ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.120.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 120

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 56
26 април 2013 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2013/C 120/01

Препоръка на Съвета от 22 април 2013 година за създаване на гаранция за младежта

1

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2013/C 120/02

Решение на Съвета от 22 април 2013 година за назначаване на пълноправни членове и заместници в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място

7

 

Европейска комисия

2013/C 120/03

Обменен курс на еврото

12

2013/C 120/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 4 март 2013 г. относно проекторешение по дело COMP/39.530 — Microsoft (обвързване) — Докладчик: България

13

2013/C 120/05

Окончателен доклад на служителя по изслушването — COMP/39.530 — Microsoft (обвързване)

14

2013/C 120/06

Резюме на решение на Комисията от 6 март 2013 година относно процедура по налагане на глоба съгласно член 23, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета за неспазване на ангажимент, който е постановен за задължителен с решение на Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (Дело COMP/39.530 — Microsoft (обвързване) (нотифицирано под номер C(2013) 1210 final)

15

2013/C 120/07

Решение на Комисията от 23 април 2013 година за създаване на експертна група на Комисията, която да служи като Платформа по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане, агресивното данъчно планиране и двойното данъчно облагане

17

 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2013/C 120/08

Покана за представяне на предложения — EAC/S03/13 — Подготвителна дейност: Европейско партньорство в областта на спорта (Открита покана)

20

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2013/C 120/09

Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.39740 — Google ( 1 )

22

2013/C 120/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

25

2013/C 120/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

26

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 


I Резолюции, препоръки и становища

ПРЕПОРЪКИ

Съвет

26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

за създаване на гаранция за младежта

2013/C 120/01

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Инвестициите за развитие на човешкия капитал на младите европейци днес ще доведат до трайни ползи в дългосрочен план и ще допринесат за устойчив и приобщаващ икономически растеж. Съюзът ще може пълноценно да се ползва от плодовете от труда на активна и квалифицирана работна сила с новаторско мислене, като същевременно ще се избегнат извънредно високите разходи, свързани с отпадането на младите хора от сферите на заетостта, образованието и обучението (т.нар. „неработещи, неучещи и необучаващи се“) — понастоящем тези разходи се изчисляват на 1,2 % от БВП.

(2)

Младите хора бяха засегнати особено тежко от кризата. Те са уязвими поради етапите на житейски преход, които преживяват, както и поради липсата на професионален опит, понякога недостатъчно образование или обучение, често ограничената социална закрила, с която разполагат, ограничения им достъп до финансови средства и несигурните условия на труд. При младите жени съществува по-голяма вероятност да получават ниско заплащане и да бъдат наети при несигурни условия, а по отношение на младите родители и най-вече за младите майки липсват подходящи мерки за постигането на баланс между професионалния и личния живот. Освен това някои млади хора са в особено неблагоприятно положение или са застрашени от дискриминация. Необходими са следователно целесъобразни мерки за подпомагането им, като същевременно се отчита личната отговорност на младите хора да намерят пътя към икономическа активност.

(3)

Общо 7,5 милиона младежи в Съюза са неработещи, неучещи и необучаващи се, а това са 12,9 % от младите европейци на възраст между 15—24 години. Много от тях са завършили само основна степен на средно образование и са преждевременно напуснали системата на образование и обучение. Освен това много от тях са мигранти или произхождат от семейства в неравностойно положение. Категорията на неработещите, неучещите и необучаващите се обхваща младежи от различни подгрупи и с различни нужди.

(4)

Общо 30,1 % от безработните лица в Съюза на възраст до 25 години са били без работа повече от дванадесет месеца. Освен това все повече млади хора не търсят активно работа, а това може да ги лиши от организирана подкрепа, която да подпомогне завръщането им на пазара на труда. Проучванията показват, че безработицата сред младите хора може да остави трайни белези, като по-голям риск от безработица и по-ниско равнище на доходите в бъдеще, загуба на човешки капитал, пренасяне на бедността между поколенията или по-малка мотивация за създаване на семейство, което засилва неблагоприятните демографски тенденции.

(5)

Понятието „гаранция за младежта“ се отнася до положението когато младите хора получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на срок от четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Предложението за продължаване на образованието би могло да включва и качествени програми за обучение, вследствие на които се получава призната професионална квалификация.

(6)

Гаранцията за младежта би допринесла за постигането на три от целите, заложени в стратегията „Европа 2020“: осигуряване на заетост за 75 % от населението на възраст 20—64 години, дял на преждевременно напусналите училище под 10 % и намаляване на броя на застрашените от бедност и социално изключване най-малко с 20 милиона души.

(7)

В насоките за политиките за заетост на държавите-членки, приети от Съвета с Решение 2010/707/ЕС от 21 октомври 2010 г. (1) и по-специално в насоки 7 и 8, към държавите-членки се отправя призив да насърчават интеграцията на младите хора на пазара на труда и в сътрудничество със социалните партньори да ги подпомогнат — по-специално тези, които са неработещи, неучещи и необучаващи се — да намерят първата си работа, да придобият първоначален професионален опит или да получат възможност за допълнително образование и обучение, включително чиракуване, както и да предприемат бързи мерки, когато млади хора остават без работа.

(8)

Още през 2005 г. при приемането на насоките за политиките по заетостта на държавите-членки с Решение 2005/600/ЕO (2) от 12 юли 2005 г. Съветът заяви, че „на всяко безработно лице (следва да) се предлага нов старт преди достигане на шест месеца безработица, в случай че това са млади хора“. С Решение 2008/618/ЕО от 15 юли 2008 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (3) Съветът намали този срок до „най-много четири месеца“ за млади хора, напуснали училище.

(9)

В резолюцията си от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците (4) Европейският парламент призова Европейската комисия и Съвета да предложат европейска гаранция за младите хора, която да гарантира на всеки млад човек в Съюза работа, чиракуване, допълнително обучение или съчетание от работа и обучение след максимален срок от четири месеца без работа.

(10)

В съобщението си „Младежта в движение“ от 15 септември 2010 г. Комисията насърчава държавите-членки да въведат гаранции за младежта, чието прилагане до момента остава крайно ограничено. С настоящата препоръка следва да се наблегне и да се изтъкне отново необходимостта държавите-членки да положат усилия за постигането на тази цел, като в същото време оказват съдействие за разработването, въвеждането и оценката на такива схеми за гаранции за младежта.

(11)

В заключенията си от 17 юни 2011 г. относно „Насърчаване на заетостта на младите хора с оглед на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ Съветът прикани държавите-членки се приканват да предприемат бързи действия, като предлагат продължаване на образованието, (пре)квалификация или мерки за активизиране на неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора, включително преждевременно напусналите училище. Това би подпомогнало възможно най-бързото завръщане на тези хора в системата на образованието и обучението, както и на пазара на труда, и би намалило риска от бедност и социално изключване. Съветът отчита, че сегментацията на пазара на труда може да има неблагоприятни последици за младите хора, и приканва държавите-членки да вземат мерки за преодоляване на тази сегментация.

(12)

В препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г. относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище (5) се поставя акцент върху разработването на всеобхватни междусекторни политики, основани на конкретни факти и предвиждащи мерки за повторно включване на хората, които са напуснали образователната система, както и укрепване на връзката между системите за образование и обучение и сектора на заетостта. При изготвянето на бюджета за 2012 г. Европейският парламент подкрепи този подход и отправи искане към Комисията да пристъпи към подготвително действие, с което да се подпомогне въвеждането на гаранция за младежта в държавите-членки.

(13)

В пакета от мерки в областта на заетостта, предложени в нейното съобщение „Към възстановяване и създаване на работни места“ Комисията призова държавите-членки, социалните партньори и другите заинтересовани страни да вземат активно участие за преодоляване на актуалните предизвикателства пред заетостта в Съюза, по-специално по отношение на младежката безработица. Комисията подчерта големите възможности за създаване на работни места, които предлагат екологосъобразната икономика, здравеопазването и социалните грижи, както и секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като за целта представи три съпътстващи плана за действие с допълнителни мерки. Впоследствие в своето съобщение от 10 октомври 2012 г. за по-силна европейската промишленост за растеж и възстановяване на икономиката Комисията открои също така шест перспективни приоритетни области за иновации в промишлеността, допринасящи за прехода към икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. В пакета от мерки в областта на заетостта Комисията подчерта и същественото значение на развитието на предприемачески манталитет, осигуряването на по-лесен достъп до микрофинансиране и услуги за подкрепа на стартиращи предприемачи, както и въвеждането на програми за преобразуване на обезщетенията за безработица в безвъзмездни финансови средства за започване на стопанска дейност, включително по отношение на младите хора. Освен това в пакета от мерки в областта на заетостта се предлагат субсидии на някои заплати с цел да се увеличи нетният брой на новите назначения, целево намаляване на данъчната тежест (главно социалноосигурителните вноски на работодателите) за насърчаване на заетостта, както и балансирани реформи в законодателството за защита на заетостта, които ще дадат възможност на младите хора да получат достъп до качествени работни места.

