2008R0690 — FI — 01.04.2011 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 690/2008,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008,

kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

(uudelleenlaadittu)

(EYV L 193, 22.7.2008, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

Komission asetus (EY) N:o 823/2009 annettu 9 päivänä syyskuuta 2009,

  L 239

46

10.9.2009

►M2

Komission asetus (EU) N:o 17/2010, annettu 8 päivänä tammikuuta 2010,

  L 7

1

12.1.2010

►M3

Komission asetus (EU) N:o 361/2010, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2010,

  L 106

5

28.4.2010

►M4

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 436/2011, annettu 5 päivänä toukokuuta 2011,

  L 118

2

6.5.2011
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 690/2008,

annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008,

kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

(uudelleenlaadittu)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY ( 1 ) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Irlannin, Espanjan, Italian, Kyproksen, Liettuan, Maltan, Itävallan, Portugalin, Slovenian ja Slovakian esittämät pyynnöt,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi ja direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta 8 päivänä toukokuuta 2001 annettua komission direktiiviä 2001/32/EY ( 2 ) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Nyt kun mainittua direktiiviä muutetaan vielä uudelleen, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Direktiivin 2000/29/EY mukaan voidaan määritellä ”suojellut alueet”, jotka ovat alttiina erityisille kasvien terveyteen liittyville vaaroille ja joita voidaan suojella edellytyksin, jotka ovat sopusoinnussa sisämarkkinoiden toteuttamisen kanssa. Tällaisia alueita on määritetty direktiivissä 2001/32/EY.

(3)

Tietyt jäsenvaltiot tai tietyt jäsenvaltioiden alueet tunnustetaan suojelluiksi tiettyjen haitallisten organismien osalta. Joissakin tapauksissa alueet on tunnustettu suojelluiksi väliaikaisesti, koska ei ollut toimitettu kattavia tietoja, joista käy ilmi, ettei kyseistä haitallista organismia esiintynyt asianomaisessa jäsenvaltiossa tai asianomaisella alueella, tai ei ollut saatettu päätöksen toimia kyseisen organismin hävittämiseksi. Siltä osin kuin jäsenvaltiot ovat toimittaneet tarvittavat tiedot, kyseiset alueet olisi pysyvästi tunnustettava suojelluiksi alueiksi. Väliaikaista tunnustamista olisi poikkeuksellisesti jatkettava rajoitetuksi ajaksi, jotta asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi riittävästi lisäaikaa toimittaa tiedot, joista käy ilmi, ettei niiden alueella esiinny kyseistä organismia, tai tarvittaessa saattaa päätökseen toimensa kyseisen organismin hävittämiseksi. Suojeltuja alueita ei pitäisi haitallisten organismien esiintymisen vuoksi muutoin enää tunnustaa suojelluiksi.

(4)

Kypros tunnustettiin väliaikaisesti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)-, Ips sexdentatus Börner- ja Leptinotarsa decemlineata Say -organismien osalta suojelluksi alueeksi 31 päivään maaliskuuta 2008. Väliaikaisen tunnustamisen jälkeen Kyproksen toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseisiä organismeja ei esiinny Kyproksella. Siksi Kypros pitäisi pysyvästi tunnustaa suojelluksi alueeksi kyseisten organismien osalta.

(5)

Tietyt Espanjan alueet tunnustettiin suojelluiksi alueiksi Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.). -organismin osalta. Espanjan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseistä organismia esiintyy nykyisin näillä alueilla. Siksi niitä ei enää pitäisi tunnustaa suojelluiksi alueiksi kyseisen organismin osalta.

(6)

Tietyt alueet Itävallassa, Italiassa, Sloveniassa ja Slovakiassa sekä Irlannin ja Liettuan koko alue tunnustettiin väliaikaisesti Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin osalta suojelluiksi alueiksi 31 päivään maaliskuuta 2008.

(7)

Irlannin, Liettuan ja Slovakian toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseisten maiden osalta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin osalta suojelluiksi tunnustettujen alueiden väliaikaista tunnustamista olisi poikkeuksellisesti jatkettava kahdella vuodella, jotta kyseisillä jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa toimittaa tiedot, joista käy ilmi, ettei niiden alueella esiinny Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismia, tai tarvittaessa saattaa päätökseen toimensa kyseisen organismin hävittämiseksi.

(8)

Italian ja Slovenian toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismia esiintyy nykyisin joillakin alueilla, jotka on aikaisemmin väliaikaisesti tunnustettu kyseisen organismin osalta suojelluiksi alueiksi 31 päivään maaliskuuta 2008. Siksi kyseisiä alueita ei enää pitäisi tunnustaa suojelluiksi alueiksi kyseisen organismin osalta.

