na farmě“, jejichž cílem je přiblížit občanům úlohu zemědělství (např. osvědčené postupy, inovační projekty),

statické nebo mobilní výstavy nebo informační místa.

C.   Mezi způsobilé činnosti nepatří:

opatření, jejichž realizaci vyžadují právní předpisy,

opatření, na něž jsou čerpány finanční prostředky Evropské unie z jiné rozpočtové položky,

valné hromady či statutární schůze,

činnosti prováděné na místní úrovni.

D.   Orientační období provádění informačních opatření

1. května 2016 – 30. dubna 2017.

7.   KRITÉRIA PRO VYLOUČENÍ

7.1   Vyloučení z účasti

Žadatelé budou z účasti na této výzvě k předkládání návrhů vyloučeni, jestliže se nacházejí v některé z těchto situací:

a)

jsou v úpadku nebo v likvidaci, jsou předmětem soudní správy, uzavřeli dohodu o vyrovnání se svými věřiteli, pozastavili svou obchodní činnost, je vůči nim vedeno v těchto věcech soudní řízení nebo jsou v podobné situaci vyplývající z podobných řízení podle vnitrostátních právních předpisů;

b)

oni sami nebo osoby oprávněné za ně jednat či je zastupovat, rozhodovat o nich nebo je ovládat byli příslušným orgánem členského státu pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním;

c)

dopustili se vážného profesního pochybení, které může veřejný zadavatel prokázat jakýmikoli prostředky, včetně rozhodnutí EIB a mezinárodních organizací;

d)

nesplnili povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní podle právních předpisů země, v níž jsou usazeni, nebo země příslušné schvalující osoby nebo země, ve které se má grantová dohoda uskutečnit;

e)

oni sami nebo osoby oprávněné za ně jednat či je zastupovat, rozhodovat o nich nebo je ovládat byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, zločinné spolčení, praní peněz nebo za jiné protiprávní jednání, pokud poškozuje finanční zájmy Unie;

f)

v současné době je jim uložena správní sankce podle čl. 109 odst. 1.

7.2   Vyloučení z udělení grantu

Finanční pomoc nebude poskytnuta žadatelům, kteří v průběhu řízení o udělení grantu:

a)

jsou ve střetu zájmů;

b)

neposkytli informace, které Komise požaduje jako podmínku pro účast v řízení o udělení grantu, nebo vědomě poskytli nesprávné informace;

c)

jsou v jedné ze situací pro vyloučení podle oddílu 7.1.

Tatáž kritéria vyloučení z účasti platí pro přidružené subjekty.

Žadatelům a případně přidruženým subjektům, kteří vědomě poskytli nesprávné informace, lze uložit správní a finanční sankce.

7.3   Podpůrné doklady

Žadatelé a přidružené subjekty musí podepsat čestné prohlášení o tom, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 a článcích 107 až 109 finančního nařízení, a vyplní k tomuto účelu příslušný formulář připojený k formuláři žádosti týkajícímu se této výzvy, který je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Podle článku 185 prováděcích pravidel a čl. 131 odst. 4 finančního nařízení se takové prohlášení nevyžaduje pro granty nízké hodnoty, tj. 60 000 EUR či méně, nebo pokud bylo takové prohlášení nedávno poskytnuto v jiném zadávacím řízení.

8.   VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

8.1   Finanční způsobilost

Žadatelé musí disponovat stabilními finančními zdroji dostatečnými k tomu, aby byli schopni pokračovat v činnosti po celou dobu provádění informačního opatření nebo po celý rok, na nějž je grant udělen, a podílet se na financování opatření. Finanční způsobilost žadatele se posuzuje na základě následujících podkladů, které se přiloží k žádosti:

Granty nízké hodnoty (≤ 60 000 EUR):

čestné prohlášení.

Granty > 60 000 EUR:

čestné prohlášení a

výkaz zisků a ztrát a rozvaha za poslední účetní období, za něž bylo uzavřeno účetnictví,

u nově vzniklých subjektů lze výše uvedené doklady nahradit podnikatelským záměrem.

