2008R0690 — LV — 01.04.2011 — 004.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 690/2008

(2008. gada 4. jūlijs),

ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem

(Pārstrādāta redakcija)

(OV L 193, 22.7.2008, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

Komisijas Regula (EK) Nr. 823/2009 (2009. gada 9. septembris),

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Komisijas Regula (ES) Nr. 17/2010 (2010. gada 8. janvāris),

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Komisijas Regula (ES) Nr. 361/2010 (2010. gada 27. aprīlis),

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 436/2011 (2011. gada 5. maijs),

  L 118

2

6.5.2011
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 690/2008

(2008. gada 4. jūlijs),

ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem

(Pārstrādāta redakcija)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā ( 1 ), un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmo daļu,

ņemot vērā Īrijas, Spānijas, Itālijas, Kipras, Lietuvas, Maltas, Austrijas, Portugāles, Slovēnijas un Slovākijas lūgumu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2001. gada 8. maija Direktīva 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK ( 2 ), ir vairākas reizes būtiski grozīta. Skaidrības labad tā ir jāpārstrādā, jo ir paredzēts izdarīt vēl citus grozījumus.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK var noteikt “aizsargājamās zonas”, kas pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un tāpēc saskaņā ar iekšējam tirgum atbilstīgiem nosacījumiem tam var nodrošināt īpašu aizsardzību. Minētās zonas tika noteiktas ar Komisijas 2001/32/EK.

(3)

Dažas dalībvalstis vai dalībvalstu teritoriju daļas ir atzītas par aizsargājamām zonām attiecībā uz konkrētiem kaitīgiem organismiem. Dažos gadījumos piešķirta pagaidu atzīšana, jo netika sniegta pilnīga informācija, kas vajadzīga, lai apliecinātu, ka attiecīgajā dalībvalstī vai teritorijā konkrētais kaitīgais organisms nav sastopams, vai netika veikti pasākumi minētā organisma izskaušanai. Ja attiecīgās dalībvalstis ir sniegušas vajadzīgo informāciju, attiecīgās teritorijas jāatzīst par pastāvīgi aizsargājamām zonām. Pagaidu atzīšanu var izņēmuma kārtā pagarināt turpmāk uz ierobežotu laikposmu, tādējādi atvēlot attiecīgajām dalībvalstīm pietiekami daudz laika iesniegt informāciju, lai apliecinātu, ka minētais organisms nav sastopams, vai vajadzības gadījumā pabeigt minētā organisma izskaušanas pasākumus. Pārējos gadījumos aizsargājamās zonas vairs par tādam neatzīst, jo tajās tagad sastopami kaitīgie organismi.

(4)

Kiprai līdz 2008. gada 31. martam piešķīra pagaidu atzīšanu par aizsargājamu zonu attiecībā uz Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentantus Börner un Leptinotarsa decemlineata Say. Informācija, ko Kipra sniegusi kopš pagaidu atzīšanas piešķiršanas, liecina, ka minētie organismi Kiprā nav sastopami. Tādēļ Kipra jāatzīst par pastāvīgi aizsargājamu zonu attiecībā uz minētajiem organismiem.

(5)

Atsevišķus Spānijas reģionus atzina par aizsargājamām zonām attiecībā uz Thaumetopoea pityocampa (Den. un Schiff.). Spānijas sniegtā informācija liecina, ka minētais organisms tagad ir sastopams šajos reģionos. Tāpēc tos vairs nevar atzīt par aizsargājamo zonu attiecībā uz minēto organismu.

(6)

Atsevišķiem reģioniem Itālijā, Austrijā, Slovēnijā un Slovākijā, kā arī visai Īrijas un Lietuvas teritorijai līdz 2008. gada 31. martam piešķīra pagaidu atzīšanu par aizsargājamām zonām attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(7)

Īrijas, Lietuvas un Slovākijas sniegtā informācija liecina, ka šo valstu pagaidu atzīšanas termiņš par aizsargājamām zonām attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. izņēmuma kārtā jāpagarina par diviem gadiem, dodot šīm valstīm vajadzīgo laiku tādas informācijas sniegšanai, kas liecina, ka minētais organisms tajās nav sastopams, vai vajadzības gadījumā šā organisma izskaušanas pasākumu pabeigšanai.

(8)

Itālijas un Slovēnijas sniegtā informācija liecina, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tagad ir sastopams dažos reģionos, kam agrāk piešķirta atzīšana par aizsargājamām zonām līdz 2008. gada 31. martam attiecībā uz minēto organismu. Tāpēc šos reģionus vairs nevar atzīt par aizsargājamo zonu attiecībā uz minēto organismu.

