14.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 75/6


Konkursikutse – EACEA/06/12

Programm „Aktiivsed noored”

Meede 3.2 – „Noored maailmas”: koostöö muude kui Euroopa Liidu naaberriikidega

2012/C 75/04

1.   Eesmärgid

Käesoleva konkursikutse eesmärk on toetada projekte, millega edendatakse noortevaldkonna koostööd programmi „Aktiivsed noored” riikide ja nende partnerriikide vahel, mis ei ole Euroopa Liidu naaberriigid (riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud noortevaldkonda käsitleva lepingu). Konkursikutse kaudu antakse projektidele toetust.

Koostöö sihtrühmaks on noortevaldkonna organisatsioonid, kes soovivad ellu viia selle valdkonna koostööd edendavaid projekte, kuhu on kaasatud noorsootöötajad ja noortejuhid, noored ise ja teised isikud, kes on seotud noorteorganisatsioonide ja -struktuuridega.

Konkursikutse eesmärgid on järgmised:

parandada noorte ja noorsootöötajate liikuvust ning noorte tööalast konkurentsivõimet;

edendada noorte otsustusõigust ja aktiivset osalemist;

aidata kaasa noorteorganisatsioonide ja -struktuuride suutlikkuse suurendamisele, et need saaksid aidata kaasa kodanikuühiskonna arendamisele;

edendada noorte- ja mitteformaalhariduse valdkonnas koostööd ning kogemuste ja hea tava vahetamist;

aidata kaasa noorsoopoliitika, noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse arendamisele ning

arendada noorteorganisatsioonide vahelisi püsivaid partnerlussuhteid ja võrgustikke.

Prioriteedid

Eelistatakse neid projekte, mis kajastavad kõige paremini alljärgnevaid prioriteete.

i)

Programmi „Aktiivsed noored” püsivad prioriteedid

noorte osalus;

kultuuriline mitmekesisus;

Euroopa kodakondsus;

vähemate võimalustega noorte kaasamine.

ii)

Programmi „Aktiivsed noored” aastaprioriteedid

noorte töötus, vaesus ja tõrjutus;

algatusvõime, loovus ning ettevõtlikkus ja tööalane konkurentsivõime;

kohaliku tasandi sport ja vabaõhutegevus;

üleilmsed keskkonnaprobleemid ja kliimamuutused.

iii)

Koostöö konkreetsete partnerpiirkondade või -riikidega

Euroopa-Hiina noorteaasta 2011 järelmeetmena ja Euroopa-Hiina kultuuridevahelise dialoogi aasta 2012 kontekstis pööratakse erilist tähelepanu projektidele, mis edendavad Euroopa Liidu ja Hiina dialoogi ja koostööd noortevaldkonnas. Tähelepanu pööratakse eelkõige projektidele, mille eesmärk on tagada 2011. aastal algatatud koostöö järelmeetmed ja jätkusuutlikkus, ja/või projektidele, mis edendavad kultuuridevahelist dialoogi Euroopa Liidu ja Hiina noorte vahel.

2.   Abikõlblikud taotlejad

Taotlusi võivad esitada mittetulundusorganisatsioonid. Sellised organisatsioonid võivad olla

valitsusvälised organisatsioonid (vabaühendused);

piirkondliku või kohaliku tasandi avalik-õiguslikud asutused või

riiklikud noortenõukogud.

Sama kehtib ka partnerorganisatsioonide kohta.

Taotlejad peavad taotluse esitamise tähtpäevaks olema olnud ühes programmiriigis seaduslikult registreeritud vähemalt kaks (2) aastat.

Programmiriigid on järgmised:

Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik (1);

Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riigid: Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits;

ühinemiseelse strateegia raames abi saavad kandidaatriigid kooskõlas üldpõhimõtete ja -tingimustega, mis on sätestatud nende riikidega sõlmitud raamkokkulepetes nende osalemise kohta Euroopa Liidu programmides: Horvaatia, Türgi.

Järgmistes riikides registreeritud organisatsioonid võivad osaleda partneritena, kuid ei saa esitada käesoleva konkursikutse raames projektiettepanekuid. Euroopa Liiduga sõlmitud noorsooalaste kokkulepete osalisriike käsitatakse partnerriikidena. Sellised riigid on järgmised:

Ladina-Ameerika: Argentina, Boliivia, Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, Tšiili, Uruguay, Venezuela;

Aafrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etioopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenya, Kesk-Aafrika Vabariik, Komoorid, Kongo DV, Kongo Vabariik, Lesotho, Libeeria, Lõuna-Aafrika Vabariik, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritaania, Mauritius, Mosambiik, Namiibia, Nigeeria, Niger, Rwanda, São Tomé ja Príncipe, Sambia, Seišellid, Senegal, Sierra Leone, Sudaan, Svaasimaa, Zimbabwe, Tansaania, Togo, Tšaad, Uganda;

Kariibi mere riigid: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaani Vabariik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Suriname, Trinidad ja Tobago;

Vaikse ookeani riigid: Cooki saared, Fidži, Ida-Timor, Kiribati, Marshalli saared, Mikroneesia, Nauru, Niue, Paapua Uus-Guinea, Palau, Saalomoni saared, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu;

Aasia: Afganistan, Bangladesh, Filipiinid, Hiina Rahvavabariik (k.a Hongkong ja Macau), India, Indoneesia, Jeemen, Kambodža, Kasahstan, Kõrgõzstan, Laos, Malaisia, Nepal, Singapur, Tai, Usbekistan, Vietnam;

tööstusriigid (2): Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Brunei, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Uus-Meremaa.

