31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/226


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 22 април 2008 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година

(2009/229/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година (1),

като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията (2),

като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5843/2008 — C6-0084/2008),

като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (4), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно създаването на рамков Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0126/2008),

1.

Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на агенцията за финансовата 2006 година;

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Hans-Gert PÖTTERING

Генерален секретар

Harald RØMER


(1)  ОВ C 261, 31.10.2007 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 22 април 2008 година,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година (1),

като взе предвид доклада на Сметната палата относно окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията (2),

като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2008 г. (5843/2008 — C6-0084/2008),

като взе предвид Договора за ЕО, и по-специално член 276 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (4), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно създаването на рамков Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 71 и приложение V към своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0126/2008),

A.

като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила убедителни гаранции, че годишните отчети за финансовата 2006 година са надеждни и че извършените операции са законосъобразни и редовни;

Б.

като има предвид, че през 2006 г. агенцията за първи път е разполагала с финансова самостоятелност;

Общи въпроси, които се отнасят до въпроси от хоризонтално естество при агенциите на ЕС и които поради това са от значение за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на всяка една агенция

1.

Отбелязва, че през 2006 г. бюджетите на 24-те агенции и други децентрализирани органи на Общността, които подлежат на одит от Сметната палата, се равняват общо на 1 080,5 милиона евро (като най-голям е бюджетът на Европейската агенция за възстановяване в размер на 271 милиона евро, а най-малък е бюджетът на Европейския полицейски колеж (CEPOL) в размер на 5 милиона евро);

2.

Посочва, че кръгът от външни органи на ЕС, които подлежат на одит и освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, понастоящем обхваща не само традиционните регулаторни агенции, но също така изпълнителните агенции, създадени за осъществяването на специфични програми, а в близко бъдеще ще включи и съвместните предприятия, създадени като публично-частни партньорства (съвместни инициативи в областта на технологиите);

3.

Наблюдава, що се отнася до Парламента, че броят на агенциите, подлежащи на процедура по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, се променя както следва: финансова година 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 регулаторни агенции и 2 изпълнителни агенции (не се включват двете агенции, които подлежат на одит от Европейската сметна палата, но са обект на вътрешна процедура по освобождаване от отговорност);

4.

Следователно стига до заключението, че понастоящем процедурата по одит/освобождаване от отговорност е тромава и непропорционална по отношение на относителния размер на бюджетите на агенциите/децентрализираните органи на Общността; възлага на своята компетентна комисия да извърши всеобхватен преглед на процедурата по освобождаване от отговорност за агенциите и децентрализираните органи на Общността с оглед изработване на по-прост и рационален подход, като се има предвид непрестанно нарастващият брой органи, всеки от които ще изисква отделен доклад за освобождаване от отговорност през следващите години;

Принципни съображения

5.

Изисква от Комисията, преди създаването на нова агенция или извършването на реформа на съществуваща такава, да представи точни разяснения по следните елементи: вид на агенцията, цели, вътрешна управленска структура, продукти, услуги, ключови процедури, целеви групи, клиенти и заинтересовани страни, официални взаимоотношения с външни субекти, бюджетна отговорност, финансово планиране и политика по отношение на персонала и наемането му;

6.

Изисква дейността на всяка агенция да бъде регламентирана чрез годишно споразумение за изпълнението, сключвано от агенцията и отговорната ГД, което следва да съдържа основните цели за следващата година, финансова рамка и ясни показатели за оценка на изпълнението;

7.

Изисква Сметната палата или друг независим одитор да подлага агенциите на редовни (и ad hoc) одити на изпълнението; счита, че тези одити не следва да се ограничават до традиционните елементи на финансово управление и правилното изразходване на обществени средства, а също така да обхващат административната ефективност и ефикасност и да включват определяне на рейтинг на финансовото управление на всяка агенция;

8.

Счита, че в случая с агенции, които системно са надценявали бюджетните си нужди, трябва да се предприеме съкращаването на личния състав на базата на незаетите места; счита, че това в дългосрочна перспектива ще доведе до заделянето на по-малко средства за агенциите и до по-ниски административни разходи;

9.