Subjekty bez právní subjektivity musí prokázat, že mají finanční způsobilost odpovídající způsobilosti právnických osob.

Ověření finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnoprávní subjekty. Výše uvedené dokumenty se proto nepředkládají, pokud je žadatelem veřejnoprávní subjekt.

Pokud dále pověřená schvalující osoba dospěje na základě předložených dokumentů k názoru, že finanční způsobilost příjemce není dostačující, může:

požádat o další informace,

žádost zamítnout.

8.2   Provozní způsobilost

Žadatelé musí mít odborné kompetence a příslušnou kvalifikaci nezbytné k dokončení navrhovaného informačního opatření.

V této souvislosti musí žadatelé předložit následující podklady:

životopisy nebo popisy profilu osob primárně odpovědných za řízení a provádění informačního opatření,

zprávy o činnosti organizace za poslední dva roky,

seznam předchozích projektů a činností realizovaných v oblasti politiky dané výzvy nebo souvisejících s navrhovanými činnostmi v posledních dvou letech.

Subjekty bez právní subjektivity musí prokázat, že mají provozní způsobilost odpovídající způsobilosti právnických osob.

9.   KRITÉRIA PRO PŘIDĚLENÍ

Jednotlivé komunikační nástroje a činnosti, které tvoří informační opatření, by měly být vzájemně propojeny, měly by mít jasný koncepční přístup a jasně vymezené cíle. Měly by mít rovněž významný dopad, který lze měřit pomocí příslušných ukazatelů uvedených v oddíle 11.4.

Žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

1.

relevantnosti opatření: předběžné analýzy potřeb a konkrétních, měřitelných, dosažitelných a relevantních cílů (25 bodů),

2.

účelnosti opatření: tématu, obsahu sdělení a cílového publika, podrobného programu a harmonogramu a metodiky následného hodnocení (25 bodů),

3.

efektivity opatření: nákladové efektivnosti, co se týče zdrojů (25 bodů),

4.

kvality řízení projektu: kvality procesů a přidělování úkolů za účelem provádění různých činností navrhovaného opatření (25 bodů).

10.   PRÁVNÍ ZÁVAZKY

Udělí-li Komise grant, zašle příjemci grantovou dohodu, která bude obsahovat podmínky a úroveň financování v eurech, a vyrozumí ho o postupu, jehož cílem je formalizovat povinnosti stran dohody.

Příjemce musí jako první podepsat dvě vyhotovení originálu grantové dohody a neprodleně je zaslat zpět Komisi. Komise podepisuje poslední.

Upozorňujeme Vás, že udělením grantu nevzniká nárok na udělení grantu žadateli v dalších letech.

11.   FINANČNÍ USTANOVENÍ

11.1   Obecné zásady

a)   Zákaz kumulace

Na jedno informační opatření může být z rozpočtu EU udělen pouze jeden grant.

Za žádných okolností nesmějí být tytéž náklady financovány z rozpočtu Unie dvakrát. Za tímto účelem žadatelé uvedou zdroje a výši prostředků Unie, jež obdrželi nebo o něž požádali za účelem financování téhož informačního opatření, téže části informačního opatření nebo svého provozu během téhož rozpočtového roku, jakož i veškeré další finanční prostředky, jež na toto opatření obdrželi nebo o něž požádali.

b)   Zákaz retroaktivity

Grant nelze poskytnout se zpětným účinkem na již ukončené činnosti.

Grant na informační opatření, které již bylo zahájeno, lze poskytnout pouze tehdy, pokud žadatel může prokázat, že informační opatření muselo být zahájeno ještě před podpisem grantové dohody.

V takových případech nesmějí být způsobilé náklady vynaloženy přede dnem podání žádosti o grant.

c)   Spolufinancování

Spolufinancováním se rozumí, že zdroje nezbytné k provedení činností nesmí být pokryty v plném rozsahu z grantu EU.