Projektidesse tuleb kaasata partnereid vähemalt neljast eri riigist (taotlejaorganisatsioon kaasa arvatud), sealhulgas vähemalt kaks programmiriiki, millest vähemalt üks on Euroopa Liidu liikmesriik, ja kaks partnerriiki.

Seoses Euroopa-Hiina noorteaasta 2011 järelmeetmetega või Euroopa-Hiina kultuuridevahelise dialoogi aastaga 2012 tehakse erand projektidele, mis hõlmavad Hiina Rahvavabariiki kui partnerriiki. Sellistel juhtudel võivad projektid hõlmata ühtainsat partnerriiki (Hiina) ja ühte või mitut programmiriiki, millest vähemalt üks on Euroopa Liidu liikmesriik.

3.   Abikõlblikud tegevused

Projekt peab sisaldama mittetulunduslikku laadi tegevusi, mis on seotud noorsoo- ja mitteformaalse hariduse valdkonnaga.

Soovituslik nimekiri taotletavatest tegevustest

Abikõlblike tegevuste hulka võivad muu hulgas kuuluda järgmised tegevused:

ulatuslikud noorteüritused, seminarid ja konverentsid;

tegevused, mis soodustavad partnerlussuhete ja võrgustike arendamist;

tegevused, mis soodustavad poliitilist dialoogi noorsoovaldkonnas;

noorte toetuseks ja noorte poolt korraldatud teabe- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad;

noorsootöötajate, -organisatsioonide ja tegevuse võimendajate koolitamine ja nende suutlikkuse arendamine;

noorsootöötajate töövarjuna tegutsemine ja noorsootöötajate pikaajaline liikuvus.

Projekti tegevus peab algama ajavahemikus 1. septembrist 2012 kuni 31. detsembrini 2012, kusjuures projektid peavad kestma vähemalt 6 kuud ja kõige enam 12 kuud.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Abikõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

projekti vastavus konkursikutse eesmärkidele ja prioriteetidele (30 %);

projekti ja selle töömeetodite kvaliteet (50 %);

projektis osalejate ja selle edendajate profiil ja arv (20 %).

Kuigi tasakaalustatud geograafiline esindatus valitud projektides on soovitatav, saab rahastatavate projektide arvu puhul riigi kohta määravaks kvaliteet.

5.   Eelarve

Käesoleva konkursi raames projektide kaasrahastamiseks eraldatav kogusumma on hinnanguliselt ligikaudu 3 000 000 eurot.

Ameti rahaline abi ei või ületada 80 % projekti abikõlblikest kogukuludest. Toetuse maksimumsumma on 100 000 eurot.

Amet jätab endale õiguse kõiki ettenähtud vahendeid mitte välja jagada.

6.   Taotluste esitamine

NB! Iga taotleja võib käesoleva konkursi raames esitada ainult ühe projektiettepaneku.

Taotlusvormid on veebiaadressil:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Taotlused tuleb koostada ühes ELi ametlikus keeles ja saata hiljemalt 15. mail 2012 järgmisele aadressile:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

tavalise postiga (arvestatakse postitempli kuupäeva),

kullerpostiga (arvestatakse kullerpostiettevõtte kviitungi kuupäeva; üleandmiskuupäeva kandva kviitungi koopia tuleb lisada taotlusvormile).

Faksi või e-posti teel saadetud taotlusi vastu ei võeta.

7.   Lisateave

Taotlused peavad vastama konkursikutse EACEA/06/12 taotluse koostamise juhendis sätestatud tingimustele ning need tuleb esitada ettenähtud vormil koos asjakohaste lisadega.

Nimetatud dokumendid on veebiaadressil:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit isikud ning asjakohastel juhtudel ka sealsed avalik-õiguslikud ning eraõiguslikud asutused ja institutsioonid on programmi „Aktiivsed noored” raames abikõlblikud sõltuvalt programmi eeskirjadest ja korrast, mida kohaldatakse liikmesriikidele, millega ülemeremaad ja -territooriumid on seotud. Kõnealuste ülemeremaade ja -territooriumide loend on nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsuse 2001/822/EÜ (ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus)) 1A lisas, (EÜT L 314, 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:ET:PDF

(2)  Kui projektid hõlmavad tööstusriike, ei saa ELi toetust kasutada nendest riikidest pärit partnerite või osalejate kulude katteks.