Отбелязва като сериозен проблем факта, че редица агенции търпят критика за това, че не следват правилата за обществените поръчки, Финансовия регламент, Правилника за длъжностните лица и т.н.; счита, че основната причина за това е, че повечето регламенти, както и Финансовият регламент са предназначени за по-големи институции и повечето от малките агенции нямат необходимия размер, за да се справят с тези регулаторни разпоредби; поради това призовава Комисията да намери бързо решение с цел да се подобри ефективността, като се групират административните функции на различните агенции, така че да се постигне необходимият размер (като се вземат предвид необходимите промени в основните регламенти, уреждащи положението на агенциите и тяхната бюджетна независимост) или спешно да изготви проект за специфични разпоредби за агенциите (по-специално правила за прилагане относно агенциите), които ще им позволят да бъдат напълно изрядни;

10.

Настоява Комисията, когато изготвя предварителния проектобюджет, да вземе предвид резултатите от изпълнението на бюджета от различните агенции в предишни години, по-специално в годината n-1, и да преразгледа бюджета, заявен съответно от отделните агенции; приканва съответната компетентна комисия да уважи това преразглеждане и, ако то не е предприето от Комисията, сама да преразгледа въпросния бюджет, като го сведе до реалистично равнище, подходящо за капацитета за възприемане и прилагане на въпросната агенция;

11.

Припомня своето решение за освобождаване от отговорност по отношение на финансовата 2005 година, в която Комисията бе приканена да представи на всеки пет години проучване относно добавената стойност на всяка съществуваща агенция; приканва всички заинтересувани институции, при отрицателна оценка на добавената стойност на дадена агенция, да вземат необходимите мерки, като преформулират мандата на въпросната агенция или като я закрият; отбелязва, че през 2007 г. не е имало никакви оценки, изготвени от Комисията; настоява за това, Комисията да представи поне пет такива оценки преди да се вземе решението за освобождаване от отговорност по отношение на финансовата 2007 година, като започне с най-старите агенции;

12.

Изразява мнението, че препоръките на Сметната палата следва да бъдат приложени незабавно, а нивото на изплатените субсидии за агенциите следва да бъде приравнено към техните действителни касови потребности; счита освен това, че измененията към основния Финансов регламент трябва да бъдат включени в рамковия финансов регламент за агенциите и в различните специфични финансови регламенти;

Представяне на данни от доклади

13.

Отбелязва, че не съществува стандартен подход на агенциите по отношение на представянето на извършените от тях дейности по време на въпросната финансова година, на техните отчети и доклади относно бюджетното и финансовото управление, нито към въпроса до каква степен е допустимо декларация за достоверността и точността на отчетите да бъде съставяна от изпълнителния директор на агенцията; отбелязва, че не всички агенции правят ясно разграничение между а) представяне на дейността на агенцията пред обществеността и б) технически доклади по въпросите на бюджетното и финансовото управление;

14.

Отбелязва, че макар постоянните инструкции на Комисията за съставяне на доклади за дейността да не изискват изрично от агенцията изготвяне на декларация за достоверността и точността на отчетите, през 2006 г. много директори са изготвили такива, като в един от случаите декларацията включва съществена резерва;

15.

Припомня своята резолюция от 12 април 2005 г. (6), в която директорите на агенциите се приканват от този момент нататък да придружават своя годишен доклад за дейността, който се представя заедно с финансова и управленска информация, с декларация за достоверността и точността на отчетите по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, подобна на декларациите, подписвани от генералните директори на Комисията;

16.

Изисква Комисията да внесе съответните изменения в постоянните си инструкции към агенциите;

17.

Освен това предлага Комисията да работи съвместно с агенциите за изработване на хармонизиран модел, приложим за всички агенции и децентрализирани органи на Общността, като се прави ясно разграничение между:

годишен доклад относно операциите, дейността и постиженията на органа, предназначен за широка публика,

финансови отчети и доклад за изпълнението на бюджета,

доклад за дейността, който следва модела на докладите за дейността, изготвяни от генералните директори на Комисията,

подписана от директора на органа декларация за достоверността и точността на отчетите, придружена от резерви или забележки, които според него е удачно да бъдат представени на вниманието на органа, отговарящ за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Общи заключения на Сметната палата

18.

Отбелязва заключението на Сметната палата (параграф 10.29 от Годишния доклад (7)), че изразходването на субсидиите, платени от Комисията от бюджета на Общността, не се основава на достатъчно обосновани прогнози за касовите потребности на агенциите и че този факт, съчетан с размера на пренесените бюджетни кредити, ги кара да държат значителни касови наличности; отбелязва също така препоръката на Сметната палата размерът на изплащаните на агенциите субсидии да бъде в съответствие с реалните им касови потребности;

19.