Spolufinancování informačního opatření může mít podobu:

vlastních zdrojů příjemce,

příjmu plynoucího z informačního opatření,

finančních příspěvků třetích osob.

d)   Vyrovnaný rozpočet

K formuláři žádosti musí být přiložen odhadovaný rozpočet informačního opatření.

Musí:

být sestaven v eurech. Žadatelé, kteří očekávají, že jim náklady nevzniknou v eurech, jsou povinni použít směnné kurzy zveřejněné na internetové stránce Infor-euro na adrese

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

mít příjmy a výdaje v rovnováze,

být sestaven na základě podrobného odhadu nákladů a obsahovat příslušná vysvětlení ve sloupci „poznámky“; nejsou povoleny paušální sazby (s výjimkou paušálních sazeb uvedených v oddílu 11.2) ani jednorázové částky,

dodržovat limity stanovené Komisí pro některé druhy výdajů (viz příslušné dokumenty na stránce

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/),

být předložen bez DPH, pokud je žadatel osobou povinnou k DPH a je oprávněn k jejímu odpočtu nebo jedná-li se o veřejnoprávní subjekt,

obsahovat na příjmové straně přímý příspěvek od žadatele, finanční prostředky požadované od Komise a (případně) údaje o příspěvcích od jiných poskytovatelů finančních prostředků, jakož i veškeré příjmy z projektu, včetně případných poplatků požadovaných od účastníků.

e)   Zakázky na provedení/subdodávky

Je-li k provedení informačního opatření nutno zadat veřejnou zakázku (zakázku na provedení), musí příjemce tuto zakázku zadat ekonomicky nejvýhodnější nabídce nebo nabídce s nejnižší cenou (podle příslušné situace). Současně zajistí, aby nedošlo ke střetu zájmů, a uchová dokumentaci pro případ auditu.

V případě veřejné zakázky ve výši nad 60 000 EUR musí příjemce dodržet zvláštní pravidla uvedená v grantové dohodě přiložené k této výzvě. Rovněž se očekává, že příjemce zadávací řízení jasně zdokumentuje a uchová si dokumentaci pro případ auditu.

Subjekty, které jednají jako veřejný zadavatel ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (6) nebo jako zadavatel ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (7), se řídí platnými vnitrostátními předpisy pro zadávání veřejných zakázek.

Subdodávky, tedy externí zadávání konkrétních úkolů nebo činností, které jsou součástí informačního opatření popsaného v návrhu, musí splňovat podmínky kladené na zakázky na provedení (viz výše) a dále následující podmínky:

mohou se týkat pouze provedení omezené části informačního opatření,

musí být odůvodněné s ohledem na povahu informačního opatření a potřeby při jeho provádění,

musí být jasně uvedeny v žádosti.

f)   Finanční podpora třetím stranám

V žádosti nesmí být obsaženo ustanovení o poskytování finanční podpory třetím osobám.

11.2   Financování

Financování je smíšené a skládá se z:

proplacení nejvýše 50 % skutečně vzniklých způsobilých přímých nákladů,

paušálního příspěvku ve výši 7 % celkových způsobilých přímých nákladů na informační opatření, který je způsobilý v rámci nepřímých nákladů, jež představují obecné správní náklady příjemce, na něž lze nahlížet jako na náklady, které lze přiřadit informačnímu opatření.

Nepřímé náklady nejsou způsobilé v případě organizací, které na období provádění informačního opatření získaly grant na provozní náklady.

Totéž platí pro náklady na zaměstnance, na které se již vztahuje grant na provozní náklady.

Výše grantu

Výše grantu (včetně paušální sazby nepřímých nákladů) se bude pohybovat v rozmezí 50 000 EUR a 300 000 EUR.

To znamená, že část celkových způsobilých výdajů informačního opatření musí být financována příjemcem nebo pokryta jinak než z prostředků EU.

(viz oddíl 11.1 písm. c))

Způsobilé náklady

Způsobilými náklady se rozumí skutečně vzniklé náklady příjemce grantu, které splňují všechna tato kritéria:

vznikly během trvání informačního opatření, s výjimkou nákladů, které se týkají závěrečných zpráv. Doba způsobilosti nákladů začíná podle ustanovení grantové dohody.

