14.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 75/6


Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/06/12

Program Mládež v akcii

Akcia 3.2 – Mládež vo svete: Spolupráca s krajinami inými ako krajiny susediace s Európskou úniou

2012/C 75/04

1.   Ciele

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je podporiť projekty, ktoré podporujú spoluprácu v oblasti mládeže medzi krajinami zúčastňujúcimi sa na programe Mládež v akcii a partnerskými krajinami inými ako krajiny, ktoré susedia s Európskou úniou (krajiny, ktoré podpísali s Európskou úniou dohodu týkajúcu sa oblasti mládeže). Na základe tejto výzvy sa poskytujú granty na projekty.

Určená je organizáciám pracujúcim v oblasti mládeže, ktoré majú záujem o prebiehajúce projekty podporujúce spoluprácu v tejto oblasti za účasti pracovníkov s mládežou a lídrov mládeže, samotných mladých ľudí a iných subjektov podieľajúcich sa na činnosti mládežníckych organizácií a štruktúr.

Ciele tejto výzvy sú nasledovné:

zlepšiť mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, ako aj zamestnateľnosť mladých ľudí,

podporiť posilňovanie postavenia mládeže a jej aktívnu účasť,

posilniť budovanie kapacít mládežníckych organizácií a štruktúr s cieľom prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti,

podporiť spoluprácu a výmenu skúseností a osvedčených postupov v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania,

prispieť k rozvoju mládežníckych politík, práce s mládežou a sektora dobrovoľníckej práce a

vytvárať udržateľné partnerstvá a siete medzi mládežníckymi organizáciami.

Priority

Uprednostnia sa tie projekty, ktoré najlepšie odrážajú tieto priority programu:

i)

Trvalé priority programu Mládež v akcii

účasť mladých ľudí,

kultúrna rozmanitosť,

európske občianstvo,

začlenenie mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí.

ii)

Ročné priority programu Mládež v akcii:

boj proti nezamestnanosti, chudobe a marginalizácii,

iniciatívnosť, tvorivosť a podnikavosť, zamestnateľnosť,

masový šport a aktivity vo voľnej prírode,

globálne výzvy v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

iii)

Spolupráca s konkrétnymi partnerskými regiónmi alebo krajinami:

V nadväznosti na rok mládeže EÚ-Čína 2011 a v súvislosti s rokom medzikultúrneho dialógu EÚ-Čína 2012 sa pozornosť bude venovať projektom podporujúcim dialóg, výmenu a spoluprácu v oblasti mládeže medzi EÚ a Čínou. Pozornosť sa bude venovať najmä projektom zameraným na zabezpečenie pokračovania a udržateľnosti spolupráce začatej v roku 2011 a/alebo projektom zameraným na podporu medzikultúrneho dialógu medzi mladými ľuďmi z EÚ a Číny.

2.   Oprávnení žiadatelia

Návrhy predkladajú neziskové organizácie. Týmito organizáciami môžu byť:

mimovládne organizácie (MVO),

verejné orgány na regionálnej alebo miestnej úrovni alebo

národné rady mládeže.

To isté platí aj pre partnerské organizácie.

Žiadatelia musia – v konkrétnej lehote na predkladanie svojich návrhov – byť právoplatne zaregistrovaní minimálne dva (2) roky v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na programe.

Krajiny zúčastňujúce sa na programe sú:

Členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, (1)

tieto krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO): Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko,

kandidátske krajiny, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia v súlade so všeobecnými princípmi a všeobecnými podmienkami vytvorenými rámcovými dohodami, ktoré boli uzavreté s uvedenými krajinami v súvislosti s ich účasťou na programoch EÚ: Chorvátsko, Turecko.

Subjekty so sídlom v týchto krajinách sa môžu zúčastňovať ako partneri, nesmú však predkladať návrhy v rámci tejto výzvy. Krajiny, ktoré sú stranami dohôd s Európskou úniou týkajúcich sa oblasti mládeže, sa považujú za partnerské krajiny. Sú to tieto krajiny:

Latinská Amerika: Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela,

Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibuti, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Kamerun, Kapverdy, Komory, Kongo (Brazzaville), Južná Afrika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánia, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Stredoafrická republika, Sudán, Svazijsko, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe,

Karibská oblasť: Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Sainte-Lucie, Saint-Vincent a Grenadíny, Surinam, Svätý Krištof a Nevis, Trinidad a Tobago,

Pacifik: Cookove ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východný Timor,

Ázia: Afganistan, Bangladéš, Čínska ľudová republika (vrátane Hongkongu a Macaa), India, Indonézia, Jemen, Kambodža, Kazachstan, Kirgizsko, Laos, Malajzia, Nepál, Filipíny, Singapur, Thajsko, Uzbekistan, Vietnam,

Priemyselné krajiny (2): Austrália, Brunej, Kanada, Japonsko, Kórejská republika, Nový Zéland, USA.