(14)

В своята резолюция от 24 май 2012 г. относно инициативата „Възможности за младежта“ Европейският парламент призова държавите-членки да предприемат бързи и конкретни мерки на национално равнище, за да се гарантира, че до четири месеца след като напуснат училище, младите хора ще имат достойна работа или ще бъдат включени във форми на образование или (пре)квалификация. Европейският парламент подчерта, че схемата за гаранция за младежта е необходима за ефективно подобряване на положението на младите хора, които са неработещи, неучещи и необучаващи се, и за постепенното преодоляване на проблема, свързан с безработицата сред младежта в Съюза.

(15)

В своите заключения от 29 юни 2012 г. Европейският съвет настойчиво прикани държавите-членки да положат по-големи усилия за повишаване на младежката заетост, като целта е „в рамките на няколко месеца от завършване на училище младите хора да получават предложение за качествена заетост, продължаващо обучение, чиракуване или стаж“. В заключенията на Европейския съвет се отбелязва също така, че тези мерки могат да се осъществят с подкрепата на Европейския социален фонд, както и че държавите-членки следва да използват възможностите със средства от този фонд да се покриват субсидии за временно наемане на работа.

(16)

В съобщението на Комисията от 20 ноември 2012 г.„Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по-добри социално-икономически резултати“ се посочва приносът на Съюза към тези усилия в сферата на образованието. В съобщението се разглеждат основните аспекти за реформа на системите за образование и обучение и за повишаване на тяхната ефективност — съобразяване на предоставяните умения с настоящите и бъдещите потребности на пазара на труда, стимулиране на отворени и гъвкави форми на учене и насърчаване на съвместни усилия между всички заинтересовани страни, включително осигуряване на финансови средства.

(17)

В своята Препоръка от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (6) Съветът препоръча на държавите-членки да въведат не по-късно от 2018 г. — в съответствие с националните условия и особености и по подходящ според тях начин — разпоредби за валидирането на неформалното и самостоятелното учене.

(18)

В Съобщението си от 28 ноември 2012 г. относно годишния обзор на растежа за 2013 г. Комисията подчертава, че държавите-членки следва да обезпечат прехода от училище към заетост за младите хора, както и да разработят и въведат схеми за гаранции за младежта, чрез които всички млади хора на възраст до 25 години да получат предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца от момента, в който напуснат системата на формалното образование или останат без работа.

(19)

В своите заключения относно многогодишната финансова рамка от 8 февруари 2013 г. Европейският съвет реши да въведе инициатива за младежка заетост на стойност 6 млрд. евро за периода 2014—2020 г. в подкрепа на мерките, изложени в пакета за младежката заетост, предложен от Комисията на 5 декември 2012 г., и по-специално в подкрепа на предвидената гаранция за младежта.

(20)

Гаранцията за младежта следва да се прилага посредством схема от мерки за подкрепа и следва да бъде съобразена с условията на национално, регионално и местно равнище. Тези мерки следва да се основават на шест основни принципа: изграждане на партньорски подходи, намеса на ранен етап и мерки за активизиране на младите хора, мерки, подпомагащи интеграцията им на пазара на труда, използване на фондовете на Съюза, оценка и постоянно усъвършенстване на схемата и експедитивното ѝ въвеждане. Целта е по този начин да се предотврати преждевременното напускане на училище, да се повиши пригодността за заетост и да се отстранят практическите пречки пред заетостта. Мерките могат да бъдат осъществени с подкрепа от фондовете на Съюза и следва да бъдат обект на непрекъснато наблюдение и усъвършенстване.

(21)

Ефективната координация и партньорствата във всички области на политиката (заетост, образование, работа с младежта, социални въпроси и др.) са от първостепенно значение за създаването на повече и по-добри възможности за заетост, чиракуване и стажове.

(22)

Схемите за гаранции за младежта следва да отчитат разнообразието на държавите-членки и техните различни отправни точки по отношение на равнищата на младежката безработица, институционалната структура и капацитета на различните участници на пазара на труда. Следва да се отчитат и различните условия по отношение на бюджетите и финансовите ограничения при разпределението на финансовите средства. В Годишния обзор на растежа за 2013 г. Комисията застъпва становището, че инвестициите в сферата на образованието следва да придобият първостепенно значение и да бъдат увеличени, където е възможно, като същевременно се гарантира ефективност на разходите. Следва да се обърне специално внимание на запазването или разширяването на обхвата и ефективността на службите по заетостта и на активните политики на пазара на труда, като програми за обучение на безработни лица и схеми за гаранции за младежта. Създаването на такива схеми е важно в дългосрочен план, но са необходими и мерки в краткосрочен план за преодоляване на драстичните последици от икономическата криза върху пазара на труда,

ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

1.

Да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование.

Когато разработват схема за гаранции за младежта, държавите-членки следва да отчитат някои принципни аспекти — като обстоятелството, че младите хора не представляват еднородна група със сходна социална среда, както и принципа за поемане на взаимни задължения и необходимостта да се преодолее опасността от циклични периоди на липса на икономическа активност.

Гаранцията за младежта следва да бъде предоставена на младите хора при регистрирането им в служба по заетостта, а за неработещите, неучещите и необучаващите се младежи, които не са регистрирани в такава служба, държавите-членки следва да определят съответния отправен момент за нейното предоставяне в рамките на същия четиримесечен срок.

Схемите за гаранции за младежта следва да се изготвят въз основа на следните насоки в зависимост от условията на национално, регионално и местно равнище, като се отчитат половата принадлежност и многообразието на младите хора, към които са насочени мерките:

Изграждане на партньорски подходи

2.

Да посочат съответния държавен орган, който да отговаря за създаването и управлението на схемата за гаранции за младежта, както и за координацията на партньорствата на всички равнища и във всички сектори. Когато по конституционни причини не е невъзможно за държава-членка да определи само един държавен орган, се посочват съответните държавни органи, като броят им се свежда до минимум и се определя едно звено за контакт за връзка с Комисията за целите на прилагането на гаранцията за младежта.

3.

Да гарантират, че информацията за съществуващите услуги и форми на подкрепа е напълно достъпна за младите хора, като укрепват сътрудничеството между службите по заетостта, центровете за професионално ориентиране, институциите за образование и обучение и службите, предоставящи подкрепа за младите хора, както и чрез пълноценно използване на всички подходящи информационни канали.

4.

Да задълбочават партньорствата между работодателите и другите участници на пазара на труда (служби по заетостта, държавни органи на различни равнища на управление, профсъюзи и служби за работа с младежта) с цел да се създават повече възможности за заетост, чиракуване и стажове за младите хора.

5.

Да развиват партньорства между публични и частни служби по заетостта, институции за образование и обучение, центрове за професионално ориентиране и други специализирани служби за работа с младежта (неправителствени организации, младежки центрове и сдружения), които улесняват прехода от безработица, липса на икономическа активност или образование към трудова заетост.

6.

Да осигурят активно участие на социалните партньори на всички равнища в изготвянето и изпълнението на политики, насочени към младите хора и да насърчават полезни взаимодействия в рамките на техни инициативи за разработване на програми за чиракуване и стажове.

7.

Да осигурят консултации с младите хора и/или младежките организации или тяхното участие при изготвянето и по-нататъшното разработване на схемата за гаранции за младежта, така че услугите да бъдат съобразени с нуждите на бенефициерите, и да ги превърнат в рупор при дейности за повишаване на осведомеността.

Намеса на ранен етап и мерки за активизиране на младите хора

8.

Да изготвят работещи стратегии по места, включително информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, които да достигнат до младите хора и да ги стимулират да се регистрират в службите по заетостта, като обръщат особено внимание на младежи в уязвимо положение, които срещат множество затруднения (като социално изключване, бедност или дискриминация), и младежи, които са неработещи, неучещи и необучаващи се, и като отчитат различната им социална среда (по-специално поради бедност, увреждане, нисък образователен ценз или произход от етническо малцинство/мигрантски произход).

9.

С цел по-добро подпомагане на младите хора и вземане на мерки за преодоляване на евентуалната липса на осведоменост за съществуващи предложения, да разгледат възможността за създаване на общи „основни звена“, т.е. организация, която ще осигури координация между всички участващи институции и организации, по-специално с компетентния държавен орган, натоварен с управлението на схемата за гаранции за младежта, с цел да се осигури обмен на информация за младежите, които напускат училище, и по-специално за тези, за които съществува опасност да не намерят работа или възможности за продължаване на образованието или обучението.

10.

Да направят необходимото, за да могат службите по заетостта — съвместно с други партньори, предоставящи подкрепа за младите хора — да осигурят индивидуални насоки и планове за действие, включително индивидуално съобразени схеми за подкрепа, основани на принципа на поемането на взаимни задължения на ранен етап и осъществяването на постоянен контрол, за да не се допусне напускане на схемата и да се постигне напредък към осигуряване на образование, обучение или намиране на работа.