Pokud příjemce může prokázat nutnost zahájit informační opatření před podpisem dohody, mohou být výdaje schváleny před udělením grantu. Doba způsobilosti nesmí v žádném případě začít přede dnem podání žádosti o grant (viz oddíl 11.1 písm. b)),

jsou uvedeny v odhadovaném rozpočtu informačního opatření,

jsou nezbytné pro provedení informačního opatření, které je předmětem grantu,

lze je identifikovat a ověřit, zejména tím, že jsou zaznamenány v účetních záznamech příjemce grantu a stanoveny v souladu s platnými účetními standardy země, ve které je příjemce grantu usazen, a v souladu s běžnou praxí účtování nákladů příjemce grantu,

splňují požadavky platných právních předpisů v daňové a sociální oblasti,

jde o přiměřené, odůvodněné náklady, které splňují požadavky řádného finančního řízení, zejména požadavky hospodárnosti a efektivnosti.

Účetní postupy příjemce a jeho postupy interního auditu musí umožňovat přímé sesouhlasení nákladů a příjmů vykázaných v souvislosti s informačním opatřením s odpovídajícími účetními výkazy a podklady.

Tatáž kritéria platí pro přidružené subjekty.

Způsobilé přímé náklady

Způsobilé přímé náklady na informační opatření jsou náklady, které lze s ohledem na podmínky způsobilosti vymezené výše identifikovat jako zvláštní náklady na informační opatření, které přímo souvisí s jeho provedením a které k němu lze přímo zaúčtovat, například:

náklady na personál přidělený na informační opatření, jenž vyvíjí pracovní činnost na základě pracovní smlouvy s žadatelem nebo na základě rovnocenného jmenovacího aktu; tyto náklady zahrnují skutečné platy, příspěvky na sociální zabezpečení a další mandatorní náklady zahrnuté v odměně, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady v souladu s žadatelovou obvyklou politikou odměňování. Tyto náklady mohou zahrnovat nadrámcovou odměnu včetně peněžitých plnění na základě doplňkových smluv bez ohledu na jejich povahu, za předpokladu, že je vyplácena jednotně v případě, že je vyžadována tatáž práce nebo know-how, a nezávisle na použitém zdroji financování. Náklady na zaměstnance státní správy jsou též způsobilé v rozsahu, ve kterém mají vztah k nákladům na činnosti, jež by příslušný orgán veřejné moci nevykonával bez provádění daného projektu,

cestovné (v případě zasedání, případně včetně zahajovacích zasedání, konferencí atd.), jsou-li tyto náklady v souladu s příjemcovými obvyklými postupy týkajícími se cest,

náklady spojené se zakázkami na provedení zadanými příjemci za účelem provádění informačního opatření, jsou-li splněny podmínky uvedené v grantové dohodě,

náklady plynoucí přímo z požadavků spojených s realizací informačního opatření (šíření informací, specifické hodnocení informačního opatření, překlady, reprodukce).

V příloze V návrhu grantové dohody přiloženého k této výzvě je uveden seznam podpůrných dokumentů pro způsobilé náklady a podpůrných dokumentů vyžadovaných se závěrečnou zprávou.

Způsobilé nepřímé náklady (režijní náklady)

V rámci nepřímých nákladů, které představují obecné správní náklady příjemce, na něž lze nahlížet jako na náklady, jež lze přiřadit informačnímu opatření, je způsobilá paušální částka ve výši 7 % celkových způsobilých přímých nákladů na informační opatření.

Nepřímé náklady nesmí zahrnovat náklady uvedené pod jinou rozpočtovou položkou.

