26.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 296/2014

z 12. decembra 2014,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2015/2163]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 733/2014 z 24. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 32cb [nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007] prílohy XX k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32014 R 0733: nariadenie Komisie (EÚ) č. 733/2014 z 24. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 197, 4.7.2014, s. 10).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 733/2014 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 13. decembra 2014 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. decembra 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kurt JÄGER


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 4.7.2014, s. 10.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.