14.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 75/6


Indkaldelse af forslag — EACEA/06/12

Programmet Aktive unge

Aktion 3.2 — Unge i verden: Samarbejde med lande, der ikke er nabolande til Den Europæiske Union

2012/C 75/04

1.   Mål

Målet med denne indkaldelse af forslag er at støtte projekter, der fremmer samarbejde på ungdomsområdet mellem programlande og partnerlande, der ikke er nabolande til Den Europæiske Union (lande, der har indgået en aftale med EU af relevans for ungdomsområdet). Denne indkaldelse udmøntes i tilskud til projekter.

Den er rettet mod organisationer, der arbejder inden for ungdomsområdet, og som er interesserede i at gennemføre projekter, der fremmer samarbejdet inden for området, herunder ungdomsarbejdere og –ledere samt unge og andre aktører, der er aktive inden for ungdomsorganisationer og -strukturer.

Den har følgende målsætning:

at øge mobiliteten for unge og unge arbejdstagere samt unges beskæftigelsesmuligheder

at fremme unges indflydelse og aktive engagement

at fremme kapacitetsopbygningen af ungdomsorganisationer og -strukturer med henblik på udvikling af civilsamfundet

at fremme samarbejde og udveksling af erfaringer og god praksis inden for ungdomsuddannelse og uformel uddannelse

at bidrage til udviklingen af ungdomspolitikker, ungdomsarbejde og den frivillige sektor

at etablere bæredygtige partnerskaber og netværk mellem ungdomsorganisationer.

Prioriteringer

Fortrinsret vil blive givet til de projekter, der bedst afspejler følgende prioriterede områder:

i)

Faste prioriteringer i programmet Aktive unge

unges aktive deltagelse

kulturel mangfoldighed

EU-statsborgerskabet

inddragelse af unge med få muligheder.

ii)

Årlige prioriterede områder i programmet Aktive unge

ungdomsarbejdsløshed, fattigdom og marginalisering

initiativ, kreativitet og iværksætterånd, beskæftigelsesevne

breddeidræt og udendørsaktiviteter

globale miljøudfordringer og klimaforandringer.

iii)

Samarbejde med specifikke partnerregioner eller -lande:

Som opfølgning til ungdomsåret 2011 i EU og Kina og i forbindelse med året for interkulturel dialog i EU og Kina i 2012 vil der blive lagt vægt på projekter til fremme af dialog, udveksling og samarbejde på ungdomsområdet mellem EU og Kina. Der vil blive lagt særlig vægt på projekter, hvis mål er at sikre opfølgning og bæredygtighed af det samarbejde, der blev iværksat i 2011, og/eller på projekter, der har fokus på fremme af interkulturel dialog mellem unge fra EU og Kina.

2.   Støtteberettigede ansøgere

Forslag skal indgives af nonprofitorganisationer. Disse organisationer kan f.eks. være:

ikke-statslige organisationer (ngo’er)

offentlige institutioner på regionalt eller lokalt plan

nationale ungdomsråd.

Det samme gælder for partnerorganisationerne.

Ansøgere skal — på det angivne tidspunkt for indsendelsen af forslag — have været retligt registreret i mindst to (2) år i et af programlandene.

Programlandene er følgende:

Den Europæiske Unions medlemsstater: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige (1)

de medlemslande af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som også er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

ansøgerlande, for hvilke der er lagt en førtiltrædelsesstrategi i overensstemmelse med de generelle principper og almindelige betingelser i de rammeaftaler, der er indgået med de pågældende lande med henblik på deres deltagelse i EU's programmer: Kroatien og Tyrkiet.

Institutioner, der er etableret i følgende lande, kan deltage, men ikke indgive forslag under denne indkaldelse. Lande, der har indgået aftaler med Den Europæiske Union på ungdomsområdet, betragtes som partnerlande. Det er følgende lande:

Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela

Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne, Congo (Brazzaville), Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Sudan, Sydafrika, Swaziland, Tchad, Togo, Uganda, Den Forenede Republik Tanzania, Zambia, Zimbabwe og Ækvatorialguinea

Vestindien: Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Den Dominikanske Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Surinam samt Trinidad og Tobago

Stillehavsområdet: Cookøerne, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu og Østtimor

Asien: Afghanistan, Bangladesh, Cambodja, Folkerepublikken Kina (herunder Hong Kong og Macau), Indien, Indonesien, Kasakhstan, Kirgisistan, Laos, Malaysia, Nepal, Filippinerne, Singapore, Thailand, Usbekistan, Vietnam og Yemen

industrialiserede lande (2): Australien, Brunei, Canada, Japan, New Zealand, Republikken Korea og USA.