Nezpůsobilé náklady

Za nezpůsobilé se považují tyto náklady:

příspěvky ve formě věcného plnění,

náklady vzniklé koupí nového nebo použitého vybavení,

náklady na odpisy vybavení,

DPH, s výjimkou případů, kdy příjemce prokáže, že podle použitelných vnitrostátních předpisů není oprávněn k jejímu odpočtu. DPH placená veřejnoprávními subjekty však není způsobilá,

výnosy z kapitálu,

dluhy a poplatky za dluhovou službu,

rezerva na ztráty či závazky,

dlužné úroky,

sporné pohledávky,

náklady na bankovní převody prováděné Komisí, jež účtuje banka příjemci,

kurzové ztráty,

náklady vykázané příjemcem a hrazené v rámci jiného informačního opatření, které získalo grant Evropské unie,

nepřiměřené nebo neuvážené výdaje.

Výpočet konečné výše grantu

Konečná výše grantu uděleného příjemci se stanoví po dokončení informačního opatření, a to po schválení žádosti o platbu, která obsahuje následující dokumenty, případně včetně příslušných podpůrných dokumentů:

závěrečnou technickou zprávu uvádějící podrobnosti o provedení a výsledcích informačního opatření s příslušnými podpůrnými dokumenty,

konečný finanční výkaz skutečně vzniklých nákladů spolu s příslušnými podpůrnými dokumenty (viz příloha V návrhu grantové dohody přiloženého k této výzvě).

Účelem ani důsledkem grantů EU nesmí být dosažení zisku v rámci informačního opatření prováděného příjemcem grantu. Zisk se definuje jako přebytek příjmů nad způsobilými náklady příjemce grantu v době podání žádosti o výplatu zůstatku. V tomto ohledu, pokud dochází k tvorbě zisku, je Komise oprávněna požadovat podíl na zisku odpovídající příspěvku Unie na způsobilé náklady, které příjemci grantu v souvislosti s prováděním informačního opatření skutečně vznikly.

11.3   Vykazovaná období a způsoby platby

Jediné vykazované období ode dne vstupu této dohody v platnost až do konce období stanoveného v článku I.2.2 grantové dohody.

Nebude vyplacena žádná záloha ani průběžná platba. Příjemci bude vyplacena pouze konečná platba. Konečná platba nesmí překročit maximální výši grantu stanovenou v článku I.3 grantové dohody.

12.   ZVEŘEJŇOVÁNÍ

12.1   Ze strany příjemců

Příjemci musí ve všech publikacích nebo ve spojení s činnostmi, na něž se grant využívá, jasně zmínit příspěvek Evropské unie. Příjemci musí rovněž použít prohlášení o vyloučení odpovědnosti uvádějící, že EU nenese odpovědnost za názory vyjádřené v daných publikacích a/nebo ve spojení s činnostmi, na něž je grant použit.

Příjemci mají v tomto směru povinnost ve všech svých publikacích, na plakátech, v programech a jiných činnostech realizovaných v rámci spolufinancovaného informačního opatření dostatečně zviditelnit název a znak Evropské unie.

Pro tento účel musí použít text a znak Evropské unie a prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které jsou k dispozici na stránce:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Není-li tento požadavek dodržen, příjemcův grant může být poměrně snížen, v souladu s ustanoveními grantové dohody a s přihlédnutím k požadavku dostatečně zviditelnit název a znak Evropské unie při činnostech prováděných v rámci spolufinancovaného informačního opatření.

12.2   Ze strany Komise

Veškeré informace, které se týkají grantů udělených v průběhu rozpočtového roku, se zveřejní na internetových stránkách orgánů Evropské unie nejpozději 30. června roku následujícího po rozpočtovém roce, v němž byly tyto granty uděleny.

Komise zveřejní tyto informace:

jméno/název příjemce,

adresu příjemce,

předmět grantu,

udělenou částku.

Na základě odůvodněné a opodstatněné žádosti příjemce je od zveřejnění informací upuštěno v případě rizika, že by byla u příslušných jednotlivců ohrožena práva a svobody chráněné Listinou základních práv Evropské unie nebo že by byly poškozeny obchodní zájmy příjemců.

