20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/7


PADOMES REGULA (EURATOM) Nr. 1369/2013

(2013. gada 13. decembris)

par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā 2003. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu un Protokolu Nr. 4,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolspēkstaciju Lietuvā (1), kas pievienots 2003. gada Pievienošanās aktam (“Protokols Nr. 4”), atzīstot Savienības gatavību sniegt atbilstīgu Savienības papildu palīdzību Lietuvas pūliņos pārtraukt Ignalinas kodolspēkstacijas ekspluatāciju un uzsverot šo solidaritātes izpausmi, Lietuva 2004. gadā apņēmās vēlākais līdz 2005. gadam slēgt Ignalinas kodolspēkstacijas 1. bloku un vēlākais 2009. gada 31. decembrī — minētās spēkstacijas 2. bloku, un pēc tam pilnībā pārtraukt šo bloku ekspluatāciju. Atbilstoši minētajām saistībām Lietuva attiecīgajos termiņos slēdza abus attiecīgos blokus.

(2)

Atbilstoši pievienošanās līguma saistībām un ar Savienības atbalstu Lietuva ir slēgusi kodolspēkstaciju un panākusi būtisku virzību tās ekspluatācijas izbeigšanā. Jāveic papildu darbi, lai veiksmīgi turpinātu pašlaik notiekošo dekontamināciju, demontāžu, lietotās degvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī lai pastāvīgi turpinātu ekspluatācijas izbeigšanas procesu līdz tā galīgajam stāvoklim saskaņā ar ekspluatācijas izbeigšanas plānu, vienlaikus nodrošinot, ka tiek piemēroti visaugstākie drošības standarti. Balstoties uz pieejamajām aplēsēm, ekspluatācijas izbeigšanas darbu pabeigšanai būs vajadzīgi ievērojami papildu finansiālie resursi.

(3)

Protokolā Nr. 4 atzīts, ka Ignalinas kodolspēkstacijas un tās divu no bijušās Padomju Savienības pārņemto 1 500 MW RBMK tipa reaktoru priekšlaicīga slēgšana un tai sekojoša ekspluatācijas pārtraukšana ir bezprecedenta pasākums un rada Lietuvai ārkārtas finanšu slogu, kas nav samērojams ar valsts lielumu un ekonomisko stāvokli, un tajā norādīts, ka Savienības atbalstu ar Ignalinas programmu nepārtraucot turpinās un pagarinās arī laikposmam pēc 2006. gada nākamo finanšu plānu laikā.

(4)

Savienība ir apņēmusies palīdzēt Lietuvai mazināt ārkārtējo finansiālo slogu, ko rada ekspluatācijas izbeigšanas process. Kopš pirmspievienošanās perioda Lietuva ir saņēmusi ievērojamu finansiālo atbalstu no Savienības, jo īpaši ar Ignalinas programmu 2007.–2013. gadam. Savienības finansiālais atbalsts saskaņā ar minēto programmu beigsies 2013. gadā.

(5)

Atzīstot Savienības saistības atbilstīgi protokolam Nr. 4. un pēc tam, kad Bulgārija, Lietuva un Slovākija pieprasīja turpmāku finansējumu, Komisijas priekšlikumā nākamajai daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020” ” no Savienības vispārējā budžeta kodoldrošībai un kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanai tika paredzēta summa EUR 700 miljonu apmērā. No norādītās summas EUR 500 miljoni 2011. gada cenās, kas ir aptuveni EUR 553 miljoni pašreizējās cenās, ir paredzēti jaunai programmai, lai turpinātu atbalstīt Bohunices V1 kodolspēkstacijas 1. un 2. bloka un Ignalinas kodolspēkstacijas 1. un 2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu un Kozlodujas kodolspēkstacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanu laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam.

(6)

Kozlodujas, Ignalinas un Bohunices programmām piešķirto apropriāciju summu, kā arī plānošanas periodu un līdzekļu sadalījumu starp tām var pārskatīt, pamatojoties uz starpposma un galīgā izvērtēšanas ziņojuma rezultātiem.

