20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/7


NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 1369/2013,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon vuoden 2003 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan ja pöytäkirjan N:o 4,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjaan liitetyssä Ignalinan ydinvoimalaitoksesta Liettuassa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 4, jäljempänä ’pöytäkirja N:o 4’ (1), jossa tunnustettiin unionin olevan vuonna 2004 valmis myöntämään asianmukaista unionin lisätukea Liettualle Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamiseksi ja korostettiin tätä solidaarisuuden ilmausta, Liettua sitoutui sulkemaan Ignalinan ydinvoimalaitoksen 1 reaktorin ennen vuotta 2005 ja 2 reaktorin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sekä poistamaan sen jälkeen kyseiset reaktorit käytöstä. Velvoitteidensa mukaisesti Liettua sulki molemmat kyseessä olevat reaktorit määräajassa.

(2)

Liittymissopimuksen mukaisten velvoitteidensa mukaisesti ja unionin avustuksella Liettua on sulkenut Ignalinan ydinvoimalaitoksen ja edistynyt huomattavasti sen käytöstä poistamisessa. Lisää työtä tarvitaan, jotta voidaan edetä varsinaiseen dekontaminaatioon, laitoksen purkamiseen ja käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon sekä edetä vakaasti kohti käytöstä poistamisen lopullista vaihetta käytöstäpoistamissuunnitelman mukaisesti mahdollisimman korkeita turvallisuusvaatimuksia soveltaen. Saatavilla olevien arvioiden perusteella käytöstä poistamisen loppuunsaattaminen edellyttää huomattavia lisävaroja.

(3)

Pöytäkirjassa N:o 4 tunnustetaan, että Ignalinan ydinvoimalaitoksen, jossa on kaksi Neuvostoliitolta perittyä RBMK-tyyppistä 1 500 megawatin reaktoriyksikköä, ennenaikainen sulkeminen ja sitä seuraava käytöstä poistaminen on ennennäkemätön haaste ja Liettualle poikkeuksellisen painava taloudellinen rasite, joka ei ole suhteessa maan kokoon eikä sen taloudelliseen vahvuuteen, ja todetaan, että Ignalina-ohjelman mukainen unionin tuki jatkuu keskeytyksettä vuoden 2006 jälkeenkin seuraavan rahoituskehyksen ajan.

(4)

Unioni on sitoutunut avustamaan Liettuaa käytöstä poistamisesta johtuvan poikkeuksellisen painavan taloudellisen rasitteen kantamisessa. Liittymistä edeltävästä ajasta lähtien Liettua on saanut unionilta huomattavaa taloudellista tukea, erityisesti vuosiksi 2007–2013 perustetun Ignalina-ohjelman kautta. Tämän ohjelman mukaisesti annettava unionin taloudellinen tuki päättyy vuonna 2013.

(5)

Ottaen huomioon pöytäkirjan N:o 4 mukainen unionin sitoumus sekä Bulgariasta, Liettuasta ja Slovakiasta saadut lisärahoituspyynnöt seuraavaa monivuotista rahoituskehystä vuosille 2014–2020 koskevassa komission ehdotuksessa ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio” unionin yleisestä talousarviosta osoitetaan 700 miljoonaa euroa ydinturvallisuuteen ja ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen. Tästä määrästä osoitetaan 500 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina, mikä on noin 553 miljoonaa euroa nykyhintoina, uudelle ohjelmalle Bohunice V1 -ydinvoimalaitoksen reaktoreiden 1 ja 2, Ignalinan reaktoreiden 1 ja 2 sekä Kozloduyn reaktoreiden 1–4 käytöstä poistamisen tukemiseksi edelleen vuosina 2014–2020.

(6)

Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-ohjelmille osoitettujen määrärahojen määrää sekä ohjelmointikautta ja varojen jakamista mainittujen ohjelmien kesken voidaan tarkastella uudelleen väli- ja loppuarviointikertomusten tulosten perusteella.

(7)

Tämän asetuksen nojalla annettavalla tuella olisi varmistettava käytöstä poistamisen keskeytyksetön jatkuminen ja keskityttävä toimenpiteisiin, joilla edetään vakaasti kohti käytöstäpoistamisprosessin lopullista vaihetta mahdollisimman korkeita turvallisuusvaatimuksia soveltaen, sillä tällaiset toimenpiteet tuovat unionille suurimman lisäarvon, vaikka lopullinen vastuu ydinturvallisuudesta pysyykin kyseisellä jäsenvaltiolla. Tämä asetus ei vaikuta valtiontukimenettelyihin, joita tulevaisuudessa mahdollisesti toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

(8)

Tämä asetus ei vaikuta asianomaisen jäsenvaltion oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka perustuvat liittymissopimukseen ja erityisesti pöytäkirjaan N:o 4.