13.   OCHRANA ÚDAJŮ

Reakce na výzvu k podávání návrhů vyžaduje zaznamenání a zpracování osobních údajů (jako je jméno, adresa a životopis). Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (8). Není-li stanoveno jinak, jsou otázky a všechny vyžádané osobní údaje požadovány pro vyhodnocení žádosti v souladu s podmínkami výzvy k podávání návrhů a [subjekt jednající jako správce údajů] je bude zpracovávat výhradně za tímto účelem. Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese:

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Osobní údaje může účetní Komise zaznamenat do systému včasného varování (EWS) nebo současně i do ústřední databáze pro vyloučení (CED) v případě, že se příjemce nachází v jedné ze situací uvedených v:

rozhodnutí Komise 2014/792/EU ze dne 13. listopadu 2014 o systému včasného varování pro používání schvalujícími osobami Komise a výkonnými agenturami (9) (více informací viz prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

nebo

nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení (10) (více informací viz prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm).

14.   POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Návrhy musí být podány v souladu s formálními požadavky a ve lhůtě stanovené v oddílu 5.

Po uplynutí lhůty pro podání žádosti není povoleno žádost jakkoli měnit. Pokud však žadatel v důsledku zjevné administrativní chyby opomenul předložit podklady nebo učinit prohlášení, požádá ho Komise během procesu hodnocení o doplnění chybějících informací nebo vyjasnění podpůrných dokumentů. Tyto informace nebo vysvětlení nesmí návrh podstatně měnit.

Žadatelé budou o výsledcích procesu hodnocení jejich žádosti písemně vyrozuměni.

Návrhy se předkládají v papírové podobě.

Formuláře žádosti jsou k dispozici na stránce:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Žádosti musí být podány na správném formuláři, řádně vyplněné, opatřené datem, uvádějící vyrovnaný rozpočet (příjmy/výdaje) a podepsané osobou oprávněnou přijímat právní závazky jménem žadatelské organizace.

V případě potřeby může žadatel na zvláštních listech uvést veškeré dodatečné informace, které považuje za nutné.

Žádosti musí být zaslány na tuto adresu:

European Commission Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2015/C 351/09

To the attention of Head of Unit

L130 4/149

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštou, rozhodným dnem je datum převzetí poštou uvedené formou poštovního razítka,

kurýrní službou, rozhodným dnem je uvedené datum přijetí kurýrní službou.

Přípustnost žádostí se bude hodnotit na základě žádostí předložených v tištěné podobě.

Kontaktní osoby

Veškeré dotazy týkající se výzvy můžete zaslat e-mailem na adresu agri-grants@ec.europa.eu. Uzávěrka pro zasílání otázek je 13. listopadu 2015 ve 24:00 hod.

Nejrelevantnější otázky a odpovědi budou zveřejněny na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   HODNOCENÍ

Žádosti splňující podmínky přípustnosti budou posouzeny podle jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

1.

hodnotící výbor nejprve žádosti posoudí podle kritérií pro vyloučení (viz oddíl 7 výzvy);

2.

hodnotící výbor poté žádosti posoudí podle kritérií pro výběr (viz oddíl 8 výzvy);

3.

následně hodnotící výbor posoudí žádosti, které uspěly v prvních dvou fázích, podle kritérií pro udělení grantu (viz oddíl 9 výzvy);

4.

nakonec hodnotící výbor posoudí žádosti podle kritérií způsobilosti (viz oddíl 6 výzvy).

Žádosti musí celkově získat minimálně 60 % bodů. Žádosti, které těchto minimálních hodnot nedosáhnou, budou zamítnuty.

Po vyhodnocení žádostí sestaví Komise pořadí všech žádostí, které dosáhly dostatečného počtu bodů.

Na základě výše uvedeného pořadí vypracuje Komise seznam žádostí, jež bude možné financovat, a případně rezervní seznam v závislosti na možnostech rozpočtu na tuto výzvu.

16.   PŘÍLOHY

Formulář žádosti (se seznamem dokumentů, které musí být přiloženy) je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Vzor grantové dohody je k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/index_cs.htm

(5)  Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19.

(6)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(7)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

(8)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 329, 14.11.2014, s. 68.

(10)  Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 12.