Мерки, подпомагащи интеграцията на младите хора на пазара на труда

Повишаване на уменията

11.

Да предлагат на младежите, преждевременно напуснали училище, както и на младежите с ниска квалификация, пътища за повторно включване в системата на образованието и обучението или образователни програми, предлагащи втори шанс в учебна среда, съобразена със специфичните им потребности, в която могат да придобият пропуснатата квалификация.

12.

Да гарантират, че мерките, които се предприемат в рамките на схема за гаранции за младежта, насочена към повишаване на уменията и компетентността, спомагат за преодоляване на съществуващите несъответствия в търсенето и предлагането и отговарят на търсенето на работна сила.

13.

Да гарантират, че усилията за повишаване на уменията и компетентността включват изграждането на умения за работа с ИКТ/цифрови технологии. Да поощряват признаването на професионалните познания и компетентност, като гарантират, че учебните програми и издадените свидетелства в областта на ИКТ отговарят на установените стандарти и са съпоставими на международно равнище.

14.

Да насърчават училищата, включително центровете за професионално обучение, както и службите по заетостта, да популяризират предприемачеството и самостоятелната заетост сред младите хора, включително чрез курсове по предприемачество, и да им осигуряват постоянни напътствия в тази област.

15.

Да изпълняват Препоръката от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене.

Мерки, свързани с пазара на труда

16.

При целесъобразност да намалят непреките разходи за труд с цел да се подобрят перспективите на младите хора да бъдат наети на работа.

17.

Да използват целенасочени и добре структурирани субсидии за заплати и за наемане на работа с цел да се насърчат работодателите да създават нови възможности за младите хора, като чиракуване, стажове или устройване на работа, особено за лицата, които са откъснати в най-голяма степен от пазара на труда, в съответствие с приложимите разпоредби за държавните помощи.

18.

Да поощряват мобилността на работната сила, като по-добре информират младите хора за предложения за работа, стажове и чиракуване и за съществуващата подкрепа в различни географски области, региони и държави, например с помощта на услуги и схеми, които насърчават хората свободно да се придвижват и да работят на територията на Съюза. Да гарантират наличието на подходяща подкрепа за младежи, постъпващи на работа в друга географска област или държава-членка, с цел да подпомогнат приспособяването им към новата среда.

19.

Да предоставят повече услуги в подкрепа на стартиращи предприемачи и да повишават осведомеността за възможностите и перспективите, свързани със самостоятелната заетост, включително чрез по-тясно сътрудничество между службите по заетостта и доставчиците на услуги за стопанско подпомагане и (микро)финансиране.

20.

Да укрепят механизмите за възстановяване на активността на младежи, които отпадат от обхвата на мерките за активизиране и вече нямат достъп до обезщетения.

Използване на фондовете на Съюза

21.

Да използват пълноценно и оптимално инструментите за финансиране в рамките на политиката на сближаване през следващия период (2014—2020 г.) като източник на подкрепа за създаването на схеми за гаранции за младежта, където е целесъобразно с оглед на националните условия. За тази цел да гарантират, че се отделят необходимото първостепенно внимание и съответните ресурси, с които да се подпомогнат разработването и прилагането на посочените по-горе мерки, свързани със създаването на схеми за гаранции за младежта, включително възможностите за финансиране на целеви субсидии за наемане на работа със средства от Европейския социален фонд. Освен това във възможно най-голяма степен да използват финансовите средства, които все още са налични за програмния период 2007—2013 г.

22.

Във връзка с подготовката за периода 2014—2020 г. да отделят необходимото внимание в договора за партньорство на конкретните цели, свързани с прилагането на схеми за гаранции за младежта, където е целесъобразно с оглед на националните условия, и да опишат в оперативните програми действията, които да бъдат подпомогнати по съответните инвестиционни приоритети на Европейския социален фонд, по-специално мерките за трайна интеграция на пазара на труда на неработещи, неучещи и необучаващи се, както и за подкрепа на млади предприемачи и социални предприятия, като посочат своя принос по съответните конкретни цели.

23.

Когато е допустимо, да използват пълноценно и оптимално инициативата за младежка заетост с оглед на прилагането на гаранцията за младежта.

Оценка и постоянно усъвършенстване на схемите

24.

Да осъществяват наблюдение и оценка на всички мерки по схемите за гаранцията за младежта, така че да се разработват повече политики и мерки, основани на фактите, в зависимост от това какви подходи постигат резултат, къде и защо, като по този начин се гарантират ефективно използване на ресурсите и положителна възвръщаемост на вложените средства. Да поддържат актуална информация за разпределените финансови средства, предназначени за създаването и прилагането на гаранцията за младежта, по-специално по оперативните програми в рамките на политиката на сближаване.

25.

Да насърчават дейности за взаимно обучение на национално, регионално и местно равнище между всички участници в борбата с младежката безработица с цел по-добро разработване и прилагане на схеми за гаранции за младежта в бъдеще. При целесъобразност да използват в пълна степен резултатите от подпомогнатите проекти в рамките на подготвителното действие за създаване на схеми за гаранции за младежта.

26.

Да укрепват капацитета на всички заинтересовани страни, включително съответните служби по заетостта, участващи в разработването, въвеждането и оценката на схеми за гаранции за младежта, с цел да се отстранят всякакви вътрешни и външни пречки в областта на политиката и в начина, по който се разработват тези схеми.

Въвеждане на схеми за гаранции за младежта

27.

Да въведат във възможно най-кратки срокове схеми за гаранции за младежта. По отношение на държавите-членки, които срещат най-сериозни затруднения в бюджетната област, където делът на неработещите, неучещи и необучаващи се младежи е най-голям или процентът на младежката безработица е най-висок, би могло да се предвиди и поетапно въвеждане.

28.

Да гарантират подходящото включване на схемите за гаранции за младежта в бъдещите програми, които ще бъдат съфинансирани от Съюза, за предпочитане от началото на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. При въвеждането на схемите за гаранции за младежта държавите-членки могат да се възползват от инициативата за младежка заетост.

ПРЕПОРЪЧВА НА КОМИСИЯТА:

Финансиране

1.

Да насърчава държавите-членки да използват оптимално Европейския социален фонд в съответствие с инвестиционните приоритети на Европейския социален фонд за програмния период 2014—2020 г., както и инициативата за младежка заетост, когато е приложимо, с оглед на създаването и прилагането на схеми за гаранции за младежта като инструмент на политиката за преодоляване и предотвратяване на младежката безработица и социалното изключване сред младежта.

2.

Да подпомага дейностите за програмиране по общата стратегическа рамка за фондовете на Съюза (Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство), включително чрез партньорско обучение, работа в мрежа и техническа помощ.

Добри практики

3.

Да използва пълноценно възможностите на новата програма за социална промяна и социални иновации, за да бъдат събрани примери за добри практики по схемите за гаранции за младежта на национално, регионално и местно равнище.

4.

Да използва програмата за взаимно обучение в рамките на Европейската стратегия по заетостта, за да насърчава държавите-членки да споделят своя опит и добри практики.

Наблюдение

5.

Да продължи да наблюдава и редовно да докладва за напредъка относно разработването, въвеждането и резултатите от изпълнението на схемите за гаранции за младежта като част от годишната работна програма на Европейската мрежа на публичните служби по заетостта. Да направи необходимото Комитетът по заетостта да бъде информиран за това.

6.

Да наблюдава въвеждането на схемите за гаранции за младежта съгласно настоящата препоръка чрез многостранното наблюдение, осъществявано от Комитета по заетостта в рамките на европейския семестър, да анализира въздействието на прилаганите политики и да отправя при целесъобразност конкретни препоръки към отделните държави-членки въз основа на насоките за политиките по заетостта на държавите-членки.

Повишаване на осведомеността

7.

Да подпомага дейности за повишаване на осведомеността относно създаването на гаранция за младежта във всички държави-членки, като използва европейския младежки портал и по-специално като съгласува дейностите с организираните чрез него информационни кампании.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46.

(2)  ОВ L 205, 6.8.2005 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 47.

(4)  ОВ C 351 Е, 2.12.2011 г., стр. 29.

(5)  ОВ С 191, 1.7.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ С 398, 22.12.2012 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/7


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

за назначаване на пълноправни членове и заместници в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място

2013/C 120/02

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2003/С 218/01 на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (1) и по-специално член 3 от него,

като взе предвид списъка на кандидатурите, внесени в Съвета от правителствата на държавите-членки,

като има предвид, че:

(1)

С решение от 16 февруари 2010 г. (2) Съветът назначи пълноправни членове и заместници в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за периода от 1 март 2010 г. до 28 февруари 2013 г.

(2)

Следователно новите пълноправни членове и заместници в Комитета следва да се назначават за срок от три години.