Отбелязва, че в края на 2006 г. 14 агенции все още не са приложили счетоводната система АВАС (Годишен доклад, бележка под линия към параграф 10.31);

20.

Отбелязва забележката на Сметната палата (Годишен доклад, параграф 1.25) относно натрупаните задължения за неползван отпуск, осчетоводени от някои агенции; посочва, че за финансовата 2006 година Сметната палата е включила резерви към своите декларации за достоверността и точността на отчетите по отношение на три агенции (Европейски център за развитие на професионално обучение (CEDEFOP), Европейски полицейски колеж (CEPOL) и Европейската железопътна агенция); за финансовата 2005 година това е било направено за CEDEFOP, Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция за възстановяване;

Вътрешен одит

21.

Припомня, че в съответствие с член 185, параграф 3 от Финансовия регламент вътрешният одитор на Комисията е също така вътрешен одитор на регулаторните агенции, които получават безвъзмездни средства, изплащани от бюджета на Общността; посочва, че вътрешният одитор докладва пред управителния съвет и пред директора на всяка агенция;

22.

Обръща внимание на резервата, включена в годишния доклад за дейността на вътрешния одитор за 2006 г., която гласи следното:

„Вътрешният одитор на Комисията не е в състояние да изпълнява правилно своите задължения на вътрешен одитор на органите на Общността съгласно член 185 от Финансовия регламент поради липса на човешки ресурси.“;

23.

Отбелязва обаче забележката на вътрешния одитор в доклада за дейността му за 2006 г., че от 2007 г., с допълнителните човешки ресурси, предоставени от Комисията на Службата за вътрешен одит (СВО), всички действащи регулаторни агенции ще бъдат подлагани на годишни вътрешни одити;

24.

Отбелязва непрестанно нарастващия брой регулаторни и изпълнителни агенции и съвместни предприятия, които подлежат на одит от СВО съгласно член 185 от Финансовия регламент; изисква от Комисията да уведоми своята компетентна комисия дали човешките ресурси, с които разполага СВО, ще бъдат достатъчни за провеждане на годишни одити на всички подобни органи през следващите години;

25.

Отбелязва, че член 72, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 изисква от всяка агенция всяка година да изпраща на органа, който отговаря за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и на Комисията доклад от директора ѝ, който обобщава броя и вида на вътрешните одити, извършени от вътрешния одитор, направените препоръки и предприетите по тези препоръки действия; изисква от агенциите да посочват дали се предприемат такива действия и, ако се предприемат, по какъв начин;

26.

Приема за сведение, по отношение на способността за провеждане на вътрешен одит, особено във връзка с по-малките агенции, предложението на вътрешния одитор до компетентната комисия на Парламента от 14 септември 2006 г. по-малките агенции да получат разрешение да ползват услуги по вътрешен одит, предоставяни от частния сектор срещу заплащане;

Оценка на агенциите

27.

Припомня съвместното заявление на Парламента, Съвета и Комисията (8), договорено по време на заседанието на помирителния комитет преди провеждането на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) във връзка с бюджета, проведено на 13 юли 2007 г., което призовава за изготвяне на i) списък на агенциите, които Комисията възнамерява да оценява и на ii) списък на агенциите, които вече са били оценени, придружен от резюме на основните заключения;

Дисциплинарни процедури

28.

Отбелязва, че, поради своя размер, отделни агенции изпитват затруднения при създаването на дисциплинарни съвети ad hoc, съставени от служители от съответната професионална степен, и че Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC) не разполага с правомощия по отношение на агенциите; призовава агенциите да обмислят създаването на свой междуинституционален дисциплинарен съвет;

Проект на междуинституционално споразумение

29.

Припомня проекта на междуинституционално споразумение за оперативната рамка на европейските регулаторни агенции, представен от Комисията (COM(2005) 59), който целеше изграждането на хоризонтална рамка за създаването, структурата, дейността, оценката и контрола на европейските регулаторни агенции; отбелязва, че проектът представлява полезна инициатива в рамките на усилията за рационализиране на създаването и на управлението на агенции; отбелязва заявлението в Обобщителния доклад на Комисията за 2006 г. (параграф 3.1, COM(2007) 274), че макар след публикуването на проекта да не е имало напредък в преговорите, в края на 2006 г. в Съвета отново са започнали дискусии по същество; изразява съжаление, че не е било възможно постигането на по-нататъшен напредък по посока на приемане на документа;

30.