(9)

Tämän asetuksen mukainen ydinvoimalaitoksen käytöstä poistaminen olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja suljettavien reaktoreiden luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan suurin mahdollinen tehokkuus, ottaen täten huomioon kansainväliset parhaat käytännöt.

(10)

Tämän asetuksen mukaisissa toimissa ja niillä tuettavissa toiminnoissa olisi noudatettava sovellettavaa unionin oikeutta ja kansallista lakia. Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinvoimalaitoksen käytöstä poistaminen olisi toteutettava ydinturvallisuutta koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2009/71/Euratom (2), jätehuoltoa koskevan lainsäädännön eli neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom (3) ja ympäristöä koskevan lainsäädännön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU (5), mukaisesti.

(11)

Tämän asetuksen mukaisten toimien ja niillä tuettavien toimintojen olisi perustuttava ajan tasalle saatettuun käytöstäpoistamissuunnitelmaan, joka sisältää käytöstäpoistamistoimet, niiden aikataulun, kustannukset ja vaaditut henkilöstövoimavarat. Kustannukset olisi määriteltävä noudattaen kansainvälisesti hyväksyttyjä käytöstä poistamista koskevia kustannusarvioita, kuten esimerkiksi OECD:n ydinenergiajärjestön, Kansainvälisen atomienergiajärjestön ja Euroopan komission yhdessä julkaisemaa kansainvälistä käytöstäpoistamiskustannusten rakennetta.

(12)

Komissio olisi varmistettava käytöstäpoistamisprosessin etenemisen tehokas valvonta, jotta taataan mahdollisimman suuri lisäarvo unionille tämän asetuksen nojalla osoitetusta rahoituksesta, vaikka lopullinen vastuu käytöstä poistamisesta jää asianomaisille jäsenvaltioille. Tähän valvontaan kuuluu toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen ja korjaavien toimenpiteiden arviointi Ignalina-ohjelman aikana.

(13)

Unionin taloudelliset edut olisi suojattava koko menojakson ajan oikeasuhteisilla toimenpiteillä, muun muassa sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisellä, havaitsemisella ja tutkimisella, menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai väärinkäytettyjen varojen takaisinmaksulla ja tarvittaessa seuraamuksilla.

(14)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, erityisesti siltä osin kuin kyse on säännöksistä, jotka koskevat turvallisen käytöstä poistamisen jatkamiseen tarvittavia riittäviä varoja, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(15)

Tietyt Ignalina-ohjelman mukaiset toimenpiteet saattavat vaatia huomattavia määriä unionin varoja, jotka voivat perustelluissa poikkeustapauksissa kattaa rahoituksen koko määrän. Olisi kuitenkin pyrittävä kaikin tavoin jatkamaan liittymistä valmistelevan tuen ja ajanjakson 2007–2013 aikana annetun tuen yhteydessä vakiintunutta käytäntöä, joka perustuu yhteisrahoitukseen Liettuan toteuttamissa käytöstäpoistamistoimissa, sekä tarvittaessa saamaan yhteisrahoitusta muista lähteistä.

(16)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vuotuisten toimintaohjelmien ja yksityiskohtaisten täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (6) mukaisesti.

(17)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1990/2006 (7) olisi kumottava.

(18)

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 16/2011 ”Ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen tarkoitettu EU:n taloudellinen tuki Bulgarialle, Liettualle ja Slovakialle”, sen suositukset sekä komission antama vastaus on otettu asianmukaisesti huomioon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella perustetaan ohjelma, joka koskee Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen reaktoreiden 1 ja 2 käytöstä poistamiseen liittyville toimenpiteille annettavan unionin taloudellisen tuen täytäntöönpanoa, jäljempänä ”Ignalina-ohjelma”.

2 artikla

Tavoitteet

1.   Ignalina-ohjelman yleisenä tavoitteena on auttaa asianomaista jäsenvaltiota etenemään vakaasti kohti Ignalinan ydinvoimalaitoksen reaktorien 1 ja 2 käytöstäpoistamisprosessin lopullista vaihetta sen käytöstäpoistamissuunnitelman mukaisesti mahdollisimman korkeaa turvallisuustasoa ylläpitäen.

2.   Ignalina-ohjelman tärkeimmät erityistavoitteet rahoituskaudella ovat:

a)

polttoaineen poistaminen reaktoriyksikön 2 sydämestä ja reaktoriyksiköiden 1 ja 2 polttoainealtaista kuivaan käytetyn polttoaineen varastotilaan, mikä mitataan tyhjennettyjen polttoainepanosten määrän perusteella;

b)

reaktoriyksiköiden turvallinen kunnossapito, mikä mitataan rekisteröityjen häiriöiden määrän perusteella;

c)

purkamisen suorittaminen turbiinihallissa ja muissa oheisrakennuksissa ja käytöstäpoistamisjätteen turvallinen huolto yksityiskohtaisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, mikä mitataan purettujen oheisjärjestelmien tyypin ja määrän sekä turvallisesti pakatun jätteen määrän ja tyypin perusteella.

