16.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/334


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2013. gada 17. aprīlis)

par ARTEMIS kopuzņēmuma 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2013/614/ES)

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2011. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2011. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 12. februāra ieteikumu (05755/2013 – C7-0040/2013),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā (4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0087/2013),

1.

sniedz ARTEMIS kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2011. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ARTEMIS kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 6, 10.1.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2013. gada 17. aprīlis),

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ARTEMIS kopuzņēmuma 2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2011. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2011. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 12. februāra ieteikumu (05755/2013 – C7-0040/2013),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā (4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0087/2013),

A.

tā kā 2007. gada decembrī uz 10 gadiem tika izveidots ARTEMIS kopuzņēmums (“Kopuzņēmums”) ar mērķi sagatavot un īstenot pētniecības programmu, lai izstrādātu iegulto datorsistēmu pamattehnoloģijas dažādās lietojumu jomās, stiprinot Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību un veicinot jaunu tirgu rašanos un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā;

B.

tā kā šis Kopuzņēmums patstāvīgu darbību sāka 2009. gada oktobrī;

C.

tā kā Revīzijas palāta norāda, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Kopuzņēmuma gada pārskati par 2011. finanšu gadu ir ticami;

D.

tā kā Revīzijas palāta par Kopuzņēmuma pārskatos iekļauto pakārtoto darījumu likumību un pareizību ir sniegusi atzinumu ar piezīmēm;

E.

tā kā Savienības maksimālā iemaksa Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 420 000 000, kas jāsaņem no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.

norāda, ka 2011. gada budžetā sākotnēji tika iekļautas darbības apropriācijas EUR 46 600 000 apmērā un ka ar pieņemto budžeta grozījumu darbības apropriācijas samazinātas līdz EUR 18 600 000; turklāt norāda, ka darbības saistību apropriāciju samazinājuma (līdz EUR 18 600 000) dēļ to izlietojums bija 100 %, turpretim maksājumu apropriāciju izlietojums bija 51 %;

2.

pauž bažas, ka Kopuzņēmums par gada pārskatos iekļauto pakārtoto darījumu likumību un pareizību saņēmis Revīzijas palātas atzinumu ar piezīmēm, kas pamatots ar to, ka Kopuzņēmums nespēja novērtēt, vai ex post revīzijas stratēģija sniedz pietiekamu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību; aicina Kopuzņēmumu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei rīcības plānu, lai kliedētu tās iespējamo pārliecības trūkumu; sagaida, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz neatkarīgām revīzijām, spēs sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei savu atzinumu par Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģijas efektivitāti;

3.

atgādina, ka Kopuzņēmums 2010. gadā apstiprināja ex post revīzijas stratēģiju, kas ir galvenais mehānisms, lai novērtētu pakārtoto darījumu likumību un pareizību, un ka tās ieviešana sākās 2011. gadā; norāda, ka projekta izmaksu deklarāciju revīzija ir uzticēta dalībvalstu finansēšanas iestādēm, bet ar tām parakstītajos administratīvajos līgumos nav noteikta veicamo revīziju praktiskā kārtība; turklāt no Kopuzņēmuma sniegtās informācijas secina, ka, ņemot vērā atšķirīgās finansēšanas sistēmas un valstu tiesību normas, kas ir spēkā dažādās dalībvalstīs, ex post revīzija ir iespējama tikai pēc projektu pabeigšanas, un aicina informēt Parlamentu par veikto revīziju rezultātiem; atkārtoti norāda, ka Kopuzņēmumam nekavējoties jāuzlabo ex ante pārbaužu kvalitāte, jo īpaši saistībā ar dotāciju pārvaldību, prasa informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par Kopuzņēmuma vēlāk veikto ex post revīziju rezultātiem;

4.

konstatē, ka pretēji Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem tā 2011. gada budžets neatspoguļo diferencētās maksājumu apropriācijas pamatdarbības izdevumiem;

5.

pauž nožēlu par pamatdarbībai atvēlēto maksājumu apropriāciju samērā zemo izlietojumu, kas saistībā ar 2008., 2009. un 2010. gada uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus bija 86 %, 53 % un 18 %; norāda, ka dalībvalstis ar kavēšanos paraksta valsts dotācijas nolīgumus; pauž bažas par budžeta zemo izpildes līmeni, kā arī par tam pakārtotajām Kopuzņēmuma darbībām; pieprasa iesniegt Eiropas Parlamentam detalizētu progresa ziņojumu par minētajiem trūkumiem, tajā iekļaujot konkrētus priekšlikumus izpildes līmeņa pakāpeniskai uzlabošanai;

6.

pauž nosodījumu par to, ka Grieķija izmanto ES struktūrfondus, lai segtu valsts iemaksas Grieķijas saņēmējiem, kas īsteno ARTEMIS projektus, nevis nodrošina valsts finansējumu, un ka Kopuzņēmums apstiprināja Grieķijas turpmāko līdzdalību ARTEMIS projektos, bet nenodrošina finansējumu Grieķijas saņēmējiem, jo saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (6) tādu izdevumu segšanai, ko līdzfinansē ES struktūrfondi, nevar saņemt atbalstu no citiem Savienības finanšu instrumentiem; prasa Komisijai iespējami īsā laikā informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šādas situācijas likumību;

7.

pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka Kopuzņēmums izmanto neautomātisko maksājumu apropriāciju pārnešanu uz nākamo finanšu gadu, taču dara to bez valdes lēmuma, lai gan tas ir paredzēts finanšu noteikumu 10. panta 1. punktā, un norāda, ka no kārtējā gada maksājumu apropriācijām netiek nošķirtas maksājumu apropriācijas, kas pārnestas no iepriekšējiem gadiem;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

8.

