Generaladvokatens forslag til afgørelse

Generaladvokatens forslag til afgørelse

++++

Hoeje Domstol .

1 . I den foreliggende sag er der nedlagt paastand om annullation af udvaelgelseskomitéens afgoerelse om ikke at give sagsoegeren adgang til at deltage i Europa-Parlamentets interne udvaelgelsesproeve nr . B/161 . Sagsoegeren, Edgard Arendt, har anfoert, at afslaget paa hans ansoegning hviler paa en selvmodsigende og derfor utilstraekkelig begrundelse, samt at afgoerelsen er behaeftet med en aabenbar fejl; yderligere har udvaelgelseskomitéen ifoelge sagsoegeren tilsidesat principperne om god forvaltningsskik og om at yde de ansatte bistand .

2 . Den selvmodsigende og derfor utilstraekkelige begrundelse skyldes ifoelge sagsoegeren, at udvaelgelseskomitéen foerst anfoerte, at ansoegeren ikke havde opnaaet tilstraekkelige points, for saa vidt angaar almindelig uddannelse, almindelig erfaring og saerlig erfaring, mens der i en senere fremsendt uddybende skrivelse alene henvistes til den utilstraekkelige saerlige erfaring .

3 . Jeg mener ikke, at der her er tale om nogen selvmodsigelse . Selv om udvaelgelseskomitéen saaledes har understreget spoergsmaalet om den saerlige erfaring, skal jeg bemaerke, at det allerede tidligere havde vaeret omtalt . At der laegges vaegt paa dette punkt, maa derfor betragtes som en uddybende forklaring . Under alle omstaendigheder er et saadant forhold ikke tilstraekkeligt til at give sagsoegeren medhold i anbringendet om, at begrundelsen er selvmodsigende .

4 . Udvaelgelseskomitéens afgoerelse er, ifoelge sagsoegeren, yderligere behaeftet med en aabenbar fejl, idet den ikke har taget i betragtning, at Arendts nuvaerende stilling forudsaetter indgaaende kendskab til bogfoering ifoelge det paagaeldende stillingsopslag, idet udvaelgelseskomitéen alene tog hensyn til arten af de opgaver, der var beskrevet i stillingsopslaget, nemlig regneoperationer .

5 . Det er ubestrideligt, at der i stillingsopslaget vedroerende sagsoegerens nuvaerende stilling stilledes krav om "indgaaende kendskab til bogfoering ". For saa vidt angaar arten af de opgaver, Arendt udfoerer, fremgaar det lige saa klart af stillingsopslaget, at der er tale om "opgaver af administrativ karakter ..." omfattende forskellige beregninger vedroerende socialsikring og pension .

6 . Jeg skal bemaerke, at kendskab til bogfoering, og i oevrigt alt andet kendskab til saerlige omraader, ikke kan vurderes "in abstracto", men skal ses i relation til de relevante opgaver . Domstolen har anvendt en analog argumentation i Vlachou-dommen ( 1 ), idet Domstolen anfoerte, at den faglige erfaring skal bedoemmes under hensyntagen til den konkrete stilling .

7 . I den foreliggende sag fremgaar det af de dokumenter, udvaelgelseskomitéen har faaet forelagt, at Arendts opgaver bestaar i at foretage beregninger og andre regneoperationer, hvilket Europa-Parlamentets svar paa Domstolens spoergsmaal i oevrigt bekraefter . En saaledes erhvervet erfaring blev taget i betragtning, for saa vidt angaar omraade 3 . Udvaelgelseskomitéen fandt derimod, at den var uden betydning for omraaderne 1 og 2 . Det fremgaar af meddelelsen om udvaelgelsesproeven, at sidstnaevnte omraader omfatter ansvarsfuldt revisionsarbejde vedroerende regnskabsvaesen og anvendelse af finansforordningen . Under disse omstaendigheder mener jeg ikke, at det kan vaere udtryk for en aabenbar fejl, at udvaelgelseskomitéen fandt, at den erfaring, Arendt har erhvervet i sin nuvaerende stilling, ikke svarer til de saaledes beskrevne opgaver .