3.   Ignalina-ohjelma voi myös käsittää toimenpiteitä, joilla käytöstä poistettavissa reaktoreissa ylläpidetään mahdollisimman korkea turvallisuustaso, mukaan lukien ydinvoimalan henkilöstön tukeminen.

3 artikla

Määrärahat

1.   Rahoituspuitteet Ignalina-ohjelman toteuttamiseksi vuosina 2014–2020 ovat 229 629 000 euroa nykyhintoina. Tämä asetus ei millään tavoin rajoita monivuotisten rahoituskehysten mukaisia rahoitussitoumuksia tulevaisuudessa.

2.   Komissio tarkistaa Ignalina-ohjelman toteutuksen ja arvioi sen edistymistä 7 artiklassa tarkoitettujen välitavoitteiden ja lopputavoitteen määräaikojen mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä 9 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin puitteissa. Tämän arvioinnin tulosten perusteella Ignalina-ohjelmalle osoitettujen määrärahojen määrää sekä ohjelmointikautta ja varojen jakamista Ignalina-ohjelman sekä neuvoston asetuksella (Euratom) N:o 1368/2013 (8) perustettujen Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien kesken voidaan tarkastella uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon näiden ohjelmien toteutuksen edistyminen ja varmistaa, että suunnittelu ja varojen kohdistaminen perustuvat todellisiin maksutarpeisiin ja vastaanottokapasiteettiin.

3.   Ignalina-ohjelman määrärahoista voidaan kattaa myös valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimista aiheutuvat menot, jotka ovat tarpeen ohjelman hallinnoimiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti voidaan kattaa menot, jotka liittyvät tutkimuksiin, asiantuntijoiden tapaamisiin ja tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien unionin poliittisia prioriteetteja koskeva toimielinten viestintä sikäli kuin nämä prioriteetit liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin, sekä tietojen käsittelyn ja vaihdon edellyttämistä tietoliikenneverkoista aiheutuvat menot samoin kuin kaikki muut komission Ignalina-ohjelman hallinnoinnissa mahdollisesti tarvitsemasta teknisestä tai hallinnollisesta avusta johtuvat menot.

Ignalina-ohjelmalle myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa myös teknisen ja hallinnollisen avun menoja, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa siirtyminen asetuksen (EY) N:o 1990/2006 mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä mainittuun ohjelmaan.

4 artikla

Ennakkoehdot

1.   Liettuan on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 1 päivään tammikuuta 2014 mennessä täyttääkseen seuraavat ennakkoehdot:

a)

se noudattaa Euratomin perustamissopimuksen mukaista säännöstöä ydinturvallisuuden alalla, erityisesti siltä osin kuin kyse on direktiivin 2009/71/Euratom ja direktiivin 2011/70/Euratom saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä;

b)

se vahvistaa kansallisessa kehyksessä rahoitussuunnitelman, jossa määritetään kokonaiskustannukset ja suunnitellut rahoituslähteet ydinreaktoriyksiköiden turvallista käytöstä poistamista varten, mukaan lukien käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto, tämän asetuksen mukaisesti;

c)

se toimittaa komissiolle tarkistetun yksityiskohtaisen käytöstäpoistamissuunnitelman, jossa eritellään seikkaperäisesti käytöstäpoistamistoimet, mukaan lukien aikataulu ja vastaava kustannusrakenne, jonka on perustuttava kansainvälisesti hyväksyttyyn käytöstä poistamista koskevaan kustannusarvioon.

2.   Liettuan on toimitettava komissiolle tarvittavat tiedot 1 kohdassa tarkoitettujen ennakkoehtojen täyttymisestä viimeistään talousarviositoumukseen mennessä vuonna 2014.

3.   Komissio arvioi 2 kohdassa tarkoitetut tiedot laatiessaan 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa. Jos komissio katsoo perustellusti, että on tapahtunut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklassa tarkoitettu rikkominen, koska ei ole noudatettu 1 kohdan a alakohdassa säädettyä ennakkoehtoa tai koska 1 kohdan b tai c alakohdassa säädettyjä ennakkoehtoja ei ole noudatettu tyydyttävästi, päätös unionin rahoitustuen keskeyttämistä osittain tai kokonaan tehdään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Tällainen päätös otetaan huomioon vuoden 2014 vuotuista toimintaohjelmaa hyväksyttäessä. Keskeytetyn tuen määrä määritellään 7 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettuja perusteita noudattaen.

5 artikla

Täytäntöönpanomuodot

1.   Ignalina-ohjelma pannaan täytäntöön yhdellä tai useammalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 (9) säädetyllä tavalla, erityisesti avustuksina ja hankintoina.