(3)

Пълноправните членове и заместниците продължават да изпълняват задълженията си, докато бъдат сменени или докато мандатът им бъде подновен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За пълноправни членове и заместници в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за периода от 22 април 2013 г. до 28 февруари 2016 г. се назначават:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава-членка

Титуляри

Заместници

Белгия

Г-н Christian DENEVE

Г-н Jan BATEN

Г-н Xavier LEBICHOT

България

Г-жа Васка СЕМЕРДЖИЕВА

Г-н Атанас КОЛЧАКОВ

Г-жа Дарина КОНОВА

Чешка република

Г-н Jaroslav HLAVIN

Г-жа Anna SAMKOVÁ

Г-жа Anežka SIXTOVÁ

Дания

Г-жа Charlotte SKJOLDAGER

Г-жа Annemarie KNUDSEN

Г-жа Christine HOLM DONATZKY

Германия

Г-н Michael KOLL

г-жа Ellen ZWINK

Г-н Kai SCHÄFER

Естония

Г-жа Veronika KAIDIS

Г-жа Kristel PLANGI

Г-н Rein REISBERG

Ирландия

Г-жа Paula GOUGH

Г-н Michael WALSH

Г-н John NEWHAM

Гърция

Г-н Antonios CHRISTODOULOU

Г-жа Stamatina PISSIMISSI

Г-жа Aggeliki MOIROU

Испания

Г-жа Dolores LIMÓN TAMÉS

Г-н Mario GRAU RÍOS

Г-жа Mercedes TEJEDOR AIBAR

Франция

Г-жа Bénédicte LEGRAND-JUNG

Г-жа Sophie BARON

Г-н Olivier MEUNIER

Италия

Г-н Paolo PENNESI

Г-н Lorenzo FANTINI

Г-жа Paola CASTELLANO

Кипър

Г-н Leandros NICOLAIDES

Г-н Marios KOURTELLIS

Г-н Anastasios YIANNAKI

Латвия

Г-жа Māra VĪKSNE

Г-жа Jolanta GEDUŠA

Г-н Renārs LŪSIS

Литва

Г-жа Aldona SABAITIENĖ

Г-жа Vilija KONDROTIENĖ

Г-жа Nerita ŠOT

Люксембург

Г-н Paul WEBER

Г-н Robert HUBERTY

Г-н Carlo STEFFES

Унгария

Г-н József BAKOS

Г-жа Katalin BALOGH

Г-жа Éva GRÓNAI

Малта

Г-н Mark GAUCI

Г-н Vincent ATTARD

Г-н David SALIBA

Нидерландия

Г-жа Esther de KLEUVER

Г-н Martin G. DEN HELD

Г-н Andre MARCET

Австрия

Г-жа Anna RITZBERGER-MOSER

Г-жа Gertrud BREINDL

Г-жа Gerlinde ZINIEL

Полша

Г-жа Danuta KORADECKA

Г-н Daniel Andrzej PODGÓRSKI

Г-н Roman SĄSIADEK

Португалия

Г-н Pedro Nuno PIMENTA BRAZ

Г-н Carlos PEREIRA

Румъния

Г-жа Livia COJOCARU

Г-жа Anca PRICOP

Г-н Marian TĂNASE

Словения

Г-жа Tatjana PETRIČEK

Г-н Jože HAUKO

Г-н Etbin TRATNIK

Словакия

Г-жа Romana ČERVIENKOVÁ

Г-жа Eleonóra FABIÁNOVÁ

Г-н Erich VASELÉNYI

Финландия

Г-н Leo SUOMAA

Г-жа Kristiina MUKALA

Г-н Wiking HUSBERG

Швеция

Г-н Mikael SJÖBERG

Г-н Per EWALDSSON

Г-жа Boel CALLERMO

Обединено кралство

Г-н Stuart BRISTOW

Г-н Clive FLEMING

Г-н Stephen TAYLOR


II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Държава-членка

Титуляри

Заместници

Белгия

Г-н François PHILIPS

Г-н Herman FONCK

Г-н Stéphane LEPOUTRE

България

Г-н Иван КОКАЛОВ

Г-н Александър ЗАГОРОВ

Г-жа Ренета ВАСИЛЕВА

Чешка република

Г-н Jaroslav ZAVADIL

Г-н Miroslav KOSINA

Г-н Jindřich POLÍVKA

Дания

Г-жа Heidi RØNNE MØLLER

Г-н Jan KAHR FREDERIKSEN

Германия

Г-жа Marina SCHRÖDER

Г-н Horst RIESENBERG-MORDEJA

Г-жа Susanne JASPER

Естония

Г-жа Aija MAASIKAS

Г-н Peeter ROSS

Г-н Ülo KRISTJUHAN

Ирландия

Г-н Sylvester CRONIN

Г-жа Esther LYNCH

Г-н Dessie ROBINSON

Гърция

Г-н Ioannis ADAMAKIS

Г-н Andreas STOIMENIDIS

Г-н Efthimios THEOHARIS

Испания

Г-жа Marisa RUFINO

Г-н Pedro J. LINARES

Г-н Emilio GONZALEZ

Франция

Г-н Gilles SEITZ

Г-н Henri FOREST

Италия

Г-жа Cinzia FRASCHERI

Г-н Marco LUPI

Г-н Sebastiano CALLERI

Кипър

Г-н Nikos SATSIAS

Г-н Nikos ANDREOU

Г-н Stelios CHRISTODOULOU

Латвия

Г-н Ziedonis ANTAPSONS

Г-н Mārtiņš PUŽULS

Г-н Vladimirs NOVIKOVS

Литва

Г-жа Inga RUGINIENĖ

Г-н Petras GRĖBLIAUSKAS

Г-н Gediminas MOZŪRA

Люксембург

Г-н Serge SCHIMOFF

Г-н Marcel GOEREND

Г-н Robert FORNIERI

Унгария

 

 

Малта

Г-н Joseph CARABOTT

Г-н Edwin BALZAN

Г-н Chris ATTARD

Нидерландия

Г-н W. VAN VEELEN

Г-н H. VAN STEENBERGEN

Г-жа S. BALJEU

Австрия

Г-жа Ingrid REIFINGER

Г-жа Julia NEDJELIK-LISCHKA

Г-н Alexander HEIDER

Полша

Г-жа Iwona PAWLACZYK

Г-н Dariusz GOC

Г-н Stanisław STOLARZ

Португалия

Г-н Fernando José MACHADO GOMES

Г-н Georges CASULA

Г-жа Catarina FERREIRA TAVARES

Румъния

 

 

Словения

Г-н Lučka BÖHM

Г-н Aljoša ČEČ

Г-н Bojan GOLJEVŠČEK

Словакия

Г-н Peter RAMPAŠEK

Г-н Alexander TAŽÍK

Г-н Bohuslav BENDÍK

Финландия

Г-жа Raili PERIMÄKI

Г-жа Paula ILVESKIVI

Г-н Erkki AUVINEN

Швеция

Г-жа Christina JÄRNSTEDT

Г-жа Jana FROMM

Г-жа Karin FRISTEDT

Обединено кралство

Г-н Hugh ROBERTSON

 


III.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Държава-членка

Титуляри

Заместници

Белгия

Г-н Kris DE MEESTER

Г-н Thierry VANMOL

Г-н Marc JUNIUS

България

Г-н Георги СТОЕВ

Г-жа Даниела СИМИДЧИЕВА

Г-жа Петя ГЕОРЕВА

Чешка република

Г-н Karel PETRŽELKA

Г-н František HROBSKÝ

Г-н Martin RÖHRICH

Дания

Г-жа Christina SODE HASLUND

Г-жа Кaroline KLAKSVIG

Г-н Sven-Peter NYGAARD

Германия

Г-н Eckhard METZE

Г-н Rüdiger TRIEBEL

Г-н Stefan ENGEL

Естония

Г-н Marek SEPP

Г-жа Marju PEÄRNBERG

Г-жа Ülle MATT

Ирландия

Г-н Carl ANDERS

Г-жа Theresa DOYLE

Г-н Kevin ENRIGHT

Гърция

 

 

Испания

Г-жа Isabel MAYA RUBIO

Г-жа Laura CASTRILLO NUÑEZ

Г-н José de la CAVADA HOYO

Франция

Г-жа Nathalie BUET

Г-н Franck GAMBELLI

Г-н Patrick LÉVY

Италия

Г-жа Fabiola LEUZZI

Г-н Giorgio RUSSOMANNO

Г-н Pietro MASCIOCCHI

Кипър

Г-н Emilios MICHAEL

Г-н Polyvios POLYVIOU

Г-жа Lena PANAGIOTOU

Латвия

Г-н Aleksandrs GRIGORJEVS

Г-жа Irēna UPZARE

Г-н Andris POMMERS

Литва

Г-н Vaidotas LEVICKIS

Г-н Jonas GUZAVIČIUS

Люксембург

Г-н Pierre BLAISE

Г-н François ENGELS

Г-н Marc KIEFFER

Унгария

 

