26.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/51


DECIZIA NR. 296/2014 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 12 decembrie 2014

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2015/2163]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 733/2014 al Comisiei din 24 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării către anumite țări care nu sunt membre ale OCDE (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa XX la Acordul privind SEE, la punctul 32cb [Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32014 R 0733: Regulamentul (UE) nr. 733/2014 al Comisiei din 24 iunie 2014 (JO L 197, 4.7.2014, p. 10).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (UE) nr. 733/2014 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 13 decembrie 2014, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (2).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2014.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Kurt JÄGER


(1)  JO L 197, 4.7.2014, p. 10.

(2)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.