(9)

Itävallan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että vuonna 2007 vallinneiden epäsuotuisten olosuhteiden takia Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismia havaittiin useaan otteeseen joissakin sen alueen osissa, jotka on väliaikaisesti tunnustettu kyseisen organismin osalta suojelluiksi alueiksi. Siksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismin osalta tietyillä alueilla suojelluksi tunnustettujen alueiden väliaikaista tunnustamista olisi poikkeuksellisesti jatkettava yhdellä vuodella, jotta Itävallalla olisi riittävästi aikaa varmistaa, että Itävallan vuonna 2007 toteuttamat hävitystoimet ovat olleet tehokkaita, ja toimittaa tiedot, joista käy ilmi, ettei sen alueella esiinny Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -organismia, tai tarvittaessa saattaa päätökseen toimensa kyseisen organismin hävittämiseksi vuonna 2008.

(10)

Malta tunnustettiin väliaikaisesti sitruspuun suruviruksen (eurooppalaisten kantojen) osalta suojelluksi alueeksi 31 päivään maaliskuuta 2008. Maltan toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että toimet kyseisen organismin hävittämiseksi ovat olleet tuloksekkaita. Siksi Malta pitäisi pysyvästi tunnustaa suojelluksi alueeksi kyseisen organismin osalta.

(11)

Portugali tunnustettiin väliaikaisesti sitruspuun suruviruksen (eurooppalaisten kantojen) osalta suojelluksi alueeksi. Portugalin toimittamien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että kyseistä organismia esiintyy nykyään eräässä osassa sen aluetta. Siksi kyseistä Portugalin alueen osaa ei enää pitäisi tunnustaa suojelluksi alueeksi kyseisen organismin osalta.

(12)

Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa nykyisin suojeltuja alueita.

(13)

Suojeltuja alueita on tähän asti tunnustettu ja muutettu direktiivillä. Jotta täytäntöönpano olisi oikea-aikaista ja toteutettaisiin samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, suojellut alueet olisi tunnustettava asetuksella.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset.

(15)

Tämä asetus ei vaikuta liitteessä II olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Liitteessä I esitetyt yhteisön alueet tunnustetaan direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuiksi suojelluiksi alueiksi tämän asetuksen liitteessä I niiden kohdalla lueteltujen haitallisten organismien osalta.

2 artikla

Kumotaan direktiivi 2001/32/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE IYhteisön alueet, jotka tunnustetaan suojelluiksi alueiksi niiden kohdalla lueteltujen haitallisten organismien osalta

Haitallinen organismi

Suojeltu alue

a)  Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Kreikka, Espanja (Andalusia, Katalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (Euroopan populaatiot)

Irlanti, Portugali (Azorit, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (Alcobaçan, Alenquerin, Bombarralin, Cadavalin, Caldas da Rainhan, Lourinhãn, Nazarén, Obidosin, Penichen ja Torres Vedrasin kunnat) ja Trás-os-Montes), Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)

3.1  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kypros

4.  Dendroctonus micans Kugelan

Irlanti, Kreikka ►M4  (31 päivään maaliskuuta 2014) ◄ , Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlanti, Kreikka ►M4  (31 päivään maaliskuuta 2014) ◄ , Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Latvia, Slovenia, Slovakia, Suomi

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

Kreikka ►M4  (31 päivään maaliskuuta 2014) ◄ , Portugali (Azorit)

8.  Ips amitinus Eichhof

Irlanti, Kreikka ►M4  (31 päivään maaliskuuta 2014) ◄ , Ranska, (Korsika), Yhdistynyt kuningaskunta

9.  Ips cembrae Heer

Irlanti, Kreikka ►M4  (31 päivään maaliskuuta 2014) ◄ , Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Irlanti, Kreikka ►M4  (31 päivään maaliskuuta 2014) ◄ , Yhdistynyt kuningaskunta

11.  Ips sexdentatus Börner

Irlanti, Kypros, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)

12.  Ips typographus Heer

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Irlanti, Espanja (Ibiza ja Menorca), Kypros, Malta, Portugali (Azorit ja Madeira), Suomi (Ahvenanmaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Ruotsi (Blekinge, Gotlanti, Halland, Kalmar ja Skåne), Yhdistynyt kuningaskunta

14.  Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Espanja (Granada ja Malaga), Portugali (Alentejo, Algarve ja Madeira)

b)  Bakteerit

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Kreikka, Espanja, Portugali

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

— Viro, Espanja ►M4  (lukuun ottamatta Kastilia ja Leónin autonomista aluetta) ◄ , Ranska (Korsika), Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardinia, Sisilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), Latvia, Portugali, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari sekä Kanaalisaaret),

—  ►M2  ja, ►M3  31 päivään maaliskuuta 2012 ◄ , Irlanti, Italia (Puglia, Emilia-Romagna (Parman ja Piacenzan maakunnat), Lombardia (lukuun ottamatta Mantuan maakuntaa), Veneto (lukuun ottamatta Rovigon ja Venetsian maakuntia, Castelbaldon, Barbonan, Piacenza d’Adigen, Vescovanan, S. Urbanon, Boara Pisanin kuntia, Masin kuntaa Padovan maakunnassa ja A4-valtatiestä etelään sijaitsevaa aluetta Veronan maakunnassa), Liettua, Slovenia (lukuun ottamatta Gorenjskan, Koroškan, Mariborin ja Notranjskan alueita), Slovakia (lukuun ottamatta seuraavia kuntia: Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Stredan piirikunta), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta) ◄