 

Малта

Г-н John SCICLUNA

Г-н Andrew Agius MUSCAT

Г-жа Carmen BORG

Нидерландия

Г-н W.M.J.M. VAN MIERLO

Г-н R. VAN BEEK

Г-н J.J.H. KONING

Австрия

Г-жа Christa SCHWENG

Г-н Alexander BURZ

Г-жа Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF

Полша

Г-н Grzegorz JUSZCZYK

Г-жа SPYTEK-BANDURSKA

Португалия

Г-н Luís HENRIQUE

Г-н Manuel Marcelino PENA COSTA

Г-н Luís Miguel CORREIA MIRA

Румъния

Г-н Ovidiu NICOLESCU

Г-н Cristian HOTOBOC

Г-жа Irina Mirela MANOLE

Словения

Г-н Igor ANTAUER

Г-жа Tatjana ÈERIN

Г-н Anže HIRŠL

Словакия

Г-н Róbert MEITNER

 

Финландия

Г-жа Katja LEPPÄNEN

Г-н Jan SCHUGK

Г-н Rauno TOIVONEN

Швеция

Г-жа Bodil MELLBLOM

Г-н Ned CARTER

Г-жа Cecilia ANDERSSON

Обединено кралство

Г-н Guy BAILEY

 

Член 2

Съветът ще назначи по-късно пълноправните членове и заместниците, които още не са определени.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува за сведение в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  ОВ С 218, 13.9.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 45, 20.2.2010 г., стр. 5.


Европейска комисия

26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/12


Обменен курс на еврото (1)

25 април 2013 година

2013/C 120/03

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3080

JPY

японска йена

129,67

DKK

датска крона

7,4559

GBP

лира стерлинг

0,84580

SEK

шведска крона

8,5961

CHF

швейцарски франк

1,2334

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,6535

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,899

HUF

унгарски форинт

301,24

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7000

PLN

полска злота

4,1467

RON

румънска лея

4,3493

TRY

турска лира

2,3540

AUD

австралийски долар

1,2669

CAD

канадски долар

1,3374

HKD

хонконгски долар

10,1549

NZD

новозеландски долар

1,5299

SGD

сингапурски долар

1,6188

KRW

южнокорейски вон

1 452,92

ZAR

южноафрикански ранд

11,8804

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,0650

HRK

хърватска куна

7,6070

IDR

индонезийска рупия

12 709,69

MYR

малайзийски рингит

3,9728

PHP

филипинско песо

53,916

RUB

руска рубла

40,7829

THB

тайландски бат

38,076

BRL

бразилски реал

2,6266

MXN

мексиканско песо

15,8922

INR

индийска рупия

70,7960


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/13


Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, дадено на заседанието му от 4 март 2013 г. относно проекторешение по дело COMP/39.530 — Microsoft (обвързване)

Докладчик: България

2013/C 120/04

1.

Консултативният комитет е съгласен с оценката на Комисията в проекторешението, че Microsoft Corporation („Microsoft“) не се е съобразило с решението на Комисията от 16 декември 2009 г. относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.530 — Microsoft (обвързване), нотифицирано под номер C(2009) 10033).

2.

Консултативният комитет е съгласен с глобата, която Комисията възнамерява да наложи на Microsoft.

3.

Консултативният комитет се обръща с молба към Комисията да вземе предвид всички други въпроси, повдигнати по време на обсъждането.

4.

Консултативният комитет препоръчва неговото становище да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.


26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/14


Окончателен доклад на служителя по изслушването (1)

COMP/39.530 — Microsoft (обвързване)

2013/C 120/05

(1)

Настоящата процедура се отнася до налагане на глоба съгласно член 23, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1/2003 (2) на Microsoft Corporation („Microsoft“) поради неизпълнение на решение за поемане на ангажименти.

(2)

На 16 декември 2009 г. Комисията прие решение за поемане на ангажименти съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което направи задължителни ангажиментите, предложени от Microsoft, за да се отговори на опасенията на Комисията относно обвързването на уеб браузъра на Microsoft (Internet Explorer) с неговата доминираща операционна система за клиентски персонални компютри (Windows) (3). Ангажиментите включваха по-специално осигуряването на „екран за избор“, който да дава възможност на потребителите на Windows в ЕИП лесно да избират своя предпочитан интернет браузър.

(3)

През юли 2012 г., след като Комисията уведоми Microsoft, че е получила информация от разработчик на уеб браузъри, Microsoft потвърди липсата на екран за избор във всички екземпляри на Windows 7 Service Pack 1 („Windows 7 SP 1“), което съответства на около 15,3 милиона персонални компютри.

(4)

На 24 октомври 2012 г. Комисията прие изложение на възраженията. Microsoft получи достъп до преписката на 6 ноември 2012 г. и отговори на изложението на възраженията на 2 декември 2012 г. Microsoft не поиска устно изслушване.

(5)

В проекторешението се заключава, че предприятието Microsoft е действало небрежно и че неизпълнението е продължило 14 месеца. В проекторешението се заключава също, че фактът, че Microsoft е помогнало на Комисията бързо да разследва случая, като е предоставило доказателства за неизпълнението, представлява смекчаващ фактор.

(6)

В настоящото дело не получих искания или жалби от някоя от страните по производството. Проекторешението се отнася само до възражения, по отношение на които на страните е била дадена възможност да изразят своите възгледи. С оглед на това смятам, че ефективното упражняване на процесуалните права на всички страни по настоящото дело е било спазено.

Брюксел, 5 март 2013 година.

Wouter WILS


(1)  Съгласно членове 16 и 17 от Решение 2011/695/ЕС на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 г. относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 29).

(2)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(3)  Обобщение в ОВ C 36, 13.2.2010 г., стр. 7.


26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/15


Резюме на решение на Комисията

от 6 март 2013 година

относно процедура по налагане на глоба съгласно член 23, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета за неспазване на ангажимент, който е постановен за задължителен с решение на Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003

(Дело COMP/39.530 — Microsoft (обвързване)

(нотифицирано под номер C(2013) 1210 final)

(само текстът на английски език е автентичен)

2013/C 120/06

На 6 март 2013 г. Комисията прие решение относно процедура по налагане на глоба съгласно член 23, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1) за неспазване на ангажимент, който е постановен за задължителен с решение на Комисията в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003. В съответствие с разпоредбите от член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета с настоящото Комисията публикува наименованията на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията относно опазване на търговските им тайни.

История на делото

(1)

На 16 декември 2009 г. Комисията прие решение относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП, съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което направи задължителни ангажиментите, предложени от Microsoft Corporation („Microsoft“), за да се отговори на опасенията на Комисията, посочени в изложението на възраженията от 14 януари 2009 г. („ангажиментите“) (2).

(2)

Предварителните съображения на Комисията се отнасяха до обвързването на уеб браузъра на Microsoft, Internet Explorer („IE“), с неговата доминираща операционна система за клиентски персонални компютри — Windows.

(3)

С цел преодоляване на предварителните опасения на Комисията Microsoft се ангажира по-специално да предложи на потребителите на Windows свободен избор между различни уеб браузъри посредством екрана за избор в Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и в операционните системи за клиентски персонални компютри Windows, продавани след Windows 7. Microsoft пое ангажимент да включи екрана за избор за потребителите на Windows в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), при които IE е определен като уеб браузър по подразбиране.

Процедура

(4)

На 17 юни 2012 г. Комисията беше информирана за евентуално неспазване на ангажиментите, поети от страна на Microsoft. На 4 юли 2012 г. Microsoft потвърди липсата на екран за избор за потребителите на Windows 7 Service Pack 1 („Windows 7 SP 1“).

(5)

На 16 юли 2012 г. Комисията реши да открие отново и да започне производство. На 24 октомври 2012 г. Комисията прие изложение на възраженията. На 6 ноември 2012 г. Microsoft получи достъп до преписката на Комисията. На 2 декември 2012 г. Microsoft отговори на изложението на възраженията.

(6)

На 4 март 2013 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище. На 5 март 2013 г. служителят по изслушването представи окончателен доклад.

Правна оценка и глоби

(7)

Нарушението се състои в неспазване от страна на Microsoft на раздел 2 от поетите ангажименти, като не е включил екран за избор за потребителите в рамките на ЕИП, за които IE е определен като уеб браузър по подразбиране.

(8)

С оглед на аргументите на Microsoft Комисията заключи, че неспазването от страна на Microsoft е продължило 14 месеца от 17 май 2011 г. до 16 юли 2012 г. Комисията също така счита, че броят на потребители, засегнати от неспазването от страна на Microsoft на раздел 2 от ангажиментите, е приблизително 15,3 млн.

Небрежност

(9)

Поредица от технически грешки и пропуски са довели до непредоставянето от страна на Microsoft на екран за избор за засегнатите потребители. Като се имат предвид неговите ресурси и ноу-хау обаче, Microsoft е трябвало да бъде в състояние да избегне такива грешки и да има по-добри процедури, които да гарантират, че екранът за избор е правилно изобразен за засегнатите потребители.