Projekterne skal have partnere fra mindst fire forskellige lande (inklusive ansøgeren), herunder mindst to programlande, hvoraf mindst det ene skal være en EU-medlemsstat, og to partnerlande.

Der gøres en undtagelse for projekter, der involverer Folkerepublikken Kina som partnerland i forbindelse med opfølgningen til ungdomsåret 2011 i EU og Kina eller året for interkulturel dialog i EU og Kina i 2012. I disse tilfælde kan projekter have et enkelt partnerland (Kina) og et eller flere programlande, hvoraf mindst det ene skal være en EU-medlemsstat.

3.   Tilskudsberettigede aktiviteter

Projekterne skal være tilrettelagt som ikke-overskudsgivende aktiviteter og skal høre ind under områderne ungdomsuddannelse og uformel uddannelse.

Vejledende liste over aktiviteter, der skal gennemføres via forslagene

De støtteberettigede aktiviteter under denne indkaldelse kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende:

større ungdomsarrangementer, seminarer og konferencer

aktiviteter, der tilskynder til udvikling af partnerskaber og netværk

aktiviteter, der tilskynder til politisk dialog på ungdomsområdet

informations- og bevidsthedskampagner for og af unge

uddannelse og kapacitetsopbygning for unge arbejdstagere, ungdomsorganisationer og formidlere

praktisk træning på arbejdspladser (job shadowing) og langsigtet mobilitet for unge arbejdstagere.

Projekterne skal iværksættes mellem den 1. september 2012 og den 31. december 2012 og skal have en varighed af mindst 6 måneder og højst 12 måneder.

4.   Tildelingskriterier

Støtteberettigede ansøgninger vil blive vurderet på grundlag af følgende kriterier:

relevansen af projektet i forhold til indkaldelsens målsætninger og prioriteringer (30 %)

kvaliteten af projektet og dets arbejdsmetoder (50 %)

deltagernes og projektholderes antal og profil (20 %)

Selvom der vil blive søgt opnået en afbalanceret geografisk repræsentation i de udvalgte projekter, er kvaliteten den vigtigste afgørende faktor med hensyn til det antal projekter, der finansieres pr. land.

5.   Budget

Det samlede anslåede budget til medfinansiering af projekterne i henhold til denne forslagsindkaldelse anslås til 3 000 000 EUR.

Agenturets tilskud kan ikke overstige 80 % af projektets samlede støtteberettigede omkostninger. Det maksimale tilskud andrager højst 100 000 EUR.

Agenturet forbeholder sig ret til ikke at tildele alle de disponible midler.

6.   Indsendelse af ansøgninger

Bemærk, at den samme ansøger kun kan indsende et projektforslag i forbindelse med denne forslagsindkaldelse.

Ansøgningsskemaet kan fås på internettet på følgende adresse:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Støtteansøgninger skal indgives på et af de officielle EU-sprog og fremsendes senest den 15. maj 2012 til følgende adresse:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

pr. brev (poststemplets dato er afgørende)

med kurerpost. Datoen for indleveringen til kurerselskabet er afgørende (vedlæg en kopi af kvitteringen i ansøgningen).

Ansøgninger fremsendt pr. fax eller e-mail kommer ikke i betragtning.

7.   Yderligere oplysninger

Ansøgningerne skal overholde bestemmelserne i retningslinjerne for ansøgning — Indkaldelse af forslag EACEA/06/12 — skal indsendes på det dertil beregnede ansøgningsskema og indeholde de pågældende bilag.

Disse dokumenter findes på følgende websted:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Støtteberettigede under programmet »Aktive unge« er personer fra oversøiske lande og territorier samt, når det er relevant, de dér hjemmehørende offentlige eller private institutioner, afhængigt af de regler, der gælder for programmet, og dem, der finder anvendelse i den medlemsstat, som de er knyttet til. En fortegnelse over disse oversøiske lande og territorier findes i bilag 1A til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelsen«) (EFT L 314 af 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:DA:PDF

(2)  Hvis projekterne omfatter industrialiserede lande, kan EU-tilskuddet ikke dække omkostninger, der er afholdt af partnere eller deltagere fra disse lande.