26.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/51


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 296/2014

af 12. december 2014

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2015/2163]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 733/2014 af 24. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-OECD-lande (1) skal indarbejdes i aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led tilføjes i punkt 32cb (Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007) i bilag XX til aftalen:

»—

32014 R 0733: Kommissionens forordning (EU) nr. 733/2014 af 24. juni 2014 (EUT L 197 af 4.7.2014, s. 10).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 733/2014, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 13. december 2014, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (2).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2014.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Kurt JÄGER

Formand


(1)  EUT L 197 af 4.7.2014, s. 10.

(2)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.