(7)

Atbalstam, kuru piešķir saskaņā ar šo regulu, būtu jānodrošina ekspluatācijas izbeigšanas darbu nepārtraukta turpināšana, un tas būtu jāorientē uz pasākumiem, lai gūtu stabilu virzību uz ekspluatācijas izbeigšanas galīgo stāvokli, nodrošinot visaugstāko drošības standartu piemērošanu, jo šādi pasākumi sniedz lielāko Savienības pievienoto vērtību, bet galīgā atbildība par kodoldrošību arvien ir attiecīgās dalībvalsts ziņā. Regula neskar jebkādu turpmāku valsts atbalsta procedūru iznākumu, kas var tikt sāktas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. un 108. pantu.

(8)

Šī regula neskar attiecīgās dalībvalsts tiesības un pienākumus, kas izriet no pievienošanās līguma, jo īpaši protokola Nr. 4.

(9)

Lai nodrošinātu vislielāko iespējamo efektivitāti, šajā regulā ietverto kodolspēkstaciju ekspluatācijas izbeigšana būtu jāveic, izmantojot labāko pieejamo tehnisko zinātību un pienācīgi ņemot vērā slēdzamo bloku specifiku un tehniskos parametrus, tādējādi ievērojot starptautisko paraugpraksi.

(10)

Šajā regulā ietvertajiem pasākumiem un darbībām, ko ar tiem atbalsta, būtu jāatbilst piemērojamiem Savienības un valstu tiesību aktiem. Šajā regulā ietvertās kodolspēkstacijas ekspluatācijas izbeigšana būtu jāveic atbilstoši tiesību aktiem par kodoldrošību, proti, Padomes Direktīvai 2009/71/Euratom  (2), atkritumu apsaimniekošanu, proti, Padomes Direktīvai 2011/70/Euratom  (3), un vidi, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/92/ES (5).

(11)

Šīs regulas darbības jomā esošo darbību un to atbalstīto operāciju pamatā būtu jābūt aktualizētam ekspluatācijas izbeigšanas plānam, kurā būtu ietvertas ekspluatācijas izbeigšanas darbības, ar tām saistītais laika grafiks, izmaksas un vajadzīgie cilvēkresursi. Izmaksas būtu jānosaka, pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu noteikšanai, piemēram, pamatojoties uz Ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu starptautisko struktūru, ko kopīgi publicējusi Kodolenerģijas aģentūra, Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra un Eiropas Komisija.

(12)

Ekspluatācijas izbeigšanas procesa gaitas efektīvu kontroli būtu nodrošina Komisija, lai finansējumam, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu, garantētu lielāko Savienības pievienoto vērtību, lai gan galīgā atbildība par ekspluatācijas izbeigšanu paliek attiecīgo dalībvalstu ziņā. Tas ietver efektīvus rezultativitātes mērījumus un korekcijas pasākumu novērtēšanu Ignalinas programmas laikā.

(13)

Visā izdevumu ciklā Savienības finanšu intereses būtu jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp nelikumību novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izlietoto līdzekļu atgūšanu un vajadzības gadījumā — sodus.

(14)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par atbilstošiem finansiāliem resursiem drošu ekspluatācijas izbeigšanas darbu turpināšanai, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga vai iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(15)

Dažiem Ignalinas programmas pasākumiem var būt vajadzīgs liels Savienības finansējuma īpatsvars, kurš attiecīgi pamatotos gadījumos var būt pat pilna finansējuma summa. Tomēr būtu jāveic visi centieni, lai turpinātu līdzfinansēšanas praksi, kas ir iedibināta pirmspievienošanās atbalsta laikā un 2007.–2013. gadā Lietuvas veiktajām ekspluatācijas izbeigšanas darbībām sniegtā atbalsta laikā, kā arī lai attiecīgā gadījumā piesaistītu līdzfinansējumu no citiem avotiem.