(10)

Комисията заключи, че Microsoft е действал небрежно.

Тежест на нарушението

(11)

Комисията подчертава, че независимо от конкретните обстоятелства на делото неспазването на решение за поемане на ангажименти по принцип е сериозно нарушение на правото на Съюза (3).

(12)

В разглеждания случай неспазването от страна на Microsoft на раздел 2 от ангажиментите засяга основата на опасенията на Комисията относно конкуренцията, както и на задълженията на Microsoft, определени в ангажиментите. Броят на засегнатите потребители, приблизително 15,3 млн., е съществен.

(13)

Поради това Комисията разглежда нарушението, извършено от Microsoft, като сериозно.

Продължителност

(14)

Продължителността на неспазването от страна на Microsoft на раздел 2 от ангажиментите е 14 месеца. При определяне на размера на глобата Комисията взе предвид факта, че 14 месеца е значителна част от цялата продължителност на раздел 2 от ангажиментите (4 години и 39 седмици).

Смекчаващи фактори

(15)

В решението се заключава, че фактът, че Microsoft е помогнал на Комисията да разследва случая по-ефективно чрез предоставяне на доказателства за неизпълнението, е смекчаващ фактор. Microsoft разгърна ресурси, за да проведе задълбочено проучване относно причините за неизпълнението.

Възпиращ ефект

(16)

С цел да се гарантира, че глобата има възпиращ ефект, Комисията взе под внимание размера и ресурсите на Microsoft. Затова Комисията взе под внимание факта, че оборотът на Microsoft през фискалната година юли 2011 г.—юни 2012 г. (последната пълна счетоводна година на Microsoft) е бил 73,723 млн. USD (55,088 млн. EUR).

Глобата

(17)

С оглед на всички фактори, изложени по-горе, Комисията определи размера на глобата на 561 000 000 EUR, съответстваща на 1,02 % от оборота на Microsoft през фискалната година юли 2011 г.—юни 2012 г.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 36, 13.2.2010 г., стр. 7.

(3)  Вж. по аналогия дело T-141/08 E.ON Energie AG срещу Комисията, [2010] ECR II-5761, параграф 279.


26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за създаване на експертна група на Комисията, която да служи като Платформа по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане, агресивното данъчно планиране и двойното данъчно облагане

2013/C 120/07

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В своето съобщение от 6 декември 2012 г. (1) Комисията представи план за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци. Съобщението беше придружено от две препоръки — едната във връзка с агресивното данъчно планиране (2), a другата относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане (3). Днес тези области са от особено значение, като това бе подчертано от Европейския парламент в неговата резолюция от 19 април 2012 г. относно призива за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци (4).

(2)

Съгласно Препоръката относно агресивното данъчно планиране държавите-членки следва да приемат общо правило за борба със злоупотребите, в рамките на което нормите на данъчното законодателство ще бъдат прилагани съобразно икономическото естество, като бъдат игнорирани изкуствените механизми, поддържани с основна цел избягване на данъчно облагане. Препоръката също така насърчава държавите-членки да включат в своите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане клауза, по силата на която да бъде избегната определена форма на двойно данъчно необлагане.

(3)

В Препоръката относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане са предвидени критерии, с помощта на които да бъде установено кои трети държави не отговарят на тези минимални стандарти. В нея също така са изброени редица действия, които държавите-членки могат да предприемат по отношение на тези трети държави, както и в подкрепа на трети държави, които съблюдават тези стандарти или са поели съответния ангажимент за това.

(4)

Необходимо е тези препоръки да бъдат приложени във възможно най-широка степен по начин, отчитащ целия натрупан в областта опит и всички експертни мнения и гледни точки. Освен това тези елементи следва да послужат при изготвянето на доклада, който Комисията се ангажира да публикува до края на 2015 г., относно прилагането на горепосочените препоръки, както и с оглед на последващите действия на Комисията във въпросната област.

(5)

В своето Съобщение относно двойното данъчно облагане в рамките на единния пазар (5) Комисията достигна до заключение, че ще проучи евентуалните ползи от създаването на форум на ЕС по въпросите на двойното данъчно облагане, т.е. експертна група, която да обсъжда проблемите в тази област. С оглед на тяхното значение за функционирането на вътрешния пазар се счита за необходимо тези проблеми да бъдат редовно обсъждани в рамките на експертна група. Освен това резултатите от обществената консултация, проведена от Комисията за представяне на реални примери за случаи на двойно необлагане и възможните начини за справяне с тях, ясно показват, че често двойното данъчно необлагане и двойното данъчно облагане са на практика свързани помежду си и следователно не трябва да се разглеждат поотделно. Като се има предвид, че само по себе си двойното необлагане е свързано с посоченото по-горе агресивно данъчно планиране, е целесъобразно въпросите относно двойното данъчно облагане да бъдат разглеждани от същата експертна група, т.е. в рамките на създадената с настоящото решение Платформа.

(6)

Платформата следва да осигури възможност за водене на диалог в тези области, при който ще се извършва обмен на опит и експертни познания, а становищата на всички заинтересовани страни ще бъдат изслушвани.

(7)

Платформата следва да се председателства от Комисията и да се състои от представители на данъчните органи на държавите-членки, на организации, представляващи стопанската сфера или гражданското общество, както и на лица, работещи в областта на данъчното облагане.

(8)

Следва да се предвидят правила за оповестяване на информация от страна на членовете на Платформата.

(9)

Личните данни следва да се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6),

РЕШИ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се създава експертна група, наречена „Платформа по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане, агресивното данъчно планиране и двойното данъчно облагане“ (по-долу „Платформата“).

Член 2

Задачи

Задачите на Платформата са:

а)

да насърчава дискусиите между експерти от стопанската сфера, гражданското общество и националните данъчни органи по въпроси на доброто управление в областта на данъчното облагане, агресивното данъчно планиране и двойното данъчно облагане. Понятието добро управление в областта на данъчното облагане обхваща прозрачността, обмена на информация и лоялната данъчна конкуренция;

б)

да предоставя на Комисията информация, която да помага за установяване на приоритети в тези области и за подбор на подходящите средства и инструменти за постигане на напредък в тези области;

в)

да допринесе за възможно най-доброто прилагане и изпълнение на гореспоменатите препоръки на Комисията, като определя значимите технически и практически въпроси в тази област, както и възможните решения;

г)

да предоставя на Комисията информация, която е необходима за изготвянето на нейния доклад за прилагането на нейните препоръки относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане и относно агресивното данъчно планиране;

д)

да обсъжда специализираната практическа информация, предоставяна от представители на данъчните органи, стопанската сфера, гражданското общество и лицата, работещи в областта на данъчното облагане, и да проучва възможните начини за по-ефикасно решаване на проблемите в областта на двойното данъчно облагане, които възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар.

Член 3

Консултиране

Комисията може да се консултира с Платформата по всички въпроси, свързани с доброто управление в областта на данъчното облагане, агресивното данъчно планиране и двойното данъчно облагане.

Член 4

Членство — назначаване

1.   Максималният брой на членовете на Платформата е 45.

2.   Членове на Платформата са:

а)

данъчни органи на държавите-членки;

б)

до петнадесет организации, представляващи стопанската сфера, гражданското общество и лицата, работещи в областта на данъчното облагане.

3.   Данъчните органи на всяка от държавите-членки посочват един представител измежду длъжностните лица, които работят в областта на трансграничното данъчно облагане с акцент върху борбата с агресивното данъчно планиране.

4.   След покана за представяне на кандидатури генералният директор на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ определя организациите по параграф 2, буква б) с компетенции в областите по член 2, които са отговорили на поканата за представяне на кандидатури.

5.   Когато отговарят на поканата за представяне на кандидатури, организациите определят по един представител и един заместник, който да замени представителя, когато той отсъства или не може да участва. Генералният директор на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ може да отхвърли предложения от дадена организация представител или заместник, ако той не отговаря на профила, изискван съгласно поканата за представяне на кандидатури. В такива случаи от съответната организация се изисква да предложи друг представител или друг заместник.

6.   Заместниците се предлагат при същите условия, както и членовете; заместниците автоматично заместват членовете, които отсъстват или не могат да участват.

7.   Организациите се определят за срок от три години, освен ако бъдат заменени или изключени по силата на параграф 9. Мандатът им може да се поднови, след като са се отзовали на следваща покана за представяне на кандидатури.

8.   Организациите, които се считат за подходящи за членство, но не са избрани, могат да бъдат включени в списък с резервни кандидатури, съхраняван в продължение на три години, който Комисията използва за замяна на участващите организации.