(9)

Austrijas sniegtā informācija liecina, ka nelabvēlīgu apstākļu dēļ 2007. gadā vairāki Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. uzliesmojumi tika konstatēti dažās Austrijas teritorijas daļās, kurām piešķirta pagaidu atzīšana par aizsargājamām zonām attiecībā uz šo kaitīgo organismu. Tādēļ atsevišķu reģionu pagaidu atzīšanas termiņš par aizsargājamām zonām attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jāpagarina par vienu gadu, dodot Austrijai vajadzīgo laiku, lai pārliecinātos, ka Austrijas 2007. gadā veiktie izskaušanas pasākumi ir bijuši iedarbīgi, un lai sniegtu tādu informāciju, kas liecina, ka Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tajās nav sastopams, vai vajadzības gadījumā 2008. gadā pabeigtu šā organisma izskaušanas pasākumus.

(10)

Maltai līdz 2008. gada 31. martam piešķīra pagaidu atzīšanu par aizsargājamu zonu attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (Eiropas celmi). Maltas sniegtā informācija liecina, ka šā organisma izskaušanas pasākumi ir bijuši iedarbīgi. Tādēļ Malta jāatzīst par pastāvīgi aizsargājamu zonu attiecībā uz minēto organismu.

(11)

Portugāles teritorijai ir piešķirta pagaidu atzīšana par aizsargājamu zonu attiecībā uz Citrus tristeza vīrusu (Eiropas celmi). Portugāles sniegtā informācija liecina, ka minētais organisms tagad ir sastopams tās teritorijas daļā. Tāpēc šo Portugāles teritorijas daļu vairs nevar atzīt par aizsargājamo zonu attiecībā uz minēto organismu.

(12)

Tāpēc jāgroza esošais aizsargājamo zonu saraksts.

(13)

Agrāk aizsargājamās zonas atzina un mainīja, pieņemot direktīvu. Lai panāktu savlaicīgu un vienlaicīgu piemērošanu dalībvalstīs, aizsargājamās zonas jāatzīst ar regulu.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu.

(15)

Šī regula nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā norādīto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Zonas, kas uzskaitītas I pielikumā, Kopienā atzīst par Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunkta pirmās daļas nozīmē aizsargājamām zonām attiecībā uz kaitīgajiem organismiem, kas šīs regulas I pielikumā norādīti iepretī attiecīgo zonu nosaukumiem.

2. pants

Direktīvu 2001/32/EK, kas grozīta ar II pielikuma A daļā minētajiem tiesību aktiem, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā norādīto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Norādes uz atcelto direktīvu uzskata par norādēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar III pielikumā iekļauto atbilstības tabulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMSZonas, ko Kopienā atzīst par “aizsargājamām zonām” saistībā ar kaitīgu(-iem) organismu(-iem), kas iekļauts(-i) sarakstā iepretī attiecīgās zonas nosaukumam

Kaitīgie organismi

Aizsargājamās zonas: valstu teritorijas

a)  kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grieķija, Spānija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija)

2.  Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

Īrija, Portugāle (Azoru salas, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche un Torres Vedras pašvaldība) un Trás-os-Montes), Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Mena un Džērsi)

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kipra

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Īrija, Grieķija ►M4  (līdz 2014. gada 31. martam) ◄ , Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Mena un Džērsi)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Īrija, Grieķija ►M4  (līdz 2014. gada 31. martam) ◄ , Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Mena un Džērsi)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Latvija, Slovēnija, Slovākija, Somija

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Grieķija ►M4  (līdz 2014. gada 31. martam) ◄ , Portugāle (Azoru salas)

8.  Ips amitinus Eichhof

Īrija, Grieķija ►M4  (līdz 2014. gada 31. martam) ◄ , Francija (Korsika), Apvienotā Karaliste

9.  Ips cembrae Heer

Īrija, Grieķija ►M4  (līdz 2014. gada 31. martam) ◄ , Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Mena)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Īrija, Grieķija ►M4  (līdz 2014. gada 31. martam) ◄ , Apvienotā Karaliste

11.  Ips sexdentatus Börner

Īrija, Kipra, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, un Menas sala)

12.  Ips typographus Heer

Īrija, Apvienotā Karaliste

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Īrija, Spānija (Ibisa un Menorka), Kipra, Malta, Portugāle (Azoru salas un Madeira), Somija (Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa rajons), Zviedrija (Blekinge, Gotlande, Halland, Kalmar un Skåne rajons), Apvienotā Karaliste

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricus

Spānija (Granada un Malaga), Portugāle (Alentežu, Algarvi un Madeira)

b)  baktērijas

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grieķija, Spānija, Portugāle

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

— Igaunija, Spānija ►M4  (izņemot Kastīlijas un Leonas autonomo apgabalu) ◄ , Francija (Korsika), Itālija (Abruzzo, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacija, Ligūrija, Marke, Molīze, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Aostas ieleja), Latvija, Portugāle, Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas),

—  ►M2  un ►M3  līdz 2012. gada 31. martam ◄ Īrija, Itālija (Apūlija, Emīlija Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces komūnas Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi un teritoriju, kas atrodas Veronas provincē uz dienvidiem no A4 automaģistrāles)), Lietuva, Slovēnija (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notrjanskas reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov rajons) komūnu) ◄