(16)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz gada darba programmu un detalizētu īstenošanas procedūru pieņemšanu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/2011 (6).

(17)

Būtu jāatceļ Padomes Regula (EK) Nr. 1990/2006 spēk (7).

(16)

Tika pienācīgi ņemts vērā Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 16/2011 par ES finanšu palīdzību kodolspēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanai Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā, tās ieteikumi un Komisijas atbilde,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido programmu Savienības finansiālā atbalsta īstenošanai attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar Ignalinas kodolspēkstacijas 1. un 2. bloka ekspluatācijas izbeigšanu Lietuvā (“Ignalinas programma”).

2. pants

Mērķi

1.   Ignalinas programmas vispārīgais mērķis ir palīdzēt attiecīgajai dalībvalstij panākt pastāvīgu virzību uz Ignalinas kodolspēkstacijas 1. un 2. bloka ekspluatācijas izbeigšanas galīgo stāvokli saskaņā ar ekspluatācijas izbeigšanas plānu, vienlaikus uzturot visaugstāko drošības līmeni.

2.   Finansēšanas periodā galvenie konkrētie mērķi Ignalinas programmai ir šādi:

a)

degvielu no 2. bloka reaktora kodola un 1. un 2. bloka reaktoru degvielas baseiniem ievietot lietotās degvielas sausās uzglabāšanas iekārtā, ko izvērtē pēc iztukšoto degvielas iekārtu skaita;

b)

drošā veidā apkalpot reaktoru blokus, ko izvērtē pēc reģistrēto negadījumu skaita;

c)

veikt demontāžu turbīnu zālē un citās palīgēkās un drošā veidā apsaimniekot ekspluatācijas izbeigšanas darbu atkritumus saskaņā ar sīki izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas plānu, ko izvērtē pēc demontēto palīgsistēmu veida un skaita un droši kondicionēto atkritumu daudzuma un veida.

3.   Ignalinas programmā var iekļaut arī pasākumus augsta drošuma līmeņa uzturēšanai blokos, kuros norit ekspluatācijas izbeigšanas pasākumi, tostarp atbalstu kodolspēkstacijas personālam.

3. pants

Budžets

1.   Finansējums Ignalinas programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam pašreizējās cenās ir EUR 229 629 000. Šī regula nekādi neskar finanšu saistības saskaņā ar nākamajām daudzgadu finanšu shēmām.

2.   Komisija 9. pantā minētajā starpposma izvērtējumā līdz 2017. gada beigām pārskatīs Ignalinas programmas rezultativitāti un izvērtēs tās īstenošanu, ņemot vērā 7. pantā minētos galvenos posmus un termiņus. Balstoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, var tikt pārskatīta Ignalinas programmai piešķirto apropriāciju summa, kā arī plānošanas periods un sadalījums starp Ignalinas programmu un Kozlodujas un Bohunices programmām, kā noteikts Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1368/2013 (8), lai ņemtu vērā gūtos panākumus Ignalinas programmu īstenošanā un nodrošinātu, ka plānošana tiek veikta un resursi piešķirti, pamatojoties uz reālām maksājumu vajadzībām un apgūšanas spējām.

3.   No Ignalinas programmai piešķirtā finansējuma var segt arī izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanās, uzraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kuras ir vajadzīgas minētās programmas pārvaldībai un tās mērķu sasniegšanai. Konkrētāk, var finansēt izdevumus pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, informācijas un komunikācijas pasākumiem, tostarp Savienības politisko prioritāšu korporatīvajai komunikācijai, ciktāl tās ir saistītas ar šīs regulas vispārīgajiem mērķiem, un izdevumus, kas saistīti ar IT tīkliem, kuri orientēti uz informācijas apstrādi un apmaiņu, un visus pārējos tehniskās un administratīvās palīdzības izdevumus, kas Komisijai radušies Ignalinas programmas pārvaldības rezultātā.