9.   Организациите, посочени в параграф 2, буква б), или техните представители могат да бъдат заменени или изключени за остатъка от мандата им в следните случаи:

а)

когато организацията или нейният представител вече не е в състояние да допринася ефективно за разискванията на Платформата;

б)

когато организацията или нейният представител не отговаря на условието, определено в член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

в)

когато организацията или нейният представител се откаже от участие;

г)

когато това е желателно с цел да се поддържа балансирано представителство на различните експертни области и сфери на интереси.

В случаите по първа алинея генералният директор на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ може по целесъобразност да назначи заместваща организация от списъка с резервни кандидатури, посочен в параграф 8, или да поиска от дадена организация да определи друг представител или друг заместник.

10.   Имената на организациите и техните представители се публикуват в регистъра на експертните групи на Комисията и другите подобни образувания, наричан по-нататък „регистърът“, както и на специален уебсайт.

11.   Личните данни се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 5

Дейност

1.   Платформата се председателства от генералния директор на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ или от негов представител.

2.   Със съгласието на председателя Платформата може да създава подгрупи, които да разглеждат конкретни въпроси въз основа на предоставен от Платформата мандат. Тези подгрупи се разпускат веднага след изпълнението на мандата им.

3.   Председателят може по конкретни поводи да кани външни за Платформата експерти със специфична компетентност по даден въпрос от дневния ред, които да участват в работата на Платформата или подгрупата. В допълнение председателят може да покани като наблюдатели физически лица или организации, както са определени в правило 8, параграф 3 от хоризонталните правила за експертните групи (7), както и на държави кандидатки. Конкретно като наблюдатели могат да бъдат поканени представителите на държавите в процес на присъединяване и на международните организации.

4.   Членовете на експертните групи и техните представители, както и поканените експерти и наблюдатели спазват задълженията за запазване на професионална тайна, предвидени в Договорите и другите приложими правила на Съюза, както и правилата по отношение на сигурността във връзка със защитата на класифицираната информация на ЕС, предвидени в приложението към Процедурния правилник на Комисията (8). При неспазване на тези задължения Комисията може да предприеме съответните мерки.

5.   Заседанията на Платформата и нейните подгрупи се провеждат по принцип в помещения на Комисията. Комисията осигурява секретарските услуги. Други служби на Комисията, проявяващи интерес към разискванията, могат да вземат участие и да присъстват на заседанията на Платформата и на нейните подгрупи.

6.   Платформата приема свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник за експертните групи.

7.   Комисията публикува всички съответни документи относно дейностите, проведени от Платформата (като например програми, протоколи и бележки на участниците) или в регистъра, или чрез препратка от регистъра към специално създаден уебсайт. Даден документ не се публикува, когато оповестяването му би засегнало защитата на обществени или частни интереси, както са дефинирани в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 (9).

Член 6

Разходи за заседанията

1.   Участниците в дейностите на Платформата не получават възнаграждение за предоставяните от тях услуги.

2.   Пътните и в съответните случаи дневните разходи на участниците в дейностите на Платформата се възстановяват от Комисията в съответствие с действащите в Комисията разпоредби.

3.   Тези разходи се възстановяват в рамките на наличните бюджетни кредити, разпределени по годишната процедура за разпределение на ресурсите.

Член 7

Приложимост

Настоящото решение се прилага за срок от три години.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  COM(2012) 722.

(2)  C(2012) 8806 окончателен.

(3)  C(2012) 8805 окончателен.

(4)  P7_TA(2012)0030.

(5)  COM(2011) 712 окончателен.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(7)  Съобщение от председателя на Комисията: Рамка за експертните групи на Комисията: хоризонтални правила и публичен регистър, C(2010) 7649 окончателен.

(8)  ОВ L 308, 8.12.2000 г., стр. 26.

(9)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43. Тези изключения са предназначени да защитят обществената сигурност, военните дела, международните отношения, финансовата, паричната или икономическата политика, правото на личен живот и неприкосновеността на индивида, търговските интереси, съдебното производство и правната помощ, инспекциите/разследванията/одитите и процеса на вземане на решения на институцията.


V Становища

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Европейска комисия

26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/20


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S03/13

Подготвителна дейност: „Европейско партньорство в областта на спорта“

(Открита покана)

2013/C 120/08

1.   Цели и описание

Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителната дейност „Европейско партньорство в областта на спорта“ в съответствие с решението на Комисията за приемане на годишната работна програма за 2013 г. относно безвъзмездните средства и договорите във връзка с подготвителната дейност „Европейско партньорство в областта на спорта“ и във връзка със специалните ежегодни прояви.

Основната цел на тази подготвителна дейност е да бъдат подготвени бъдещите дейности на ЕС в тази област особено в рамките на посветената на спорта глава от предложената програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014—2020 г. „Еразъм за всички“ на базата на приоритетите по Бялата книга за спорта от 2007 г. и съобщението „Развиване на европейското измерение в спорта“ от 2011 г.

В рамките на тази покана за представяне на предложения ще бъдат подпомагани транснационалните проекти, изготвени от публични органи или организации с нестопанска цел, с цел установяване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в следните сфери:

1.

укрепване на доброто управление в областта на спорта и двойната кариера на спортистите посредством подкрепа за мобилността на доброволците, треньорите, ръководителите и персонала на спортните организации с нестопанска цел;

2.

защита на атлетите, особено на най-младите, от рискове за тяхното здраве и сигурност посредством подобрение на условията за тренировки и състезания;

3.

насърчаване на традиционни европейски спортове и игри.

За изпълнението и управлението на тази дейност отговаря отдел „Спорт“ на генерална дирекция „Образование и култура“ на Комисията.

2.   Допустимост

2.1.   Кандидати

Допустимите кандидати са:

публични органи,

организации с нестопанска цел,

Кандидатите трябва да имат:

правосубектност,

седалище, регистрирано в една от държавите-членки на ЕС.

Физическите лица нямат право да кандидатстват в рамките на тази покана за представяне на предложения.

2.2.   Предложения

За да могат да се считат за допустими по силата на настоящата покана за представяне на предложения, предложенията трябва:

да са представени чрез официалния формуляр за заявление и отговарящи на изискванията му, като формулярът е изцяло попълнен и подписан,

да са получени преди крайния срок, посочен в тази покана за представяне на предложения,

да включват дейности, които изцяло се осъществяват в държавите-членки на Европейския съюз, както и

да включват транснационална мрежа с партньори от най-малко пет (5) държави-членки на Европейския съюз.

3.   Бюджет и продължителност на проекта

Бюджетът, предназначен за настоящата покана за представяне на предложения, е в размер на 2 650 000 EUR в бюджетен ред „Подготвителна дейност — Европейско партньорство в областта на спорта“ (статия 15.05.20).

Съфинансиране от страна на ЕС ще се предоставя най-много за 80 % от общия размер на допустимите разходи. Кандидатстващите трябва да предоставят собствено финансиране, равняващо се на минимум 20 % от общия размер на допустимите разходи. Насърчават се кандидатури, които имат осигурено допълнително частно финансиране от трети страни. Такива кандидатури ще получат допълнителни точки. Когато проектите включват определен процент частно финансиране от трети страни, съфинансирането от ЕС ще бъде съответно намалено със същия процент.

Разходите за персонал не могат да надвишават 50 % от общия размер на допустимите разходи. Приносът в натура не се допуска като съфинансиране. В зависимост от броя и качеството на представените проекти Комисията си запазва правото да не предоставя всички налични средства.

Проектите трябва да започнат между 1 януари 2014 г. и 31 март 2014 г. и да приключат най-късно до 30 юни 2015 г.

Периодът на допустимост на разходите съвпада с посочената в договора продължителност на проекта.

4.   Срок за подаване на заявленията

Заявленията трябва да бъдат изпратени не по-късно от 19 юли 2013 г. (важи датата на пощенското клеймо) на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Education and Culture — Unit D2 (Sport)

J-70, 03/178

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   Допълнителна информация

Другите документи във връзка с настоящата покана за представяне на предложения, които включват формуляра за заявление и ръководството за програмата, съдържащо техническите и административните изисквания, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в гореспоменатите документи и да бъдат подадени, като се използват предоставените за целта формуляри.


ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/22


Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.39740 — Google

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 120/09

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (Регламент (ЕО) № 1/2003) (1), когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, и съответните предприятия предложат поемане на ангажименти за преодоляване на опасенията, изразени по отношение на тях от Комисията в нейната предварителна оценка, Комисията може да реши да направи тези ангажименти задължителни за предприятията. Такова решение може да бъде прието за определен период и в него се заключава, че вече не са налице основания за предприемане на действия от Комисията. Съгласно член 27, параграф 4 от същия регламент Комисията публикува кратко обобщение на делото и основното съдържание на ангажиментите. Заинтересованите страни могат да изпратят своите мнения в рамките на срока, определен от Комисията.

2.   ОБОБЩЕНИЕ НА ДЕЛОТО

2.

На 13 март 2013 г. Комисията прие предварителна оценка по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, адресирана до Google Inc. („Google“).

3.