8 . Med hensyn til udvaelgelseskomitéens tilsidesaettelse af princippet om god forvaltningsskik og pligten til at yde bistand, maa man umiddelbart tilbagevise Parlamentets argument, hvorefter det kun gaelder den aktive forvaltning og ikke en udvaelgelseskomité . Domstolen har nemlig i Schwiering - ( 2 ) og Maurissen-dommene ( 3 ) fastslaaet, at princippet ogsaa finder anvendelse paa udvaelgelseskomitéer .

9 . Det skal saaledes herefter afgoeres, i hvilket omfang udvaelgelseskomitéen i den foreliggende sag har tilsidesat dette princip .

10 . Det bemaerkes foerst, at udvaelgelseskomitéen i modsaetning til, hvad der skete i Schwiering - og Maurissen-sagerne, ikke i den foreliggende sag har afvist supplerende dokumenter, som ansoegeren har fremsendt . Det skal saaledes afgoeres, om udvaelgelseskomitéen paa grund af "uoverensstemmelsen" i stillingsopslaget vedroerende sagsoegerens nuvaerende stilling burde have anmodet denne om at fremlaegge andre dokumenter, der kunne godtgoere, at ansoegeren opfyldte de fastsatte betingelser vedroerende erfaring .

11 . Pligten til at yde bistand er udtryk for den noedvendige balance mellem de gensidige rettigheder og forpligtelser i forholdet mellem den offentlige myndighed og de offentligt ansatte . Men forsoeget paa at opnaa en saadan balance kan netop ikke indebaere en pligt for udvaelgelseskomitéen til at supplere ansoegerens ansoegning .

12 . Ansoegeren boer nemlig, naar han fremlaegger sin ansoegning med bilag, bestraebe sig paa at fremhaeve de forhold, som goer det muligt for udvaelgelseskomitéen at fastslaa, at betingelserne for at faa adgang til udvaelgelsesproeven, som fastsat i meddelelsen, er opfyldt . Der er i oevrigt intet, der tyder paa, at Arendt ved udfaerdigelsen af sin ansoegning har udeladt afgoerende oplysninger af betydning for vurderingen af hans erfaring paa bogfoeringsomraadet . Det paahvilede under alle omstaendigheder ham, i paakommende tilfaelde, at oplyse om arten af denne erfaring, naar henses til de opgaver, han varetager, der, skal jeg minde om, beskrives som regneoperationer .

13 . Til stoette for mit forslag om, at Domstolen tilbageviser anbringendet om, at pligten til at yde bistand er tilsidesat, skal jeg imidlertid navnlig bemaerke, at sagsoegeren, som mener, at udvaelgelseskomitéen burde have indhentet supplerende oplysninger, i en skrivelse af 20 . juni 1986, der er fremlagt under den mundtlige forhandling, anfoerte : "... Jeg tillader mig at henlede opmaerksomheden paa, at mangel paa nyt bevismateriale paa dette omraade skyldes, at min ansoegning indeholder alle de dokumenter, der muliggoer en korrekt vurdering af min faglige erfaring ."

14 . Efter min opfattelse er der endelig intet grundlag for at ivaerksaette den af sagsoegeren oenskede bevisfoerelse, nemlig fremlaeggelse af udvaelgeleskomitéens referater .

15 . Jeg skal herefter sammenfattende foreslaa, at Parlamentet frifindes, og at der traeffes afgoerelse om sagens omkostninger i henhold til gaeldende regler .

( 1 ) 162/84, dom af 6 . februar 1986, Sml . s . 481 .

( 2 ) 321/85, dom af 23 . oktober 1986, Sml . s . 3199 .

( 3 ) 417/85, dom af 4 . februar 1987, Sml . s . 551 .