Finanšu piešķīrumi Ignalinas programmai var segt arī tehniskās un administratīvās palīdzības izdevumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pāreju no pasākumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1990/2006, uz šo programmu.

4. pants

Ex ante nosacījumi

1.   Līdz 2014. gada Lietuva veic atbilstīgus pasākumus, lai izpildītu šādus ex ante nosacījumus:

a)

ievērot Euratom līguma acquis kodoldrošuma jomā; jo īpaši transponēt valsts tiesību aktos Direktīvu 2009/71/Euratom un Direktīvu 2011/70/Euratom;

b)

izveidot valsts finanšu plānu, kurā būtu norādītas visas izmaksas un paredzētie finansējuma avoti, kuri ir vajadzīgi kodolreaktora bloku ekspluatācijas izbeigšanas drošai pabeigšanai, tostarp lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai saskaņā ar šo regulu;

c)

iesniegt Komisijai pārskatītu detalizētu ekspluatācijas izbeigšanas plānu, kurā precīzi norādītas ekspluatācijas izbeigšanas darbības, ieskaitot termiņus un atbilstīgo izmaksu struktūru, pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem ekspluatācijas izbeigšanas izmaksu novērtēšanai.

2.   Lietuva sniedz Komisijai vajadzīgo informāciju par šo 1. punktā minēto ex ante nosacījumu izpildi vēlākais līdz 2014. gada budžeta saistību laikam.

3.   Sagatavojot gada darba programmu 2014. gadam, kā minēts 6. panta 1. punktā, Komisija izvērtē 2. punktā minēto informāciju. Ja Komisija pamatoti uzskata, ka ir noticis pārkāpums atbilstīgi LESD 258. punktam – nav izpildīts 1. punkta a) apakšpunktā noteiktais ex ante nosacījums – vai ka 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētie ex ante nosacījumi nav izpildīti pietiekami, saskaņā ar 9. panta 2. punktā noteikto pārbaudes procedūru pieņem lēmumu par Savienības finansiālā atbalsta pilnīgu vai daļēju apturēšanu. Šādu lēmumu ņem vērā, pieņemot 2014. gada darba programmu. Apturētā atbalsta apjomu nosaka, vadoties pēc kritērijiem, kuri noteikti 7. pantā minētajos īstenošanas aktos.

5. pants

Īstenošanas veidi

1.   Ignalinas programmu īsteno vienā vai vairākos atbalsta veidos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (9), konkrētāk, ar piešķīrumiem un iepirkumiem.

2.   Savienības finansiālās palīdzības īstenošanu saskaņā ar šo programmu Komisija var uzticēt Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 58. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajām struktūrām.

6. pants

Gada darba programmas

1.   Katra gada sākumā Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru ar īstenošanas aktiem pieņem Ignalinas programmas gada darba programmu, kurā norāda mērķus, iecerētos rezultātus, saistītos rezultativitātes rādītājus un laika grafiku līdzekļu izmantošanai atbilstīgi katrām no gada finanšu saistībām.

2.   Katra gada beigās Komisija izstrādā progresa ziņojumu par iepriekšējos gados veiktā darba īstenošanu. Šādu progresa ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, un uz tā pamata pieņem nākamo gada darba programmu.

7. pants

Detalizētas īstenošanas procedūras

Komisija saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru līdz 2014. gada 31. decembrim ar īstenošanas aktiem pieņem detalizētas īstenošanas procedūras uz visu Ignalinas programmas darbības laiku. Īstenošanas aktos arī detalizētāk nosaka Ignalinas programmas mērķus, iecerētos rezultātus, galvenos posmus, plānotos termiņus, kā arī atbilstīgus rezultativitātes rādītājus. Tajos iekļauj pārskatītu detalizētu ekspluatācijas izbeigšanas plānu, kā minēts 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ko izmanto par pamatu progresa un iecerēto rezultātu laicīgas sasniegšanas uzraudzībai.

