16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/334


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 17 april 2013

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011

(2013/614/EU)

EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011,

med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011, samt det gemensamma företagets svar (1),

med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3), särskilt artikel 208,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (4), särskilt artikel 11.4,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5), särskilt artikel 94,

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2013).

1.

Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Artemis ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2011.

2.

Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Artemis, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

Martin SCHULZ

Ordförande

Klaus WELLE

Generalsekreterare


(1)  EUT C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

av den 17 april 2013

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011

EUROPAPARLAMENTET UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011,

med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011, samt det gemensamma företagets svar (1),

med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3), särskilt artikel 208,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 74/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (4), särskilt artikel 11.4,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5), särskilt artikel 94,

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0087/2013).

A.

Det gemensamma företaget Artemis (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i december 2007 för en period på tio år för att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelteknik för inbyggda datorsystem inom olika tillämpningsområden i syfte att stärka den europeiska konkurrenskraften och hållbarheten och möjliggöra framväxten av nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

B.

Det gemensamma företaget började arbeta självständigt i oktober 2009.

C.

Revisionsrätten förklarar att den har fått rimliga försäkringar om att det gemensamma företagets räkenskaper för budgetåret 2011 är tillförlitliga.

D.

Revisionsrätten har avgett ett uttalande med reservationer om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

E.

Unionens bidrag till det gemensamma företaget för en period på tio år får uppgå till högst 420 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.

Europaparlamentet noterar att den ursprungliga budgeten för 2011 innehöll driftsanslag på 46 600 000 EUR och att en ändringsbudget antogs där driftsanslagen sänktes till 18 600 000 EUR. Parlamentet noterar dessutom att utnyttjandegranden för åtagandebemyndiganden för drift som ett resultat av sänkningen av driftsanslagen till 18 600 000 EUR var 100 %, men att utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden endast var 51 %.

2.

Europaparlamentet är oroat över att det gemensamma företagets årsredovisning fick ett uttalande med reservationer från revisionsrätten avseende de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grundval av att det gemensamma företaget inte kunde bedöma huruvida strategierna för efterhandsrevision gav tillräcklig säkerhet om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en handlingsplan för att komma till rätta med denna potentiella brist på säkerhet. Parlamentet förväntar sig att revisionsrätten genom sina oberoende revisioner kommer att kunna ge den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten sin egen åsikt om ändamålsenligheten avseende det gemensamma företagets strategi för efterhandsrevision.

3.

Europaparlamentet påminner om att det gemensamma företaget 2010 antog en strategi för efterhandsrevision som är ett centralt verktyg för bedömningen av de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och att genomförandet av denna strategi inleddes 2011. Parlamentet noterar att granskningen av ersättningsanspråk för projekt har delegerats till de nationella finansieringsmyndigheterna i medlemsstaterna men att de förvaltningsöverenskommelser som har ingåtts med de nationella finansieringsmyndigheterna inte innehåller några praktiska arrangemang för dessa granskningar. Parlamentet tar också del av det gemensamma företagets kommentar att de många finansieringsprogrammen och de nationella regler som gäller i olika medlemsstater innebär att efterhandsrevision endast är möjlig för avslutade projekt och begär att få information om de revisioner som genomförts. Parlamentet påpekar på nytt att det gemensamma företaget utan dröjsmål bör förbättra kvaliteten på sina förhandskontroller, särskilt när det gäller bidragsförvaltningen, och begär att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten informeras om resultaten av de efterhandsrevisioner som genomförs av det gemensamma företaget.

4.

Europaparlamentet noterar att i strid med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser återspeglas inte differentierade betalningsbemyndiganden för driftsutgifter i det gemensamma företagets budget för 2011.

5.

Europaparlamentet beklagar den relativt låga genomförandegraden avseende betalningsbemyndiganden för drift som för 2008, 2009 och 2010 års ansökningsomgångar uppgick till 86, 53 respektive 18 %. Parlamentet noterar att medlemsstaternas undertecknande av nationella bidragsöverenskommelser har försenats. Parlamentet oroar sig över budgetens låga genomförandegrad och även över det gemensamma företagets underliggande verksamhet. Parlamentet begär en detaljerad framstegsrapport om dessa brister med konkreta förslag om en gradvis förbättring av genomförandegraden.

6.

Europaparlamentet fördömer att Grekland använder EU:s strukturfonder för att täcka sina nationella bidrag till de grekiska stödmottagarna inom det gemensamma företagets projekt i stället för att bidra med nationella medel, och att det gemensamma företaget godkände att Grekland fortsätter att delta i Artemis-projekt men inte ger några medel till grekiska stödmottagare eftersom medfinansiering med andra EU-medel inte är tillåten i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (6). Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om legitimiteten i denna situation.

