29.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 295/7


Решение на Съда (четвърти състав) от 19 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — производството, образувано по инициатива на A Oy

(Дело C-33/11) (1)

(Шеста директива - Случаи на освобождаване - Член 15, параграф 6 - Освобождаване на доставките на въздухоплавателни средства, ползвани от авиокомпании, опериращи срещу възнаграждение главно по международни линии - Доставка на въздухоплавателни средства на оператор, който ги предоставя на такава компания - Понятие „опериране срещу възнаграждение по международни линии“ - Чартърни полети)

2012/C 295/10

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

A Oy

Предмет

Преюдициално запитване — Korkein hallinto-oikeus — Тълкуване на член 15, параграф 6 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1) — Освобождаване от облагане на някои дейности, свързани с въздухоплавателни средства, ползвани от авиокомпании, опериращи срещу възнаграждение главно по международни линии — Включване или невключване на дейностите на компании, които извършват основно международни чартърни полети за задоволяване на нуждите на предприятия и частни лица — Доставка на въздухоплавателни средства на оператор, който лично не оперира срещу възнаграждение главно по международни въздушни линии, а предоставя въздухоплавателното средство на друг оператор, извършващ такава дейност

Диспозитив

1.

Понятието „опериране срещу възнаграждение по международни линии“ по смисъла на член 15, параграф 6 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, изменена с Директива 92/111/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 година, трябва да се тълкува в смисъл, че обхваща и международните чартърни полети, отговарящи на търсенето от страна на предприятия или физически лица.

2.

Член 15, параграф 6 от Директива 77/388, изменена с Директива 92/111, трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в него освобождаване се отнася и за доставката на въздухоплавателно средство на оператор, като самият той не е „авиокомпания, оперираща срещу възнаграждение главно по международни линии“ по смисъла на тази разпоредба, а придобива въздухоплавателното средство с цел то да бъде ползвано изключително от такава компания.

3.

Посочените от запитващата юрисдикция обстоятелства, а именно че приобретателят на въздухоплавателното средство след това префактурира разходите за ползването му на физическо лице, което е негов акционер и ползва въздухоплавателното средство главно за собствените си търговски и/или частни нужди, като при това авиокомпанията е имала възможност да ползва въздухоплавателното средство и за други полети, не могат да променят отговора на втория въпрос.


(1)  ОВ C 89, 19.3.2011 г.