8. pants

Savienības finansiālo interešu aizsardzība

1.   Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, tiek aizsargātas Savienības finansiālās intereses, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un preventīvus sodus.

2.   Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas palātai ir tiesības, gan pārbaudot dokumentus, gan veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt inspekcijas un pārbaudes uz vietas attiecībā uz uzņēmējiem, uz kuriem tieši vai netieši attiecas šāds finansējums, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (10) un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 2185/96 (11) Euratom noteiktajām procedūrām, lai noteiktu, vai saistībā ar dotāciju līgumu vai dotāciju lēmumu, vai līgumu, kas attiecas uz Savienības finansējumu, ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses.

3.   Neskarot 1. un 2. punktu, sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, dotāciju līgumos, dotāciju lēmumos un līgumos, kas izriet no šīs regulas īstenošanas, ietver noteikumus, kuros nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF pilnvaras veikt minētajos punktos paredzētas revīzijas, inspekcijas un pārbaudes uz vietas atbilstoši to kompetencei.

9. pants

Starpposma izvērtējums

1.   Līdz 2017. gada beigām Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavo starpposma izvērtējuma ziņojumu par to, kā rezultātu un ietekmes līmenī sasniegti visu ar Ignalinas programmu saistīto pasākumu mērķi, cik efektīvi izmantoti resursi un kāda ir Savienības pievienotā vērtība, lai pieņemtu lēmumu par minēto pasākumu grozīšanu vai apturēšanu. Izvērtējumā izskata arī vajadzību grozīt konkrētos mērķus un detalizētas īstenošanas procedūras, kas aprakstītas attiecīgi 2. panta 2. punktā un 7. pantā.

2.   Starpposma izvērtējumā ņem vērā progresu, vadoties pēc rezultativitātes rādītājiem, kā minēts 2. panta 2. punktā.

3.   Komisija paziņo 1. punktā minētā izvērtējuma secinājumus Eiropas Parlamentam un Padomei.

10. pants

Galīgais izvērtējums

1.   Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm veic ex-post izvērtējumu par Iganalinas programmas efektivitāti un ietekmi, kā arī par finansēto pasākumu efektivitāti to ietekmes, resursu izmantojuma un Savienības pievienotās vērtības ziņā.

2.   Galīgajā izvērtējumā ņem vērā progresu, vadoties pēc rezultativitātes rādītājiem, kā minēts 2. panta 2. punktā.

3.   Komisija paziņo 1. punktā minētā izvērtējuma secinājumus Eiropas Parlamentam un Padomei.

11. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, šādu procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

12. pants

Pārejas noteikums

Šī regula neliedz turpināt vai grozīt — tostarp pilnīgi vai daļēji atcelt — attiecīgos projektus līdz to pabeigšanai vai finansiālo atbalstu, ko Komisija piešķīrusi, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1990/2006 vai uz jebkuriem citiem tiesību aktiem, kas 2013. gada 31. decembrī piemērojami minētajam atbalstam un kurus pēc norādītā termiņa turpina piemērot minētajām darbībām līdz to pabeigšanai.

13. pants

Atcelšana

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1990/2006 atceļ no 2014. gada 1. janvāra.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. MAZURONIS


(1)  OV L 236, 23.9.2003., 944. lpp.

(2)  Padomes Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru (OV L 172, 2.7.2009., 18. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai (OV L 199, 2.8.2011., 48. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/31/EK (2009. gada 23. aprīlis) par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006 (OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES ( 2011. gada 13. decembris ) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012, 1. lpp.).

(6)  Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 1990/2006 (2006. gada 21. decembris) par to, kā īstenot Protokolu Nr. 4 par Ignalinas kodolspēkstaciju Lietuvā, kas pievienots Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktam (Ignalinas programma) (OV L 411, 30.12.2006., 10. lpp.).

(8)  Padomes Regula (Euratom) Nr. 1368/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ Regulu (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010 (Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(11)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).