7.

Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget gör icke-automatiska överföringar av betalningsbemyndiganden till det påföljande budgetåret, men utan ett styrelsebeslut, vilket krävs enligt artikel 10.1 i de finansiella bestämmelserna, och att det inte heller gör någon skillnad mellan betalningsbemyndiganden som har förts över från tidigare år och betalningsbemyndiganden för det innevarande året.

Ansökningsomgångar

8.

Europaparlamentet noterar att det faktiska genomförandet och det planerade värdet av ansökningsomgångar endast uppgår till 244 000 000 EUR eller 58 % av den planerade budgeten på 420 000 000 EUR för att täcka driftsutgifterna.

System för intern kontroll

9.

Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget under 2011 ökade sina ansträngningar att införa och tillämpa ändamålsenliga kontrollförfaranden när det gäller finansiell förvaltning, redovisning och ledning. Parlamentet noterar att räkenskapsföraren godkände de finansiella system och redovisningssystem som användes men ännu inte har godkänt de underliggande affärsprocesser som bidrar med finansiell information, i synnerhet den som ger finansiell information om godkännande och betalning av ersättningsanspråk från nationella myndigheter. Parlamentet påminner om att det krävs ytterligare arbete, i synnerhet när det gäller normerna för intern kontroll, och att det gemensamma företaget började arbeta självständigt i oktober 2009.

Internrevision

10.

Europaparlamentet noterar att vid utgången av 2011 hade det gemensamma företagets egen interna revisionsfunktion ännu inte införts. Parlamentet påminner om att kommissionens tjänst för internrevision sedan 2010 är det gemensamma företagets internrevisor och att den gjorde en riskbedömning och en strategisk revisionsplan för 2012-2014 som lades fram för det gemensamma företagets styrelse. Parlamentet konstaterar att med tanke på det gemensamma företagets storlek kommer denna även att fungera som internrevisionsfunktion.

11.

Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets finansiella bestämmelser ännu inte ändrats formellt för att även inbegripa befogenheterna för kommissionens internrevisor avseende budgeten som helhet.

Årlig verksamhetsrapport

12.

Europaparlamentet noterar att den årliga verksamhetsrapporten innehåller information om resultatet av insatserna men att det inte sägs någonting om internkontrollsystemets effektivitet och ändamålsenlighet och att den har följande brister:

Information om genomförandet av strategin för efterhandsrevisioner saknas, så det går inte att avgöra om denna nyckelkontroll fungerar ändamålsenligt, och det borde ha lett till en reservation.

Det finns ingen information om att räkenskapsföraren delvis har godkänt de finansiella systemen och redovisningssystemen.

Det finns oförklarade avvikelser mellan sifferuppgifterna om budgetgenomförandet i sammanställningen över genomförandet av betalningsbemyndiganden i den årliga verksamhetsrapporten och sifferuppgifterna om budgetgenomförandet i de slutliga räkenskaperna.

Övriga förvaltningsfrågor

13.

Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget under 2011 upprättade en kontinuitetsplan och gjorde framsteg med att formalisera sin it-säkerhetspolicy med kontinuitetsplanen, men att det krävs ytterligare arbete för att slutföra katastrofplanen.

14.

Europaparlamentet beklagar att de nationella finansieringsmyndigheterna, i strid med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser, ännu inte har redovisat den bankränta som genereras av förhandsbetalningar.

15.

Europaparlamentet välkomnar att värdskapsavtalet mellan det gemensamma företaget och de belgiska myndigheterna avseende kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som ska ges undertecknades den 3 februari 2012.

Övriga frågor

Eventuell sammanslagning med Eniac

16.

Europaparlamentet anser att det bör göras en kostnads-/nyttoanalys av en sammanslagning med Eniac och att Europaparlamentet bör underrättas om resultatet av denna undersökning. Denna rapport bör framhäva de eventuella för- och nackdelarna med en sådan sammanslagning.

17.

Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till revisionsrätten att inom en rimlig tidsfrist tillhandahålla parlamentet en särskild rapport om gemensamma frågor som uppkommer på grund av de gemensamma företagens natur och som de gemensamma företagen bör ta itu med tillsammans med sina partner för att garantera ett mervärde och ett effektivt genomförande av unionens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration. Parlamentet noterar vidare att den rapporten också bör innehålla en bedömning av effektiviteten i inrättandet av de gemensamma företagen och deras struktur.


(1)  EUT C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.