►M1  

— un līdz 2009. gada 31. martam Austrija (Burgenlande, Karintija, Lejasaustrija, Tirole (Līencas administratīvais rajons), Štīrija, Vīne)

 ◄

c)  sēnītes

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Čehija, Īrija ►M1  Grieķija (Krēta un Lesbas sala) ◄ , Zviedrija un Apvienotā Karaliste (izņemot Menas salu)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grieķija

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

d)  vīrusi un vīrusveidīgas daļas

1.  Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss

Īrija, Francija (Bretaņa), Portugāle (Azoru salas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

2.  Tomātu virālā plankumainība

Somija, Zviedrija

3.  Citrus tristeza vīruss (Eiropas celmi)

Grieķija ►M4  (izņemot Argolidas prefektūru) ◄ , Francija (Korsika), Malta, Portugāle (izņemot Madeiru)

▼M4

4.  Vīnogulāju dzeltes flavescence dorée izraisītāja mikoplazma

Čehija, Francija (Elzasa, Šampaņa-Ardenna un Lotringa), Itālija ((Bazilikata) un (Sardīnija, līdz 2014. gada 31. martam)).

▼B
II PIELIKUMS

A   DAĻAAtceltā direktīva un tās secīgo grozījumu saraksts

(minēti 2. pantā)

Komisijas Direktīva 2001/32/EK

(OV L 127, 9.5.2001., 38. lpp.)

 

Direktīva 2002/29/EK

(OV L 77, 20.3.2002., 26. lpp.)

 

Direktīva 2003/21/EK

(OV L 78, 25.3.2003., 8. lpp.)

 

Direktīva 2003/46/EK

(OV L 138, 5.6.2003., 45. lpp.)

 

2003. gada Pievienošanās akts

(OV L 236, 23.9.2003.)

20. pants un II pielikums, 443. lpp.

Direktīva 2004/32/EK

(OV L 85, 23.3.2004., 24. lpp.)

 

Lēmums 2004/522/EK

(OV L 228, 29.6.2004., 18. lpp.)

 

Direktīva 2005/18/EK

(OV L 57, 3.3.2005., 25. lpp.)

 

Direktīva 2006/36/EK

(OV L 88, 25.3.2006., 13. lpp.)

 

Direktīva 2007/40/EK

(OV L 169, 29.6.2007., 49. lpp.)

 

B   DAĻATermiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai

(minēti 2. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

Pieteikuma iesniegšanas datums

2001/32/EK

2001. gada 21. maijs

2001. gada 22. maijs

2002/29/EK

2002. gada 31. marts

2002. gada 1. aprīlis

2003/21/EK

2003. gada 31. marts

2003. gada 1. aprīlis

2003/46/EK

2003. gada 15. jūnijs

2003. gada 16. jūnijs

2004/32/EK

2004. gada 20. aprīlis

2004. gada 21. aprīlis

2005/18/EK

2005. gada 14. maijs

2005. gada 15. maijs

2006/36/EK

2006. gada 30. aprīlis

2006. gada 1. maijs

2007/40/EK

2007. gada 31. oktobris

2007. gada 1. novembris
III PIELIKUMSAtbilstības tabula

Direktīva 2001/32/EK

Šī regula

1. pants

1. pants

3. pants

2. pants

4. pants

5. panta pirmā daļa

3. panta pirmā daļa

5. panta otrā daļa

3. panta otrā daļa

6. pants

Pielikuma a) punkta 1., 2. un 3. apakšpunkts

I pielikuma a) punkta 1., 2. un 3. apakšpunkts

Pielikuma a) punkta 3.1. apakšpunkts

I pielikuma a) punkta 3.1. apakšpunkts

Pielikuma a) punkta 4. līdz 15. apakšpunkts

I pielikuma a) punkta 4. līdz 15. apakšpunkts

Pielikuma a) punkta 16. apakšpunkts

Pielikuma b) punkta 1. apakšpunkts

I pielikuma b) punkta 1. apakšpunkts

Pielikuma b) punkta 2. apakšpunkta pirmais ievilkums

I pielikuma b) punkta 2. apakšpunkta pirmais ievilkums

I pielikuma b) punkta 2. apakšpunkta otrais ievilkums

Pielikuma b) punkta 2. apakšpunkta otrais ievilkums

I pielikuma b) punkta 2. apakšpunkta trešais ievilkums

Pielikuma c) punkta 01. apakšpunkts

I pielikuma c) punkta 01. apakšpunkts

Pielikuma c) punkta 1. līdz 3. apakšpunkts

I pielikuma c) punkta 1. līdz 3. apakšpunkts

Pielikuma d) punkta 1. līdz 4. apakšpunkts

I pielikuma d) punkta 1. līdz 4. apakšpunkts

II pielikums

III pielikums( 1 ) OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2008/64/EK (OV L 168, 28.6.2008., 31. lpp.).

( 2 ) OV L 127, 9.5.2001., 38. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/40/EK (OV L 169, 29.6.2007., 49. lpp.).