►M1  

— sekä, 31 päivään maaliskuuta 2009, Itävalta (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tiroli (Lienzin hallinnollinen alue), Steiermark, Wien)

 ◄

c)  Sienet

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Tšekki, Irlanti ►M1  Kreikka (Kreeta ja Lesvos) ◄ , Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta (lukuun ottamatta Mansaarta)

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Kreikka

2.  Gremmeniella abietina Morelet

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

d)  Virukset ja niiden kaltaiset organismit

1.  Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus

Irlanti, Ranska (Bretagne), Portugali (Azorit), Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

2.  Tomaatin pronssilaikkuvirus

Suomi, Ruotsi

3.  Sitruspuun suruvirus (eurooppalaiset kannat)

Kreikka ►M4  (lukuun ottamatta Argolidan hallintoaluetta) ◄ , Ranska (Korsika), Malta, Portugali (lukuun ottamatta Madeiraa)

▼M4

4.  Grapevine flavescence dorée MLO

Tšekki, Ranska (Alsace, Champagne-Ardenne ja Lorraine), Italia ((Basilicata) ja (Sardinia, 31 päivään maaliskuuta 2014))

▼B
LIITE II

A   OSAKumottu direktiivi ja sen muutokset

(2 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 2001/32/EY

(EYVL L 127, 9.5.2001, s. 38)

 

Direktiivi 2002/29/EY

(EYVL L 77, 20.3.2002, s. 26)

 

Direktiivi 2003/21/EY

(EUVL L 78, 25.3.2003, s. 8)

 

Direktiivi 2003/46/EY

(EUVL L 138, 5.6.2003, s. 45)

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirja

(EUVL L 236, 23.9.2003)

20 artikla ja liite II, s. 443

Direktiivi 2004/32/EY

(EUVL L 85, 23.3.2004, s. 24)

 

Päätös 2004/522/EY

(EUVL L 228, 29.6.2004, s. 18)

 

Direktiivi 2005/18/EY

(EUVL L 57, 3.3.2005, s. 25)

 

Direktiivi 2006/36/EY

(EUVL L 88, 25.3.2006, s. 13)

 

Direktiivi 2007/40/EY

(EUVL L 169, 29.6.2007, s. 49)

 

B   OSAMääräajat, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava säädökset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä

(2 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Aikaraja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamisen alkamispäivä

2001/32/EY

21. toukokuuta 2001

22. toukokuuta 2001

2002/29/EY

31. maaliskuuta 2002

1. huhtikuuta 2002

2003/21/EY

31. maaliskuuta 2003

1. huhtikuuta 2003

2003/46/EY

15. kesäkuuta 2003

16. kesäkuuta 2003

2004/32/EY

20. huhtikuuta 2004

21. huhtikuuta 2004

2005/18/EY

14. toukokuuta 2005

15. toukokuuta 2005

2006/36/EY

30. huhtikuuta 2006

1. toukokuuta 2006

2007/40/EY

31. lokakuuta 2007

1. marraskuuta 2007
LIITE IIIVastaavuustaulukko

Direktiivi 2001/32/EY

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

3 artikla

2 artikla

4 artikla

5 artiklan ensimmäinen kohta

3 artiklan ensimmäinen kohta

5 artiklan toinen kohta

3 artiklan toinen kohta

6 artikla

Liite, a kohdan 1, 2 ja 3 alakohta

Liite I, a kohdan 1, 2 ja 3 alakohta

Liite, a kohdan 3.1 alakohta

Liite I, a kohdan 3.1 alakohta

Liite, a kohdan 4–15 alakohta

Liite I, a kohdan 4–15 alakohta

Liite, a kohdan 16 alakohta

Liite, b kohdan 1 alakohta

Liite I, b kohdan 1 alakohta

Liite, b kohdan 2 alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liite I, b kohdan 2 alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

Liite I, b kohdan 2 alakohdan toinen luetelmakohta

Liite, b kohdan 2 alakohdan toinen luetelmakohta

Liite I, b kohdan 2 alakohdan kolmas luetelmakohta

Liite, c kohdan 01 alakohta

Liite I, c kohdan 01 alakohta

Liite, c kohdan 1–3 alakohta

Liite I, c kohdan 1–3 alakohta

Liite, d kohdan 1–4 alakohta

Liite I, d kohdan 1–4 alakohta

Liite II

Liite III( 1 ) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/64/EY (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 31).

( 2 ) EYVL L 127, 9.5.2001, s. 38. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/40/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 49).