В своята предварителна оценка Комисията счита, че Google е участвало в следните търговски практики, които може да са нарушили член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 54 от Споразумението за ЕИП:

благоприятно третиране, в рамките на резултатите от хоризонталното уеб търсене на Google, на връзки към собствените услуги на Google за вертикално уеб търсене спрямо връзки към конкурентни услуги за вертикално уеб търсене („първа търговска практика“) (2),

използване от Google, без съгласието на авторите, на оригинално съдържание от уебсайтове на трети страни в услугите за вертикално уеб търсене на Google („втора търговска практика“) (3),

споразумения, които де юре или де факто задължават уебсайтовете, притежавани от трети страни (наричани в сектора „издатели“), да получават от Google всички или повечето от своите изисквания за реклама на онлайн търсене („трета търговска практика“); както и

договорни ограничения за управлението и прехвърляемостта на рекламните кампании за онлайн търсене между платформите за реклама на търсене („четвърта търговска практика“).

3.   ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

4.

Предприятието Google не е съгласно, че участва в описаните по-горе търговски практики, както и с правния анализ в предварителната оценка на Комисията. Въпреки това то предложи ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, за да се преодолеят предварителните опасения на Комисията по отношение на конкуренцията, свързани с посочените по-горе търговски практики.

5.

Главните елементи на ангажиментите са следните.

6.

Що се отнася до първата търговска практика, Google ще отбелязва връзките към собствените си услуги за вертикално уеб търсене, които се ползват от благоприятна позиция в резултатите от хоризонталното уеб търсене на Google. Етикетът ще информира потребителите, че връзките към собствените услуги на Google за вертикално уеб търсене са добавени от Google, за да се осигури достъп до неговите услуги за вертикално уеб търсене, за да не бъркат потребителите връзките към собствените услуги на Google за вертикално уеб търсене с връзките към други резултати от хоризонталното уеб търсене. Ако е приложимо, етикетът също ще информира потребителите къде в резултатите от хоризонталното уеб търсене на Google могат да намерят връзки към алтернативни услуги за вертикално уеб търсене.

7.

Ако е приложимо, Google ще разграничи и връзките към собствените си услуги за вертикално уеб търсене от другите резултати от хоризонталното уеб търсене, за да бъдат потребителите осведомени за разликата в тяхното естество.

8.

И накрая, когато Google показва в своите резултати от хоризонтално уеб търсене връзки към услуга на Google за вертикално уеб търсене, както е описано в параграф 5 по-горе, която съдържа реклами за търсене или подобни връзки с търговска цел в над 5 % от случаите, в които се разглежда от потребителите от ЕИП, Google ще показва на страницата с резултатите от хоризонталното уеб търсене връзки към три подходящи конкурентни услуги за вертикално търсене. Google ще осведомява добре потребителите за наличието на тези три конкурентни връзки. Google ще избере тези три конкурентни услуги за вертикално уеб търсене въз основа на механизми, насочени към гарантиране на тяхната адекватност по отношение на търсенето.

9.

Що се отнася до втората търговска практика, Google ще предложи на уебсайтовете на трети страни възможността да се откажат онлайн от използването на цялото включено съдържание от техните сайтове в услугите за вертикално уеб търсене на Google. След като получи уведомление за отказ, Google ще спре да показва въпросното съдържание в услугите на Google за вертикално уеб търсене. Отказът няма да засегне неблагоприятно класирането на уебсайтовете на трети страни в резултатите от хоризонталното уеб търсене на Google.

10.

Google ще предложи и допустими услуги за вертикално уеб търсене, насочени към осигуряване на продуктово търсене или локални услуги за търсене, възможност за маркиране на определени категории информация по такъв начин, че тази информация да не бъде индексирана или използвана от Google.

11.

И накрая, за издателите на вестници, установени в ЕИП, Google ще запази съществуващите механизми, които им позволяват да контролират за всяка уеб страница показването на тяхното съдържание в Google News.

12.

Ангажиментите, определени в параграфи 6—11 по-горе, ще се прилагат независимо от това дали в момента съществува услуга на Google за вертикално уеб търсене или такава ще бъде въведена през периода, обхванат от ангажиментите.

13.

Що се отнася до третата търговска практика, Google се ангажира да не включва повече в своите споразумения с издателите никакви разпоредби или да не налага никакви неписани задължения, които де факто или де юре изискват от издателите да получават единствено от Google своите изисквания за реклама на онлайн търсене във връзка със запитванията от потребители в ЕИП.

14.

Що се отнася до четвъртата търговска практика, Google ще спре да налага писмени или неписмени задължения (включително в общите условия на AdWords API), които не позволяват на рекламодателите да пренасят и да управляват рекламни кампании за търсене в AdWords на Google и в рекламните услуги извън Google.

15.

Срокът на ангажиментите ще бъде пет години и три месеца от датата, на която Google получи официално уведомление за решението на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Google също така ще назначи упълномощено лице, което ще следи за спазването на ангажиментите.

16.

Предложените ангажименти се публикуват изцяло на английски език на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   ПОКАНА ЗА МНЕНИЯ

17.

Комисията възнамерява да приеме решение съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с което обобщените по-горе ангажименти стават задължителни за Google. То ще бъде публикувано в интернет на уебсайта на Генерална дирекция „Конкуренция“.

18.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите мнения по ангажиментите. Мненията трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от един месец след датата на настоящата публикация. Заинтересованите трети страни следва също да изпратят неповерителна версия на своите мнения, в които информацията, която според тях представлява търговска тайна, както и другата поверителна информация, следва да бъде заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“.

19.

Желателно е отговорите и мненията да включват обосновка и да излагат съответните факти. Ако установите проблем по отношение на някоя част от предложените ангажименти, моля, посочете възможно решение.

20.

Мненията могат да се изпращат до Комисията с референтен номер AT.39740 — Google по електронната поща (COMP-GOOGLE-CASES@ec.europa.eu), по факс (+32 22950128) или по пощата на адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Считано от 1 декември 2009 г. членове 81 и 82 от Договора за ЕО стават членове 101 и съответно 102 от ДФЕС. Двете групи от разпоредби са по същество идентични. За целите на настоящото съобщение препратките към членове 101 и 102 от ДФЕС следва да се разбират като препратки към членове 81 и 82 от Договора за ЕО, когато това е приложимо.

(2)  Услугите за вертикално уеб търсене са онлайн услуги, които по своя замисъл са ограничени до предварително дефинирани специфични категории информация в интернет. Услугите за хоризонтално уеб търсене са онлайн услуги, които позволяват на потребителите да търсят всякаква информация в интернет, независимо от нейното естество.

(3)  В предварителната оценка не се изказва становище относно връзката между използването от страна на Google на оригинално съдържание на уебсайтове на трети страни и правото на интелектуална собственост.


26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/25


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 120/10

1.

На 18 април 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. („Otsuka“, Япония), което е част от групата предприятия Otsuka, притежавани от Otsuka Holdings Co., Ltd. (Япония), Mitsui & Co. Ltd. („Mitsui“, Япония) и Claris Lifescience Limited („Claris“, Индия), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над стопроцентово дъщерно дружество на предприятие Claris, Claris Otsuka Limited (съвместно предприятие „JV“, Индия), посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Otsuka: фармацевтични продукти, хранителни добавки (2), потребителски продукти, дистрибуция и опаковане,

за предприятие Mitsui: продажба, дистрибуция, закупуване, маркетинг и доставка на продукти в области като: желязо, стомана, цветни метали, машини, електроника, химикали, енергийни суровини, храни и продажба на дребно, начин на живот и потребителски услуги, продажба на моторни превозни средства и мотоциклети,

за предприятие Claris: производство и дистрибуция на продукти за интравенозно вливане, генерични лекарства, продукти на основата на научни изследвания и лечения на остри заболявания и хирургични ситуации,

за предприятие Claris Otsuka Limited (съвместното предприятие): производство, маркетинг и продажба на продукти и разтвори за вливане, противовъзпалителни средства и обемни плазмозаместители.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (3), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент на ЕО за сливанията).

(2)  „Хранителни добавки“ се отнася до линията от продукти, съчетаващи „хранене“ и „фармацевтични продукти“

(3)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 (Известие за опростена процедура).


26.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/26


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

2013/C 120/11

1.

На 18 април 2013 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Lindéngruppen AB („Lindéngruppen“) и Foundation Asset Management Sweden AB („FAM“) възнамеряват да придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над Höganäs AB („Höganäs“) посредством публична оферта за плащане в брой.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие Lindéngruppen: дългосрочно разработване на промишлени предприятия,

за предприятие FAM: управление на активи за някои фондации; както и,

за предприятие Höganäs: производство на метален прах.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окон- чателно решение по тази точка. В съответствие с известието на Комисията относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации по Регламента на ЕО за сливанията (2), следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).

(2)  ОВ C 56, 5.3.2005 г., стр. 32 („Известие за опростена процедура“).