31.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 266/1


Det Europæiske Miljøagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2005

(2006/C 266/01)

Den fuldstændige udgave af det endelige regnskab kan findes på følgende adresse:

http://www.eea.europa.eu/documents

Kilde: Miljøagenturet. Tabellerne er udarbejdet på grundlag af Miljøagenturets eget årsregnskab.

Tabel 1

Budgetgennemførelse i regnskabsåret 2005

(1000 euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger på det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Regnskabsårets bevillinger og bevillingerne fra det foregående regnskabsår

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

disponible bevillinger

betalinger

bortfaldne bevillinger

disponible bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

26 900

26 900

 Afsnit I

Personale

14 468

14 468

13 958

508

2

436

319

117

14 904

14 904

14 277

508

119

Andre tilskud

4 444

7 438

 Afsnit II

Driftsudgifter

3 857

3 856

2 960

895

2

396

346

50

4 253

4 252

3 306

895

52

Andre indtægter

p.m

218

 Afsnit III

Aktionsudgifter

13 019

13 018

8 942

4 069

8

4 853

4 647

206

17 872

17 871

13 589

4 069

214

 

800

745

Formålsbestemte indtægter

800

720

277

523

0

2 208

536

28

3 008

2 928

813

2 167

28

I ALT

32 144

35 301

 I ALT

32 144

32 062

26 137

5 995

12

7 893

5 848

401

40 037

39 955

31 985

7 639

413


Tabel 2

Resultatopgørelse for regnskabsåret 2005 (1)

(1000 euro)

 

2005

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

26 900

Andre tilskud/indtægter

5 633

I alt (a)

32 533

Driftsudgifter

Personale

13 423

Drift

5 321

Aktioner

15 618

I alt (b)

34 362

Driftsresultat (c = a – b)

– 1 829

Andre indtægter (d)

29

Andre omkostninger (e)

– 7

Økonomisk resultat (f = c + d + e)

– 1 807


Tabel 3

Balance pr. 31. december 2005 og 2004 (2)

(1000 euro)

 

2005

2004

Aktiver

Anlægsaktiver

2 105

1 710

Tilgodehavender

2 661

5 839

Likvide beholdninger

4 491

1 181

I alt

9 257

8 730

Passiver

Kumuleret overskud/underskud

6 050

6 050

Regnskabsårets økonomiske resultat

– 1 808

0

Kortfristet gæld

5 015

2 680

I alt

9 257

8 730


(1)  Tallene for 2004 vises ikke, for de kan ikke sammenholdes med tallene for 2005, fordi Miljøagenturet er gået over til andre regnskabsmetoder.

(2)   Tallene for regnskabsåret 2004 er blevet tilpasset, så de kan sammenholdes med tallene for regnskabsåret 2005.