Na projektoch sa musia podieľať partneri najmenej zo štyroch rôznych krajín (vrátane žiadateľskej organizácie) vrátane najmenej dvoch krajín zúčastňujúcich sa na programe, z ktorých aspoň jedna je členským štátom Európskej únie a dve sú partnerskými krajinami.

Výnimka sa udeľuje projektom, ktoré zahŕňajú Čínsku ľudovú republiku ako partnerskú krajinu v súvislosti s pokračovaním roku mládeže EÚ-Čína 2011 alebo s rokom medzikultúrneho dialógu EÚ-Čína 2012. V takýchto prípadoch projekty môžu zahŕňať jednu partnerskú krajinu (Čína) a jednu alebo viac krajín zúčastňujúcich sa na programe, z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom Európskej únie.

3.   Oprávnené aktivity

Projekt musí obsahovať neziskové aktivity, ktoré sa týkajú oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania.

Indikatívny zoznam aktivít, ktoré sa majú realizovať podľa návrhov

Aktivity podporované v rámci tejto výzvy môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa len na ne:

podujatia, semináre, konferencie pre mládež veľkého rozsahu,

aktivity na podporu rozvoja partnerstiev a sietí,

aktivity podporujúce politický dialóg v oblasti mládeže,

informačné a osvetové kampane v prospech a mladých ľudí a organizované mladými ľuďmi

vzdelávanie a budovanie kapacít pracovníkov s mládežou, mládežníckych organizácií a multiplikátorov,

job shadowing (získavanie pracovných skúseností pozorovaním zodpovedného pracovníka) a dlhodobá mobilita pracovníkov pracujúcich s mládežou.

Projekty musia začať medzi 1. septembrom 2012 a 31. decembrom 2012 s minimálnym trvaním 6 mesiacov a maximálnym trvaním 12 mesiacov.

4.   Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Oprávnené žiadosti sa posúdia podľa týchto kritérií:

relevantnosť projektu vo vzťahu k cieľom a prioritám tejto výzvy (30 %)

kvalita projektu a pracovných metód, ktoré zahŕňa (50 %)

profil a počet účastníkov a usporiadateľov zapojených do projektu (20 %)

Aj keď sa vo vybraných projektoch bude prihliadať na vyvážené geografické zastúpenie, hlavným určujúcim faktorom, pokiaľ ide o počet projektov financovaných v jednotlivých krajinách, bude kvalita.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sa odhaduje na 3 000 000 EUR.

Finančná pomoc zo strany agentúry nepresiahne 80 % celkových oprávnených nákladov projektu. Maximálna výška grantu nesmie prekročiť 100 000 EUR.

Agentúra si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

6.   Predkladanie žiadostí

Upozorňujeme, že v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov ten istý žiadateľ nemôže predložiť viac než jeden návrh projektu.

Formuláre možno prevziať na internete na tejto adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Žiadosti o grant musia byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov EÚ a poslané najneskôr 15. mája 2012 na túto adresu:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštou, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky,

expresnou kuriérskou spoločnosťou, ako dôkaz odoslania sa bude považovať dátum prevzatia kuriérskou spoločnosťou (k formuláru žiadosti musí byť vložená kópia originálu dokladu s dátumom odoslania).

Žiadosti zaslané faxom alebo e-mailom nebudú akceptované.

7.   Ďalšie informácie

Žiadosti musia byť v súlade s ustanoveniami uvedenými v usmernení k žiadostiam – výzva na predkladanie ponúk EACEA/06/12, musia byť predložené na formulári žiadosti, ktorý sa poskytuje na tento účel a obsahuje príslušné prílohy.

Uvedené dokumenty možno nájsť na internete na tejto adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Jednotlivci zo zámorských krajín a území a prípadne verejné alebo súkromné inštitúcie so sídlom v týchto krajinách a územiach, sú oprávnené zúčastniť sa na programe Mládež v akcii podľa pravidiel programu a pravidiel, ktoré sa týkajú členských štátov, ku ktorým sú pridružené. Zoznam týchto zámorských krajín a území je uvedený v prílohe 1A k rozhodnutiu Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu („Rozhodnutie o pridružení zámorských krajín“), (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:SK:PDF

(2)  Ak projekty zahŕňajú priemyselné krajiny, grant EÚ nemôže pokrývať náklady vynaložené partnermi alebo účastníkmi z týchto krajín.