ņem vērā to, ka faktiskā izpilde un iesniegto priekšlikumu paredzamā vērtība ir tikai EUR 244 000 000 jeb 58 % no pamatdarbības izdevumiem paredzētajiem kopējiem budžeta līdzekļiem (EUR 420 000 000);

Iekšējās kontroles sistēmas

9.

apstiprina, ka Kopuzņēmums 2011. gadā aktīvāk centies izveidot un ieviest efektīvas finanšu, grāmatvedības un vadības kontroles procedūras; norāda, ka grāmatvedis ir apstiprinājis izmantotās finanšu un grāmatvedības sistēmas, bet vēl nav apstiprinājis pakārtotos uzņēmējdarbības procesus, kas nodrošina finanšu informāciju, jo īpaši informāciju par valsts iestāžu iesniegto izmaksu deklarāciju apstiprināšanu un attiecīgo maksājumu veikšanu; atgādina, ka ir jāturpina darbs, jo īpaši saistībā ar iekšējās kontroles standartiem, un ka Kopuzņēmums ieguva autonomiju 2009. gada oktobrī;

Iekšējā revīzija

10.

atzīmē, ka 2011. gada beigās vēl nebija izveidota Kopuzņēmuma iekšējās revīzijas struktūra; atgādina, ka kopš 2010. gada Komisijas Iekšējās revīzijas dienests ir Kopuzņēmuma iekšējais revidents un ka tas veica riska novērtēšanu un Kopuzņēmuma valdei iesniedza stratēģisko revīziju plānu 2012.–2014. gadam; ņemot vērā Kopuzņēmuma lielumu, norāda, ka tas veiks arī Iekšējās revīzijas struktūras funkcijas;

11.

pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi vēl nav oficiāli grozīti, lai tajos iekļautu normu par Komisijas iekšējā revidenta pilnvarām attiecībā uz vispārējo budžetu kopumā;

Gada darbības pārskats

12.

atzīmē – lai gan gada darbības pārskatā ir sniegta informācija par Kopuzņēmuma darbību rezultātiem, tajā tomēr nav iekļauts novērtējums par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un lietderīgumu, kā arī tam piemīt citi trūkumi:

nav informācijas par ex post revīzijas stratēģijas īstenošanu, līdz ar to nevar secināt, vai šis svarīgais kontroles mehānisms darbojas efektīvi, un tāpēc bija jāformulē atruna,

galvenais grāmatvedis nav sniedzis informāciju par finanšu un grāmatvedības sistēmu daļēju apstiprināšanu,

nav paskaidrotas atšķirības starp budžeta izpildes rādītājiem, kas ietverti gada darbības pārskatā norādītajos maksājumu apropriāciju izpildes rezultātos, un budžeta izpildes rādītājiem, kuri iekļauti galīgajos pārskatos;

Citi ar pārvaldību saistīti jautājumi

13.

norāda, ka 2011. gadā Kopuzņēmums izstrādāja uzņēmējdarbības nepārtrauktības plānu un pavirzījās uz priekšu IT drošības pasākumu dokumentēšanas jomā, bet vēl ir jāturpina darbs, lai pabeigtu negadījuma seku novēršanas plānu;

14.

pauž nožēlu, ka pretēji Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem valstu finansēšanas iestādes vēl nav deklarējušas bankā uzkrātos procentus par priekšfinansējuma maksājumiem;

15.

atzinīgi vērtē uzņēmējvalsts līgumu starp Kopuzņēmumu un Beļģijas iestādēm par biroja telpām, privilēģijām un imunitāti, kā arī citu paredzamo atbalstu, kas tika parakstīts 2012. gada 3. februārī;

Citi jautājumi

Iespējamā apvienošanās ar ENIAC

16.

uzskata, ka vajadzētu apsvērt izmaksas un ieguvumus, ko radīs apvienošanās ar ENIAC, un ka par šā novērtējuma rezultātiem vajadzētu informēt Eiropas Parlamentu; šajā ziņojumā ir jāuzsver šādas apvienošanās iespējamās priekšrocības un trūkumi;

17.

atkārtoti aicina Revīzijas palātu pieņemamā termiņā iesniegt Eiropas Parlamentam īpašu ziņojumu par kopīgām problēmām, kas saistītas ar kopuzņēmumu atšķirīgo statusu un kas šiem veidojumiem būtu jārisina kopā ar saviem partneriem, lai nodrošinātu pievienoto vērtību un Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu efektīvu īstenošanu; turklāt norāda, ka minētajā ziņojumā būtu jāiekļauj novērtējums par kopuzņēmumu izveides un struktūras efektivitāti.


(1)  OV C 6, 10.1.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.