2.   Komissio voi antaa Ignalina-ohjelmassa annettavan unionin taloudellisen avun täytäntöönpanon asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen elinten tehtäväksi.

6 artikla

Vuotuiset toimintaohjelmat

1.   Komissio hyväksyy kunkin vuoden alussa täytäntöönpanosäädöksin Ignalina-ohjelmaa koskevan vuotuisen toimintaohjelman, jossa määritellään varojen käyttöä koskevat tavoitteet, odotetut tulokset, niihin liittyvät indikaattorit ja aikataulu kunkin vuotuisen rahoitussitoumuksen osalta, 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komissio laatii kunkin vuoden lopussa kertomuksen edellisinä vuosina toteutetun työn edistymisestä. Tämä kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja se toimii perustana seuraavan vuotuisen toimintaohjelman hyväksymiselle.

7 artikla

Yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt

Komissio hyväksyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 täytäntöönpanosäädöksin yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt Ignalina-ohjelmalle koko sen keston ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Näissä täytäntöönpanosäädöksissä määritellään yksityiskohtaisemmin Ignalina-ohjelman osalta tavoitteet, odotetut tulokset, välitavoitteet, lopputavoitteen määräajat sekä vastaavat suoritustasoindikaattorit. Ne sisältävät myös 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tarkistetun yksityiskohtaisen käytöstäpoistamissuunnitelman, jonka perusteella edistymistä ja odotettujen tulosten oikea-aikaista saavuttamista seurataan.

8 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kun tämän asetuksen nojalla rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, unionin taloudelliset edut suojataan soveltamalla ehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa vastaan tehokkailla tarkastuksilla ja, jos säännönvastaisuuksia havaitaan, perimällä virheellisesti maksetut määrät takaisin ja tarpeen mukaan soveltamalla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

2.   Komissiolla tai sen edustajilla ja tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tarkastaa kaikkien unionilta varoja saaneiden tuensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden tilit sekä asiakirjojen perusteella että paikalla tehtävin tarkastuksin.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi tehdä paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia, jotka kohdistuvat talouden toimijoihin, joita unionin rahoitus koskee suoraan tai välillisesti, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (10) ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (11) säädettyjen menettelyjen mukaisesti sen osoittamiseksi, onko unionin rahoitukseen liittyvän avustussopimuksen, avustuspäätöksen tai sopimuksen yhteydessä ilmennyt unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

3.   Rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista tämän asetuksen täytäntöönpanon seurauksena kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja muissa sopimuksissa on oltava määräykset, joissa nimenomaisesti annetaan komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä, kukin oman toimivaltansa puitteissa, mainituissa kohdissa tarkoitettuja tilintarkastuksia, paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia.

9 artikla

Väliarviointi

1.   Komissio laatii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 tulosten ja vaikutusten tasolla arviointikertomuksen kaikkien Ignalina-ohjelmaa koskevien toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamisesta, resurssien käytön tehokkuudesta ja unionille koituvasta lisäarvosta, jotta voidaan hyväksyä päätös näiden toimenpiteiden muuttamisesta tai keskeyttämisestä. Arvioinnissa käsitellään myös 2 artiklan 2 kohdassa kuvattujen erityistavoitteiden ja 7 artiklassa kuvattujen yksityiskohtaisten täytäntöönpanomenettelyjen muuttamismahdollisuuksia.

2.   Väliarvioinnissa otetaan huomioon edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin verrattuna.

3.   Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

10 artikla

Loppuarviointi

1.   Komissio suorittaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa jälkiarvioinnin, joka koskee Ignalina-ohjelman tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä rahoitettujen toimien tuloksellisuutta vaikutusten, resurssien käytön ja unionille koituvan lisäarvon kannalta.

2.   Loppuarvioinnissa otetaan huomioon edistyminen 2 artiklan 2 kohdassa määritettyihin suoritustasoindikaattoreihin verrattuna.

3.   Komissio ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

11 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

12 artikla

Siirtymäsäännökset

Tämä asetus ei vaikuta asianomaisten hankkeiden jatkamiseen tai muuttamiseen, mukaan lukien niiden peruuttaminen kokonaan tai osittain, niiden päättymiseen saakka, tai sellaisen rahoitustuen jatkamiseen tai muuttamiseen, jonka komissio on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 1990/2006 tai muun 31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen apuun sovellettavan lainsäädännön nojalla, jota sovelletaan kyseisiin toimiin niiden päättymiseen saakka.

13 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1990/2006 1 päivästä tammikuuta 2014.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. MAZURONIS


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 944.

(2)  Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta (EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18).

(3)  Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2011, yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten (EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1990/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan Liettuassa sijaitsevaa Ignalinan ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 4 täytäntöönpanosta Ignalina-ohjelma (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 10).

(8)  Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1368/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 kumoamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).