Приветства следователно ангажимента на Комисията да представи съобщение относно бъдещето на регулаторните агенции в рамките на 2008 г.;

Самофинансиращи се агенции

31.

Припомня, че за двете самофинансиращи се агенции административният съвет е органът, който освобождава директора от отговорност за изпълнението на бюджета; отбелязва, че и двете агенции имат значителни натрупани излишъци от приходи от събрани такси, пренесени от бюджета за предходната година:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар — в пари и парични еквиваленти: 281 милиона евро (9),

Служба на Общността за сортовете растения — в пари и парични еквиваленти: 18 милиона евро (10);

Конкретни бележки

32.

Отбелязва забележката в доклада на Сметната палата за 2006 г., че за финансовата 2006 година равнището на бюджетни кредити за поети задължения е 85 %; равнището на пренос на бюджетни кредити надвишава 70 % като цяло и е близо 85 % при оперативните разходи; прехвърлянията на бюджетни кредити между глави или дялове през годината надхвърли общия таван от 10 %, предвиден във Финансовия регламент; следователно бюджетният принцип на специфичност на разходите не е бил стриктно спазен;

33.

Отбелязва освен това, че поемането на правни задължения е предшествало поемането на бюджетни задължения, в противоречие с Финансовия регламент на агенцията, а критериите и процедурите, използвани при наемане на служители, не са били в съответствие с общите разпоредби на Правилника за длъжностните лица;

34.

Приема отговора на агенцията, че равнището на пренос на бюджетни кредити за 2007 г. се дължи на трудности, присъщи на началния период на съществуване на агенцията, и на факта, че значителна част от ресурсите са били предоставени едва към края на 2006 г.; агенцията не е била в състояние да приложи изцяло стандартни процедури по отношение на по-голяма част от процедурите за наемане на персонал, започнали през 2006 г., поради липса на ресурси в началния период и трудности при привличане на потенциални служители;

35.

Изразява съжаление от факта, че агенцията е използвала процедури за наемане на служители, които не са били в съответствие с общите разпоредби на Правилника за длъжностните лица, с цел по-бързо привличане на персонал и поставянето на агенцията в пълна готовност за действие;

36.

Призовава агенцията и Комисията да подобрят планирането на нуждите от бюджетни средства и персонал на агенцията за в бъдеще;

37.

Отбелязва, че съгласно отчетите на агенцията (счетоводен баланс) на 31 декември 2006 г. тя разполага с 14,3 милиона евро касова наличност (при субсидия от Общността в размер на 15,2 милиона евро и годишен бюджет от 19,2 милиона евро);

38.

Припомня, че докато за първата година от съществуването си агенцията е разполагала с бюджет от 6,2 милиона евро, бюджетът за 2006 г. е бил два пъти изменян от бюджетния орган, като е бил увеличен от 12,3 на 19,2 милиона евро; отбелязва заявлението в годишния доклад, че закъснялото отпускане на допълнителни средства през м. октомври 2006 г. е довело до проблеми с усвояването на бюджетните кредити, като тези проблеми са надхвърляли капацитета на агенцията;

39.

Отбелязва освен това, че съгласно отчетите на 31 декември 2006 г. са запълнени само 9 от 18 длъжности от степен AD;

40.

Приема за сведение заявлението в годишния доклад за 2006 г. на агенцията, че тя е получила пълна финансова самостоятелност едва от 1 октомври 2006 г., като преди тази дата всички разходи, свързани с административни въпроси, са одобрявани от ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ на Комисията в Брюксел;

41.

Призовава агенцията да подобри финансовото си управление, по-специално по отношение на увеличаването на нейния бюджет през 2007 и 2008 г.


(1)  ОВ C 261, 31.10.2007 г., стр. 7.

(2)  ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  Всички резолюции относно агенциите са публикувани в ОВ L 196, 27.7.2005 г.

(7)  ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.

(8)  Документ на Съвета DS 605/1/07 Rev1.

(9)  Източник: Доклад за годишните отчети на Службата за хармонизация във вътрешния пазар за финансовата 2006 година заедно с отговорите на Службата (ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 141).

(10)  Източник: Доклад за годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2006 година заедно с отговорите на Службата (ОВ C 309, 19.12.2007 г., стр. 135).